Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. W razie wycieku z cysterny, nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:
• zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej
• przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję
• niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu
Pytanie 2. Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:
• bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej
• bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych
• bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej
Pytanie 3. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?
• katastrofa chemiczna
• pożar
• katastrofa drogowa
Pytanie 4. Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:
• Dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
• Drabinę słupkową
• Elementy znalezione na miejscu zdarzenia
Pytanie 5. Pole sprzętowe podczas działań ratownictwa drogowego umieścisz:
• Najbliżej samochodu ratownictwa technicznego
• W I strefie
• Możliwie jak najbliżej miejsca działania
• W II strefie
Pytanie 6. W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
• hydrauliczna
• paliwowa
• przeciwpożarowa
• pneumatyczna
Pytanie 7. Katastrofa budowlana to:
• awarie instalacji.
• awarie urządzeń budowlanych terenowych.
• gwałtowne zniszczenie wykonywanego albo istniejącego obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek i obudowy wykopów.
• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany kwalifikujący się do naprawy lub wymiany.
Pytanie 8. Dekontaminacja wstępną przeprowadzamy:
• przed rozpoczęciem działań
• w jednostce
• na miejscu akcji
Pytanie 9. Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:
• d
• a
• c
• b
Pytanie 10. Zjawisko adsorpcji jest to:
• pochłanianie polegające na utworzeniu cienkiej, cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu.
• proces zobojętniania.
• proces neutralizacji.
• pochłanianie polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu.
Pytanie 11. Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem palonym.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem.
• spłukanie niewielką ilością wody ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu.
Pytanie 12. Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:
• rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania
• transport poszkodowanych do placówki medycznej
• lokalizacja ewentualnych niewypałów
• naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń
Pytanie 13. Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:
• wyłączenie napięcia w sieci.
• uziemienie trakcji elektrycznej.
• zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia.
Pytanie 14. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego u osoby nieprzytomnej, udrożnienie dróg oddechowych polega na:
• jeśli stwierdzasz że oddycha, nie musisz nic robić z głową
• odchyleniu głowy do tyłu i założeniu rurki u-g
• wysunięciu żuchwy do przodu i podtrzymanie bródki
• odchyleniu głowy do tyłu z podtrzymaniem bródki
Pytanie 15. Deska lodowa przeznaczona jest do:
• zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej
• usuwania pokrywy lodowej
• bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie
Pytanie 16. Dekontaminacja wstępna przebiega w procesie :
• neutralizacji, degradacji, utylizacji,
• degradacji, sorpcji, utylizacji,
• rozcieńczania, sorpcji, neutralizacji
Pytanie 17. Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:
• Rozcieńczeniu jej dużą ilością wody
• Zobojętnieniu odpowiednią substancją
• Zebraniu jej przy użyciu sorbentu
Pytanie 18. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:
• za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia symbolizująca literę N)
• za pomocą łączności radiowej
• podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie
Pytanie 19. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:
• samodzielne ratowanie życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca,
• współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, PLR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR).
• zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej,
Pytanie 20. Zjawisko "cofki" jest charakterystyczne dla powodzi:
• zimowych zatorowych, sztormowych
• roztopowych
• opadowych nawalnych
Pytanie 21. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:
• od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej;
• przy punkcie wejścia do strefy skażonej;
• od strony nawietrznej w drugiej strefie działań.
Pytanie 22. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
• piły do metalu.
• zbijaka sprężynowego.
• piły do szyb.
• toporka.
Pytanie 23. Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:
• Kluczka
• Skrajny tatrzański (ratowniczy)
• Ósemka
Pytanie 24. Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:
• 35x25
• 50x25
• 25x25
Pytanie 25. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:
• biegniemy
• idziemy
• czołgamy się
Pytanie 26. Zjawisko "cofki" polega na:
• Zalewaniu terenu po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody
• postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi
• cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki
Pytanie 27. Wchodząc na lód celem udzielenia pomocy osobie uwięzionej w przeręblu, ratownik powinien:
• posiadać sprzęt A,B,C
• być ubrany w kamizelkę asekuracyjną i zabezpieczony liną
• być ubrany w skafander suchy
Pytanie 28. Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie:
• trójkąta
• Koła
• Strzałki
Pytanie 29. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
• poprawę wchłaniania substancji
• Nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji
• zapalenie się sorbentu
Pytanie 30. Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:
• Wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk zakładając przy tym rękawiczki
• Wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem
• Wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu
Pytanie 31. Neutralizacja jest to:
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate,
• chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych,
• proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz.
Pytanie 32. Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?
• od strony włókien rozciąganych
• od strony włókien ściskanych
• kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia
Pytanie 33. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:
• 55-75 m
• 12-25 m
• 25-55 m
Pytanie 34. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
• nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
• nr transportu,
• nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,
Pytanie 35. Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:
• dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji
• dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji
Pytanie 36. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu należy:
• odturlać się
• odczołgać się
• odbiec
Pytanie 37. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej, metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:
• usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi
• usunięcie dolnej części słupka
• usunięcie części błotnika przedniego
Pytanie 38. Rozróżnia się dekontaminację:
• wstępną,
• ogólną,
• odkażającą.
Pytanie 39. Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych
• pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ, (UN)
• zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą,
• właściwości fizykochemiczne substancji,
Pytanie 40. Upuszczając wodę z cieku rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:
• od środka wału w obydwu kierunkach
• od strony wody
• od strony lądu
Pytanie 41. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
• urządzenie ratowniczo-wyrównawcze
• skafander nurkowy suchy
• kamizelkę asekuracyjną
Pytanie 42. Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:
• prostopadle do kierunku prądu rzeki
• ukośnie do kierunku prądu rzeki
• równolegle do kierunku prądu rzeki
Pytanie 43. Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:
• dwudrzwiowych (coup
• pięciodrzwiowych (hatchback)
• czterodrzwiowych (sedan)
Pytanie 44. Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:
• Szkoleń specjalistycznych
• Szkolenia kwalifikacyjnego.
• Doskonalenia zawodowego
Pytanie 45. W jaki sprzęt specjalistyczny należy wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):
• torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu
• oświetlenie, łączność, aparat powietrzny, detektor O2, CO
• aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie
Pytanie 46. Zastawka stosowana jest:
• na wąskich ciekach wodnych
• jako zapora doczyszczająca
• jako zapora kierunkowa
Pytanie 47. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:
• na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań.
• na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych,
• w jednostce macierzystej po powrocie z akcji,
Pytanie 48. Rodzaje sprzętu i urządzeń ratowniczych stosowanych w budynkach:
• dźwigi pożarowe, drabiny i zewnętrzne schody ewakuacyjne, rękawy ratownicze, linkowe aparaty ratownicze, skokochrony
• sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600
• działka z samochodu GCBA 6/32 typu 004 - wydajność wody wynosi 2400 l/min, wydajność piany ok. 30 m/min (dla Deteoru 1000)
Pytanie 49. Ratownictwo Wysokościowe z w zakresie podstawowym realizują:
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP,
• Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP gdzie została utworzona jest SGRW,
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP.
Pytanie 50. Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:
• wykonanie przekopu przez gruzowisko
• wykonanie wykopu
• odgruzowanie wejść do budynku
Pytanie 51. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:
• niebieski
• zielony,
• biały
Pytanie 52. Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:
• w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)
• w strefie II na pograniczu strefy I
• w dowolnym miejscu strefy II
Pytanie 53. Przy pomocy jakiego sprzętu można zastąpić brak trójnogu ratowniczego:
• dwóch przęseł drabiny nasadkowej
• stojaka hydrantowego
• bosaka
Pytanie 54. Materiał silnie żrący o działaniu trującym oznaczamy następującym numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa:
• 686
• 668
• 886
Pytanie 55. Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:
• bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym
• w odległości ok.3m od pojazdu uszkodzonego
• bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym
Pytanie 56. Temperatura zapłonu paliwa lotniczego nafty (kerozyny) wynosi:
• 55-65 oC
• 25-30 oC
• 38-50 oC
Pytanie 57. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:
• przesiąkająca woda jest brudna, z piaskiem
• przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona
• przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką
Pytanie 58. W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:
• 75o
• 60o
• 45o
Pytanie 59. Wykonywanie czynności ratowniczych polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:
• Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego.
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW,
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego,
Pytanie 60. Na łodzi ratowniczej obowiązkowym wyposażeniem jest:
• rzutka ratunkowa, reflektor poszukiwawczy
• koło ratunkowe, rzutka ratunkowa
• torba R1, kołowrót ratunkowy
Pytanie 61. Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:
• substancje toksyczne i wybuchowe
• materiał niebezpiecznie reagujący z wodą
• materiał promieniotwórczy
Pytanie 62. Ratownictwo chemiczne to m.in.:
• przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium .
• zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów, stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska naturalnego,
• eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego,
Pytanie 63. Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:
• ustabilizować pojazd.
• zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem.
• odłączyć akumulator.
Pytanie 64. Podczas działań ratowniczych prowadzonych w studniach ratownik powinien posiadać sprzęt ochrony dróg oddechowych:
• wystarczy zestaw do tlenoterapii.
• zawsze,
• gdy głębokość studni przekracza 5m.,
Pytanie 65. Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i burzliwym przepływie wody.
• na każdym cieku i zbiorniku wodnym, niezależnie od szybkości przepływu wody.
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i spokojnym przepływie wody.
Pytanie 66. Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:
• ścieli się przy ziemi
• unosi się
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
Pytanie 67. Pojęcie sorpcja dotyczy:
• powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego zatrzymywania substancji
• objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji
Pytanie 68. W jakiej odległości od śmigłowca obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
• mniejszej, niż 25 metrów,
• mniejszej, niż 50 metrów.
• mniejszej, niż 35 metrów,
Pytanie 69. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:
• obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar
• neutralizuje substancję ropopochodną
• widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska
Pytanie 70. Mocując poszkodowanego do noszy typu deska pasami zaczynamy
• w zależności od obrażeń
• od miednicy
• od nóg
• od głowy
• od klatki piersiowej stabilizując głowę
Pytanie 71. Wysokość nominalna przewodów elektrycznych trakcji kolejowej, licząc od główki szyny wynosi:
• 4,2 m
• 5,25 m
• 6,55 m
• 5,9 m
Pytanie 72. Dekontaminacja wstępna to:
• metoda polegająca na zebraniu sprzętu i odizolowaniu go od otoczenia w miejscu zdarzenia a następnie po przywiezieniu na teren JRG przeprowadzenie tzw. dekontaminacji właściwej czyli rozcieńczenia, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego znajdującego się na jego powierzchni.
• metoda polegająca na zmyciu wodą materiału niebezpiecznego a następnie wezwaniu służb drogowych w celu dalszej neutralizacji.
• metoda polegająca na rozcieńczeniu, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego w miejscu zdarzenia.
Pytanie 73. Podczas działań ratowniczych, na miejscu katastrofy budowlanej obowiązkowe jest używanie:
• butów wiązanych ponad kostkę
• gogli ochronnych
• sprzętu dielektrycznego
• uzbrojenia osobistego i indywidualnych środków ochrony
Pytanie 74. Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych.
• tak
• nie
Pytanie 75. Ratownikami prowadzącymi działania pod wodą dowodzi bezpośrednio:
• dowódca zmiany
• kierujący działaniem ratowniczym
• wyznaczony strażak posiadający uprawnienia nurka kierującego pracami podwodnymi
Pytanie 76. W nocy, przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:
• gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta
• gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta
• strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemnienia śmigłowca
Pytanie 77. Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując kształt kwadratu,
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie,
Pytanie 78. Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:
• Czarne,
• Żółte,
• Zielone.
Pytanie 79. Gaz ziemny, wydobywający się z uszkodzonej w trakcie katastrofy budowlanej instalacji ma tendencję do:
• przemieszczania się w dolne partie gruzowiska.
• tworzenia "chmury" bez zdolności do przemieszczania.
• "ulatniania" się w górne partie atmosfery.
Pytanie 80. W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.
• natychmiast,
• gdy skompletujemy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego.
• do 15 min. od zgłoszenia,
Pytanie 81. Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:
• na miejscu prowadzonych działań
• częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki
• po przyjeździe do jednostki
Pytanie 82. Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:
• 100% ich pojemności
• 75% ich pojemności
• 50% ich pojemności
Pytanie 83. W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:
• zjazdu z wykorzystaniem liny i przyrządów zjazdowych,
• liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego.
• opuszczenia strażaka metodą ułożenia liny w „U”,
Pytanie 84. U poszkodowanego porażonego prądem, zagrożenie życia spowodowane jest:
• zaburzeniem rytmu serca
• uszkodzeniem nerek na skutek hemolizy krwinek
• jeśli poszkodowany jest przytomny i nie doznał żadnych obrażeń i nie zgłasza dolegliwości, to nie ma zagrożenia
• urazami kostno - stawowymi
Pytanie 85. Rzaz podcinający powinien wynosić:
• 2/3 średnicy drzewa.
• 1/3 średnicy drzewa,
• 1/8 średnicy drzewa,
Pytanie 86. Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody to.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania sił grawitacji
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania siły odśrodkowej cząsteczek oleju.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania reakcji egzotermicznej substancji.
