Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• kamera termowizyjna
• podręczny sprzęt gaśniczy
• radiotelefon
Pytanie 2. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• wykonanie wykopu,
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
Pytanie 3. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Zapłon;
• Samozapalenie;
• Podpalenie;
Pytanie 4. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
• łatwa obsługa motopomp
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
Pytanie 5. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar przestrzenny;
• Pożar otwarty;
• Pożar blokowy;
Pytanie 6. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
• Sztab akcji ratowniczej,
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
• Kierujący działaniem ratowniczym,
Pytanie 7. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
Pytanie 8. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Pojęcia rozwoju pożaru;
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 9. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
• książce obiektu
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
Pytanie 10. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
Pytanie 11. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Całkowite wypalenie pianą
• Całkowite zalanie wodą
• Przykrycie komina sitem kominowym
Pytanie 12. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Duży
• Bardzo duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
Pytanie 13. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie okrążające.
• natarcie frontalne
• natarcie oskrzydlające ,
Pytanie 14. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Tylko przez okna,
• Zawsze klatką schodową,
• Klatką schodową i przez okna,
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
Pytanie 15. W skład batalionu wchodzi:
• Od 3 do 5 kompanii;
• Od 2 do 4 kompanii;
• Od 4 do 6 kompanii;
Pytanie 16. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• wydajność jednej prądownicy,
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
Pytanie 17. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
Pytanie 18. Poważna awaria to:
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
Pytanie 19. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• od zewnątrz do środka
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
Pytanie 20. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
Pytanie 21. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• pełne oraz niepełne
• wstępne, końcowe , cząstkowe
• wstępne, szczegółowe, bojem
Pytanie 22. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• 24/24
• brygadowy lub potokowy
• 24/48
Pytanie 23. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• od prądownika,
• nie ma to znaczenia,
• od rozdzielacza,
Pytanie 24. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
Pytanie 25. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp kwatermistrzowski.
• zastęp wężowy,
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
Pytanie 26. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
Pytanie 27. Pas przeciwpożarowy to.
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
Pytanie 28. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
Pytanie 29. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
Pytanie 30. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie wodne;
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie logistyczne;
Pytanie 31. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 32. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W drugiej godzinie działań.
• W czwartej godzinie działań.
• W trzeciej godzinie działań.
Pytanie 33. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
Pytanie 34. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• tak
• nie
Pytanie 35. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 2000-2200 oC
• 1100-1300 oC
• 700-800 oC
Pytanie 36. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
Pytanie 37. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Zawsze
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
Pytanie 38. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• zakładać odzieży specjalnej,
• uchylać okna,
• korzystać z mapy.
• otwierać drzwi,
Pytanie 39. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• mgłowych.
• zwartych,
• kroplistych,
Pytanie 40. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
Pytanie 41. Zjawisko kondukcji polega na:
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
Pytanie 42. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
Pytanie 43. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Ugaszenie pożaru;
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
Pytanie 44. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Mieszkań.
• Archiwów.
• Składowisk węgla.
Pytanie 45. Zastęp to:
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
Pytanie 46. Pluton to:
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
Pytanie 47. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
Pytanie 48. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• nie
• tak
Pytanie 49. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 50. Wentylację (oddymiani
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
• należy prowadzić:
Pytanie 51. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
Pytanie 52. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• unoszenie
• przewodzenie
• promieniowanie
Pytanie 53. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Minimalną obsadę pojazdu;
• Pojemność zbiornika wody w m3
• Wydajność autopompy w m3 / min
Pytanie 54. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• dyfuzyjnego
• kinetycznego
Pytanie 55. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
• wewnętrzny ukryty,
Pytanie 56. Kompania to:
• Pododdział;
• Oddział;
• Związek taktyczny;
Pytanie 57. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• zagrożenie życia ludzi
Pytanie 58. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• żarzenie,
• spalanie bezpłomieniowe,
• spalanie płomieniowe
Pytanie 59. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
• dowódcą jednostki
Pytanie 60. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
Pytanie 61. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
Pytanie 62. Działania połączone mają na celu:
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
Pytanie 63. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
Pytanie 64. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
Pytanie 65. „Odcinek bojowy” jest to:
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
Pytanie 66. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
Pytanie 67. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• właściwy terytorialnie starosta
• wojewoda
• komendant wojewódzki PSP
• komendant powiatowy/miejski PSP
Pytanie 68. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia gaśnicza;
• Linia główna;
• Linia zasilająca;
Pytanie 69. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
• Dowódcą akcji ratowniczej;
Pytanie 70. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 36 godzin;
• 12 godzin;
• 24 godziny;
Pytanie 71. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• wstecznym ciągiem płomieni.
• burzą ogniową,
• rozgorzeniem,
Pytanie 72. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie
• Rozpoznanie operacyjne;
• Rozpoznanie pełne;
Pytanie 73. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• fałszywe
• prawdziwe
Pytanie 74. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
• deficyt tlenowy
• pulsujący, okresowy charakter
Pytanie 75. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
Pytanie 76. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie ogniowe;
Pytanie 77. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
Pytanie 78. Batalion to:
• Pododdział;
• Związek taktyczny;
• Oddział;
Pytanie 79. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• swobodny rozwój;
• spalanie pełne;
• wygasanie
• rozgorzenie;
Pytanie 80. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Magistrala wodna;
• Linia zasilająca;
• Linia główna;
Pytanie 81. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona bliższa
• osłona
• obrona dalsza
Pytanie 82. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia zasilająca
• Linia gaśnicza
• Linia główna
Pytanie 83. Rozgorzeniem nie jest:
• spalanie powierzchniowe
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
Pytanie 84. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• operacyjne.
• strategiczne.
• interwencyjne.
Pytanie 85. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
Pytanie 86. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• pluton
• zastęp
• sekcja
Pytanie 87. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
Pytanie 88. Rejon ewakuacji to:
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
Pytanie 89. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny ukryty,
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 90. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 91. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 2 min
• 5 min
• 6 min
• 4 min
Pytanie 92. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
• w fazie drugiej
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
Pytanie 93. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• zwarte i kropliste.
• rozproszone,
• zwarte,
• zwarte i rozproszone,
Pytanie 94. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• do boju
• wykonać
• sprzęt do akcji gotuj
Pytanie 95. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• częściowo ruchomym,
• stanowiskiem ruchomym,
• stanowiskiem stałym,
Pytanie 96. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
Pytanie 97. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Opóźnianie;
• Obrona dalsza
• Asekuracja;
Pytanie 98. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• dowódcy zastępu,
• dowódcy sekcji,
• prądownika,
Pytanie 99. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
Pytanie 100. Pożar średni to pożar:
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
Pytanie 101. Rozwój pożaru to:
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
Pytanie 102. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Ocena możliwości;
• Ocena sytuacji;
• Zamiar taktyczny;
Pytanie 103. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Niski koszt prądownic;
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
Pytanie 104. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
Pytanie 105. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Kalkulacja sił i środków
• Ocena możliwości
• Ocena sytuacji
Pytanie 106. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• rota II.
• rota I,
• dowódca zastępu,
Pytanie 107. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 108. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
• nagrzewania się gazów pożarowych
Pytanie 109. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• jest ono niemożliwe.
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
• przy pożarach poszycia;
Pytanie 110. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
Pytanie 111. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• wygasanie
• swobodny rozwój;
• rozgorzenie;
• spalanie pełne;
Pytanie 112. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• gotowość operacyjna
• dyspozycyjność
• mobilność
Pytanie 113. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
• .
• wykipieniu cieczy palnej,
• wyrzucie cieczy palnej,
Pytanie 114. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Cieczy palnych lżejszych od wody
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
Pytanie 115. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
Pytanie 116. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• Dowódca zastępu;
• przodownik roty pierwszej
• przodownik roty drugiej
Pytanie 117. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk bojowy,
• szyk frontalny.
• szyk oskrzydlający,
• szyk okrążający,
Pytanie 118. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• dalsza;
• bliższa
• połączona
Pytanie 119. Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
• Detonacja;
• Wybuch fizyczny;
• Wybuch chemiczny;
Pytanie 120. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
Pytanie 121. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
Pytanie 122. Teren pożaru to:
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
Pytanie 123. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
• zamknąć okna i zgasić światło
Pytanie 124. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• tylko materiał palny i utleniacz,
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
Pytanie 125. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 5 min,
• Około 2,5 min,
• Około 1,5 min.
Pytanie 126. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• z góry na dół,
• tylko na dół;
• z dołu do góry,
Pytanie 127. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• rota I i dowódca zastępu,
• przodownik roty I i dowódca,
• przodownik roty II i dowódca,
Pytanie 128. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Stanowiskiem wysuniętym;
• Stanowiskiem gaśniczym;
• Pozycją ogniową;
Pytanie 129. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• likwidacja pożaru
• lokalizacja pożaru
• opanowanie pożaru
Pytanie 130. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 131. Prawną definicja pożaru jest:
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
Pytanie 132. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie zasadnicze,
• rozwinięcie wstępne,
• rozwinięcie podstawowe,
Pytanie 133. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Rozwoju pożaru,
• Lokalizacji pożaru,
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
Pytanie 134. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 5-10 m/min
• 10-40 m/min
• 40-100 m/min
Pytanie 135. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
Pytanie 136. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
Pytanie 137. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
Pytanie 138. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
• raz na pół roku,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
Pytanie 139. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
Pytanie 140. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• podciśnieniowa, autowentylacja;
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
Pytanie 141. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
Pytanie 142. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• halonu
• piany lub gazu gaśniczego
• zwartego strumienia wody
Pytanie 143. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
Pytanie 144. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• sporządzający tę informację,
• dyżurny PA.
• dyspozytor PSK (MSK),
Pytanie 145. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
Pytanie 146. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• procentach i g / m3,
• g / cm3 .
• g / m3 s-1 ,
• g / m2 ,
Pytanie 147. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• I fazie,
• III fazie.
• II fazie,
Pytanie 148. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
Pytanie 149. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• wynieść zwierzęta.
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
• zastosować zastrzyki usypiające,
Pytanie 150. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
Pytanie 151. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• wodne,
• wstępne,
• szczegółowe,
Pytanie 152. Zasięg taktyczny jest to:
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
Pytanie 153. Brygada to:
• Pododdział;
• Oddział;
• Związek oddziałów i pododdziałów;
Pytanie 154. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• benzyny,
• mazutu,
• alkoholu.
Pytanie 155. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja wyciągowa,
• wentylacja grawitacyjna,
• wentylacja nadciśnieniowa,
Pytanie 156. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Średni.
• Bardzo duży
• Duży.
Pytanie 157. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
• komendant wojewódzki PSP
• komendant powiatowy/miejski PSP
Pytanie 158. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
Pytanie 159. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 2.
• 3.
• 1.
Pytanie 160. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 161. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• od zewnątrz do środka
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
Pytanie 162. Co oznacza skrót PW 1000
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
Pytanie 163. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Natarcie;
• Obrona;
• Obie formy są podstawowe.
Pytanie 164. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
Pytanie 165. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• ukryte i otwarte
• parterowe i piętrowe
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
Pytanie 166. Ewakuacja to:
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
Pytanie 167. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 168. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• średni.
• mały.
• bardzo duży.
• duży.
Pytanie 169. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
Pytanie 170. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• dowódcę zastępu,
• dowódcę JRG,
• właściwe Stanowisko Kierowania,
• kierowcę zastępu.
Pytanie 171. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem podstawowym;
• Rozpoznaniem ogólnym;
• Rozpoznaniem wstępnym;
Pytanie 172. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
• podajemy rozproszony prąd wody
Pytanie 173. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• niższe, równe, wyższe
• osłonięte, odkryte, ukryte
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
Pytanie 174. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
Pytanie 175. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
Pytanie 176. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• sekcja
• pluton
• zastęp
Pytanie 177. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Kompania;
• Batalion;
• Brygada;
Pytanie 178. Inicjowanie procesu spalania to:
• zapalenie
• podpalenie
• utlenianie
Pytanie 179. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
Pytanie 180. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
Pytanie 181. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
Pytanie 182. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
• przodownik roty drugiej z kierowcą
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
Pytanie 183. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
• Kompania Szkolna
Pytanie 184. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu taktycznego.
• odwodu wojewódzkiego.
• odwodu centralnego.
• odwodu operacyjnego.
Pytanie 185. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Interwencyjny i taktyczny.
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
• Taktyczny i strategiczny.
• Taktyczny.
Pytanie 186. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
• Złego doboru środka gaśniczego
Pytanie 187. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie wodne
• rozpoznanie szczegółowe
• rozpoznanie mikroklimatyczne
Pytanie 188. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Kierujący działaniami ratowniczymi
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
Pytanie 189. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie ogniowe
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie bojem
Pytanie 190. Informację ze zdarzenia sporządza:
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
• kierujący działaniami ratowniczymi
Pytanie 191. Rota to:
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
• Kierowca i ratownik;
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
Pytanie 192. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 6 m3/min,
• 9 m3/min.
• 12 m3/ min.
Pytanie 193. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
Pytanie 194. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Turbulencją,
• Masową szybkością spalania.
• Wymianą gazową,
Pytanie 195. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• skrzydło pożaru
• oś pożaru,
• środek pożaru
Pytanie 196. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
Pytanie 197. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• 2 x GBA, SD 25
• GBA, GCBA, SH 18
• GBA, GCBA, SH 40
Pytanie 198. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
Pytanie 199. Elementem pożaru nie jest:
• odcinek bojowy
• tył pożaru
• front pożaru
Pytanie 200. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
Pytanie 201. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
Pytanie 202. Sekcja to:
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
Pytanie 203. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
Pytanie 204. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
Pytanie 205. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Cztery prądy wody.
• Jeden prąd wody.
• Dwa prądy wody.
• Trzy prądy wody.
Pytanie 206. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 20 m
• 15 m
• 10 m
Pytanie 207. Do poważnej awarii może dojść:
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;
Pytanie 208. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• masę pojazdu.
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
Pytanie 209. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wyższe
Pytanie 210. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
Pytanie 211. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• optymalne.
• równe,
• niższe,
Pytanie 212. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
Pytanie 213. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Wody rozproszone / mgłowe
• Wody zwarte
• Proszku
Pytanie 214. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 1-5 m/min
• 5-10 m/min
• 1-5 m/s
Pytanie 215. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
Pytanie 216. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota) zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota)
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
Pytanie 217. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
Pytanie 218. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
• kondygnacji objętej pożarem,
• kondygnacji najwyższej.
Pytanie 219. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• długi czas uruchamiania systemu
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
• duża ilość sprzętu
Pytanie 220. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• do poziomu wód gruntowych,
• 1,7 m.
• 1 m,
Pytanie 221. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Pościel.
• Sprzęt elektroniczny ,
• Dzieła sztuki,
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
Pytanie 222. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
Pytanie 223. Natarcie gaśnicze polega na:
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
Pytanie 224. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 3,
• 2.
• 1,
Pytanie 225. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• przodownik roty I,
• dowódca zastępu,
• kierowca-mechanik.
Pytanie 226. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk frontalny
• szyk piętrowy
• szyk okrążający,
Pytanie 227. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Duży
• Średni
• Mały
• Bardzo duży;
Pytanie 228. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z alkoholami,
• z lekkimi węglowodorami,
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
Pytanie 229. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
Pytanie 230. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
Pytanie 231. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
Pytanie 232. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie ratownicze;
Pytanie 233. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
Pytanie 234. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
• ewakuacji mienia ruchomego,
• ewakuacji ludzi,
Pytanie 235. W skład kompanii wchodzi:
• Od 8 do 12 zastępów;
• Od 10 do 15 zastępów;
• Od 6 do 9 zastępów;
Pytanie 236. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd rozproszony mgłowy
• Prąd zmienny
• Prąd zwarty
Pytanie 237. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• dyrektor hotelu
• recepcjonista
• właściciel hotelu
Pytanie 238. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• geometryczne usytuowania materiału palnego
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• intensywność wymiany gazowej
• wszystkie są poprawne
Pytanie 239. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
Pytanie 240. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza IV - wygasanie
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza I - swobodny rozwój;
Pytanie 241. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
Pytanie 242. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
Pytanie 243. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• ilości ludzi zagrożonych
• wielkości występującego zagrożenia;
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
Pytanie 244. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
Pytanie 245. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• zamiar taktyczny
• szyk bojowy,
• forma natarcia
Pytanie 246. Rozkaz bojowy to.
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
Pytanie 247. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Masowa szybkość spalania;
• Masowa prędkość spalania;
• Wydajność pożaru;
Pytanie 248. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
Pytanie 249. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Rodzaj środka gaśniczego;
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
Pytanie 250. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• całkowity drzewostanu
• podszytów
• pokrywy gleby
Pytanie 251. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• zatrzaśnik
• podpinka
• opaska wężowa
Pytanie 252. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• materiały wybuchowe
• ropa naftowa
• gazy skroplone
Pytanie 253. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie strategiczne
• kierowanie interwencyjne
• kierowanie taktyczne