Środki Gaśnicze, Neutralizatory i Sorbenty

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Wodą nie można gasić:
• olejów, tłuszczy, smarów
• torfu
• sprasowanych bel słomy
Pytanie 2. Gazy gaśnicze stosowane w pożarnictwie jako środki gaśnicze to:
• amoniak i metanal
• azot i CO2
• azot i powietrze
• tlenek węgla
Pytanie 3. Lekka woda to:
• środek pianotwórczy odporny na działanie cieczy polarnych;
• woda z dodatkiem modyfikatora powodującego zmniejszenie ciężaru właściwego wody;
• środek do wytwarzania filmu izolacyjnego na powierzchni cieczy ropopochodnej;
Pytanie 4. Największy stopień odparowania wody ma:
• prąd zwarty
• prąd kroplisty
• prąd mgłowy
Pytanie 5. Do gazów gaśniczych nie jest zaliczany:
• azot
• tlenek węgla,
• dwutlenek węgla
Pytanie 6. Czym należy zobojętnić stężony kwas siarkowy VI ?
• trocinami
• wodą
• tlenkiem wapnia
• dyspergentem
Pytanie 7. Piana gaśnicza powstaje:
• w wyniku energicznego zmieszania roztworu środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym.
• w wyniku energicznego zmieszania związku powierzchniowo czynnego z powietrzem lub gazem obojętnym.
• w wyniku energicznego zmieszania środka zagęszczającego z powietrzem lub gazem obojętnym.
• w wyniku energicznego zmieszania środka pianotwórczego z powietrzem lub gazem obojętnym.
Pytanie 8. Metali lekkich nie należy gasić:
• prawidłowe b i c
• proszkami gaśniczymi [c]
• wodą [a]
• pianą [b]
• prawidłowe a i b
Pytanie 9. Deteor to nazwa handlowa środka pianotwórczego:
• Syntetycznego
• Fluoroproteinowego
• Fluorosyntetycznego
Pytanie 10. Piana o liczbie spienienia LS=172 zaliczana jest do piany:
• średniej
• lekkiej
• ciężkiej
Pytanie 11. Pianą nazywamy zbiór pęcherzyków gazu oddzielonych od siebie błonkami, utworzonymi z warstewki cieczy o grubości rzędu mikronów, czy piana jest:
• Obojętnym układem dyspersyjnym, gdzie ośrodkiem dyspersyjnym jest ciecz, a fazą rozproszoną gaz.
• Niestabilnym układem dyspersyjnym gdzie ośrodkiem dyspersyjnym jest ciecz, a fazą rozproszoną gaz.
• Stabilnym układem dyspersyjnym gdzie ośrodkiem dyspersyjnym jest ciecz, a fazą rozproszoną gaz.
Pytanie 12. Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:
• oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza.
• działaniu inhibicyjnym.
• działaniu rozcieńczającym, tzn. obniżeniu stężenia tlenu.
• połączonym działaniu inhibicyjnym i rozcieńczającym.
Pytanie 13. Woda ma bardzo dobre własności chłodzące ponieważ:
• ma wysoką wartość ciepła właściwego
• ma niską wartość ciepła właściwego
• ma niską wartość ciepła parowania
Pytanie 14. Co to jest sorbent?
• Substancja posiadająca właściwości zobojętniające.
• Środek zobojętniający rozlewy olejowe powstałe podczas wypadków drogowych.
• Ciało porowate zdolne do wchłaniania pewnej ograniczonej ilości substancji zanieczyszczającej środowisko.
• Środek powierzchniowo czynny znajdujący zastosowanie podczas usuwania plam substancji ropopochodnych z powierzchni wód i gruntów.
Pytanie 15. Z jakim parametrem pożarowym powinna być zgrana intensywność podawania środka gaśniczego?
• temperatura zapłonu
• temperatura zapalenia
• dolna granica wybuchowości
• masową i liniową szybkością spalania
Pytanie 16. Absorbent to substancja, która:
• Umożliwia zmniejszenie napięcia powierzchniowego produktów ropopochodnych;
• Pochłania całą objętością inną substancję
• Gromadzi na swojej powierzchni inną substancję
Pytanie 17. Do dyspergentów zaliczamy?
• olej i oleum
• toluen
• ropopochodne ciecze
• środki powierzchniowo czynne
Pytanie 18. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol FP:
• fluoroproteinowe tworzące film wodny;
• syntetyczne
• proteinowe fluorowane;
• proteinowe;
Pytanie 19. Środki zwilżające stosuje się aby:
• zwiększyć prędkość pompowania wody
• wytworzyć pianę gaśniczą
• spowodować lepsze wnikanie wody w materiały gaszone
Pytanie 20. Z jakiego rodzaju środka pianotwórczego nie otrzymamy piany średniej:
• proteinowego
• syntetycznego
• fluoroproteinowego
Pytanie 21. Do wytwarzania piany mechanicznej potrzebne są:
• sprzęt pożarniczy, woda, środek pianotwórczy
• woda i środek pianotwórczy
• woda, środek pianotwórczy, powietrze, sprzęt pożarniczy
Pytanie 22. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:
• A, B, C, D, F
• A, B, C, D, E
• A, B, C, D, E, F
• A, B, C, D
Pytanie 23. Zjawisko synerezy to:
• proces niszczenia piany gaśniczej;
• rozkład termiczny wody;
• zjawisko krzepnięcia roztopionego pod wpływem temperatury proszku gaśniczego;
Pytanie 24. Pożary ciał stałych topliwych zaliczamy do grupy pożarów:
• C
• A
• B
Pytanie 25. Do sorbowania stężonych kwasów można zastosować:
• sorbenty syntetyczne
• środek pianotwórczy i gliny
• trociny i wiórki
• mokry piasek i torf
Pytanie 26. Liczba spienienia piany średniej zawiera się w granicach:
• 20 < Ls < 200
• 10 < Ls < 100
• 100 < Ls < 400
Pytanie 27. Pianą gaśniczą nie można gasić:
• urządzeń elektrycznych pod napięciem
• materiałów strzępiastych
• oleju napędowego
Pytanie 28. Spumogen to nazwa stosowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej środka:
• Pianotwórczego proteinowego fluorowanego
• Pianotwórczego proteinowego
• Pianotwórczego fluoroproteinowego
Pytanie 29. Adsorbent to substancja, która:
• Wiąże się z absorbentem;
• Pochłania całą objętością inną substancję
• Gromadzi na swojej powierzchni inną substancję
Pytanie 30. Działanie rozcieńczające jako najważniejszy mechanizm gaśniczy posiadają:
• proszki gaśnicze
• gazy obojętne
• halony
Pytanie 31. Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest
• izolowanie powierzchni
• inhibicja chemiczna wolnych rodników
• rozrzedzanie strefy spalania
• chłodzenie
Pytanie 32. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol AFFF:
• proteinowe fluorowane;
• proteinowe;
• fluorosyntetyczne tworzące film wodny
• syntetyczne;
Pytanie 33. Pełny mechanizm gaśniczy piany to:
• chłodzenie i rozpraszanie materiału palnego,
• chłodzenie i izolacja materiału palnego,
• chłodzenie i niwelowanie materiału palnego,
Pytanie 34. Uszlachetnianie wody do celów gaśniczych polega na:
• zmianie twardości wody i usuwaniu zanieczyszczeń
• usuwaniu zanieczyszczeń
• zmianie napięcia powierzchniowego
Pytanie 35. Najczęściej stosowany jest sorbent w postaci:
• mat sorpcyjnych.
• poduszek i rękawów sorpcyjnych.
• granulatu.
• wykładzin sorpcyjnych.
Pytanie 36. Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?
• pianą średnią
• proszkami gaśniczymi typu D
• prądem mgłowym wody
Pytanie 37. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol P:
• fluoroproteinowe tworzące film wodny;
• proteinowe;
• proteinowe fluorowane;
• syntetyczne
Pytanie 38. Ze względu na rodzaj surowca środki pianotwórcze dzielimy na:
• Proteinowe, syntetyczne, syntetyczne fluorowane, fluorosyntetyczne;
• Proteinowe, syntetyczne i fluoropochodne;
• Proteinowe, syntetyczne, fluorosyntetyczne, fluoroproteinowe
• Proteinowe, syntetyczne, proteinowe fluorowane, fluorosyntetyczne, fluoroproteinowe;
Pytanie 39. W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:
• gazów palnych
• cieczy palnych
• ciał stałych pochodzenia organicznego
Pytanie 40. Liczba spienienia Ls to:
• stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego została wytworzona.
• iloczyn objętości roztworu i objętości piany.
• iloczyn objętości piany i objętości roztworu.
• stosunek objętości roztworu do objętości piany.
Pytanie 41. Co można gasić dwutlenkiem węgla ?
• ciecze i gazy
• gazy i metale
• ciała stałe, ciecze i metale
• ciała stałe o temp. do 1000oC
Pytanie 42. Podstawowy mechanizm działania gaśniczego proszków polega na:
• Związaniu wolnych rodników utleniacza na porowatej powierzchni proszku gaśniczego;
• Izolacji materiału palnego od dostępu utleniacza poprzez wytworzenie szklistej powłoki na powierzchni materiału palnego;
• Zdmuchnięciu płomienia – oderwanie strefy spalania od materiału palnego;
• Zobojętnieniu wolnych rodników utleniacza przez chemiczne związanie z materiałem proszku;
Pytanie 43. Z 1 litra wody powstaje:
• ok. 100 litrów pary wodnej
• ok. 1700 litrów pary wodnej
• ok. 1000 litrów pary wodnej
Pytanie 44. Czynnik określający jakość i przydatność środków zwilżających:
• zdolność obniżania napięcia powierzchniowego.
• zdolność wytwarzania piany relatywnie trwałej.
• zdolność poprawienia przyczepności wody do gaszonych materiałów.
• zdolność wytwarzania piany.
Pytanie 45. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
• lepiej wchłaniają substancje
• nie są skuteczne, ponieważ nie wchłaniają tych substancji
• zapalenie się sorbentu
Pytanie 46. Materiał lub substancję pochłaniającą oleje nazywamy:
• sorbentem,
• dyspergentem,
• neutralizatorem.
Pytanie 47. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol FFFP:
• proteinowe fluorowane;
• proteinowe;
• fluorosyntetyczne tworzące film wodny
• fluoroproteinowe tworzące film wodny;
Pytanie 48. Który z poniższych materiałów możemy zastosować jako neutralizator :
• wapno gaszone.
• popiół.
• sproszkowaną korę drzewną.
• słomę.
Pytanie 49. Pianotwórcze środki proteinowe charakteryzują się barwą:
• zieloną
• ciemnobrązową
• żółtą lub czerwoną
Pytanie 50. Dyspergenty mogą być stosowane do unieszkodliwiania
• kwasów organicznych
• ropy naftowej
• alkoholi i ługów
Pytanie 51. Które z poniższych środków pianotwórczych określa symbol S:
• syntetyczne
• proteinowe fluorowane;
• fluorosyntetyczne tworzące film wodny;
• proteinowe;
Pytanie 52. Piany stosowane są do gaszenia pożarów:
• grupy A, D
• grupy B, C
• grupy A, B
Pytanie 53. Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:
• chłodzenie
• izolowanie
• wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu