Wyposażenie techniczne i sprzęt

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Automat oddechowy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych ma za zadanie:
• kierowanie wydychanego powietrza na zewnątrz
• kierowanie wydychanego powietrza do maski wewnętrznej
• dawkowania i wytwarzania nadciśnienia w masce;
Pytanie 2. Prądownica pianowa służy do wytwarzania piany:
• ciężkiej
• średniej
• lekkiej
Pytanie 3. W wysysaczu głębinowym wykorzystano zasadę działania pompy:
• strumieniowej
• odśrodkowej
• wirnikowej
Pytanie 4. Na tabliczce znamionowej agregatu prądotwórczego nie znajdziemy informacji dotyczących:
• wartość napięcia znamionowego[U] wyrażona w [V] Voltach,
• częstotliwość obrotów wirnika prądnicy.
• wartość prądu znamionowego [I] wyrażona w [A] Amperach,
Pytanie 5. Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?
• 25, 52 i 75
• 52, 75, 110
• tylko 25 i 52
Pytanie 6. Minimalizowanie strat w liniach wężowych polega na:
• stosowaniu nominalnego przepływu dla danego węża
• stosowaniu węży o małych średnicach
• stosowaniu pomp dużej wydajności
Pytanie 7. Rurki pomiarowe do pomiaru wartości stężenia substancji niebezpiecznej w atmosferze to:
• rurki wielozadaniowe,
• rurki ilościowe.
• rurki jakościowe,
Pytanie 8. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
• PP 2-12
• PWP 2-75
• WP 2-150
Pytanie 9. Podczas akcji ratowniczej podano pianę mechaniczną w ilości 300 m3. Jak długo podawano tę pianę jeżeli liczba spienienia Ls= 75, a przepływ wodnego roztworu środka pianotwórczego wynosił 2 hl/min.
• 2 min
• 10 min
• 20 min
Pytanie 10. Włókno "Nomex" ma następujące właściwości:
• brak zdolności do wytapiania,
• niska wytrzymałość mechaniczna.
• ulega zwęgleniu w temp. 270 °C,
Pytanie 11. Autonomiczny sprzęt izolujący dzielimy na:
• aparaty powietrzne nad i podciśnieniowe oraz pochłaniacze
• aparaty powietrzne i aparaty tlenowe
• sprzęt pochłaniający i filtrujący
Pytanie 12. W pilarce łańcuchowej wysokość ogranicznika ma wpływ na:
• zużycie zęba tnącego
• szerokość rzazu
• grubość wióra
Pytanie 13. Najcięższym typem zapory przeciwolejowej stosowanej w działaniach ratowniczych jest zapora:
• sorpcyjna,
• sztywna pomostowa,
• elastyczna pływająca,
Pytanie 14. Na jaki czas pracy wystarczy powietrzny aparat ODO o podanych wartościach: 2 butle o pojemności wodnej 4 litrów i ciśnieniu powietrza w każdej z nich 19 MPa. Zakładane zużycie powietrza przez ratownika wynosi 40 l/min.
• 32 min.
• 38 min,
• 42 min,
Pytanie 15. Sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:
• monitorujący, filtrujący
• filtrujący, izolujący
• monitorujący, izolujący
Pytanie 16. Który z symboli oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z autopompą:
• GCBM.
• GCBA,
• GBA,
Pytanie 17. Wydajność pianowa wytwornicy WP 4-75 wynosi:
• 15 m3/min
• 30 m3/min
• 75 m3/min
Pytanie 18. Wśród nadruków na rurkach wskaźnikowych do pomiaru ilościowego występuje:
• skala,
• wartość NDS.
• wartość NDSch,
Pytanie 19. Wskaż właściwą wartość nominalnego natężenie przepływu [dm3/min] pożarniczych węży tłocznych:
• W75 – 800,
• W25 – 100,
• W110 – 1200.
Pytanie 20. Ustawienie dwóch poduszek niskociśnieniowych jedna na drugiej podczas operacji podnoszenia elementu jest:
• ogólnie dozwolone,
• zabronione.
• dozwolone w szczególnych sytuacjach,
Pytanie 21. Co oznacza pojęcie „szybkie natarcie”
• linię gaśniczą trwale połączoną z wyznaczoną nasadą tłoczną samochodu gaśniczego, gotową do natychmiastowego użycia
• szybką akcję strażaków w celu ugaszenia pożaru,
• gaszenie pożaru przy pomocy gaśnicy.
Pytanie 22. Informacja występująca na gaśnicy lub agregacie gaśniczym, która mówi o formie przechowywania wyrzutnika w oddzielnym zbiorniku to:
• symbol „y”
• symbol „z”
• symbol „x”
Pytanie 23. Jaka wartość ciśnienia wody należy uzyskać na zasysaczu liniowym, aby roztwór środka pianotwórczego umożliwiał właściwe parametry pracy WP 4 - 75
• 2,5 atm.
• 8,0 atm.
• 5,5 atm.
Pytanie 24. W ramach obsługi codziennej, pilarki łańcuchowej do drewna nie wykonujemy:
• czyszczenia filtra paliwa w zbiorniku paliwa,
• smarowania łańcucha,
• regulacji napięcia łańcucha.
Pytanie 25. Energia uderzeniowa bijaka w młocie udarowym o napędzie spalinowym wytwarzana jest przez:
• moment obrotowy wału
• tłok działający na bijak
• spaliny
Pytanie 26. pH – metr to urządzenie do:
• pomiaru ogólnej zawartości rozpuszczonych w wodzie/próbce soli mineralnych.
• pomiaru właściwości utleniających/redukujących badanej próbki.
• ilościowego pomiaru kwasowości i zasadowości roztworów.
Pytanie 27. Samochód pożarniczy w świetle PN Samochody pożarnicze jest to:
• pojazd specjalny użytkowany przez straże pożarne, przystosowany do przewożenia sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych przeznaczonych do prowadzenia akcji gaśniczej lub pożarniczej
• Pojazd samochodowy używany do gaszenia pożaru i/lub prowadzenia akcji ratowniczej,
• samochód i przyczepa specjalna użytkowana przez straże pożarne, przystosowane do wykonywania zadań przy akcji gaśniczej lub ratowniczej
Pytanie 28. Piły tarczowe do cięcia stali i betonu należą do sprzętu:
• burzącego podręcznego
• ratowniczego pomocniczego
• burzącego mechanicznego
Pytanie 29. Kąt przyłożenia ratowniczych nożyc hydraulicznych w stosunku do elementu ciętego powinien wynosić:
• 90º.
• 10 ÷ 20º,
• Około 50º,
Pytanie 30. Do armatury wodnej zaliczamy:
• spinacz,
• zbieracz,
• gaśnicę wodno-pianową,
Pytanie 31. Czy wymiana narzędzia hydraulicznego powinna zostać poprzedzona procedurą kończącą pracę zestawem (wyłączenie silnika pompy):
• tak
• tylko dla nożyc hydraulicznych
• nie
Pytanie 32. Węże chemiczne w oplocie stalowym stosowane są do przepompowywania:
• kwasów i zasad,
• substancji ropopochodnych,
• wszystkich substancji.
Pytanie 33. Eksplozymetry to elektroniczne przyrządy pomiarowe służące do wykrywania oraz oznaczania stężeń:
• odczynów PH.
• stężeń substancji trujących,
• gazów oraz par cieczy palnych,
Pytanie 34. Indykatory służą do:
• do kalibracji elektronicznych urządzeń pomiarowych.
• przybliżonego określania odczynu roztworów,
• przybliżonego określania stężenia gazów wybuchowych,
Pytanie 35. W tabelach odporności chemicznej ubrań gazoszczelnych zawarte są :
• informacje dotyczące odporności chemicznej materiałów z jakich zostało wykonane ubranie,
• informacje dotyczące dekontaminacji.
• informacje dotyczące neutralizacji jakich substancji można wykonywać w danym ubraniu,
Pytanie 36. Drabinę mechaniczną charakteryzują układy
• układ stabilizacji pojazdu, układ podnoszenia parku drabinowego, układ obrotu, układ wysuwu, równania szczebli, poziomowania kosza,
• układ wysuwu, stabilizacji pojazdu, układ wysięgu, układ korekcyjny, układ linowy, zespół siłowników jednostronnych,
• układ podnoszenia, układ obrotu, układ poziomowania kosza, układ wodnopianowy, układ zasięgu, układ korekcyjny,
Pytanie 37. Łańcuch tnący typowej piły do drewna składa się z ogniw:
• tnących, napinających lewych i prawych, łączących
• tnących, łączących, napinających
• tnących lewych i prawych, prowadzących, łączących
Pytanie 38. Zasysasz liniowy służy do:
• poboru środka pianotwórczego ze zbiornika zewnętrznego
• wyciągnięcia wody z piwnicy
• wytworzenia podciśnienia w linii ssawnej
Pytanie 39. Wyłącznik zapłonu pilarki powoduje
• rozłączenie obwodu elektrycznego wysokiego napięcia,
• połączenie obwodu wysokiego napięcia z obudową,
• połączenie obwodu niskiego napięcia z korpusem silnika
Pytanie 40. Pianę średnią wytwarza się przy pomocy:
• działka wodno-pianowego,
• prądownic pianowych,
• wytwornic pianowych.
Pytanie 41. Dokumentacja określająca warunki techniczne eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych to:
• książka kontroli sprzętu
• książka techniczno-ruchowa
• książka paszportowa
Pytanie 42. W jakim położeniu należy pozostawić po użyciu ramiona rozpieracza?
• końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 10 - 15 mm,
• końcówki ramion powinny być oddalone od siebie o ok. 100 - 150 mm,
• końcówki ramion należy zewrzeć ze sobą w dowolnym położeniu ramienia.
Pytanie 43. W skład typowego zestawu zapór, który powinien być stosowany podczas zatrzymywania rozlewu olejowego na rzece wchodzą:
• zapora kierunkowa, główna, wspomagająca, doczyszczająca,
• zapora kierunkowa, główna, sztywna – pomostowa, płaszczowa elastyczna,
• zapora kierunkowa, główna, sztywna – pomostowa, płaszczowa elastyczna, doczyszczająca.
Pytanie 44. Jaką maksymalną ilość, pneumatycznych podnoszących poduszek niskociśnieniowych, można ułożyć w stosie?
• 2
• 4
• pneumatycznych poduszek niskociśnieniowych nie można układać w stosie
Pytanie 45. Drabinę D-10W winno sprawiać:
• 1 ratownik,
• 4 ratowników.
• 2 ratowników,
Pytanie 46. Sygnalizator akustyczny stosowany w sprzęcie ochrony dróg oddechowych informuje o:
• bezruchu ratownika,
• zakończeniu rezerwy powietrza.
• uruchomieniu rezerwy powietrza,
Pytanie 47. Zawór wydechowy w masce nadciśnieniowej powinien otwierać się przy nadciśnieniu około:
• 4,2 - 5,8 mbar
• 7,0 - 9,0 mbar
• 2,9 - 3,9 mbar
Pytanie 48. Samochód gaśniczy z butlami z dwutlenkiem węgla oznaczamy symbolem:
• GPr,
• GDW,
• GSn.
Pytanie 49. Pompa beczkowa z PP (koloru żółtego) służy do :
• pompowania cieczy żrących (ługów i kwasów) ,
• pompowania cieczy palnych,
• do pompowania cieczy łatwopalnych i kwasów.
Pytanie 50. Nominalny przepływ wody w wężu W-52 to:
• 400 l/min.
• 200 l/min,
• 100 l/min,
Pytanie 51. W masce do aparatu nadciśnieniowego panuje ciśnienie:
• niższe od ciśnienia atmosferycznego,
• równe ciśnieniu atmosferycznemu,
• wyższe od ciśnienia atmosferycznego.
Pytanie 52. Maksymalnie z ilu przęseł sprawia się regulaminowo DN 2.73:
• sześciu
• pięciu
• czterech
Pytanie 53. Do odzieży specjalnej zaliczamy:
• ubranie żaroochronne lekkie
• ubranie koszarowe
• ubranie kwaso i ługoodporne
Pytanie 54. W ubraniu gazoszczelnym można pracować podczas dużego promieniowania cieplnego:
• nie – podwyższona temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
• zależy od intensywności wzrostu temperatury.
• tak – temperatura otoczenia nie wpływa jego szczelność i wytrzymałość.
Pytanie 55. Technika ciecia elementów stalowych tarczą tnącą polega między innymi na:
• utrzymaniu średnich obrotów tarczy ściernej
• doprowadzeniu wody do tarczy w celu chłodzenia tarczy,
• utrzymaniu maksymalnych obrotów tarczy tnącej.
Pytanie 56. Pompa perystaltyczna to pompa:
• pompa membranowa
• pompa śmigłowa
• pompa wężowa
Pytanie 57. Wydajność 800 l/min to inaczej:
• 1600 dm3/min
• 12000 l/godz
• 48 m3/godz
Pytanie 58. Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:
• biały
• czerwony
• żółty
Pytanie 59. W celu wyboru właściwego ubrania stanowiącego ochronę ratownika kierujący działaniami ratowniczymiprzez wpuszczeniem ratowników do strefy zagrożenia winien ustalić:
• ukształtowanie terenu
• rodzaj niebezpiecznej substancji
• kierunek wiatru
Pytanie 60. Nominalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:
• 8 atm.
• 12 atm.
• 10 atm.
Pytanie 61. Smoki ssawne stosowane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
• proste i ukośne,
• proste i skośne.
• tylko skośne,
Pytanie 62. Siła narzędzia hydraulicznego zależy:
• od powierzchni tłoka i ciśnienia oleju hydraulicznego.
• tylko od ciśnienia oleju hydraulicznego.
• tylko od przepływu oleju hydraulicznego.
Pytanie 63. Na moście ustawione są dwie motopompy z których pierwsza ustawiona jest bezpośrednio na jego nawierzchni, a jej smok ssawny znajduje się 1,5 m pod lustrem wody natomiast druga ustawiona jest na podeście o wysokości 1 m, a jej smok ssawny znajduje się 0,5 m pod lustrem wody. Podaj, jaka wystąpi zależność pomiędzy ciśnieniami po stronie tłocznej pomp P1 i P2 oraz wydajnościami Q1 i Q2 dla tego przykładu przy założeniu, że pracują przy takich samych obrotach silnika.
• P1 > P2 oraz Q1 > Q2
• P1 < P2 oraz Q1 = Q2
• P1 = P2 oraz Q1 < Q2
Pytanie 64. Symbol A 32/8 oznacza:
• autopompę o ciśnieniu nominalnym 32 at i wydajności nominalnej 8000 l/min,
• autopompę o ciśnieniu nominalnym 320 m. sł. w. i wydajności nominalnej 800 l/min,
• autopompę o wydajności nominalnej 32 hl/min i ciśnieniu nominalnym 80 m.sł.w.
Pytanie 65. Gaźnik membranowy w pilarkach łańcuchowych umożliwia:
• mniejsze zużycie paliwa,
• pracę pilarką w każdej pozycji,
• osiągnięcie wyższych obrotów silnika.
Pytanie 66. Sprzęt pożarniczy to:
• sprzęt służący do dostarczania środków gaśniczych na miejsce pożaru.
• sprzęt służący do prowadzenia akcji, ratowania ludzi i mienia.
• przenośny lub przewoźny specjalny sprzęt służący do gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczej oraz specjalny sprzęt ochrony stosowany przez straże pożarne podczas akcji.
Pytanie 67. Nominalne natężenie przepływu wody w pożarniczym wężu tłocznym W-75 wynosi:
• 200 l/min,
• 1600 l/min,
• 800 l/min,
Pytanie 68. W agregacie pompowym z mechanizmem perystaltycznym jako element tłoczący zastosowano:
• śmigło,
• wirnik,
• wąż.
Pytanie 69. Czynności naprawcze chemoodpornych ubrań Gazoszczelnych:
• wykonujemy we własnym zakresie na miejscu akcji,
• wykonujemy we własnym zakresie w JRG PSP,
• powinny być przeprowadzone tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.
Pytanie 70. Straty ciśnienia na zasysaczu liniowym przyjmowane do obliczeń wynoszą ok.:
• 30%,
• 25%,
• 35%.
Pytanie 71. Podczas wytwarzania pian z PP-2/15 i WP-4/150 z tej samej ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego otrzymuje się odpowiednio – 3,0 m3 i 30 m3 piany. Co jest powodem tej różnicy:
• różna ilość powietrza w pianie
• różna ilość wody
• różna ilość środka pianotwórczego
Pytanie 72. Rozstawienie podpór i poziomowanie pojazdu :
• wymagane jest przy nachyleniu terenu powyżej 70°,
• jest konieczne przy każdym sprawianiu drabiny,
• ma znaczenie tylko przy silnym wietrze,
Pytanie 73. Maksymalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:
• 1,2 MPa,
• 1,4 MPa,
• 1,6 MPa.
Pytanie 74. Jaka jest wydajność pompy turbinowej TR-3 przy swobodnym wypływie?
• 600 l/min.
• 800 l/min,
• 1000 l/min,
Pytanie 75. Skokochrony nie posiadają zaworów:
• klapowych
• ssących
• wylotowych
Pytanie 76. Próbę szczelności chemicznego chemoodpornego ubrania gazoszczelnego wykonuje się:
• co dwa lata
• po pięciu użyciach
• po każdorazowym użyciu
Pytanie 77. Aparat powietrzny może być używany w temperaturze otoczenia:
• od - 20 °C do + 60 °C,
• od - 10 °C do + 50 °C,
• od - 15 °C do + 40 °C.
Pytanie 78. Ile stopni redukcji występuje w aparacie powietrznym nadciśnieniowym:
• 1
• 3
• 2
Pytanie 79. Pirometry służą do :
• wykrywania substancji niebezpiecznych,
• oznaczania stężeń substancji niebezpiecznych,
• bezkontaktowego pomiaru temperatury.
Pytanie 80. Linki ratownicze stosowane w PSP mają długość:
• 10 m i 20 m
• 15 m i 25 m
• 20 m i 30 m
Pytanie 81. Zawór dodawczy w automacie oddechowym służy do:
• sprawdzenia zadziałania sygnalizatora akustycznego.
• zapowietrzenia układu,
• zwiększenia dawki powietrza,
Pytanie 82. Wbudowane w reduktor ciśnienia zestawu pneumatycznego manometry umożliwiają odczyt:
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia powietrza w poduszce,
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia atmosferycznego,
• ciśnienia powietrza w butli i ciśnienia zredukowanego,
Pytanie 83. Ratownicze zestawy pneumatyczne podnoszące niskiego ciśnienia powinny pracować:
• pracować pionowo lub pod kątem do 45o
• tylko w płaszczyźnie pionowej.
• niezależnie od pozycji poduszki,
Pytanie 84. Aby skutecznie uszczelnić rozszczelnienie na rurociągu przy użyciu uszczelniającej opaski pneumatycznej ciśnienie panujące w rurociągu powinno wynosić:
• nie więcej niż 1,4 at
• nie ma to znaczenia
• nie więcej niż 1,6 at
Pytanie 85. Stosowane pożarnicze węże ssawne W110 posiadają następujące długości:
• 240 cm, 160 cm,
• 200 cm, 160 cm.
• 160 cm, 260 cm,
Pytanie 86. Na wyświetlaczu toksymetru stężenie gazu pojawia się w:
• GGW.
• ppm,
• DGW,
Pytanie 87. Jeżeli ciśnienie w 6 l butli aparatu powietrznego wynosi 240 bar, a ilość zużywanego powietrza podczas pracy kształtuje się na poziomie 80 dm3 /min to czas ochronnego działania aparatu wynosi około:
• 36 minut,
• 18 minut.
• 4 minut,
Pytanie 88. W jaki sposób są wzmacniane wewnętrznie pneumatyczne poduszki podnoszące wysokociśnieniowe?
• warstwami tkaniny,
• płytkami blachy.
• kordem stalowym lub kevlarowym,
Pytanie 89. Wśród znaków trwałych umieszczanych na metalowej butli powietrznej wyróżnia się:
• ciśnienie próbne powietrza
• waga butli bez powietrza
• termin wprowadzenia do jednostki
Pytanie 90. Jeżeli w charakterystyce pompy pożarniczej podano iż jest to pompa „jednostopniowa” to można stwierdzić, że posiada ona:
• 2 wirniki i 2 kierownice.
• 2 wirniki i kierownicę,
• 1 wirnik,
Pytanie 91. Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 20 minut, stosując sprzęt pianowy o przepływie wodnego roztworu środka pianotwórczego 4 hl/min. Ile wynosi liczba spienienia Ls, jeżeli wytworzono w założonym okresie wytworzono 600m3 piany ( nie uwzględniać procesu niszczenia piany).
• 12
• 150
• 75
Pytanie 92. Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem kół samochodu układa się zawsze:
• nie ma żadnego znaczenia
• na węże
• pod węże
Pytanie 93. Wąż o oznaczeniu w kolorze „lila” to:
• wąż ssawny do pompowania cieczy łatwopalnych,
• wąż tłoczny do pompowania węglowodorów i olejów.
• wąż ssawno – tłoczny odporny na stężone kwasy i ługi,
Pytanie 94. Nadmiar powietrza ze skokochronu w trakcie zeskoku osoby ewakuowanej jest odprowadzany poprzez:
• klapy i otwory,
• zawory nadciśnieniowe,
• rękawy odprowadzające.
Pytanie 95. Ile nasad „75” posiada rozdzielacz?
• 3
• 1
• 2
Pytanie 96. Stojak hydrantowy służy do:
• poboru wody z hydrantu nadziemnego
• zassania wody z hydrantu podziemnego
• pobrania wody z hydrantu podziemnego
Pytanie 97. Co oznacza symbol D-3,1
• drabinę nasadkową.
• drabinę hakową,
• drabinę słupkową,
Pytanie 98. Przy doborze rodzaju zbieraczy olejowych szczególną uwagę należy zwrócić na:
• lepkość zbieranej cieczy ropopochodnej,
• grubość warstwy zbieranej cieczy ropopochodnej,
• rodzaj akwenu wodnego z którego zbieramy ciecz ropopochodną.
Pytanie 99. Podczas akcji podawano pianę mechaniczną przez 10 min. stosując sprzęt pianowy o natężeniu przepływu 2hl/min. Jaka była liczba spienienia użytego sprzętu, jeżeli wytworzono w tym czasie 150m3 piany.
• WP-2/150
• WP-2/75
• GPL-2/700/W
Pytanie 100. Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 to:
• ok. 88 l,
• ok. 80 l.
• ok. 60 l,
Pytanie 101. Awaryjne ściąganie parku drabinowego realizowane jest:
• ręcznie lub w nowszych modelach akumulatorowym silnikiem elektrycznym,
• tylko ręcznie,
• osobnym silnikiem spalinowym,
Pytanie 102. Do urządzeń wykrywania i pomiaru temperatury stosuje się:
• pirometry punktowe, skanery termowizyjne i kamery liniowe.
• piknometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne.
• pirometry punktowe, skanery liniowe i kamery termowizyjne.
Pytanie 103. Zawirowywacz stosowany jest w:
• działku wodno – pianowym
• generatorze piany lekkiej
• wytwornicy pianowej
Pytanie 104. Zbieracz przelewowy służy do:
• zbierania i przetłaczania każdej substancji niebezpiecznej z powierzchni wody pod warunkiem ze posiada duża gęstość – tzw. spływ grawitacyjny do środka zbieracza.
• zbierania i umożliwienia odpompowania przy pomocy pompy filmu substancji ropopochodnej z powierzchni wody,
• ograniczania w sposób chemiczny rozlewisk substancji ropopochodnej,
Pytanie 105. Podczas ewakuacji rękawem ratowniczym
• nie wolno ewakuować dzieci poniżej 6 roku życia
• nie wolno ewakuować osób nieprzytomnych
• należy sprawdzić czy osoby ewakuowane nie posiadają ostrych elementów ubioru, biżuterii itp
Pytanie 106. Do czyszczenia i dezynfekcji masek aparatów powietrznych należy stosować:
• alkohol metylowy
• alkohol etylowy
• środek zgodny ze wskazaniem producenta
Pytanie 107. Zawór wydechowy w ubraniu gazoszczelnym ma za zadanie :
• umożliwić właściwą wymianę powietrza wydychanego i utrzymać niewielkie nadciśnienie wewnątrz ubrania
• umożliwić pracę bez użycia sprzętu ODO
• umożliwić pobór powietrza przez ratownika
Pytanie 108. Aparat Rollgiss typu BRDA służy do:
• podawania piany gaśniczej,
• zabezpieczenia linii gaśniczej prowadzonej po drabinie mechanicznej.
• ewakuacji ludzi i mienia,
Pytanie 109. Pneumatyczne poduszki uszczelniające z szeklami lub ze szczelinami służą do uszczelniania:
• rurociągów i zbiorników o średnicy poniżej 150 mm
• rurociągów i zbiorników o średnicy powyżej 480 mm
• rurociągów i zbiorników o średnicy od 150 mm do 480 mm
Pytanie 110. Który z wymienionych czynników ma wpływ na straty w liniach wężowych:
• liczba i rodzaj armatury zastosowanej do budowy linii wężowej
• obroty silnika motopompy lub autopompy
• wydajność pompy
Pytanie 111. Która z podanych poniżej zasad użycia sprzętu hydraulicznego jest nieprawidłowa?
• w celu zapewnienia prawidłowego kąta cięcia należy silnie przeciwstawić się sile obracającej nożyce,
• po każdym użyciu ramiona rozpieracza zewrzeć do takiego położenia , aby końcówki robocze znajdowały się od siebie w odległości ok. 10-15mm,
• należy unikać cięcia stali hartowanej.
Pytanie 112. Do linii W-52 zalecany jest zasysacz:
• Z-8
• Z-6,
• Z-2,
Pytanie 113. Inopur zalicza się do :
• podręcznego sprzętu burzącego
• sprzętu ratowniczego mechanicznego
• wyposażenia osobistego
Pytanie 114. W motopompach i autopompach pożarniczych stosowane są pompy:
• jednostopniowe wirnikowe z komorą wstępną
• jedno i wielostopniowe, odśrodkowe,
• jednostopniowe wirnikowe dośrodkowe
Pytanie 115. Eksplozymetr służy do:
• pomiaru parametrów toksyczności ,
• pomiaru energii wybuchu.
• pomiaru parametrów wybuchowości,
Pytanie 116. Witon, butyl, neopren to materiały stosowane do produkcji ubrań gazoszczelnych, w szczególności warstwy:
• zewnętrznej i wewnętrznej.
• nośnej i wewnętrznej,
• tylko zewnętrznej,
Pytanie 117. Piana ciężka powstaje:
• w generatorach
• w prądownicach i działkach pianowych
• w wytwornicach
Pytanie 118. Skimer to urządzenie:
• w pompie membranowej służy do tłumienia uderzenia hydraulicznego,
• służące do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody.
• do ciągnięcia po powierzchni wody i zbierania zawiesiny ropopochodnej,
Pytanie 119. Podczas awarii radiacyjnej do wyznaczania wielkości strefy awaryjnej należy użyć :
• rurek wskaźnikowych.
• radiometru,
• eksplozymetru,
Pytanie 120. Ilu ratowników regulaminowo zabezpiecza D10W po sprawieniu:
• jeden
• czterech
• dwóch
Pytanie 121. Do poboru środka pianotwórczego z zewnętrznego zbiornika służy:
• wysysacz głębinowy,
• pompka tłokowo-próżniowa.
• zasysacz liniowy,
Pytanie 122. Sprawianie drabiny nasadkowej z trzech przęseł wykonuje:
• dwóch strażaków i dowódca
• dwie roty
• trzech strażaków
Pytanie 123. Wysysacz może służyć do:
• wyssania wody z zalanych pomieszczeń np.: piwnic.
• usunięcia powietrza z linii ssawnej w celu zassania wody prze pompę,
• zassania środka pianotwórczego w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego,
Pytanie 124. W trakcie działań gaśniczych podjęto decyzje o pokryciu pianą gaśniczą powierzchni pomieszczenia. Którego sprzętu należy użyć aby zużyć najmniejszą ilość środka pianotwórczego :
• WP 2/150,
• WP 4/75.
• WP 2/75,
Pytanie 125. Na parametry pracy przyciągarki samochodowej ma wpływ:
• ilość zwojów liny na bębnie.
• rodzaj podłoża po którym będzie ciągnięty przedmiot
• średnica bębna,
Pytanie 126. Rękawy sorpcyjne służą do:
• uszczelniania przy wyciekach z cystern.
• wykrycia rodzaju substancji,
• ograniczenia rozlewu i zebrania substancji ropopochodnej,
Pytanie 127. Za niesprawny aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy można uznać taki aparat w którym podczas kontroli szczelności stwierdzono spadek ciśnienia w układzie wysokiego ciśnienia przekraczający:
• 1,0 bar/min,
• 10 MPa/min,
• 10 bar/min,
Pytanie 128. Przy doborze tarczy ściernicowej (korundowej) do przecinarki należy uwzględnić między innymi:
• grubość tarczy i termin jej przydatności.
• tylko kierunek obrotu tarczy,
• maksymalną prędkość obrotową tarczy i średnicę zewnętrzną tarczy
Pytanie 129. Podaj jaki czas może bezpiecznie pracować ratownik w aparacie powietrznym nadciśnieniowym z butlą o pojemności 6l, w której ciśnienie powietrza wynosi 260 bar, a zużycie powietrza przez ratownika kształtuje się na poziomie ok.80 dm3/min
• ok. 20 minut
• ok.25 minut
• ok.15 minut
Pytanie 130. Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:
• podłączyć urządzenia odbiorcze,
• sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających.
• uziemić agregat,
Pytanie 131. W ciągu 60 sekund 30000 dm3 piany wytworzy wytwornica:
• WP – 4/75,
• WP – 4/150,
• WP – 2/75,
Pytanie 132. Za pomocą pompy beczkowej „NIRO” można pompować ciecze:
• tylko żrące,
• żrące i palne,
• kleiste.
Pytanie 133. Zapora przeciwolejowa sztywna pomostowa ma zastosowanie przede wszystkim:
• doczyszczanie powierzchni wody ze szczątkowych ilości oleju,
• do budowy pól operacyjnych na rzekach o szybkim nurcie,
• na wodach stojących lub wolno płynących.
Pytanie 134. W pilarce do drewna, olej do smarowania łańcucha uzupełniamy
• każdorazowo przy uzupełnieniu paliwa,
• według potrzeb,
• co drugie uzupełnienie paliwa.
Pytanie 135. Wysokociśnieniowe poduszki podnoszące możemy układać jedną na drugą w ilościach:
• 4
• pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych nie można układać w stosie
• 2
Pytanie 136. Inopur składa się z dwóch zasadniczych części:
• topora i ogniwa,
• topora i raka,
• topora i zamka.
Pytanie 137. Podczas przenoszenia unieruchomionej pilarki do drewna prowadnica powinna być skierowana:
• do tyłu,
• w górę.
• do przodu,
Pytanie 138. Przepływ laminarny wody to:
• pojęcie to nie dotyczy przepływu wody
• przepływ spokojny, równomierny
• przepływ burzliwy
Pytanie 139. Urządzenie TMX 412 umożliwia wykrywanie obecności :
• do ośmiu rodzajów gazów.
• do sześciu rodzajów gazów,
• do czterech rodzajów gazów,
Pytanie 140. Oznaczenie M 8/8 informuje o następujących parametrach motopompy:
• wydajności 8hl/min przy nominalnej wysokości podnoszenia 8 Pa
• wydajności 8m3/godzinę przy nominalnym ciśnieniu 80 bar
• wydajności nominalnej 8 hl/min przy wysokości podnoszenia 80 m H2O
Pytanie 141. Kąt pochylenia drabiny przystawnej nie może być większy niż:
• 75°.
• 50°,
• 65°,
Pytanie 142. Ciśnienie próbne dla pożarniczego węża tłocznego W 52 to ciśnienie:
• 1,8 MPa
• 1,4 MPa
• 1,6 MPa
Pytanie 143. Co to oznacza symbol EEx
• urządzenie jest w wykonaniu przeciwwybuchowym ,
• niema takiego oznaczenia.
• urządzenie może pracować w wysokich temperaturach,
Pytanie 144. Żółty pokrowiec zakładany na poduszkę pneumatyczną uszczelniającą służy do:
• zabezpieczenia poduszki przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego
• zabezpieczania poduszki przed uszkodzeniami mechanicznymi
• zabezpieczenia przed substancjami agresywnymi
Pytanie 145. Nominalna wydajność pianowa wytwornicy WP 4 -75 wynosi:
• 30 m3/min
• 3000 l/min
• 30 hl/min
Pytanie 146. Kontrola maski odbywa się:
• co 1 rok,
• po każdym użyciu,
• przynajmniej raz na dwa lata.
Pytanie 147. Opuszczanie przęseł drabiny mechanicznej następuje wówczas, gdy:
• nie ma nikogo na drabinie
• ratownik znajdujący się na drabinie zauważył brak pokrywania się szczebli
• ratownik ma problemy z samodzielnym zejściem
Pytanie 148. Określenie odczynu roztworu może być dokonywane za pomocą:
• Indykatorów,
• toksynomierzy.
• eksplozymetrów,
Pytanie 149. W generatorze piany lekkiej czynnikiem roboczym, napędzającym urządzenie jest:
• woda;
• wodny roztwór środka pianotwórczego;
• środek pianotwórczy;
Pytanie 150. Drabiny pożarnicze wykorzystywane w jednostkach organizacyjnych PSP to:
• DN 2,8,
• D12W,
• D10W,
Pytanie 151. Skokochron typu ciężkiego jest konstrukcją:
• dwukomorową
• jednokomorową
• zasilana butlą ze sprężonym powietrzem
Pytanie 152. Elementami, które utrzymują stabilność drabiny hydraulicznej podczas pracy to :
• stabilizatory hydrauliczne,
• podpory,
• nośniki,
Pytanie 153. Zadaniem sprzętu izolacyjnego (dielektrycznego) jest:
• odizolowanie ratowników od części urządzeń elektroenergetycznych, które są, lub mogą się znaleźć pod napięciem w czasie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych
• odizolowanie ratowników od osób poszkodowanych u których występuje krwotok zewnętrzny
• odizolowanie ratowników od urządzeń elektroenergetycznych które znajdują się w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych
Pytanie 154. Pompa beczkowa wykonana z PP (polipropylenu) może być używana w strefie 0:
• nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną.
• tak – jest to pompa uniwersalna i zawsze można ją używać w tej strefie.
• zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy.
Pytanie 155. Symbol Z-2500 oznacza:
• zasysacz liniowy o liczbie spienienia 2500
• zasysacz liniowy o wydajności 2500l/ min
• zbiornik wodny składany o pojemności 2500l
Pytanie 156. W strefie „0” można zastosować pompę :
• przelewową.
• membranową,
• beczkową NIRO,
Pytanie 157. Sprawdzenie szczelności maski należy przeprowadzić:
• po założeniu maski
• przed założeniem maski
• po każdorazowym użyciu
Pytanie 158. Czas ochronnego działania aparatu powietrznego z butlą 6l i ciśnieniem 300 bar przy założeniu zużycia chwilowego 50 l/min wynosi:
• 56 min.
• 36 min,
• 16 min,
Pytanie 159. Teoretyczna wysokość ssania wynosi 10,33 metra słupa wody (mH2O). W praktyce wielkość ta jest nie do osiągnięcia między innymi z powodu:
• występowania zjawiska kawitacji,
• niedoskonałej szczelności pompy i zbyt małej prędkości wirnika,
• strat lokalnych i liniowych w linii ssawnej,
Pytanie 160. Pompa próżniowa tłokowa (tzw. „trokomat”) to:
• urządzenie zasysające do pomp wirowych.
• sprzęt armatury wodnej,
• urządzenie działające w gaśnicach,
Pytanie 161. Wysysacz głębinowy posiada:
• nasadę 52 wylotową i nasadę 75 do zasilania
• nasadę 52 do zasilania i nasadę 52 wylotową
• nasadę 75 wylotową i nasadę 52 do zasilania
Pytanie 162. Eksplozymetry najczęściej kalibrowane są na:
• metan,
• propan-butan.
• etan,
Pytanie 163. Aparat powietrzny uznajemy za szczelny jeżeli podczas przeprowadzania kontroli w czasie 1 minuty ciśnienie w układzie nie spadnie więcej niż:
• 10 bar.
• 10% pojemności butli,
• +/- 30 bar,
Pytanie 164. Wysokość ssania pompy pożarniczej:
• Jest to odległość pomiędzy lustrem wody, a osią nasady ssawnej pompy.
• Zależy od długości linii ssawnej i nie zależy od sposobu jej ułożenia,
• Jest ograniczona do 10,33m z powodu niedoskonałości konstrukcyjnych pomp,
Pytanie 165. Krótkotrwałe wejścia w strefę ognia umożliwia ubranie żaroochronne?
• typu 1,
• typu 3.
• typu 2,
Pytanie 166. Włączenie przystawki mocy pojazdu SCD skutkuje :
• nie ma wpływu na możliwości operowaniem parkiem drabinowym,
• przeniesieniem napędu ze skrzyni biegów na pompę hydrauliczną,
• przeniesieniem napędu na mechanizm obrotu drabiny,
Pytanie 167. Do ubrań ochronnych nie zaliczamy:
• Ubranie chroniące przed promieniowaniem cieplnym,
• Ubranie koszarowe.
• ubranie specjalne,
Pytanie 168. Separator to urządzenie służące do:
• zbiornik do przewozu substancji niebezpiecznej.
• przepompowanie substancji niebezpiecznej,
• oddzielenie substancji ropopochodnej od wody,
Pytanie 169. Która z podanych poniżej pomp chemicznych służy do pompowania kwasów i zasad:
• pompa FOX Rosenbauer.
• pompa turbinowa AWG Lentz,
• pompa Lutz polipropylen,
Pytanie 170. Które ze stwierdzeń dotyczących bosaka podręcznego są właściwe
• tuleja i ogon są spawane, osadzone na drzewcu, haki okute ze stali zwykłej jakości, masa bosaka 6 kg,
• odkuty ze stali węglowej, zakończony z jednego końca hakiem i dziobem, z drugiej stopką do wyciągania gwoździ, masa bosaka 5 kg.
• grot umocowany na drzewcu, tuleja i ogon są spawane, wykonany ze stali węglowej w postaci trójzębnego haka,
Pytanie 171. Bezpośrednio do butli powietrznej w zestawie pneumatycznym podnoszącym podłączamy:
• poduszki.
• reduktor,
• urządzenie sterujące,
Pytanie 172. Ręczna pompa membranowa służy do pompowania substancji :
• tylko żrących,
• palnych i żrących,
• kleistych.
Pytanie 173. Z oznaczenia gaśnicy GP 4 X ABC wynika, że:
• gaśnica pianowa w której czynnik roboczy jest w oddzielnym zbiorniku,
• gaśnica proszkowa w której proszek i gaz wyrzucający (roboczy) są w tym samym zbiorniku,
• jest to gaśnica płynowa pod stałym ciśnieniem,
Pytanie 174. Proporcja paliwa i oleju jaka winna być zachowana podczas przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej stosowanej do napędu silników dwusuwowych, zależy od:
• rodzaju oleju
• długości prowadnicy
• zaleceń producenta sprzętu
Pytanie 175. Dwoma motopompami pożarniczymi M16/8 przy założeniu pracy w obszarze parametrów nominalnych można napełnić zbiornik samochodu o pojemności 18 m3 w czasie ok.:
• 5,6 minuty
• 2,1 minuty.
• 4,1 minuty.
Pytanie 176. Do pracy w strefie zagrożenia wybuchem „0” dopuszczona jest pompa:
• Mast – przelewowa,
• Depa Elro – wężowa.
• NIRO – beczkowa,
Pytanie 177. Oznaczenie IP dotyczy stopnia:
• zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem energii elektrycznej,
• zabezpieczenia przeciwwybuchowego,
• zabezpieczenia przed ciałami obcymi i wodą.
Pytanie 178. Manometr wskazuje:
• ciśnienie po stronie tłocznej oraz podciśnienie po stronie ssawnej motopompy
• ciśnienie po stronie tłocznej motopompy
• wydajność motopompy
Pytanie 179. Pole pracy to :
• charakterystyczny dla żurawia ratowniczego zasięg wysuwu ramienia,
• powierzchnia na której sprawiony lub ustawiony sprzęt do pracy ,obsługiwany przez operatora realizuje zadania,
• wykres możliwości obciążania drabiny, wysięgnika hydraulicznego czy podestu w zależności od wysuwu i wysięgu,
Pytanie 180. W pompie do substancji chemicznych o osiowym przepływie cieczy zastosowano jako element tłoczący :
• wąż.
• śmigło,
• wirnik,
Pytanie 181. Aparat powietrzny ucieczkowy używany jest do:
• zabezpieczenia ratowników podczas prowadzonych działań ratowniczych,
• ochrony osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia życia lub zabezpieczenia ratowników podczas nagłego wycofywania się w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia,
• do nagłego wycofania się w przypadku zagrożenia podczas nurkowania podlodowego.
Pytanie 182. Litera "n" na rurce wskaźnikowej określa:
• liczbę zassań niezbędnych do prawidłowego wskazania.
• rurkę do azotu,
• numer seryjny,
Pytanie 183. Wewnętrzne wzmocnienia poduszki niskociśnieniowej, wysokiego podnoszenia zapobiegają:
• wybrzuszeniom płaszczyzn bocznych,
• wybrzuszeniom płaszczyzny dolnej i górnej,
• nie mają wpływu na wybrzuszenia płaszczyzn poduszki, tylko na wzrost bezpieczeństwa.
Pytanie 184. Symbol WP 4-75 oznacza wytwornicę pianową o:
• wydajności wodnego roztworu środka pianotwórczego 400 l/min i liczbie spienienia 75,
• wydajności pianowej 400 l/min i liczbie spienienia 75,
• wydajności piany 75 m3/min, przy ciśnieniu 4 bar.
Pytanie 185. Nominalna wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego prądownicy pianowej PP 8-15 wynosi:
• 8 m3/min
• 8 hl/min
• 80 l/min
Pytanie 186. Które bosaki wymagają obsługi przez dwóch ratowników?
• tylko bosaki ciężki i sufitowy,
• tylko bosaki strzechowy i ciężki.
• tylko bosaki sufitowy i strzechowy,
Pytanie 187. Straty ciśnienia w linii wężowej zbudowanej z węży W – 75 na dł. 100 m, zakładając teren płaski wynoszą:
• ok. 1 atm,
• ok. 1,4 atm,
• ok. 3 atm.
Pytanie 188. Czy pompa NIRO może być używana w strefie „0”
• zależy tylko od temperatury zapłonu pompowanej cieczy.
• Tak,
• nie – ponieważ występuje zagrożenie elektrycznością statyczną,
Pytanie 189. Przy jakiej zawartości tlenu w powietrzu powinno używać się izolującego sprzętu ODO:
• powyżej 21%.
• poniżej 17 %,
• 21%,
Pytanie 190. Wewnętrzna warstwa rękawa ratowniczego jest warstwą:
• chroniącą dwie pozostałe przed wysoką temperaturą,
• nośną,
• odpowiedzialną za zjazd i hamowanie,
Pytanie 191. Straty ciśnienia przy przepływie wody przez pożarnicze węże tłoczne:
• nie zależą od średnicy węży
• są większe w rozwinięciu na taką samą odległość W75 niż W52
• zależą od długości węży
Pytanie 192. Zapora przeciwolejowa składająca się z pływaka, fartucha i balastu to:
• zapora elastyczna płaszczowa.
• zapora sorpcyjna,
• zapora sztywna pomostowa,
Pytanie 193. Przyłącze podawcze pompy beczkowej stosowane do przepompowywania cieczy ropopochodnych wykonane może być:
• ze stali kwasoodpornej.
• z żywicy epoksydowej,
• z polipropylenu,
Pytanie 194. Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:
• poszycia drzwi pojazdu.
• koła kierownicy pojazdu,
• sprężyn układu zawieszenia pojazdu,
Pytanie 195. Chemoodporne ubrania gazoszczelne przechowuje się magazynie w następujący sposób:
• powieszone na uchwycie, dotyka podłoża,
• zwinięte i ułożone na wyściełanej półce,
• powieszone na uchwycie, nie dotyka podłoża.
Pytanie 196. Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznacz właściwe:
• 0,025 MPa,
• 250 m H2O,
• 250 kPa.
Pytanie 197. W motopompie M 8/8 – PO 5, urządzenie zasysające na sprężoną mieszankę paliwowo – powietrzną, działa na zasadzie pompy:
• strumieniowej.
• wirowej samo zasysającej,
• wirowej , odśrodkowej,
Pytanie 198. Czy wraz ze wzrostem prędkości nurtu powinien zmieniać się kąt ustawienia zapory?
• tak, wraz ze wzrostem prędkości nurtu kąt ustawienia zapory powinien być coraz większy,
• nie, kąt ustawienia zapory nie powinien ulegać zmianie, ale tylko w przypadku zapór pomostowych.
• tak, wraz ze wzrostem prędkości nurtu kąt ustawienia zapory powinien być coraz mniejszy,
Pytanie 199. Wykorzystując poduszki wysokociśnieniowe zbudowano stos składający się z dwóch poduszek przy czym dolna posiada siłę udźwigu 8 t (ton), a górna siłę udźwigu 6 t. Maksymalny ciężar jaki może być podniesiony przez ten zestaw to:
• 14 t,
• 6 t,
• 8 t.
Pytanie 200. Ubrania "gazoszczelne" podczas działań ratowniczo-gaśniczych należy stosować w przypadku, gdy substancje chemiczne w stanie stałym, ciekłym i gazowym przenikają do organizmu ratownika poprzez:
• drogi oddechowe,
• skórę.
Pytanie 201. Które z niżej wymienionych urządzeń pracują w przestrzeni określanej "polem operacyjnym"?
• zapora przeciwolejowa,
• separator oleju.
• skimer olejowy,
Pytanie 202. Do wytwarzania piany średniej służy następujący sprzęt:
• PP 2-12,
• WP 2-150,
• PWP 4-150.
Pytanie 203. Zasada działania sprzęgła w pilarce łańcuchowej oparta jest na:
• działaniu siły odśrodkowej
• działaniu siły dośrodkowej
• działaniu koła napędowego na wał korbowy
Pytanie 204. Do wykrywania gazów palnych stosuje się:
• toksynomierze.
• indykatory,
• eksplozymetry,
Pytanie 205. Jakie ciśnienia wskazuje manometr reduktora znajdującego się bezpośrednio przed zaworem iglicowym?
• ciśnienie niezredukowane,
• ciśnienie zredukowane,
• ciśnienie w butli.
Pytanie 206. W którym układzie ciśnienia wbudowany jest sygnalizator akustyczny w nadciśnieniowym butlowym izolującym aparacie powietrznym?
• w układzie wysokiego ciśnienia
• w układzie średniego (zredukowanego) ciśnienia
• w układzie podciśnienia
Pytanie 207. Do sprzętu pianowego nie zaliczamy:
• wysysacz liniowy
• wytwornica pianowa
• zasysacz liniowy
Pytanie 208. Do pomiaru i identyfikacji substancji chemicznych stosowane są:
• kalorymetryczne rurki wskaźnikowe, eksplozymetry, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne,
• kolorymetryczne rurki wskaźnikowe, dozyplometry, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne.
• kolorymetryczne rurki wskaźnikowe, wielofunkcyjne mierniki gazów i analizatory wielofunkcyjne,
Pytanie 209. Poduszki uszczelniające podciśnieniowe służą do:
• do uszczelniania długich wzdłużnych pęknięć rurociągów,
• do uszczelniania studzienek kanalizacyjnych,
• do uszczelniania nieszczelności płaszczy cystern.
Pytanie 210. Drabina słupkowa to drabina o symbolu:
• D-3,1,
• D-4,2.
• D-5,
Pytanie 211. W chemoodpornym ubraniu gazoszczelnym nadciśnienie panujące wewnątrz ubrania zapewnia:
• dobra wentylację ubrania.
• zabezpieczenie przed przenikaniem substancji z zewnątrz do wnętrza ubrania podczas wystąpienia niewielkich nieszczelności,
• komfort pracy związany z poprawą mikroklimatu panującego wewnątrz ubrania,
Pytanie 212. Do ekwipunku osobistego nie zaliczamy:
• toporka strażackiego.
• pasa strażackiego,
• hełmu,
Pytanie 213. W gaśnicy śniegowej środkiem gaśniczym jest :
• dwutlenek węgla,
• tlenek węgla,
• proszek,
Pytanie 214. Generator pianowy GPL2/700W wytwarza pianę o liczbie spienienia:
• 21-200
• powyżej 200
• 1-20
Pytanie 215. Oddawanie skoków na skokochron duży podczas ćwiczeń odbywa się:
• maksymalnie z 2 piętra
• nie powinno się skakać
• z dowolnej wysokości nie przekraczającej wskazań producenta
Pytanie 216. Do zbierania oleju o dużej lepkości służą:
• zbieracze sorpcyjne,
• zbieracze przelewowo – pompowe,
• podajnik śrubowy.
Pytanie 217. W pilarkach łańcuchowych prędkość obrotowa wału silnika w czasie cięcia, powinna być zbliżona do:
• ekonomicznej
• maksymalnej
• nominalnej
Pytanie 218. Skokochron używamy podczas ewakuacji:
• nigdy, bo jest za duże ryzyko
• zawsze kiedy jest taka możliwość
• w ostateczności, gdy nie ma innych możliwości
Pytanie 219. Ciśnienie robocze w korkach uszczelniających wynosi:
• 5 ÷ 10 bar,
• 15 ÷ 20 bar.
• 1.5 ÷ 2,5 bar,
Pytanie 220. Zbiorniki gaśnic śniegowych na CO2, powinny być poddane badaniom przez Urząd Dozoru Technicznego:
• nie ma takiego obowiązku.
• co 10 lat
• co 5 lat,
Pytanie 221. Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dopuszcza się sprzęt wykonany w klasie:
• IP.
• EEX,
• EC,
Pytanie 222. Zbiorniki elastyczne stosowane w ratownictwie chemicznym służą do:
• długoterminowego przechowywania mediów,
• krótkoterminowego przechowywania mediów,
• wszystkim wyżej wymienionym celom.
Pytanie 223. Papierki wskaźnikowe służą do:
• pomiaru objętości substancji.
• przybliżonego określenia pH substancji,
• określenia stopnia palności,
Pytanie 224. Obsługa drabiny przystawnej ciężkiej to:
• zawsze czterech
• jedna rota
• jeden strażak
Pytanie 225. W którym wężu tłocznym W-52 czy W-75 występują większe straty hydrauliczne przy założeniu, że przepływa przez nie ta sama ilość wody:
• W-52 = W-75
• W-52 < W-75
• W-52 > W-75
Pytanie 226. Do obliczania czasu pracy strażaka w aparacie powietrznym potrzebne są następujące dane:
• pojemność wodna butli, intensywność oddychania strażaka
• ciśnienie robocze
• ciśnienie próbne powietrza
Pytanie 227. Wory ratownicze mają następujące długości:
• 15 do 21m
• 21 do 28m
• 10 do 15m
Pytanie 228. Straty ciśnienia na urządzeniach armatury wodnej wynoszą w przybliżeniu odpowiednio:
• na rozdzielaczu - 10 % na zasysaczu liniowym – 30 %
• na rozdzielaczu - 5 % na zasysaczu liniowym – 20 %
• na rozdzielaczu - 30 % na zasysaczu liniowym – 10 %
Pytanie 229. Pompa wężowa (perystaltyczna) służy do:
• pompowania każdej substancji chemicznej w każdej temperaturze tej substancji niezależnie od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża.
• pompowania substancji chemicznych tylko o temperaturze otoczenia tej substancji niezależnie od rodzaju umieszczonego w niej węża.
• pompowania substancji chemicznych w zależności od odporności chemicznej umieszczonego w niej węża.
Pytanie 230. Jaką powierzchnię można pokryć pianą ciężką o grubości warstwy 10cm dysponując zapasem środka pianotwórczego syntetycznego 60dm3. Stężenie roztworu 3%. Liczba spienienia 12.
• 2400m2
• 240m2
• 24m2
Pytanie 231. Które ze zbieraczy oleju są najbardziej wrażliwe na falowanie powierzchni wody?
• zbieracze adhezyjne,
• zbieracze przelewowo – pompowe.
• zbieracze sorpcyjne,
Pytanie 232. Wąż z polichlorku winylu ( PCV) to:
• wąż ssawny do pompowania rozpuszczalników,
• wąż ssawno – tłoczny odporny na oleje i rozcieńczone kwasy,
• wąż ssawno – tłoczny do pompowania stężonych zasad
Pytanie 233. Oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to :
• GCBA,
• GBA.
• GLBAM,
Pytanie 234. Na straty ciśnienia w tłocznych liniach wężowych nie mają wpływu:
• średnica węża,
• długość linii wężowej,
• rodzaj pompy używanej do tłoczenia wody.
Pytanie 235. W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera "C" oznacza to, że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:
• cieczy i gazów palnych,
• ciał stałych pochodzenia organicznego,
• gazów palnych.
Pytanie 236. Przez jaki okres czasu wystarczy ratownikowi powietrza do oddychania od momentu uruchomienia sygnalizatora akustycznego w butlowym nadciśnieniowym aparacie powietrznym (butla o pojemności 6l i ciśnieniu 300 bar).
• około 5 minut
• około 1 minuty
• około 20 minut
Pytanie 237. Który element w chemicznym ubraniu gazoszczelnym można wymienić nie korzystając z autoryzowanego serwisu:
• zamek,
• membranę zaworu nadmiarowego.
• rękawy,
Pytanie 238. W samochodach osobowych, w których kolumna kierownicy jest łączona przegubami, odciąganie kolumny wcelu wykonania dostępu do kierowcy przy użyciu rozpieraczy i łańcuchów jest:
• dozwolone
• zabronione
• dozwolone ale z zachowaniem środków ostrożności
Pytanie 239. Olej hydrauliczny w ratowniczym zestawie należy sprawdzać:
• po wymianie oleju silnikowego,
• przed każdym uruchomieniem pompy,
• raz w roku podczas corocznego przeglądu sprzętu silnikowego,
Pytanie 240. Bosak sufitowy zaliczany jest do:
• sprzętu burzącego,
• podręcznego sprzętu ratunkowego,
• sprzętu ratunkowo - burzącego.
Pytanie 241. Aparat ratunkowy Rollgliss typu BRDA należy do:
• stałych urządzeń ratowniczo – ewakuacyjnych
• płachtowego sprzętu ratowniczo – ewakuacyjnego
• linkowego sprzętu ratowniczo - ewakuacyjnego
Pytanie 242. Po każdorazowym użyciu rozpieracza ramieniowego:
• ramiona należy zamknąć do pozycji rozwarcia około 15 mm dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie.
• ramiona należy dokładnie zamknąć do pozycji styku dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie,
• ramiona należy ustawić w pozycji maksymalnego rozwarcia dzięki czemu urządzenie jest odciążone mechanicznie i hydraulicznie,
Pytanie 243. Tarcze tnące pił do stali i betonu, należy utrzymywać w stosunku do przecinanego materiału pod kątem:
• 45°,
• 30°,
• 90°.
Pytanie 244. Manowakuometr służy do pomiaru:
• wartości podciśnienia podczas poboru wody z zewnętrznego zbiornika,
• wartości ciśnienia z jakim woda opuszcza pompę,
• wartości podciśnienia w przypadku gdy motopompa od strony nasady ssawnej otrzymuje wodę z innej pompy.
Pytanie 245. Po zakończeniu pracy ratowniczymi zestawami hydraulicznymi należy elementy robocze:
• sprowadzić do maksymalnego rozwarcia
• sprowadzić do niepełnego zwarcia – wielkość szczeliny nie jest szczególnie istotna
• sprowadzić do maksymalnego zwarcia
Pytanie 246. Czy agregat prądotwórczy powinien być ustawiany na poziomej powierzchni:
• może
• tak, zawsze
• nie, pod warunkiem, że agregat zabezpieczony jest przed przesuwaniem
Pytanie 247. Wysysacz głębinowy ma praktyczne zastosowanie do głębokości:
• 2,5 m
• 25 m
• 20 m
Pytanie 248. Przygotowując do pracy zestaw poduszek uszczelniających ciśnienie robocze zwiększamy za pomocą:
• śruby membrany wkręcając ją przy zakręconym zaworze iglicowym,
• śruby membrany regulującej wkręcając ją przy zakręconej butli powietrznej,
• zaworu iglicowego wkręcając go przy zakręconej śrubie membrany regulującej,
Pytanie 249. Nominalne natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego w wytwornicy pianowej WP 2-75 wynosi:
• 20 hl/min
• 20 l/min
• 2 hl/min
Pytanie 250. Teoretyczny czas pracy w ubraniu gazoszczelnym wynosi:
• 10 min,
• 20 min.
• 1 godzina,
Pytanie 251. Pompy do wypompowywania substancji chemicznie niebezpiecznych z beczek, butli szklanych itp. to pompy:
• wężowe,
• śmigłowe,
• membranowe.
Pytanie 252. Szybkość cięcia piłą tarczową do metalu zależy od:
• siły nacisku operatora na tarczę,
• od rodzaju tarczy.
• od prędkości obrotowej przecinarki
Pytanie 253. Węże w pneumatycznych zestawach podnoszących niskociśnieniowych wysokiego podnoszenia są zakończone następującymi łącznikami:
• szybkozłączami,
• łącznikami kłowymi,
• łącznikami gwintowymi.
Pytanie 254. Przed podłączeniem reduktora do butli powietrznej (sprzęt pneumatyczny) należy:
• podłączyć przewód do sterownika.
• odkręcić zawór iglicowy,
• poluzować śrubę nastawną reduktora odkręcając ją w lewo,
Pytanie 255. Wielkość strat ciśnienia w liniach wężowych podczas transportu wody zależy od:
• prędkości obrotowej wirnika pompy, sposobu rozwinięcia linii i jej długości.
• średnicy i rodzaju zastosowanych węży oraz natężenia przepływu
• sposobu ułożenia linii wężowej i wartości ciśnienia atmosferycznego
Pytanie 256. Wartość ciśnienia roboczego dla pożarniczego węża tłocznego W75 wynosi:
• 1,2 MPa,
• 4,0 MPa.
• 1,8 MPa,
Pytanie 257. Praktyczna wysokość ssania pomp pożarniczych wg PN wynosi:
• 6,5 m
• 7,5 m
• 10,33 m
Pytanie 258. Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę:
• lekką
• ciężką
• średnią
Pytanie 259. Zbieracz przelewowo-pompowy to urządzenie służące do:
• zbierania oleju z powierzchni gruntu,
• zbierania mieszaniny wodno-olejowej z powierzchni wody,
• oddzielania wody od oleju po zebraniu go z powierzchni wody.
Pytanie 260. Manometr zastosowany w pompie wirowej służy do pomiaru :
• wartość ciśnienia wody tłoczonej przez pompę,
• wartość podciśnienia podczas ssania przez pompę,
• manometr nie jest to element pompy wirowej.
Pytanie 261. Symbol SH-18 oznacza:
• samochód ratowniczo-gaśniczy specjalny z dźwigiem 18t.
• samochód specjalny z drabiną i podnośnikiem hydraulicznym o wysięgu 18m.
• samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości podnoszenia 18m.
Pytanie 262. Ciśnienie robocze w wysokociśnieniowych poduszkach podnoszących wynosi:
• 2 bar.
• 8 MPa,
• 8 bar,
Pytanie 263. Siła podnosząca poduszki podnoszącej zależy od:
• zapasu powietrza w butli.
• ciśnienia powietrza w poduszce.
• ciśnienia zredukowanego.
Pytanie 264. Pojemność zbiornika wodnego składanego wynosi:
• 2,5 hl
• 250 l
• 2500 l
Pytanie 265. W celu wydobycia uszkodzonej beczki z szeregu ciasno zmagazynowanych beczek można zastosować zestaw:
• PM-600,
• RDK,
• LD 50/30,
Pytanie 266. Proces zasysania wody ze zbiornika zewnętrznego do autopompy i motopompy polega na:
• wytworzeniu różnicy ciśnień pomiędzy linią ssawną, a ciśnieniem atmosferycznym.
• wykorzystaniu prawa Bernoulliego,
• uzyskaniu dużej prędkości obrotowej wirnika pompy,
Pytanie 267. Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:
• spirometry,
• manometry,
• eksplozymetry.
Pytanie 268. Przyrządy elektrochemiczne do pomiaru stężeń gazów palnych i toksycznych należy włączać i wyłączać:
• w strefie bezpiecznej (czystej),
• w strefie, w której prawdopodobnie znajdują się substancje niebezpieczne,
• nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Pytanie 269. Perystaltyczna pompa wężowa ELRO służy do:
• pompowania substancji palnych, żrących i o dużej lepkości
• przepompowywania tylko substancji agresywnych.
• przetłaczania wszystkich substancji palnych i agresywnych,
Pytanie 270. Podczas pracy zasysacza liniowego, skutkiem zwiększenia prędkości wody wypływającej z dyszy rozpraszającej jest spadek ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w:
• komorze podciśnienia
• strudze wody wypływającej z dyszy rozpraszającej
• komorze mieszania
Pytanie 271. Nieruchome części pompy wodnej w autopompie to między innymi:
• wał i wirnik wysokiego ciśnienia,
• kierownica z przegrodą.
• zawory klapkowe,
Pytanie 272. Rozpieracz kolumnowy pracuje na zasadzie:
• siłownika dwustronnego,
• siłownika jednostronnego,
• siłownika obrotowego,
Pytanie 273. Jaką pompę użyjesz do przepompowania MAZUTU:
• pompa turbinowa,
• pompa beczkowa,
• pompa z wężem hypalonowym.
Pytanie 274. Ciśnienie 0,21 MPa to inaczej:
• 21 bar.
• 2,1 at,
• 210 mmH2O,
Pytanie 275. Niebiesko-biało-zielonymi rombami oznaczono:
• wąż uniwersalny,
• wąż kwasoodporny,
• wąż z PCV.
Pytanie 276. Odczynu roztworu ph nie można zbadać za pomocą:
• fenoloftaleiny,
• wapna.
• indykatora,
Pytanie 277. W oznaczeniu M 16/8 cyfra 16 oznacza:
• ciśnienie w atmosferach
• wydajność w hl/sek.
• wydajność w hl/min
Pytanie 278. Do drobnych prac wyburzeniowych wewnątrz budynku służy :
• bosak sufitowy.
• bosak lekki,
• bosak podręczny,