Pytanie 87. Znakiem oznakowuje się budynek:
• całkowicie zniszczony
• uszkodzony
• częściowo zniszczony
Pytanie 88. Z jakimi zagrożeniami należy liczyć się przy działaniach, związanych z wydobywaniem poszkodowanych ze studni, studzienek kanalizacyjnych?
• Deficyt tlenowy [a]
• Siarkowodór [b]
• b i c
• Tlenek węgla [c]
• a i b
Pytanie 89. Jak nazywa się węzeł do zabezpieczenia samego siebie np. podczas wyciągania:
• ósemka
• flagowy
• skrajny tatrzański (ratowniczy)
Pytanie 90. Do zabezpieczenia przed przesiąkami wody przez korpus wału służy:
• kanały ulgi
• włóknina filtracyjna
• poldery
Pytanie 91. Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:
• z czterech cyfr
• tylko dwóch cyfr
• dwóch lub trzech cyfr
Pytanie 92. Oznakowanie liczbowe 40 (górne) na tablicy ostrzegawczej samochodu przewożącego materiały niebezpieczne oznacza:
• materiał silnie trujący
• materiał utleniający
• materiał stały zapalny
Pytanie 93. Na pokrycie barwne butli z azotem składają się następujące kolory
• brązowy i szary
• żółty i szary
• czarny i szary
Pytanie 94. Wskaż, w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:
• amoniak, metan, wodór
• siarkowodór, amoniak, chlor
• metan, propan – butan, wodór
Pytanie 95. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:
• związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego;
• przeprowadzenie dekontaminacji
• opłukania terenu skażonego
Pytanie 96. Które z poniższych materiałów wytwarzają w zetknięciu z wodą gazy zapalne:
• nadtlenek cynkowy
• amoniak
• sód, potas
Pytanie 97. Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika?
• Półwyblinka
• Wyblinka
• Ratowniczy
Pytanie 98. W zestawie ratownictwa medycznego R-1 do prowadzenia tlenoterapii biernej wysokimi stężeniami tlenu służy
• prawdziwe a i b
• worek samorozprężalny z rezerwuarem [a]
• maska do tlenoterapii z rezerwuarem [b]
• prawdziwe a,b,c
• respirator [c]
Pytanie 99. System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:
• system prądu zmiennego 3000V (3kV).
• system prądu stałego 5000V (5kV).
• system prądu zmiennego 5000V (5kV).
• system prądu stałego 3000V (3kV).
Pytanie 100. Przy dojeździe na miejsce zdarzenia, podczas uwolnienia substancji niebezpiecznej, należy dojeżdżać jak najbliżej miejsca zdarzenia, tj.:
• Dla substancji trujących i wybuchowych nie bliżej niż 50 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 100 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 50 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 50 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 100 m
Pytanie 101. Wywiad z osobami będącymi na miejscu zdarzenia, przeprowadza się w celu:
• uzyskania informacji potrzebnych do rozpoznania wstępnego
• realizacji wsparcia psychicznego
• pozyskania informacji potrzebnych do sporządzenia meldunku
• określenia liczby poszkodowanych
Pytanie 102. Prawidłowa kolejność faz usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody to:
• gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• usuwanie oleju z powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
Pytanie 103. Dekontaminację wstępną realizuje się :
• po za terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu,
• bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego,
• po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki
Pytanie 104. Reduktor tlenowy zestawu ratownictwa medycznego R-1 umożliwia:
• przepływ tlenu do 15 l/min [b]
• prawdziwe b i c
• zasilanie urządzeń z gniazda szybkozłącza tlenowego AGA [c]
• prawdziwe a i c
• przepływ tlenu do 25 l/min [a]
Pytanie 105. Osobą odpowiedzialną za wybór bezpiecznego lądowiska na miejscu wypadku jest:
• d-ca akcji,
• kontroler ruchu lotniczego
• pilot śmigłowca,
Pytanie 106. Pokrywa lodu o tej samej grubości:
• jest mocniejsza na wodzie płynącej
• rodzaj akwenu nie ma znaczenia
• jest mocniejsza na wodzie stojącej
Pytanie 107. Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa, lin , pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:
• odpowiedź prawidłowa a i b
• drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp.), zjazd na półwyblince,
• dwie drabiny nasadkowe stanowiące trójnóg,
Pytanie 108. Przy oparzeniu dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej najlepsze postępowanie to:
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podjecie decyzji o tlenoterapii biernej lub czynnej
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu, założenie rurki u-g lub rurki krtaniowej i rozpoczęcie stosownej tlenoterapii
Pytanie 109. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
• koła
• trójkąta
• kwadratu
Pytanie 110. Ługami nazywamy:
• mieszaninę kwasu z zasadą
• silne kwasy
• silne zasady
Pytanie 111. Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:
• 5 metrów
• 10 metrów
• 8 metrów
Pytanie 112. Do minimalnego zestawu sprzętu do działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym należy:
• worek typu jaskiniowy, bloczek pojedynczy ratowniczy, taśmy szyte min. 120 cm., lina alpinistyczna statyczna 50m., karabinki stalowe zakręcane HMS oraz szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• worek sprzętowy, bloczek ratowniczy, lina alpinistyczna dynamiczna 50m., karabinki stalowe, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
Pytanie 113. Jaka substancja jest przesyłana rurociągiem oznaczonym kolorem fioletowym?
• kwas
• woda
• para wodna
Pytanie 114. Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:
• zawietrznej,
• pod wiatr.
• nawietrznej,
Pytanie 115. Oznakowanie opakowania symbolem xi oznacza, że zawiera ono:
• substancję drażniącą
• substancję szkodliwą dla zdrowia
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu łatwozapalnego;
Pytanie 116. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
• gazem ziemnym
• gazem propan – butan
• wodorem
Pytanie 117. Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:
• cięższym od powietrza
• zdecydowanie lżejszym od powietrza
• lżejszym od powietrza
Pytanie 118. Proces dekontaminacji można podzielić na:
• trzy etapy,
• cztery etapy.
• dwa etapy,
Pytanie 119. Jakiego rodzaju sprzęt można wykorzystać podczas budowaniu układów przy wydobywaniu poszkodowanych z zagłębień terenowych, studni, studzienek, szachtów technicznych?
• Trójnóg ratowniczy
• Aparat Rollgliss
• wszystkie poprawne
• Drabiny nasadkowe
Pytanie 120. W celu prawidłowego oznakowania strefy działań jeden ze strażaków:
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku meldunkowego,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej wokół strefy działań.
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku dekontaminacji,
Pytanie 121. W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
• wpływie substancji na środowisko
• zapachu
• numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie
Pytanie 122. W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:
• instalacja olejowa i smarowania,
• instalacja hydrauliczna,
• instalacja paliwowa,
Pytanie 123. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu na teren własnego województwa może zadysponować:
• CPR
• MSK lub PSK
• WSKR
Pytanie 124. Dekontaminację dzielimy na:
• wstępną i wtórną,
• wstępną i właściwą,
• utylizacyjną i właściwą.
Pytanie 125. Pływanie łodzią z włączonym silnikiem w obrębie miejsca prowadzenia prac nurkowych jest :
• całkowicie zabronione
• dozwolone przy małej prędkości łodzi
• zależy od wielkości łodzi
Pytanie 126. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
• zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP
• zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy
Pytanie 127. Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:
• połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną
• połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym
• połączeniu metalową linka obu szyn
Pytanie 128. Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:
• pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników,
• pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego
Pytanie 129. Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:
• najlepiej na podwyższeniu i zgodnie z kierunkiem wiatru
• najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru
• bez znaczenia
Pytanie 130. Absorpcja jest to:
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent,
• przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych,
• chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia,
Pytanie 131. Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej, można użyć dźwigu (HDS itp.) ?
• Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej
• Nie
• Tak, ale tylko, jako punkt stanowiskowy
Pytanie 132. Po przyjeździe na miejsce wypadku, zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni. Twoje postępowanie przebiega wg. schematu:
• rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika po poszkodowanego
• sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów, rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego
• wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie
Pytanie 133. Czy dopuszczalna jest praca silnika łodzi motorowej na brzegu (na sucho):
• nie
• możliwa, ale tylko w czasie akcji ratowniczej na rzekach szybko płynących
• tak, w celu sprawdzenia działania ale w czasie nie dłuższym niż 1 minuta
Pytanie 134. Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:
• po powierzchni wody i lodu
• wyłącznie po zamarzniętych akwenach wodnych
• po brzegu rzeki
Pytanie 135. Stabilizacja samochodu polega na :
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Podłożeniu klinów, klocków pod samochód, tak, aby nie zmieniał on swego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
Pytanie 136. Na miejscu wypadku samochodowego gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG w pierwszej kolejności należy:
• ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia
• dokonać stabilizacji pojazdu
• zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem
Pytanie 137. Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra?
• podwójnego zderzakowego
• kluczki na rozrywanie
• półwyblinki
Pytanie 138. Osoby postronne w miejscu lądowania śmigłowca LPR nie mogą podchodzić bliżej do miejsca lądowania niż na odległość:
• 25 m
• 30 m
• 12,5 m
Pytanie 139. Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:
• rozpieracza hydraulicznego
• zbijaka punktowego
• toporka
Pytanie 140. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:
• ścian
• kominów
• stropów
Pytanie 141. Wejście na pokład śmigłowca:
• po przyziemieniu (zawisi
• jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca
• jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora
• maszyny nad lądowiskiem
Pytanie 142. W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
• w całym obiekcie
• zabezpieczenie nie musi być wykonywane
• w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników
Pytanie 143. Budynki niskie to:
• budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
Pytanie 144. Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:
• PZA
• CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA
• CNOBP,
Pytanie 145. Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:
• postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza
• postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi prądami wody
• postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji
Pytanie 146. W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (łodzie) uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej :
• można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej jeżeli krępują ruchy, a na miejscu znajduje się ratownik WOPR
• tylko jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód
• zawsze
Pytanie 147. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody, na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:
• kombinezon ratunkowy, latarkę
• kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę
• kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy
Pytanie 148. Eksplozymetr wykorzystujemy do:
• identyfikacji substancji niebezpiecznych
• pomiarów stężeń gazów wybuchowych
• pomiarów stężeń substancji toksycznych
Pytanie 149. Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać:
• samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem
• zestaw ratownictwa medycznego R 1 z deską ortopedyczną
• zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)
Pytanie 150. W zestawie PSP R-1
• prawdziwe a i b
• prawdziwe abc
• jest 10 mtr przewód tlenowy [b]
• znajduje się zestaw do płukania oka [a]
• jest woda utleniona i jodyna w aerozolu [c]
Pytanie 151. Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą, oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego
Pytanie 152. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:
• mając wiatr w twarz
• mając wiatr z boku
• mając wiatr w plecy
Pytanie 153. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
• spalenie
• Degradacja
• Rozcieńczenie
Pytanie 154. Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:
• dokonujemy w kasku alpinistycznym
• dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym
• zabrania się
Pytanie 155. Termin LNG odnosi się do:
• fazy ciekłej propanu-butanu
• fazy gazowej metanu
• fazy ciekłej metanu
• fazy gazowej propanu-butanu
Pytanie 156. Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:
• unosi się
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
• ścieli się tuż przy ziemi
Pytanie 157. Zasada układania worków z piaskiem metodą "duńską" mówi:
• pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”
• worki układamy tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 90 stopni tworząc dwurzędowy wał
• układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”
Pytanie 158. Wytrzymałość liny po zawiązaniu węzła ( z zakresu podstawowego) wynosi:
• 20% wytrzymałości liny,
• 2/3 wytrzymałości liny
• 50%wytrzymałości liny,
Pytanie 159. Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz. Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:
• Białej
• czerwonej
• Żółtej
Pytanie 160. Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się
• ósemką potrójną
• flagowym
• ósemką podwójną
Pytanie 161. Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:
• ósemka,
• ratowniczy.
• flagowy,
Pytanie 162. Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:
• strop grozi oberwaniem,
• naprzeciwległe ściany schodzą się
• dwie ściany odchodzą od siebie
Pytanie 163. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:
• o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.
• nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.
Pytanie 164. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:
• szerokość słupka i tapicerkę
• grubość słupka i jego skomplikowany profil
• elementy tapicerskie słupka
• zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn
Pytanie 165. Oznakowanie opakowania symbolem xn oznacza, że zawiera ono:
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
• substancję szkodliwą dla zdrowia
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu trującego;
Pytanie 166. Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG?
• Komendant Wojewódzki PSP,
• właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP,
• terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego,
Pytanie 167. Wąglik to choroba zwierząt i ludzi, wywołuje ją:
• Wirus
• Bakteria
• Riketsja
Pytanie 168. Strefa „0” jest to przestrzeń w której:
• przez cały czas lub długotrwale występuje zagrożenie wybuchowe
• występuje emisja materiału niebezpiecznego
• poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS
Pytanie 169. Zatrzaśnik służy do:
• łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
• szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
• zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
Pytanie 170. Po wyjęciu osoby z wody( brak podejrzenia obrażeń kręgosłupa szyjnego) i stwierdzeniu, że jest ona nieprzytomna, działania ratownicze rozpoczynasz od:
• udrożnienia dróg oddechowych i w przypadku stwierdzenia braku oddechu odsysasz zalegającą wodę bo blokuje drogi oddechowe
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu, że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO od 5 wdechów,
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO w schemacie 30 : 2, jednocześnie przygotowujesz zestaw do tlenoterapii
• ułożeniu w pozycji umożliwiającej wylanie wody z dróg oddechowych by móc prowadzić tlenoterapię
Pytanie 171. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:
• absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą
• woda jako zalecany środek gaśniczy
• przewożona substancja nie w chodzi w niebezpieczny kontakt z wodą
Pytanie 172. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym polegające na dotarciu ratownika na wysokość z wykorzystaniem lin i sprzętu do autoasekuracji mogą być wykonywane przez:
• wszystkich ratowników pod warunkiem nadzorowania ich pracy przez dowódcę SGRW
• ratowników KSRG oraz spoza KSRG
• ratowników KSRG
Pytanie 173. Działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną należy rozumieć jako:
• akcję ratowniczą
• pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze
• działanie ratownicze
Pytanie 174. Podczas wyboru kierunku obalania drzewa należy zwrócić uwagę na?
• b i c
• średnicę drzewa [b]
• a i c
• pochylenie drzewa [c]
• kierunek wiatru [a]
Pytanie 175. W czasie akcji na akwenach pokrytych lodem bezwzględnym elementem wyposażenia ratownika jest:
• nakładki do butów(raki)
• ubranie izolujące w odblaskowym kolorze
• uprząż ratownicza, kask lub hełm
Pytanie 176. Podczas zabezpieczania imprez na i przy akwenach, ratownicy używają kamizelek asekuracyjnych:
• tylko ci którzy wykonują swoje zadania na jednostkach pływających
• bezwzględnie wszyscy
• tylko ci którzy są narażeni na wpadnięcie do wody z pomostu
Pytanie 177. Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom Podstawowy) zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.) należy:
• lina alpinistyczna statyczna 50m,
• linka strażacka ratownicza ZL-20,
• linka gospodarcza 20 metrów.
Pytanie 178. Zaporę elastyczną można wykorzystać w celu:
• pochłaniania substancji z powierzchni lustra wody
• uszczelnienia zapory sztywnej
• określenia prędkości nurtu rzeki
Pytanie 179. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:
• Sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów.
• Wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą.
• Benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji;
Pytanie 180. Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?
• 1 metr
• 1,5 metra
• 2 metry
Pytanie 181. W zakresie podstawowym strażak – ratownik może:
• Prowadzić dolną i górną asekurację
• Działać z pokładu śmigłowca
• Wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec
Pytanie 182. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjecie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:
• niekoniecznie
• tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie
• tak, zawsze
Pytanie 183. Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego, to obciążenie:
• spoczynkowe
• dynamiczne
• statyczne
Pytanie 184. Wskaż błędne stwierdzenie: Praca ratownika w podparciu realizowana jest poprzez:
• wpięcie do liny pionowej
• pośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko
• wpięcie do liny poziomej
Pytanie 185. Ósemka powtarzalna to węzeł służący do:
• mocowania liny
• blokowania liny,
• zabezpieczenia liny,
Pytanie 186. Mężczyzna w trakcie prac budowlanych został obficie obsypany wapnem, Twoje postępowanie to:
• otrzepujesz wapno z poszkodowanego bo jest nie szkodliwe a tylko dużo się kurzy
• zdejmujesz odzież z niego i obficie i długo spłukujesz wodą, szczególnie okolicy twarzy bo ratujesz oczy i drogi oddechowe
• zdejmujesz z niego odzież, pozostały materiał szkodliwy usuwasz mechanicznie ścierając, omiatając chroniąc oczy i drogi oddechowe a następnie spłukujesz obficie resztki wodą
• nie zdejmujesz z niego odzieży by nie było więcej pylenia i obficie polewasz wodą całego poszkodowanego pamiętając by go nie wychłodzić
Pytanie 187. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem:
• W
• X
• Y
Pytanie 188. Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:
• zapora pomocnicza, zapora główna, zapora doczyszczająca.
• zapora doczyszczająca, zapora główna, zapora pomocnicza.
• zapora główna, zapora pomocnicza, zapora doczyszczająca
Pytanie 189. Reguła dłoni to:
• to reguła, że powierzchnia dłoni to 1% powierzchni ciała właściciela dłoni
• to ocena powierzchni oparzenia poszkodowanego jego dłonią
• to ocena powierzchni oparzenia u poszkodowanego swoja dłonią
• opis przekazywania informacji za pomocą gestów dłonią
Pytanie 190. Rojnica służy do:
• osłabienia agresywności roju pszczół
• zbierania i transportu roju pszczół
• zabezpieczenia ratownika
Pytanie 191. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
• minimum jeden ratownik
• minimum dwóch ratowników
• minimum czterech ratowników
Pytanie 192. W wyniku doziemienia napowietrznej sieci energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:
• napięcia krokowego.
• pola elektromagnetycznego.
• prądów błądzących.
Pytanie 193. Czy możliwe jest wykorzystanie do prac na łodzi ratowniczej wodoodpornych reflektorów zasilanych z agregatu prądotwórczego:
• nie, jeżeli agregat nie posiada ważnych badań SEP
• w żadnym wypadku
• tak, jeżeli maksymalne napięcie pracy tych urządzeń nie przekracza 24V
Pytanie 194. Jakie długości mają linki ratownicze stosowane w PSP:
• 20m i 30m
• 25m i 35m
• 25m i 30m
Pytanie 195. Działania ratownicze na akwenach w stopniu podstawowym należą do standardowych czynności ratowniczych :
• wszystkich jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP
• tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego
• tylko jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego
Pytanie 196. Pojazdem trakcyjnym nazywamy:
• pojazd szynowy z własnym źródłem napędu
• zestaw wagonów kolejowych
• pojazd szynowy bez własnego źródła napędu
Pytanie 197. Zapory sorpcyjne:
• zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju
• ograniczają rozprzestrzeniania się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań
• wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju
Pytanie 198. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:
• próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym
• wezwanie dodatkowych sił i środków
• wejście do wody celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej
Pytanie 199. Proces dekontaminacji wstępnej realizowany jest w odniesieniu do:
• wszystkich powierzchni opuszczających teren skażony
• wyłącznie ubrań ochronnych ratowników
• ubrań ochronnych ratowników i wynoszonego sprzętu
Pytanie 200. Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?
• jeden w dziobie śmigłowca
• jeden za tylnymi prawymi drzwiami
• dwa – po obu stronach śmigłowca, za przesuwnymi drzwiami
Pytanie 201. Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
• ubrania koszarowego z kamizelką asekuracyjną
• ubrania bojowego z kamizelką asekuracyjną i gumowcami
• ubrania koszarowego z gumowcami
Pytanie 202. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym, ma być osiągnięta w czasie:
• Niezwłocznie
• 20 min
• 15 min
Pytanie 203. Bezwzględny pewny punkt” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:
• Być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy
• Powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy
• być to punkt mocowania z materiału sztucznego lub naturalnego, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość
Pytanie 204. Do przewozu złapanych węży służą:
• worki jutowe i bawełniane
• rojnice
• worki foliowe
Pytanie 205. Węzły kotwiące to:
• Wyblinka
• Ósemka pojedyncza, ósemka powrotna
• Węzeł flagowy
Pytanie 206. Półwyblinka to węzeł :
• Do łączenia liny
• Zabezpieczający
• Zjazdowy
Pytanie 207. Węzeł służący między innymi do zjazdu to:
• Flagowy
• Wyblinka,
• Półwyblinka
Pytanie 208. Pole sprzętowe tworzymy po to by:
• narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu
• by można było wyciągnąć sprzęt
• by wykonać tam jego konserwację
• by nie zabrudził się sprzęt hydrauliczny
Pytanie 209. GGW to :
• jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia –ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń ,jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej
• najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego
• najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego .
Pytanie 210. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin druga lina powinna:
• być wpięta w niezależne stanowisko od trójnogu
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy
Pytanie 211. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:
• KSWL UO2
• kanał 40
• kanał ogólnopolski ratowniczy
Pytanie 212. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia na akwenach polega na :
• asekuracji jednostką pływającą nad miejscem zdarzenia
• ograniczeniu dostępu do miejsca zdarzenia wszelkimi dostępnymi sposobami w tym za pomocą taśmy ostrzegawczej, boji znakującej i jednostki pływającej
• boji pływającej ustawionej w miejscu zdarzenia
Pytanie 213. W jakiej odległości podczas zagrożenia spowodowanego rozlewem cieczy, można wstępnie wyznaczyć strefę I:
• 50 m
• 150 m
• 200 m
Pytanie 214. Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:
• oznakować teren taśmą ostrzegawczą,
• zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich.
• oświetlić teren lądowiska,
Pytanie 215. Napięcie w sieci miejskiej MZK zasilającej pojazdy szynowe wynosi:
• 3000V
• 100V
• 600V