Prawa i obowiązki operatora pojazdu/sprzętu pożarniczego

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować odległość:
• 10 m;
• bezpieczną, dostosowaną do prędkości i warunków drogowych;
• 30 m;
Pytanie 2. W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w obrębie drogi publicznej pojazdy ratownicze powinny mieć:
• włączone tylko światła ostrzegawcze.
• włączone tylko pełne oświetlenie zewnętrzne.
• włączone pełne oświetlenie zewnętrzne i światła ostrzegawcze.
Pytanie 3. Jaka jest dopuszczalna prędkość pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku jazdy:
• 90 km/h
• 80 km/h
• 70 km/h
Pytanie 4. Czy kierowca pojazdu uprzywilejowanego udającego się do zdarzenia ma obowiązek jazdy w hełmie:
• nie,
• tak,
• tak, tylko podczas występowania niekorzystnych warunków drogowych.
Pytanie 5. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierowca pojazdu pożarniczego:
• powinien mieć włączone w pojeździe niebieskie światła błyskowe
• wedle uznania może wyłączyć silnik lub nie
• powinien wyłączyć silnik pojazdu
Pytanie 6. Po podaniu wody gaśniczej w linię gaśniczą operator-kierowca powinien:
• podawać prąd wodny prądownicą
• nadzorować linię gaśniczą
• stale nadzorować pracę sprzętu silnikowego
Pytanie 7. Podczas jazdy do pożaru (w ruchu uprzywilejowanym) dowódca ma prawo:
• żądać zwiększenia prędkości,
• nakazania zmniejszenia prędkości,
• decydować o prędkości pojazdu (zmniejszyć lub zwiększyć prędkość).
Pytanie 8. Za skutki nieprzestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym przez samochód uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność;
• osoba prowadząca pojazd uprzywilejowany;
• dowódca;
• inny kierowca lub użytkownik drogi;
Pytanie 9. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
• wszystkie poprawne
• inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
• policjant
• pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym
Pytanie 10. Kierujący samochodem pożarniczym jadący alarmowo do akcji, oprócz dokumentów pojazdu powinien posiadać dodatkowo następujące dokumenty:
• prawo jazdy, upoważnienie do prowadzenia samochodów służbowych oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy
• prawo jazdy
• dowód osobisty, świadectwo kwalifikacji
Pytanie 11. Podczas jazdy z niepełnym zbiornikiem samochodu:
• należy zachować szczególną ostrożność, gdyż pojazd jest mniej stabilny,
• kierowanie pojazdem nie odbiega od kierowania podczas jazdy ze zbiornikiem pełnym lub pustym.
• można prowadzić samochód z większą prędkością i osiągać większe przyśpieszenia, gdyż pojazd jest lżejszy,
Pytanie 12. Podczas jazdy do zdarzenia nocą przez teren zabudowany, sygnały dźwiękowe należy:
• nie wyłączać,
• wyłączyć, ponieważ zakłócamy ciszę nocną,
• jest to obojętne – zależne od umiejętności kierowcy.
Pytanie 13. Obszar zabudowany jest to:
• obszar o zwartej zabudowie zlokalizowanej w bezpośredniej odległości lub w okolicy drogi
• obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego
• obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi
Pytanie 14. Za mocowanie sprzętu na samochodzie odpowiada:
• dowódca sekcji
• kierowca
• dowódca zastępu
Pytanie 15. Kierowca ma obowiązek, na polecenie dowódcy:
• zwiększyć prędkość jazdy;
• zignorować polecenia dowódcy w tym zakresie;
• zmniejszyć prędkość jazdy;
Pytanie 16. Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?
• zawsze,
• w wyjątkowych przypadkach,
• nie jest traktowany jako pojazd uprzywilejowany.
Pytanie 17. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych spotykają się dwa pojazdy uprzywilejowane Policja i Straż Pożarna. Który z wymienionych pojazdów ma pierwszeństwo:
• pojazd nadjeżdżający z prawej strony
• Policja
• Straż Pożarna
Pytanie 18. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd:
• wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi
• wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
• wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi
Pytanie 19. Po ogłoszeniu alarmu, kierowca może wyjechać z garażu:
• gdy cała załoga jest w pojeździe
• natychmiast, gdy zajmie miejsce w kabinie
• na polecenie dowódcy – „odjazd”
Pytanie 20. Za stan techniczny i sprawność samochodu pożarniczego, który powrócił z akcji odpowiedzialny jest:
• dowódca;
• konserwator;
• kierowca;
Pytanie 21. Czy dowódca zastępu (sekcji) może nakazać kierowcy samochodu pożarniczego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia szybszą jazdę:
• tak
• nie
• tylko wtedy kiedy istnieje poważne zagrożenie życia lub mienia znacznej wartości
Pytanie 22. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma prawo nie stosować się do obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, tylko gdy:
• pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej; ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
• ma włączone światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
• ma włączone: światła drogowe lub mijania, światła niebieskie błyskowe, sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
Pytanie 23. Po dojechaniu na miejsce wypadku drogowego kierujący powinien ustawić samochód w sposób:
• Zapewniający bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji,
• W miejscu wybranym przez siebie.
• W miejscu wyznaczonym przez policjanta,
Pytanie 24. W ramach zastępu do zadań kierowcy operatora należy między innymi :
• budowa linii głównej.
• przenoszenie motopompy,
• wykonywanie rozpoznawania wstępnego,
Pytanie 25. Po akcji ratowniczo – gaśniczej należy:
• sprawdzić luzy w układzie kierowniczym
• sprawdzić stan ogumienia
• uzupełnić wodę w zbiorniku
Pytanie 26. Jakie dokumenty, oprócz dokumentów pojazdu musi posiadać kierowca samochodu pożarniczego:
• zaświadczenie o możliwości prowadzenia pojazdu
• prawo jazdy
• prawo jazdy, upoważnienie do prowadzenia samochodów służbowych oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy
Pytanie 27. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego podlega kontrolnym badaniom lekarskim:
• w wieku do 55 lat – co 5 lat
• w wieku do 55 lat do 65 – co 2 lata
• powyżej 65 roku życia – corocznie
• wszystkie poprawne
Pytanie 28. Po dojeździe na miejsce zdarzenia mającego miejsce na jezdni, załoga wychodzi z kabiny:
• drzwiami na stronę pobocza,
• drzwiami na stronę jezdni,
• nie ma znaczenia w którą stronę.
Pytanie 29. Światło oświetlające przedmioty przydrożne (szperacz) może być włączone:
• tylko podczas zatrzymania lub postoju pod warunkiem, że nie oślepi innych uczestników ruchu
• tylko podczas zatrzymania lub postoju
• powyższe ograniczenia nie dotyczą pojazdu uprzywilejowanego
Pytanie 30. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, która:
• posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie, świadectwo kwalifikacji oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich
• ukończyła 20 lat i posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie, świadectwo kwalifikacji oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych
• ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii, stosowne orzeczenia lekarskie, ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (warunek konieczny od 4 stycznia 2016 r.) oraz posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy,
Pytanie 31. Czy kierowca jadący alarmowo do akcji samochodem uprzywilejowanym może przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle:
• może- bez względu na znaki wydawane przez kierującego ruchem drogowym na skrzyżowaniu.
• nie może
• może - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
Pytanie 32. Jadąc po piaszczystej drodze kierowca-ratownik kierujący samochodem specjalnym powinien:
• może opróżnić zapas środka gaśniczego w celu sprawniejszego dojechania do miejsca prowadzenia działań
• prowadzić pojazd z optymalna prędkością aby nie ugrzązł
• mieć włączony odpowiednio niski bieg i unikać gwałtownych przyspieszeń
Pytanie 33. Kierujący pojazdem w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami jest obowiązany:
• poza terenem zabudowanym dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania
• włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo te światła jednocześnie
• wszystkie poprawne
• zachować szczególną ostrożność
Pytanie 34. Kolumna pojazdów uprzywilejowanych oznakowana jest:
• światłem błyskowym czerwonym, tylko na początku kolumny
• dodatkowym światłem błyskowym czerwonym, na początku i końcu kolumny
• nie wymagane jest dodatkowe oznakowanie poza obowiązującym dla samochodów uprzywilejowanych