Wyposażenie techniczne i sprzęt

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Podczas ewakuacji rękawem ratowniczym
• nie wolno ewakuować dzieci poniżej 6 roku życia
• należy sprawdzić czy osoby ewakuowane nie posiadają ostrych elementów ubioru, biżuterii itp
• nie wolno ewakuować osób nieprzytomnych
Pytanie 2. Co to oznacza symbol EEx
• urządzenie może pracować w wysokich temperaturach,
• urządzenie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym ,
• niema takiego oznaczenia.
Pytanie 3. Czynności naprawcze chemoodpornych ubrań Gazoszczelnych:
• wykonujemy we własnym zakresie na miejscu akcji,
• wykonujemy we własnym zakresie w JRG PSP,
• powinny być przeprowadzone tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.
Pytanie 4. W motopompie M 8/8 – PO 5, urządzenie zasysające na sprężoną mieszankę paliwowo – powietrzną, działa na zasadzie pompy:
• wirowej samo zasysającej,
• strumieniowej.
• wirowej , odśrodkowej,
Pytanie 5. Praktyczna wysokość ssania pomp pożarniczych wg PN wynosi:
• 7,5 m
• 10,33 m
• 6,5 m
Pytanie 6. Oddawanie skoków na skokochron duży podczas ćwiczeń odbywa się:
• maksymalnie z 2 piętra
• z dowolnej wysokości nie przekraczającej wskazań producenta
• nie powinno się skakać
Pytanie 7. Rozstawienie podpór i poziomowanie pojazdu :
• wymagane jest przy nachyleniu terenu powyżej 70°,
• ma znaczenie tylko przy silnym wietrze,
• jest konieczne przy każdym sprawianiu drabiny,
Pytanie 8. Oznaczenie IP dotyczy stopnia:
• zabezpieczenia przed ciałami obcymi i wodą.
• zabezpieczenia przeciwwybuchowego,
• zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem energii elektrycznej,
Pytanie 9. Zawór dodawczy w automacie oddechowym służy do:
• zapowietrzenia układu,
• zwiększenia dawki powietrza,
• sprawdzenia zadziałania sygnalizatora akustycznego.
Pytanie 10. Maksymalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:
• 1,6 MPa.
• 1,4 MPa,
• 1,2 MPa,
Pytanie 11. Siła narzędzia hydraulicznego zależy:
• tylko od ciśnienia oleju hydraulicznego.
• tylko od przepływu oleju hydraulicznego.
• od powierzchni tłoka i ciśnienia oleju hydraulicznego.
Pytanie 12. Przyłącze podawcze pompy beczkowej stosowane do przepompowywania cieczy ropopochodnych wykonane może być:
• z polipropylenu,
• z żywicy epoksydowej,
• ze stali kwasoodpornej.
Pytanie 13. Manometr zastosowany w pompie wirowej służy do pomiaru :
• wartość podciśnienia podczas ssania przez pompę,
• manometr nie jest to element pompy wirowej.
• wartość ciśnienia wody tłoczonej przez pompę,
Pytanie 14. Opuszczanie przęseł drabiny mechanicznej następuje wówczas, gdy:
• ratownik znajdujący się na drabinie zauważył brak pokrywania się szczebli
• nie ma nikogo na drabinie
• ratownik ma problemy z samodzielnym zejściem
Pytanie 15. Podczas przenoszenia unieruchomionej pilarki do drewna prowadnica powinna być skierowana:
• do tyłu,
• w górę.
• do przodu,
Pytanie 16. W którym układzie ciśnienia wbudowany jest sygnalizator akustyczny w nadciśnieniowym butlowym izolującym aparacie powietrznym?
• w układzie wysokiego ciśnienia
• w układzie podciśnienia
• w układzie średniego (zredukowanego) ciśnienia
Pytanie 17. Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:
• sprowadzić do niepełnego zwarcia – wielkość szczeliny nie jest szczególnie istotna
• sprowadzić do maksymalnego rozwarcia
• sprowadzić do maksymalnego zwarcia
Pytanie 18. Do linii W-52 zalecany jest zasysacz:
• Z-2,
• Z-8
• Z-6,
Pytanie 19. Wydajność pianowa wytwornicy WP 4-75 wynosi:
• 30 m3/min
• 15 m3/min
• 75 m3/min
Pytanie 20. Szybkość cięcia piłą tarczową do metalu zależy od:
• od prędkości obrotowej przecinarki
• od rodzaju tarczy.
• siły nacisku operatora na tarczę,
Pytanie 21. Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące możemy układać jedną na drugą w ilościach:
• pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych nie można układać w stosie
• 4
• 2
Pytanie 22. Które bosaki wymagają obsługi przez dwóch ratowników?
• tylko bosaki sufitowy i strzechowy,
• tylko bosaki ciężki i sufitowy,
• tylko bosaki strzechowy i ciężki.
Pytanie 23. Przy doborze rodzaju zbieraczy olejowych szczególną uwagę należy zwrócić na:
• lepkość zbieranej cieczy ropopochodnej,
• grubość warstwy zbieranej cieczy ropopochodnej,
• rodzaj akwenu wodnego z którego zbieramy ciecz ropopochodną.
Pytanie 24. Czy wraz ze wzrostem prędkości nurtu powinien zmieniać się kąt ustawienia zapory?
• nie, kąt ustawienia zapory nie powinien ulegać zmianie, ale tylko w przypadku zapór pomostowych.
• tak, wraz ze wzrostem prędkości nurtu kąt ustawienia zapory powinien być coraz większy,
• tak, wraz ze wzrostem prędkości nurtu kąt ustawienia zapory powinien być coraz mniejszy,
Pytanie 25. Wewnętrzna warstwa rękawa ratowniczego jest warstwą:
• nośną,
• chroniącą dwie pozostałe przed wysoką temperaturą,
• odpowiedzialną za zjazd i hamowanie,
Pytanie 26. Jakie ciśnienia wskazuje manometr reduktora znajdującego się bezpośrednio przed zaworem iglicowym?
• ciśnienie w butli.
• ciśnienie zredukowane,
• ciśnienie niezredukowane,
Pytanie 27. Samochód pożarniczy w świetle PN Samochody pożarnicze jest to:
• samochód i przyczepa specjalna użytkowana przez straże pożarne, przystosowane do wykonywania zadań przy akcji gaśniczej lub ratowniczej
• Pojazd samochodowy używany do gaszenia pożaru i/lub prowadzenia akcji ratowniczej,
• pojazd specjalny użytkowany przez straże pożarne, przystosowany do przewożenia sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych przeznaczonych do prowadzenia akcji gaśniczej lub pożarniczej
Pytanie 28. Piana ciężka powstaje:
• w prądownicach i działkach pianowych
• w generatorach
• w wytwornicach
Pytanie 29. Wysokość ssania pompy pożarniczej:
• Jest ograniczona do 10,33m z powodu niedoskonałości konstrukcyjnych pomp,
• Zależy od długości linii ssawnej i nie zależy od sposobu jej ułożenia,
• Jest to odległość pomiędzy lustrem wody, a osią nasady ssawnej pompy.
Pytanie 30. Do armatury wodnej zaliczamy:
• spinacz,
• gaśnicę wodno-pianową,
• zbieracz,
Pytanie 31. Pojemność zbiornika wodnego składanego wynosi:
• 2,5 hl
• 2500 l
• 250 l
Pytanie 32. Maksymalnie z ilu przęseł sprawia się regulaminowo DN 2.73:
• czterech
• sześciu
• pięciu
Pytanie 33. Do drobnych prac wyburzeniowych wewnątrz budynku służy :
• bosak lekki,
• bosak podręczny,
• bosak sufitowy.
Pytanie 34. Do urządzeń wykrywania i pomiaru temperatury stosuje się:
• piknometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne.
• pirometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne.
• pirometry punktowe, skanery termowizyjne i kamery liniowe.
Pytanie 35. Zawór wydechowy w masce nadciśnieniowej powinien otwierać się przy nadciśnieniu około:
• 2,9 - 3,9 mbar
• 7,0 - 9,0 mbar
• 4,2 - 5,8 mbar
Pytanie 36. Drabiny pożarnicze wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
• D10W,
• DN 2,8,
• D12W,
Pytanie 37. Co oznacza symbol D-3,1
• drabinę nasadkową.
• drabinę hakową,
• drabinę słupkową,
Pytanie 38. Aparat powietrzny może być używany w temperaturze otoczenia:
• od - 15 °C do + 40 °C.
• od - 20 °C do + 60 °C,
• od - 10 °C do + 50 °C,
Pytanie 39. Do czyszczenia i dezynfekcji masek aparatów powietrznych należy stosować:
• alkohol etylowy
• alkohol metylowy
• środek zgodny ze wskazaniem producenta
Pytanie 40. Zbiorniki gaśnic śniegowych na CO2, powinny być poddane badaniom przez Urząd Dozoru Technicznego:
• nie ma takiego obowiązku.
• co 10 lat
• co 5 lat,
Pytanie 41. Symbol Z-2500 oznacza:
• zbiornik wodny składany o pojemności 2500l
• zasysacz liniowy o wydajności 2500l/ min
• zasysacz liniowy o liczbie spienienia 2500
Pytanie 42. Nominalne natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego w wytwornicy pianowej WP 2-75 wynosi:
• 2 hl/min
• 20 l/min
• 20 hl/min
Pytanie 43. W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:
• WP – 4/150,
• WP – 4/75,
• WP – 2/75,
Pytanie 44. Oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to :
• GBA.
• GLBAM,
• GCBA,
Pytanie 45. Jaką maksymalną ilość, pneumatycznych podnoszących poduszek niskociśnieniowych, można ułożyć w stosie?
• pneumatycznych poduszek niskociśnieniowych nie można układać w stosie
• 2
• 4
Pytanie 46. Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?
• 25, 52 i 75
• 52, 75, 110
• tylko 25 i 52
Pytanie 47. Kąt przyłożenia ratowniczych nożyc hydraulicznych w stosunku do elementu ciętego powinien wynosić:
• 10 ÷ 20º,
• 90º.
• Około 50º,
Pytanie 48. W tabelach odporności chemicznej ubrań gazoszczelnych zawarte są :
• informacje dotyczące dekontaminacji.
• informacje dotyczące neutralizacji jakich substancji można wykonywać w danym ubraniu,
• informacje dotyczące odporności chemicznej materiałów z jakich zostało wykonane ubranie,
Pytanie 49. Zapora przeciwolejowa sztywna pomostowa ma zastosowanie przede wszystkim:
• na wodach stojących lub wolno płynących.
• doczyszczanie powierzchni wody ze szczątkowych ilości oleju,
• do budowy pól operacyjnych na rzekach o szybkim nurcie,
Pytanie 50. Drabinę D-10W winno sprawiać:
• 2 ratowników,
• 4 ratowników.
• 1 ratownik,
Pytanie 51. Pompa perystaltyczna to pompa:
• pompa śmigłowa
• pompa membranowa
• pompa wężowa
Pytanie 52. Przepływ laminarny wody to:
• pojęcie to nie dotyczy przepływu wody
• przepływ spokojny, równomierny
• przepływ burzliwy
Pytanie 53. Która z podanych poniżej pomp chemicznych służy do pompowania kwasów i zasad:
• pompa FOX Rosenbauer.
• pompa Lutz polipropylen,
• pompa turbinowa AWG Lentz,
Pytanie 54. Po każdorazowym użyciu rozpieracza ramieniowego:
• ramiona należy zamknąć do pozycji rozwarcia około 15 mm dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie.
• ramiona należy dokładnie zamknąć do pozycji styku dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie,
• ramiona należy ustawić w pozycji maksymalnego rozwarcia dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie,
Pytanie 55. Sprzęt pożarniczy to:
• sprzęt służący do prowadzenia akcji, ratowania ludzi i mienia.
• sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.
• przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji.
Pytanie 56. Obsługa drabiny przystawnej ciężkiej to:
• jedna rota
• zawsze czterech
• jeden strażak
Pytanie 57. Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:
• uziemić agregat,
• sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających.
• podłączyć urządzenia odbiorcze,
Pytanie 58. Węże chemiczne w oplocie stalowym stosowane są do przepompowywania:
• wszystkich substancji.
• substancji ropopochodnych,
• kwasów i zasad,
Pytanie 59. Pompa próżniowa tłokowa (tzw. „trokomat”) to:
• sprzęt armatury wodnej,
• urządzenie zasysające do pomp wirowych.
• urządzenie działające w gaśnicach,
Pytanie 60. Poduszki uszczelniające podciśnieniowe służą do:
• do uszczelniania studzienek kanalizacyjnych,
• do uszczelniania nieszczelności płaszczy cystern.
• do uszczelniania długich wzdłużnych pęknięć rurociągów,
Pytanie 61. W chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym nadciśnienie panujące wewnątrz ubrania zapewnia:
• komfort pracy związany z poprawą mikroklimatu panującego wewnątrz ubrania,
• zabezpieczenie przed przenikaniem substancji z zewnątrz do wnętrza ubrania podczas wystąpienia niewielkich nieszczelności,
• dobra wentylację ubrania.
Pytanie 62. Jaka wartość ciśnienia wody należy uzyskać na zasysaczu liniowym, aby roztwór środka pianotwórczego umożliwiał właściwe parametry pracy WP 4 - 75
• 2,5 atm.
• 5,5 atm.
• 8,0 atm.
Pytanie 63. Inopur składa się z dwóch zasadniczych części:
• topora i zamka.
• topora i raka,
• topora i ogniwa,
Pytanie 64. Automat oddechowy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych ma za zadanie:
• kierowanie wydychanego powietrza do maski wewnętrznej
• dawkowania i wytwarzania nadciśnienia w masce;
• kierowanie wydychanego powietrza na zewnątrz
Pytanie 65. Symbol WP 4-75 oznacza wytwornicę pianową o:
• wydajności piany 75 m3/min, przy ciśnieniu 4 bar.
• wydajności pianowej 400 l/min i liczbie spienienia 75,
• wydajności wodnego roztworu środka pianotwórczego 400 l/min i liczbie spienienia 75,
Pytanie 66. Proporcja paliwa i oleju jaka winna być zachowana podczas przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej stosowanej do napędu silników dwusuwowych, zależy od:
• zaleceń producenta sprzętu
• długości prowadnicy
• rodzaju oleju
Pytanie 67. Ile nasad „75” posiada rozdzielacz?
• 2
• 1
• 3
Pytanie 68. Do wykrywania gazów palnych stosuje się:
• indykatory,
• toksynomierze.
• eksplozymetry,
Pytanie 69. Podczas akcji ratowniczej podano pianę mechaniczną w ilości 300 m3. Jak długo podawano tę pianę jeżeli liczba spienienia Ls= 75, a przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego wynosił 2 hl/min.
• 2 min
• 10 min
• 20 min
Pytanie 70. Określenie odczynu roztworu może być dokonywane za pomocą:
• toksynomierzy.
• eksplozymetrów,
• Indykatorów,
Pytanie 71. Inopur zalicza się do :
• wyposażenia osobistego
• sprzętu ratowniczego mechanicznego
• podręcznego sprzętu burzącego
Pytanie 72. Zbiorniki elastyczne stosowane w ratownictwie chemicznym służą do:
• krótkoterminowego przechowywania mediów,
• długoterminowego przechowywania mediów,
• wszystkim wyżej wymienionym celom.
Pytanie 73. Węże w pneumatycznych zestawach podnoszących niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia są zakończone następującymi łącznikami:
• łącznikami kłowymi,
• szybkozłączami,
• łącznikami gwintowymi.
Pytanie 74. Ubrania "gazoszczelne" podczas działań ratowniczo-gaśniczych należy stosować w przypadku, gdy substancje chemiczne w stanie stałym, ciekłym i gazowym przenikają do organizmu ratownika poprzez:
• skórę.
• drogi oddechowe,
Pytanie 75. Które ze zbieraczy oleju są najbardziej wrażliwe na falowanie powierzchni wody?
• zbieracze adhezyjne,
• zbieracze przelewowo – pompowe.
• zbieracze sorpcyjne,
Pytanie 76. Symbol SH-18 oznacza:
• samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 18m.
• samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny z dźwigiem 18t.
• samochód specjalny z drabiną i podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18m.
Pytanie 77. Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 to:
• ok. 80 l.
• ok. 60 l,
• ok. 88 l,
Pytanie 78. Który z symboli oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z autopompą:
• GCBA,
• GBA,
• GCBM.
Pytanie 79. Zbieracz przelewowo-pompowy to urządzenie służące do:
• zbierania mieszaniny wodno-olejowej z powierzchni wody,
• zbierania oleju z powierzchni gruntu,
• oddzielania wody od oleju po zebraniu go z powierzchni wody.
Pytanie 80. Tarcze tnące pił do stali i betonu, należy utrzymywać w stosunku do przecinanego materiału pod kątem:
• 45°,
• 30°,
• 90°.
Pytanie 81. Stosowane pożarnicze węże ssawne W110 posiadają następujące długości:
• 240 cm, 160 cm,
• 200 cm, 160 cm.
• 160 cm, 260 cm,
Pytanie 82. Włókno "Nomex" ma następujące właściwości:
• ulega zwęgleniu w temp. 270 °C,
• brak zdolności do wytapiania,
• niska wytrzymałość mechaniczna.
Pytanie 83. Zbieracz przelewowy służy do:
• ograniczania w sposób chemiczny rozlewisk substancji ropopochodnej,
• zbierania i przetłaczania każdej substancji niebezpiecznej z powierzchni wody pod warunkiem ze posiada duża gęstość – tzw. spływ grawitacyjny do środka zbieracza.
• zbierania i umożliwienia odpompowania przy pomocy pompy filmu substancji ropopochodnej z powierzchni wody,
Pytanie 84. Wysysacz głębinowy posiada:
• nasadę 52 wylotową i nasadę 75 do zasilania
• nasadę 52 do zasilania i nasadę 52 wylotową
• nasadę 75 wylotową i nasadę 52 do zasilania
Pytanie 85. Nominalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:
• 8 atm.
• 10 atm.
• 12 atm.
Pytanie 86. Ciśnienie 0,21 MPa to inaczej:
• 21 bar.
• 2,1 at,
• 210 mmH2O,
Pytanie 87. W którym wężu tłocznym W-52 czy W-75 występują większe straty hydrauliczne przy założeniu, że przepływa przez nie ta sama ilość wody:
• W-52 > W-75
• W-52 < W-75
• W-52 = W-75
Pytanie 88. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
• PWP 2-75
• WP 2-150
• PP 2-12
Pytanie 89. Separator to urządzenie służące do:
• zbiornik do przewozu substancji niebezpiecznej.
• przepompowanie substancji niebezpiecznej,
• oddzielenie substancji ropopochodnej od wody,
Pytanie 90. W skład typowego zestawu zapór, który powinien być stosowany podczas zatrzymywania rozlewu olejowego na rzece wchodzą:
• zapora kierunkowa, główna, wspomagająca, doczyszczająca,
• zapora kierunkowa, główna, sztywna – pomostowa, płaszczowa elastyczna, doczyszczająca.
• zapora kierunkowa, główna, sztywna – pomostowa, płaszczowa elastyczna,
Pytanie 91. Do zbierania oleju o dużej lepkości służą:
• zbieracze przelewowo – pompowe,
• zbieracze sorpcyjne,
• podajnik śrubowy.
Pytanie 92. Straty ciśnienia przy przepływie wody przez pożarnicze węże tłoczne:
• są większe w rozwinięciu na taką samą odległość W75 niż W52
• nie zależą od średnicy węży
• zależą od długości węży
Pytanie 93. Czy wymiana narzędzia hydraulicznego powinna zostać poprzedzona procedurą kończącą pracę zestawem (wyłączenie silnika pompy):
• tak
• tylko dla nożyc hydraulicznych
• nie
Pytanie 94. Gaźnik membranowy w pilarkach łańcuchowych umożliwia:
• mniejsze zużycie paliwa,
• pracę pilarką w każdej pozycji,
• osiągnięcie wyższych obrotów silnika.
Pytanie 95. W agregacie pompowym z mechanizmem perystaltycznym jako element tłoczący zastosowano:
• wąż.
• śmigło,
• wirnik,
Pytanie 96. Siła podnosząca poduszki podnoszącej zależy od:
• ciśnienia powietrza w poduszce.
• zapasu powietrza w butli.
• ciśnienia zredukowanego.
Pytanie 97. Wąż z polichlorku winylu ( PCV) to:
• wąż ssawny do pompowania rozpuszczalników,
• wąż ssawno – tłoczny do pompowania stężonych zasad
• wąż ssawno – tłoczny odporny na oleje i rozcieńczone kwasy,
Pytanie 98. Nadmiar powietrza ze skokochronu w trakcie zeskoku osoby ewakuowanej jest odprowadzany poprzez:
• zawory nadciśnieniowe,
• klapy i otwory,
• rękawy odprowadzające.
Pytanie 99. Nominalny przepływ wody w wężu W-52 to:
• 100 l/min,
• 400 l/min.
• 200 l/min,
Pytanie 100. Krótkotrwałe wejścia w strefę ognia umożliwia ubranie żaroochronne?
• typu 3.
• typu 1,
• typu 2,
Pytanie 101. Pole pracy to :
• powierzchnia na której sprawiony lub ustawiony sprzęt do pracy ,obsługiwany przez operatora realizuje zadania,
• charakterystyczny dla żurawia ratowniczego zasięg wysuwu ramienia,
• wykres możliwości obciążania drabiny, wysięgnika hydraulicznego czy podestu w zależności od wysuwu i wysięgu,
Pytanie 102. Nieruchome części pompy wodnej w autopompie to między innymi:
• kierownica z przegrodą.
• zawory klapkowe,
• wał i wirnik wysokiego ciśnienia,
Pytanie 103. Urządzenie TMX 412 umożliwia wykrywanie obecności :
• do sześciu rodzajów gazów,
• do ośmiu rodzajów gazów.
• do czterech rodzajów gazów,
Pytanie 104. Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”
• linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego, gotową do natychmiastowego użycia
• gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy.
• szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru,
Pytanie 105. Wartość ciśnienia roboczego dla pożarniczego węża tłocznego W75 wynosi:
• 4,0 MPa.
• 1,2 MPa,
• 1,8 MPa,
Pytanie 106. Wąż o oznaczeniu w kolorze „lila” to:
• wąż ssawno – tłoczny odporny na stężone kwasy i ługi,
• wąż tłoczny do pompowania węglowodorów i olejów.
• wąż ssawny do pompowania cieczy łatwopalnych,
Pytanie 107. W pilarce łańcuchowej wysokość ogranicznika ma wpływ na:
• grubość wióra
• szerokość rzazu
• zużycie zęba tnącego
Pytanie 108. Jeżeli w charakterystyce pompy pożarniczej podano iż jest to pompa „jednostopniowa” to można stwierdzić, że posiada ona:
• 2 wirniki i 2 kierownice.
• 1 wirnik,
• 2 wirniki i kierownicę,
Pytanie 109. W celu wyboru właściwego ubrania stanowiącego ochronę ratownika kierujący działaniami ratowniczymiprzez wpuszczeniem ratowników do strefy zagrożenia winien ustalić:
• ukształtowanie terenu
• rodzaj niebezpiecznej substancji
• kierunek wiatru
Pytanie 110. Litera "n" na rurce wskaźnikowej określa:
• rurkę do azotu,
• numer seryjny,
• liczbę zassań niezbędnych do prawidłowego wskazania.
Pytanie 111. Manometr wskazuje:
• wydajność motopompy
• ciśnienie po stronie tłocznej oraz podciśnienie po stronie ssawnej motopompy
• ciśnienie po stronie tłocznej motopompy
Pytanie 112. Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:
• czerwony
• żółty
• biały
Pytanie 113. Teoretyczny czas pracy w ubraniu gazoszczelnym wynosi:
• 20 min.
• 1 godzina,
• 10 min,
Pytanie 114. Witon, butyl, neopren to materiały stosowane do produkcji ubrań gazoszczelnych, w szczególności warstwy:
• nośnej i wewnętrznej,
• zewnętrznej i wewnętrznej.
• tylko zewnętrznej,
Pytanie 115. Pirometry służą do :
• bezkontaktowego pomiaru temperatury.
• wykrywania substancji niebezpiecznych,
• oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych,
Pytanie 116. Niebiesko-biało-zielonymi rombami oznaczono:
• wąż kwasoodporny,
• wąż uniwersalny,
• wąż z PCV.
Pytanie 117. Kontrola maski odbywa się:
• przynajmniej raz na dwa lata.
• po każdym użyciu,
• co 1 rok,
Pytanie 118. Ciśnienie próbne dla pożarniczego węża tłocznego W 52 to ciśnienie:
• 1,4 MPa
• 1,6 MPa
• 1,8 MPa
Pytanie 119. Bezpośrednio do butli powietrznej w zestawie pneumatycznym podnoszącym podłączamy:
• reduktor,
• poduszki.
• urządzenie sterujące,
Pytanie 120. Skokochron typu ciężkiego jest konstrukcją:
• jednokomorową
• zasilana butlą ze sprężonym powietrzem
• dwukomorową
Pytanie 121. Do ubrań ochronnych nie zaliczamy:
• Ubranie koszarowe.
• Ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym,
• ubranie specjalne,
Pytanie 122. Autonomiczny sprzęt izolujący dzielimy na:
• aparaty powietrzne i aparaty tlenowe
• aparaty powietrzne nad i podciśnieniowe oraz pochłaniacze
• sprzęt pochłaniający i filtrujący
Pytanie 123. Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:
• eksplozymetry.
• spirometry,
• manometry,
Pytanie 124. Straty ciśnienia na zasysaczu liniowym przyjmowane do obliczeń wynoszą ok.:
• 25%,
• 30%,
• 35%.
Pytanie 125. Samochód gaśniczy z butlami z dwutlenkiem węgla oznaczamy symbolem:
• GPr,
• GSn.
• GDW,
Pytanie 126. Żółty pokrowiec zakładany na poduszkę pneumatyczną uszczelniającą służy do:
• zabezpieczenia poduszki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego
• zabezpieczania poduszki przed uszkodzeniami mechanicznymi
• zabezpieczenia przed substancjami agresywnymi
Pytanie 127. Ratownicze zestawy pneumatyczne podnoszące niskiego ciśnienia powinny pracować:
• tylko w płaszczyźnie pionowej.
• niezależnie od pozycji poduszki,
• pracować pionowo lub pod kątem do 45o
Pytanie 128. Wielkość strat ciśnienia w liniach wężowych podczas transportu wody zależy od:
• sposobu ułożenia linii wężowej i wartości ciśnienia atmosferycznego
• prędkości obrotowej wirnika pompy, sposobu rozwinięcia linii i jej długości.
• średnicy i rodzaju zastosowanych węży oraz natężenia przepływu
Pytanie 129. Który z wymienionych czynników ma wpływ na straty w liniach wężowych:
• wydajność pompy
• obroty silnika motopompy lub autopompy
• liczba i rodzaj armatury zastosowanej do budowy linii wężowej
Pytanie 130. Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem „0” dopuszczona jest pompa:
• Mast – przelewowa,
• Depa Elro – wężowa.
• NIRO – beczkowa,
Pytanie 131. Informacja występująca na gaśnicy lub agregacie gaśniczym, która mówi o formie przechowywania wyrzutnika w oddzielnym zbiorniku to:
• symbol „y”
• symbol „x”
• symbol „z”
Pytanie 132. Wydajność 800 l/min to inaczej:
• 48 m3/godz
• 1600 dm3/min
• 12000 l/godz
Pytanie 133. Do ekwipunku osobistego nie zaliczamy:
• toporka strażackiego.
• hełmu,
• pasa strażackiego,
Pytanie 134. W strefie „0” można zastosować pompę :
• membranową,
• przelewową.
• beczkową NIRO,
Pytanie 135. Za pomocą pompy beczkowej „NIRO” można pompować ciecze:
• kleiste.
• tylko żrące,
• żrące i palne,
Pytanie 136. Jaką powierzchnię można pokryć pianą ciężką o grubości warstwy 10cm dysponując zapasem środka pianotwórczego syntetycznego 60dm3. Stężenie roztworu 3%. Liczba spienienia 12.
• 24m2
• 240m2
• 2400m2
Pytanie 137. Za niesprawny aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy można uznać taki aparat w którym podczas kontroli szczelności stwierdzono spadek ciśnienia w układzie wysokiego ciśnienia przekraczający:
• 10 MPa/min,
• 1,0 bar/min,
• 10 bar/min,
Pytanie 138. Do sprzętu pianowego nie zaliczamy:
• wytwornica pianowa
• wysysacz liniowy
• zasysacz liniowy
Pytanie 139. Pompa wężowa (perystaltyczna) służy do:
• pompowania każdej substancji chemicznej w każdej temperaturze tej substancji niezależnie od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża.
• pompowania substancji chemicznych w zależności od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża.
• pompowania substancji chemicznych tylko o temperaturze otoczenia tej substancji niezależnie od rodzaju umieszczonego w niej węża.
Pytanie 140. Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić:
• po założeniu maski
• po każdorazowym użyciu
• przed założeniem maski
Pytanie 141. Indykatory służą do:
• przybliżonego określania odczynu roztworów,
• przybliżonego określania stężenia gazów wybuchowych,
• do kalibracji elektronicznych urządzeń pomiarowych.
Pytanie 142. Przy doborze tarczy ściernicowej (korundowej) do przecinarki należy uwzględnić między innymi:
• tylko kierunek obrotu tarczy,
• grubość tarczy i termin jej przydatności.
• maksymalną prędkość obrotową tarczy i średnicę zewnętrzną tarczy
Pytanie 143. Aparat ratunkowy Rollgliss typu BRDA należy do:
• linkowego sprzętu ratowniczo - ewakuacyjnego
• płachtowego sprzętu ratowniczo – ewakuacyjnego
• stałych urządzeń ratowniczo – ewakuacyjnych
Pytanie 144. Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dopuszcza się sprzęt wykonany w klasie:
• IP.
• EEX,
• EC,
Pytanie 145. Do poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika służy:
• pompka tłokowo-próżniowa.
• wysysacz głębinowy,
• zasysacz liniowy,
Pytanie 146. Jeżeli ciśnienie w 6 l butli aparatu powietrznego wynosi 240 bar, a ilość zużywanego powietrza podczas pracy kształtuje się na poziomie 80 dm3 /min to czas ochronnego działania aparatu wynosi około:
• 4 minut,
• 18 minut.
• 36 minut,
Pytanie 147. Papierki wskaźnikowe służą do:
• określenia stopnia palności,
• przybliżonego określenia pH substancji,
• pomiaru objętości substancji.
Pytanie 148. W pompie do substancji chemicznych o osiowym przepływie cieczy zastosowano jako element tłoczący :
• wirnik,
• śmigło,
• wąż.
Pytanie 149. Dokumentacja określająca warunki techniczne eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych to:
• książka paszportowa
• książka kontroli sprzętu
• książka techniczno-ruchowa
Pytanie 150. Włączenie przystawki mocy pojazdu SCD skutkuje :
• przeniesieniem napędu na mechanizm obrotu drabiny,
• nie ma wpływu na możliwości operowaniem parkiem drabinowym,
• przeniesieniem napędu ze skrzyni biegów na pompę hydrauliczną,
Pytanie 151. Linki ratownicze stosowane w PSP mają długość:
• 10 m i 20 m
• 15 m i 25 m
• 20 m i 30 m
Pytanie 152. Rozpieracz kolumnowy pracuje na zasadzie:
• siłownika obrotowego,
• siłownika jednostronnego,
• siłownika dwustronnego,
Pytanie 153. W motopompach i autopompach pożarniczych stosowane są pompy:
• jednostopniowe wirnikowe dośrodkowe
• jedno i wielostopniowe, odśrodkowe,
• jednostopniowe wirnikowe z komorą wstępną
Pytanie 154. Pianę średnią wytwarza się przy pomocy:
• prądownic pianowych,
• działka wodno-pianowego,
• wytwornic pianowych.
Pytanie 155. Ilu ratowników regulaminowo zabezpiecza D10W po sprawieniu:
• jeden
• dwóch
• czterech
Pytanie 156. Wewnętrzne wzmocnienia poduszki niskociśnieniowej, wysokiego podnoszenia zapobiegają:
• wybrzuszeniom płaszczyzny dolnej i górnej,
• wybrzuszeniom płaszczyzn bocznych,
• nie mają wpływu na wybrzuszenia płaszczyzn poduszki, tylko na wzrost bezpieczeństwa.
Pytanie 157. W pilarce do drewna, olej do smarowania łańcucha uzupełniamy
• co drugie uzupełnienie paliwa.
• każdorazowo przy uzupełnieniu paliwa,
• według potrzeb,
Pytanie 158. Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:
• średnią
• ciężką
• lekką
Pytanie 159. Skokochron używamy podczas ewakuacji:
• zawsze kiedy jest taka możliwość
• w ostateczności, gdy nie ma innych możliwości
• nigdy, bo jest za duże ryzyko
Pytanie 160. Sprawianie drabiny nasadkowej z trzech przęseł wykonuje:
• dwie roty
• dwóch strażaków i dowódca
• trzech strażaków
Pytanie 161. Aparat powietrzny ucieczkowy używany jest do:
• zabezpieczenia ratowników podczas prowadzonych działań ratowniczych,
• ochrony osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia życia lub zabezpieczenia ratowników podczas nagłego wycofywania się w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia,
• do nagłego wycofania się w przypadku zagrożenia podczas nurkowania podlodowego.
Pytanie 162. W jakim położeniu należy pozostawić po użyciu ramiona rozpieracza?
• końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 10 - 15 mm,
• końcówki ramion należy zewrzeć ze sobą w dowolnym położeniu ramienia.
• końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 100 - 150 mm,
Pytanie 163. Pompa beczkowa z PP (koloru żółtego) służy do :
• pompowania cieczy żrących (ługów i kwasów) ,
• pompowania cieczy palnych,
• do pompowania cieczy łatwopalnych i kwasów.
Pytanie 164. Przed podłączeniem reduktora do butli powietrznej (sprzęt pneumatyczny) należy:
• poluzować śrubę nastawną reduktora odkręcając ją w lewo,
• podłączyć przewód do sterownika.
• odkręcić zawór iglicowy,
Pytanie 165. Które z niżej wymienionych urządzeń pracują w przestrzeni określanej "polem operacyjnym"?
• skimer olejowy,
• zapora przeciwolejowa,
• separator oleju.
Pytanie 166. Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 10 min. stosując sprzęt pianowy o natężeniu przepływu 2hl/min. Jaka była liczba spienienia użytego sprzętu, jeżeli wytworzono w tym czasie 150m3 piany.
• WP-2/150
• GPL-2/700/W
• WP-2/75
Pytanie 167. Rurki pomiarowe do pomiaru wartości stężenia substancji niebezpiecznej w atmosferze to:
• rurki ilościowe.
• rurki wielozadaniowe,
• rurki jakościowe,
Pytanie 168. Energia uderzeniowa bijaka w młocie udarowym o napędzie spalinowym wytwarzana jest przez:
• tłok działający na bijak
• moment obrotowy wału
• spaliny
Pytanie 169. Piły tarczowe do cięcia stali i betonu należą do sprzętu:
• burzącego podręcznego
• ratowniczego pomocniczego
• burzącego mechanicznego
Pytanie 170. Zasada działania sprzęgła w pilarce łańcuchowej oparta jest na:
• działaniu siły dośrodkowej
• działaniu siły odśrodkowej
• działaniu koła napędowego na wał korbowy
Pytanie 171. Prądownica pianowa służy do wytwarzania piany:
• średniej
• lekkiej
• ciężkiej
Pytanie 172. Eksplozymetry to elektroniczne przyrządy pomiarowe służące do wykrywania oraz oznaczania stężeń:
• odczynów PH.
• stężeń substancji trujących,
• gazów oraz par cieczy palnych,
Pytanie 173. Drabinę mechaniczną charakteryzują układy
• układ stabilizacji pojazdu, układ podnoszenia parku drabinowego, układ obrotu, układ wysuwu, równania szczebli, poziomowania kosza,
• układ wysuwu, stabilizacji pojazdu, układ wysięgu, układ korekcyjny, układ linowy, zespół siłowników jednostronnych,
• układ podnoszenia, układ obrotu, układ poziomowania kosza, układ wodnopianowy, układ zasięgu, układ korekcyjny,
Pytanie 174. Nominalna wydajność pianowa wytwornicy WP 4 -75 wynosi:
• 30 hl/min
• 30 m3/min
• 3000 l/min
Pytanie 175. Elementami, które utrzymują stabilność drabiny hydraulicznej podczas pracy to :
• podpory,
• nośniki,
• stabilizatory hydrauliczne,
Pytanie 176. Zapora przeciwolejowa składająca się z pływaka, fartucha i balastu to:
• zapora sztywna pomostowa,
• zapora elastyczna płaszczowa.
• zapora sorpcyjna,
Pytanie 177. Sygnalizator akustyczny stosowany w sprzęcie ochrony dróg oddechowych informuje o:
• uruchomieniu rezerwy powietrza,
• zakończeniu rezerwy powietrza.
• bezruchu ratownika,
Pytanie 178. Straty ciśnienia na urządzeniach armatury wodnej wynoszą w przybliżeniu odpowiednio:
• na rozdzielaczu - 10 % na zasysaczu liniowym – 30 %
• na rozdzielaczu - 5 % na zasysaczu liniowym – 20 %
• na rozdzielaczu - 30 % na zasysaczu liniowym – 10 %
Pytanie 179. Aparat Rollgiss typu BRDA służy do:
• podawania piany gaśniczej,
• ewakuacji ludzi i mienia,
• zabezpieczenia linii gaśniczej prowadzonej po drabinie mechanicznej.
Pytanie 180. Czy agregat prądotwórczy powinien być ustawiany na poziomej powierzchni:
• nie, pod warunkiem, że agregat zabezpieczony jest przed przesuwaniem
• tak, zawsze
• może
Pytanie 181. Symbol A 32/8 oznacza:
• autopompę o wydajności nominalnej 32 hl/min i ciśnieniu nominalnym 80 m.sł.w.
• autopompę o ciśnieniu nominalnym 320 m. sł. w. i wydajności nominalnej 800 l/min,
• autopompę o ciśnieniu nominalnym 32 at i wydajności nominalnej 8000 l/min,
Pytanie 182. Ciśnienie robocze w wysokociśnieniowych poduszkach podnoszących wynosi:
• 8 MPa,
• 2 bar.
• 8 bar,
Pytanie 183. Generator pianowy GPL2/700W wytwarza pianę o liczbie spienienia:
• 1-20
• 21-200
• powyżej 200
Pytanie 184. Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem kół samochodu układa się zawsze:
• nie ma żadnego znaczenia
• na węże
• pod węże
Pytanie 185. W celu wydobycia uszkodzonej beczki z szeregu ciasno zmagazynowanych beczek można zastosować zestaw:
• RDK,
• LD 50/30,
• PM-600,
Pytanie 186. Wyłącznik zapłonu pilarki powoduje
• rozłączenie obwodu elektrycznego wysokiego napięcia,
• połączenie obwodu niskiego napięcia z korpusem silnika
• połączenie obwodu wysokiego napięcia z obudową,
Pytanie 187. Skimer to urządzenie:
• w pompie membranowej służy do tłumienia uderzenia hydraulicznego,
• służące do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody.
• do ciągnięcia po powierzchni wody i zbierania zawiesiny ropopochodnej,
Pytanie 188. Na wyświetlaczu toksymetru stężenie gazu pojawia się w:
• GGW.
• ppm,
• DGW,
Pytanie 189. Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się:
• ciśnienie próbne powietrza
• waga butli bez powietrza
• termin wprowadzenia do jednostki
Pytanie 190. Nominalna wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego prądownicy pianowej PP 8-15 wynosi:
• 8 hl/min
• 8 m3/min
• 80 l/min
Pytanie 191. Do obliczania czasu pracy strażaka w aparacie powietrznym potrzebne są następujące dane:
• pojemność wodna butli, intensywność oddychania strażaka
• ciśnienie próbne powietrza
• ciśnienie robocze
Pytanie 192. Na tabliczce znamionowej agregatu prądotwórczego nie znajdziemy informacji dotyczących:
• wartość prądu znamionowego [I] wyrażona w [A] Amperach,
• wartość napięcia znamionowego[U] wyrażona w [V] Voltach,
• częstotliwość obrotów wirnika prądnicy.
Pytanie 193. Podczas awarii radiacyjnej do wyznaczania wielkości strefy awaryjnej należy użyć :
• rurek wskaźnikowych.
• radiometru,
• eksplozymetru,
Pytanie 194. Które ze stwierdzeń dotyczących bosaka podręcznego są właściwe
• odkuty ze stali węglowej, zakończony z jednego końca hakiem i dziobem, z drugiej stopką do wyciągania gwoździ, masa bosaka 5 kg.
• tuleja i ogon są spawane, osadzone na drzewcu, haki okute ze stali zwykłej jakości, masa bosaka 6 kg,
• grot umocowany na drzewcu, tuleja i ogon są spawane, wykonany ze stali węglowej w postaci trójzębnego haka,
Pytanie 195. Z oznaczenia gaśnicy GP 4 X ABC wynika, że:
• jest to gaśnica płynowa pod stałym ciśnieniem,
• gaśnica pianowa w której czynnik roboczy jest w oddzielnym zbiorniku,
• gaśnica proszkowa w której proszek i gaz wyrzucający (roboczy) są w tym samym zbiorniku,
Pytanie 196. W samochodach osobowych, w których kolumna kierownicy jest łączona przegubami, odciąganie kolumny wcelu wykonania dostępu do kierowcy przy użyciu rozpieraczy i łańcuchów jest:
• zabronione
• dozwolone
• dozwolone ale z zachowaniem środków ostrożności
Pytanie 197. Zawór wydechowy w ubraniu gazoszczelnym ma za zadanie :
• umożliwić pracę bez użycia sprzętu ODO
• umożliwić właściwą wymianę powietrza wydychanego i utrzymać niewielkie nadciśnienie wewnątrz ubrania
• umożliwić pobór powietrza przez ratownika
Pytanie 198. Jaką pompę użyjesz do przepompowania MAZUTU:
• pompa beczkowa,
• pompa z wężem hypalonowym.
• pompa turbinowa,
Pytanie 199. Ile stopni redukcji występuje w aparacie powietrznym nadciśnieniowym:
• 3
• 1
• 2
Pytanie 200. W jaki sposób są wzmacniane wewnętrznie pneumatyczne poduszki podnoszące wysokociśnieniowe?
• płytkami blachy.
• kordem stalowym lub kevlarowym,
• warstwami tkaniny,
Pytanie 201. Teoretyczna wysokość ssania wynosi 10,33 metra słupa wody (mH2O). W praktyce wielkość ta jest nie do osiągnięcia między innymi z powodu:
• niedoskonałej szczelności pompy i zbyt małej prędkości wirnika,
• występowania zjawiska kawitacji,
• strat lokalnych i liniowych w linii ssawnej,
Pytanie 202. Podaj jaki czas może bezpiecznie pracować ratownik w aparacie powietrznym nadciśnieniowym z butlą o pojemności 6l, w której ciśnienie powietrza wynosi 260 bar, a zużycie powietrza przez ratownika kształtuje się na poziomie ok.80 dm3/min
• ok.15 minut
• ok.25 minut
• ok. 20 minut
Pytanie 203. Który element w chemicznym ubraniu gazoszczelnym można wymienić nie korzystając z autoryzowanego serwisu:
• zamek,
• rękawy,
• membranę zaworu nadmiarowego.
Pytanie 204. Stojak hydrantowy służy do:
• poboru wody z hydrantu nadziemnego
• zassania wody z hydrantu podziemnego
• pobrania wody z hydrantu podziemnego
Pytanie 205. Zadaniem sprzętu izolacyjnego (dielektrycznego) jest:
• odizolowanie ratowników od urządzeń elektroenergetycznych które znajdują się w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych
• odizolowanie ratowników od części urządzeń elektroenergetycznych, które są, lub mogą się znaleźć pod napięciem w czasie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych
• odizolowanie ratowników od osób poszkodowanych u których występuje krwotok zewnętrzny
Pytanie 206. Aparat powietrzny uznajemy za szczelny jeżeli podczas przeprowadzania kontroli w czasie 1 minuty ciśnienie w układzie nie spadnie więcej niż:
• 10% pojemności butli,
• +/- 30 bar,
• 10 bar.
Pytanie 207. pH – metr to urządzenie do:
• pomiaru ogólnej zawartości rozpuszczonych w wodzie/próbce soli mineralnych.
• ilościowego pomiaru kwasowości i zasadowości roztworów.
• pomiaru właściwości utleniających/redukujących badanej próbki.
Pytanie 208. Wśród nadruków na rurkach wskaźnikowych do pomiaru ilościowego występuje:
• wartość NDS.
• skala,
• wartość NDSch,
Pytanie 209. Pompy do wypompowywania substancji chemicznie niebezpiecznych z beczek, butli szklanych itp. to pompy:
• śmigłowe,
• membranowe.
• wężowe,
Pytanie 210. Wory ratownicze mają następujące długości:
• 15 do 21m
• 21 do 28m
• 10 do 15m
Pytanie 211. Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
• tylko skośne,
• proste i ukośne,
• proste i skośne.
Pytanie 212. Pompa beczkowa wykonana z PP (polipropylenu) może być używana w strefie 0:
• nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną.
• zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy.
• tak – jest to pompa uniwersalna i zawsze można ją używać w tej strefie.
Pytanie 213. Przez jaki okres czasu wystarczy ratownikowi powietrza do oddychania od momentu uruchomienia sygnalizatora akustycznego w butlowym nadciśnieniowym aparacie powietrznym (butla o pojemności 6l i ciśnieniu 300 bar).
• około 20 minut
• około 1 minuty
• około 5 minut
Pytanie 214. Dwoma motopompami pożarniczymi M16/8 przy założeniu pracy w obszarze parametrów nominalnych można napełnić zbiornik samochodu o pojemności 18 m3 w czasie ok.:
• 4,1 minuty.
• 2,1 minuty.
• 5,6 minuty
Pytanie 215. Przy jakiej zawartości tlenu w powietrzu powinno używać się izolującego sprzętu ODO:
• poniżej 17 %,
• 21%,
• powyżej 21%.
Pytanie 216. Drabina słupkowa to drabina o symbolu:
• D-5,
• D-4,2.
• D-3,1,
Pytanie 217. Na moście ustawione są dwie motopompy z których pierwsza ustawiona jest bezpośrednio na jego nawierzchni, a jej smok ssawny znajduje się 1,5 m pod lustrem wody natomiast druga ustawiona jest na podeście o wysokości 1 m, a jej smok ssawny znajduje się 0,5 m pod lustrem wody. Podaj, jaka wystąpi zależność pomiędzy ciśnieniami po stronie tłocznej pomp P1 i P2 oraz wydajnościami Q1 i Q2 dla tego przykładu przy założeniu, że pracują przy takich samych obrotach silnika.
• P1 > P2 oraz Q1 > Q2
• P1 < P2 oraz Q1 = Q2
• P1 = P2 oraz Q1 < Q2
Pytanie 218. Awaryjne ściąganie parku drabinowego realizowane jest:
• tylko ręcznie,
• ręcznie lub w nowszych modelach akumulatorowym silnikiem elektrycznym,
• osobnym silnikiem spalinowym,
Pytanie 219. Wskaż właściwą wartość nominalnego natężenie przepływu [dm3/min] pożarniczych węży tłocznych:
• W25 – 100,
• W110 – 1200.
• W75 – 800,
Pytanie 220. Jaka jest wydajność pompy turbinowej TR-3 przy swobodnym wypływie?
• 1000 l/min,
• 600 l/min.
• 800 l/min,
Pytanie 221. Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznacz właściwe:
• 250 m H2O,
• 250 kPa.
• 0,025 MPa,
Pytanie 222. Do odzieży specjalnej zaliczamy:
• ubranie żaroochronne lekkie
• ubranie kwaso i ługoodporne
• ubranie koszarowe
Pytanie 223. Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 20 minut, stosując sprzęt pianowy o przepływie wodnego roztworu środka pianotwórczego 4 hl/min. Ile wynosi liczba spienienia Ls, jeżeli wytworzono w założonym okresie wytworzono 600m3 piany ( nie uwzględniać procesu niszczenia piany).
• 12
• 75
• 150
Pytanie 224. W gaśnicy śniegowej środkiem gaśniczym jest :
• tlenek węgla,
• proszek,
• dwutlenek węgla,
Pytanie 225. Manowakuometr służy do pomiaru:
• wartości podciśnienia w przypadku gdy motopompa od strony nasady ssawnej otrzymuje wodę z innej pompy.
• wartości podciśnienia podczas poboru wody z zewnętrznego zbiornika,
• wartości ciśnienia z jakim woda opuszcza pompę,
Pytanie 226. Straty ciśnienia w linii wężowej zbudowanej z węży W – 75 na dł. 100 m, zakładając teren płaski wynoszą:
• ok. 3 atm.
• ok. 1 atm,
• ok. 1,4 atm,
Pytanie 227. Podczas wytwarzania pian z PP-2/15 i WP-4/150 z tej samej ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego otrzymuje się odpowiednio – 3,0 m3 i 30 m3 piany. Co jest powodem tej różnicy:
• różna ilość wody
• różna ilość powietrza w pianie
• różna ilość środka pianotwórczego
Pytanie 228. Na parametry pracy przyciągarki samochodowej ma wpływ:
• rodzaj podłoża po którym będzie ciągnięty przedmiot
• średnica bębna,
• ilość zwojów liny na bębnie.
Pytanie 229. Która z podanych poniżej zasad użycia sprzętu hydraulicznego jest nieprawidłowa?
• należy unikać cięcia stali hartowanej.
• po każdym użyciu ramiona rozpieracza zewrzeć do takiego położenia , aby końcówki robocze znajdowały się od siebie w odległości ok. 10-15mm,
• w celu zapewnienia prawidłowego kąta cięcia należy silnie przeciwstawić się sile obracającej nożyce,
Pytanie 230. Czy pompa NIRO może być używana w strefie „0”
• zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy.
• nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną,
• Tak,
Pytanie 231. Wysysacz może służyć do:
• wyssania wody z zalanych pomieszczeń np.: piwnic.
• usunięcia powietrza z linii ssawnej w celu zassania wody prze pompę,
• zassania środka pianotwórczego w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego,
Pytanie 232. Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:
• wydajności 8hl/min przy nominalnej wysokości podnoszenia 8 Pa
• wydajności nominalnej 8 hl/min przy wysokości podnoszenia 80 m H2O
• wydajności 8m3/godzinę przy nominalnym ciśnieniu 80 bar
Pytanie 233. Rękawy sorpcyjne służą do:
• uszczelniania przy wyciekach z cystern.
• ograniczenia rozlewu i zebrania substancji ropopochodnej,
• wykrycia rodzaju substancji,
Pytanie 234. Aby skutecznie uszczelnić rozszczelnienie na rurociągu przy użyciu uszczelniającej opaski pneumatycznej ciśnienie panujące w rurociągu powinno wynosić:
• nie ma to znaczenia
• nie więcej niż 1,4 at
• nie więcej niż 1,6 at
Pytanie 235. Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:
• sprężyn układu zawieszenia pojazdu,
• poszycia drzwi pojazdu.
• koła kierownicy pojazdu,
Pytanie 236. Wykorzystując poduszki wysokociśnieniowe zbudowano stos składający się z dwóch poduszek przy czym dolna posiada siłę udźwigu 8 t (ton), a górna siłę udźwigu 6 t. Maksymalny ciężar jaki może być podniesiony przez ten zestaw to:
• 8 t.
• 14 t,
• 6 t,
Pytanie 237. Łańcuch tnący typowej piły do drewna składa się z ogniw:
• tnących lewych i prawych, prowadzących, łączących
• tnących, łączących, napinających
• tnących, napinających lewych i prawych, łączących
Pytanie 238. Eksplozymetr służy do:
• pomiaru parametrów toksyczności ,
• pomiaru parametrów wybuchowości,
• pomiaru energii wybuchu.
Pytanie 239. W generatorze piany lekkiej czynnikiem roboczym, napędzającym urządzenie jest:
• woda;
• środek pianotwórczy;
• wodny roztwór środka pianotwórczego;
Pytanie 240. W oznaczeniu M 16/8 cyfra 16 oznacza:
• wydajność w hl/sek.
• ciśnienie w atmosferach
• wydajność w hl/min
Pytanie 241. Na jaki czas pracy wystarczy powietrzny aparat ODO o podanych wartościach: 2 butle o pojemności wodnej 4 litrów i ciśnieniu powietrza w każdej z nich 19 MPa. Zakładane zużycie powietrza przez ratownika wynosi 40 l/min.
• 42 min,
• 38 min,
• 32 min.
Pytanie 242. Perystaltyczna pompa wężowa ELRO służy do:
• przepompowywania tylko substancji agresywnych.
• przetłaczania wszystkich substancji palnych i agresywnych,
• pompowania substancji palnych, żrących i o dużej lepkości
Pytanie 243. Wysysacz głębinowy ma praktyczne zastosowanie do głębokości:
• 25 m
• 2,5 m
• 20 m
Pytanie 244. Przyrządy elektrochemiczne do pomiaru stężeń gazów palnych i toksycznych należy włączać i wyłączać:
• w strefie bezpiecznej (czystej),
• nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.
• w strefie, w której prawdopodobnie znajdują się substancje niebezpieczne,
Pytanie 245. Zasysasz liniowy służy do:
• wyciągnięcia wody z piwnicy
• poboru środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego
• wytworzenia podciśnienia w linii ssawnej
Pytanie 246. Przygotowując do pracy zestaw poduszek uszczelniających ciśnienie robocze zwiększamy za pomocą:
• śruby membrany regulującej wkręcając ją przy zakręconej butli powietrznej,
• zaworu iglicowego wkręcając go przy zakręconej śrubie membrany regulującej,
• śruby membrany wkręcając ją przy zakręconym zaworze iglicowym,
Pytanie 247. Do pomiaru i identyfikacji substancji chemicznych stosowane są:
• kalorymetryczne rurki wskaźnikowe, eksplozymetry, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne,
• kolorymetryczne rurki wskaźnikowe, dozyplometry, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne.
• kolorymetryczne rurki wskaźnikowe, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne,
Pytanie 248. Technika ciecia elementów stalowych tarczą tnącą polega między innymi na:
• utrzymaniu maksymalnych obrotów tarczy tnącej.
• utrzymaniu średnich obrotów tarczy ściernej
• doprowadzeniu wody do tarczy w celu chłodzenia tarczy,
Pytanie 249. Kąt pochylenia drabiny przystawnej nie może być większy niż:
• 65°,
• 50°,
• 75°.
Pytanie 250. Zawirowywacz stosowany jest w:
• wytwornicy pianowej
• generatorze piany lekkiej
• działku wodno – pianowym
Pytanie 251. Na straty ciśnienia w tłocznych liniach wężowych nie mają wpływu:
• średnica węża,
• rodzaj pompy używanej do tłoczenia wody.
• długość linii wężowej,
Pytanie 252. Proces zasysania wody ze zbiornika zewnętrznego do autopompy i motopompy polega na:
• uzyskaniu dużej prędkości obrotowej wirnika pompy,
• wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy linią ssawną, a ciśnieniem atmosferycznym.
• wykorzystaniu prawa Bernoulliego,
Pytanie 253. W trakcie działań gaśniczych podjęto decyzje o pokryciu pianą gaśniczą powierzchni pomieszczenia. Którego sprzętu należy użyć aby zużyć najmniejszą ilość środka pianotwórczego :
• WP 2/150,
• WP 4/75.
• WP 2/75,
Pytanie 254. Olej hydrauliczny w ratowniczym zestawie należy sprawdzać:
• przed każdym uruchomieniem pompy,
• raz w roku podczas corocznego przeglądu sprzętu silnikowego,
• po wymianie oleju silnikowego,
Pytanie 255. Nominalne natężenie przepływu wody w pożarniczym wężu tłocznym W-75 wynosi:
• 800 l/min,
• 1600 l/min,
• 200 l/min,
Pytanie 256. W ubraniu gazoszczelnym można pracować podczas dużego promieniowania cieplnego:
• zależy od intensywności wzrostu temperatury.
• tak – temperatura otoczenia nie wpływa jego szczelność i wytrzymałość.
• nie – podwyższona temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
Pytanie 257. W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera "C" oznacza to, że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:
• gazów palnych.
• cieczy i gazów palnych,
• ciał stałych pochodzenia organicznego,
Pytanie 258. Próbę szczelności chemicznego chemoodpornego ubrania gazoszczelnego wykonuje się:
• po każdorazowym użyciu
• po pięciu użyciach
• co dwa lata
Pytanie 259. Ciśnienie robocze w korkach uszczelniających wynosi:
• 1.5 ÷ 2,5 bar,
• 5 ÷ 10 bar,
• 15 ÷ 20 bar.
Pytanie 260. Sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:
• monitorujący, filtrujący
• filtrujący, izolujący
• monitorujący, izolujący
Pytanie 261. Wbudowane w reduktor ciśnienia zestawu pneumatycznego manometry umożliwiają odczyt:
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia atmosferycznego,
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia zredukowanego,
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia powietrza w poduszce,
Pytanie 262. Czas ochronnego działania aparatu powietrznego z butlą 6l i ciśnieniem 300 bar przy założeniu zużycia chwilowego 50 l/min wynosi:
• 56 min.
• 36 min,
• 16 min,
Pytanie 263. Ręczna pompa membranowa służy do pompowania substancji :
• palnych i żrących,
• tylko żrących,
• kleistych.
Pytanie 264. Odczynu roztworu ph nie można zbadać za pomocą:
• indykatora,
• fenoloftaleiny,
• wapna.
Pytanie 265. Skokochrony nie posiadają zaworów:
• klapowych
• ssących
• wylotowych
Pytanie 266. W ramach obsługi codziennej, pilarki łańcuchowej do drewna nie wykonujemy:
• regulacji napięcia łańcucha.
• czyszczenia filtra paliwa w zbiorniku paliwa,
• smarowania łańcucha,
Pytanie 267. Eksplozymetry najczęściej kalibrowane są na:
• etan,
• propan-butan.
• metan,
Pytanie 268. W wysysaczu głębinowym wykorzystano zasadę działania pompy:
• odśrodkowej
• strumieniowej
• wirnikowej
Pytanie 269. W pilarkach łańcuchowych prędkość obrotowa wału silnika w czasie cięcia, powinna być zbliżona do:
• maksymalnej
• nominalnej
• ekonomicznej
Pytanie 270. Podczas pracy zasysacza liniowego, skutkiem zwiększenia prędkości wody wypływającej z dyszy rozpraszającej jest spadek ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w:
• komorze podciśnienia
• strudze wody wypływającej z dyszy rozpraszającej
• komorze mieszania
Pytanie 271. Ustawienie dwóch poduszek niskociśnieniowych jedna na drugiej podczas operacji podnoszenia elementu jest:
• dozwolone w szczególnych sytuacjach,
• ogólnie dozwolone,
• zabronione.
Pytanie 272. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
• WP 2-150,
• PWP 4-150.
• PP 2-12,
Pytanie 273. Pneumatyczne poduszki uszczelniające z szeklami lub ze szczelinami służą do uszczelniania:
• rurociągów i zbiorników o średnicy powyżej 480 mm
• rurociągów i zbiorników o średnicy poniżej 150 mm
• rurociągów i zbiorników o średnicy od 150 mm do 480 mm
Pytanie 274. Bosak sufitowy zaliczany jest do:
• sprzętu burzącego,
• podręcznego sprzętu ratunkowego,
• sprzętu ratunkowo - burzącego.
Pytanie 275. Najcięższym typem zapory przeciwolejowej stosowanej w działaniach ratowniczych jest zapora:
• sorpcyjna,
• elastyczna pływająca,
• sztywna pomostowa,
Pytanie 276. W masce do aparatu nadciśnieniowego panuje ciśnienie:
• równe ciśnieniu atmosferycznemu,
• wyższe od ciśnienia atmosferycznego.
• niższe od ciśnienia atmosferycznego,
Pytanie 277. Chemoodporne ubrania gazoszczelne przechowuje się magazynie w następujący sposób:
• powieszone na uchwycie, dotyka podłoża,
• zwinięte i ułożone na wyściełanej półce,
• powieszone na uchwycie, nie dotyka podłoża.
Pytanie 278. Minimalizowanie strat w liniach wężowych polega na:
• stosowaniu pomp dużej wydajności
• stosowaniu węży o małych średnicach
• stosowaniu nominalnego przepływu dla danego węża