Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Największy stopień odparowania wody ma:
Pytanie 2 Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol FFFP:
Pytanie 3 Pianotwórcze środki proteinowe charakteryzują się barwą:
Pytanie 4 Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P:
Pytanie 5 Piany stosowane są do gaszenia pożarów:
Pytanie 6 Woda ma bardzo dobre własności chłodzące ponieważ:
Pytanie 7 Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:
Pytanie 8 Do sorbowania stężonych kwasów można zastosować:
Pytanie 9 Z jakiego rodzaju środka pianotwórczego nie otrzymamy piany średniej:
Pytanie 10 Uszlachetnianie wody do celów gaśniczych polega na:
Pytanie 11 Spumogen to nazwa stosowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej środka:
Pytanie 12 Wodą nie można gasić:
Pytanie 13 Metali lekkich nie należy gasić:
Pytanie 14 Do gazów gaśniczych nie jest zaliczany:
Pytanie 15 Podstawowy mechanizm działania gaśniczego proszków polega na: