Kursy OSP | Dla strażaków ochotniczych straży pożarnych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. W sytuacjach tego wymagających (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, mgła, deszcz), należy dodatkowo zabezpieczyć teren działań ratowniczych poprzez:
• zwiększenie czujności
• wezwanie dodatkowych sił
• odpowiednie ustawienie pojazdów pożarniczych
Pytanie 2. Który z podanych niżej elementów rozpoznanie wstępnego pożaru jest najważniejszy?
• czy są zagrożeni ludzie
• miejsce ewentualnego źródła pożaru
• ilość wejść do budynku
Pytanie 3. Propaganda w ochronie przeciwpożarowej to:
• zespół przedsięwzięć stosowanych w celu niedopuszczenia powstania pożaru poprzez nakładanie sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów ppoż.
• ukierunkowana działalność, której celem jest przekazywanie wiedzy o sposobach zabezpieczenia przed pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami jak największej rzeszy społeczeństwa, a także kształtowania aktywności ludzi w tym zakresie.
• ukierunkowanie działalności, której celem jest pokazanie społeczeństwu historii oraz działalności OSP a także aktywności jej członków.
Pytanie 4. Zjawisko konwekcji powoduje, że gazy pożarowe:
• ścielą się tuż przy ziemi
• zjawisko konwekcji nie dotyczy gazów pożarowych
• unoszą się
• rozchodzą się równomiernie na boki
Pytanie 5. Rozpoznanie wstępne realizowane jest:
• " według potrzeb sztabu akcji"
• w pierwszym etapie działań ratowniczych
• przez cały czas trwania działań
Pytanie 6. Na co należy uważać przy używaniu gaśnic śniegowych:
• na właściwości żrące śniegu znajdującego się w gaśnicy
• na gwałtowny spadek temperatury na dyszy wylotowej gaśnicy
• na znaczny ciężar gaśnicy
• możliwość powstania mieszanin wybuchowych
Pytanie 7. Podczas układania sprzętu na podeście, na innym sprzęcie (z wyjątkiem motopompy) mogą leżeć:
• Klucze do łączników.
• Smok ssawny.
• Węże ssawne.
Pytanie 8. Jakie elementy stanowią strukturę nośną samochodu osobowego?
• Słupki boczne, płyta podłogi progi
• Układ napędowy, układ kierowniczy i koło jezdne.
• Pokrywa silnika, pokrywa bagażnika i błotniki
Pytanie 9. Do czego służą kołpaki gumowe lub metalowe mocowane do szybkozłączek wężowych?
• do zabezpieczenia przed wypływem cieczy roboczej podczas transportu.
• do dodatkowego uszczelnienia połączenia dwóch węży
• do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wnętrza szybkozłączki
Pytanie 10. Podczas jazdy do zdarzenia jako dowódca zastępu powinien prowadzić korespondencję radiową na kanale radiowym:
• wojewódzkim
• powiatowym
• ratowniczo-gaśniczym
Pytanie 11. Na stanowisku węzłów, pętlę z półwęzłem na prądownicy wykonuje:
• Dowolny zawodnik
• Zawodnik nr 7.
• Zawodnik nr 2.
Pytanie 12. Dowódca uroczystości melduje przełożonemu o:
• Gotowości pododdziałów do defilady
• Gotowości do rozpoczęcia a następnie zakończenia uroczystości
• Gotowości do podniesienia flagi państwowej
Pytanie 13. Zgodnie z Regulaminem umundurowania, elementami umundurowania są:
• Ubiór letni, ubiór wyjściowy
• Ubiór bojowy , ubiór wyjściowy
• Ubiór wyjściowy, ubiór galowy.
Pytanie 14. Kilka dni po akcji, w której brałeś udział lekarz stwierdza biodra po upadku. Upadłeś w czasie akcji, ale myślałeś że przejdzie i nic się nie stało
• zgłaszasz ten uraz jako wypadek przy pracy.
• jest za późno, można to było zrobić najpóźniej trzy dni po wypadku
Pytanie 15. Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
• wody
• proszku gaśniczego
• piany
• żadnego z wymienionych
Pytanie 16. Kierowca rusza samochodem z remizy do akcji:
• jeżeli widzi, że wszyscy wsiedli
• na sygnał od dowódcy "ODJAZD"
• na sygnał od przodownika I roty "GOTOWE"
Pytanie 17. Zaznacz minimalne wymagania wobec strażaka OSP, który może uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych:
• musi być czynnym członkiem OSP
• musi być czynnym członkiem OSP i posiadać wymagane wyszkolenie kwalifikacyjne
• musi być czynnym członkiem OSP, posiadać wymagane wyszkolenie kwalifikacyjne oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające strazka do udziału w działaniach ratowniczych.
Pytanie 18. Kierowca wozu bojowego OSP podczas jazdy alarmowej:
• jest umundurowany w ubranie bojowe i uzbrojenie osobiste tak jak pozostali członkowie załogi
• ubrany jest w ubranie ochronne i buty, a hełmy i uzbrojenie ubiera dopiero na miejscu akcji
• jedzie do akcji w ubraniu koszarowym i ubiera się w ubranie bojowe na miejscu akcji
Pytanie 19. W którym punkcie ostrzy nożyc siła cięcia jest najwyższa?
• na środku długości ostrzy.
• jak najbliżej punktu obrotu ostrzy
• jest taka sama na całej długości ostrzy
Pytanie 20. Zaznacz prawidłowy ogólny podział agregatów
• jednofazowe, trójfazowe, stacjonarne, mobilne
• małej mocy, średniej mocy, dużej mocy
• jednofazowe, wielofazowe, stacjonarne
Pytanie 21. Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzone są przez Państwową Straż Pożarną w formie:
• nieodpłatnej
• jest to uzależnione od rodzaju szkolenia
• odpłatnej- płatnikiem jest samorząd gminny
Pytanie 22. Czy dowódca kierujący działaniami ratowniczymi ma prawo wydania decyzji o wstrzymaniu ruchu drogowego?
• tak, ale za zgodą dyżurnego Policji
• tak
• nie
Pytanie 23. Mieszankę paliwowo-olejową dla pilarek spalinowych do drewna rozrabiany w stosunku:
• 1 – 25 (25l benzyny i 1l oleju)
• 2 – 50 (50l benzyny i 2 l oleju)
• 1 – 50 (50l benzyny i 1l oleju)
Pytanie 24. Kierowca jadąc do akcji:
• jedzie ubrany tak jak pozostali strażacy, ale bez hełmu i uzbrojenia
• jedzie ubrany tak samo jak pozostali strażacy.
• może jechać w ubraniu koszarowym
Pytanie 25. Jaką technikę zastosujesz do uwolnienia nóg kierowcy?
• unieisienie deski rozdzielczej
• " wycięci trzecich drzwi"""
• zdjęcie dachu
Pytanie 26. Podczas katastrofy lotniczej z udziałem samolotu wojskowego musimy uważać na:
• zagrożenie systemami uzbrojenia
• na niebezpieczeństwo otwarcia się spadochronu
• zagrożeniami systemami nawigacyjnymi
Pytanie 27. Odpady potencjalnie skażone, należy:
• zabrać do jednostki
• pozostawić na miejscu akcji
• przechowywać w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach i oddawać do utylizacji odpowiednim służbom
Pytanie 28. Czy w przypadku prowadzenia przez zastęp gaśniczy rozpoznanie bojem jest wymagany rozkaz dowódcy zastępu?
• nie
• tak
Pytanie 29. W przypadku jednoczesnego przybycia na miejsce zdarzenia OSP i PSP, zobowiązany do przejęcia kierowania jest:
• dowodzą wspólnie
• dowódca zastępu OSP systemu, jeżeli zdarzenie ma mniej w miejscowości, w której OSP ma swoją siedzibę.
• dowódca zastępu PSP.
Pytanie 30. Pożar jest to:
• kontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania występujący w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz straty materialne
• niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania występujący w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz straty materialne
• niekontrolowany w czasie i przestrzeni proces spalania występujący w miejscu do tego przeznaczonym powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia oraz straty materialne
• proces spalania zainicjowany przez podpalacza
Pytanie 31. Piana średnia to piana o liczbie spienienia Ls:
• 20 < Ls < 200.
• Ls = 200
• Ls < 200
• Ls < 20
Pytanie 32. Podstawowym aktem prawnym w zakresie uregulowań bhp jest:
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
• Kodeks Pracy
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i funkcjonowania KSRG
Pytanie 33. Zadaniem roty I w konkurencji ćwiczenie bojowe jest:
• Wejście po drabinie i obrócenie (złamanie) tarczy.
• Strącenie pachołków z podstawy, prądem wody.
• Obrócenie (złamanie) tarczy.
Pytanie 34. Profilaktyka pożarowa to:
• działania stosowane w celu zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów
• działania mające na celu uwolnienie osoby z płonącego budynku
• czynności związane z określeniem przyczyny powstania pożaru
• działania stosowane w celu zapobiegania powstawaniu wypadków drogowych
Pytanie 35. Kombinacja cyfr 223 znajdująca się w liczniku pomarańczowej tablicy informacyjnej oznacza:
• gaz silnie schłodzony, ciekły, zapalny
• gaz silnie schłodzony, ciekły, utleniający (podtrzymujący palenie), gaz zapalny
• gaz zapalny, który może samorzutnie powodować gwałtowne reakcję.
Pytanie 36. W aparacie gotowym do pracy najmniejsze ciśnienie powietrza jakie może wskazywać manometr w butli o ciśnieniu roboczym bar?
• 250 bar
• 270 bar
• 150 bar
Pytanie 37. Pewnym wczesnym kryterium śmierci klinicznej jest:
• drgawki
• szerokie nie reagujące na światło źrenice
• bladość lub sinica powłok
• brak tętna na tętnicach dużych
Pytanie 38. Tzn. "Trójkąt spalania" to:
• materiał palny, ciepło i utleniacz
• zapałki, ognisko, drewno
• strażak, woda, ogień
Pytanie 39. Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
• urządzeń pod napięciem nie gasi się
• halonem i proszkiem
• proszkiem i dwutlenkiem węgla
• pianą i wodą
Pytanie 40. Ciśnienie robocze w aparatach nadciśnieniowych wynosi:
• 350 at.
• 45 MPa
• 30 MPa
• 20 MPa
Pytanie 41. Gdzie następuje pierwszy stopień redukcji?
• w reduktorze na noszaku
• na butli
• w automacie oddechowym przy masce
Pytanie 42. Z jakie strony należy podjechać do miejsca zdarzenia, w którym zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia substancji niebezpiecznej
• z wiatrem
• jest to nieistotne
• pod wiatr
Pytanie 43. Czy radiotelefon GP 360 to model:
• do zamontowania w samochodzie
• jest to radiotelefon przenośny
• do zamontowania w remizie
Pytanie 44. W hydraulicznych narzędziach ratowniczych olej mineralny syntetyczny (jako ciecz robocza) przepływa pod dużym ciśnieniem rzędu?
• 630 - 720 atmosfer
• 40- 90 atmosfer
• 250- 550 atmosfer
Pytanie 45. Podstawowym systemem informacyjnym stosowanym w obrocie towarów niebezpiecznych na terenie Europy jest:
• diament niebezpieczeństwa
• pomarańczowe tablice
• Hazchem code
Pytanie 46. Podstawowym celem schładzania strefy podsufitowej w pożarze wewnętrznym prądem wodnym jest:
• Rozrzedzenie gęstości dymu i poprawa widoczności.\'
• Obniżenie skutków promieniowania cieplnego.
• Niedopuszczenie do powstania rozgorzenia lub widoczności
Pytanie 47. Cięcie, którą częścią prowadnicy pilarki do drewna jest niedopuszczalne:
• dolną ćwiartką
• dolną
• górną
• górną ćwiartką
Pytanie 48. Jaki wpływ na szybkość ruchu ramion narzędzi ma podłączenie dodatkowego narzędzia do agregatu zasilającego przy pomocy rozdzielacza?
• szybkość ruchu ramion wzrasta
• " taki sposób podłączenie nie ma wpływu na szybkość ruchu ramion"
• " szybkość ruchu ramion maleje"
Pytanie 49. Sposoby podawania wody na duże odległości:
• przepompowywanie, przetłaczanie, dowożenie
• przewożenie, dowożenie, przetłaczanie
• przewożenie, donoszenie, przetłaczanie
• przewożenie, pompowanie, przetłaczanie
Pytanie 50. Jaki rodzaj pożaru lasu uważa się za najtrudniejszy do opanowania:
• wierzchołkowy
• poszycia
• traw
• pojedynczego drzewa
Pytanie 51. Gotowość bojowa OSP jest to?
• Stan załogi po zajęciu miejsc w samochodzie bojowym i zgłoszeniu gotowości do wyjazdu
• Stan Jednostki OSP po ogłoszeniu alarmu i przybyciu do niej przynajmniej 6 druhów w tym kierowcy i dowódcy.
• Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół ratowniczy OSP
Pytanie 52. Pojazd spełnia warunki uprzywilejowania w ruchu drogowym jeżeli:
• ma włączone i sprawne wszystkie oznaki uprzywilejowania
• ma włączone i sprawne przynajmniej sygnały dźwiękowe
Pytanie 53. Czy w okresie zimowym po każdorazowej pracy autopompy trzeba ją odwonić?
• tak zawsze.
• nie, nie trzeba
• tak, ale tylko tedy gdy nie włączymy ogrzewanie przedziału autopompy
Pytanie 54. Czy dowódca kierujący działaniami ratowniczymi jest uprawniony do zarządzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych?
• tak
• tak, ale tylko za zgodą właściciela obiektu
• nie
Pytanie 55. Zbiornik gazu LPG zlokalizowany jest w samochodach osobowych zwykle:
• pod siedzeniem kierowcy
• w bagażniku samochodu
• " na dachu samochodu "
Pytanie 56. Kto w OSP określa skład strażaków mogących czynnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych w ramach JOT OSP?
• Prezes OSP
• naczelnik OSP
• Zarząd OSP z uchwałą
Pytanie 57. Co służy do napędzania pił?
• czysta benzyna bezołowiowa
• benzyna i olej w proporcji 1:5
• mieszanka paliwa bezołowiowego i oleju w określonych proporcjach.
Pytanie 58. Najważniejszym obowiązkiem dowódcy zastępu w trakcie prowadzenia działań ratowniczych jest:
• dowodzenie zastępem tak by szybko wykonać zadania
• dowodzenie zastępami tak, aby nie narażać bez uzasadnienia strażaków na nadmierne niebezpieczeństwa
• współdziałanie z innymi służbami
Pytanie 59. Podaj błędną odpowiedź.
Musztra, są to ćwiczenia, które uczą jak:
• poruszać się w trakcie akcji gaśniczej
• poruszać się w uzbrojeniu osobistym i bez
• przyjmować postawę zasadniczą
• oddawać honory
Pytanie 60. Kierowca włącza sygnały uprzywilejowania pojazdu:
• w zależności od natężenia ruchu i warunków na drodze.
• w momencie włączenia się do ruchu na drodze publicznej
• w momencie wyjazdu z remizy
Pytanie 61. Podczas prowadzenia działań ratownictwa drogowego oznakowania i zabezpieczenie terenu zdarzenia:
• jest konieczne
• nie jest konieczne - jest uzależnione od konkretnej sytuacji
• oznakowanie i zabezpieczenie może wykonać tylko po akcji
Pytanie 62. Jak możemy podzielić pompy pożarnicze ze względu na napęd?
• elektryczne, mechaniczne, hydrauliczne
• motopompy, autopompy, pompy pływające
• motopompy, autopompy, pompy specjalne
Pytanie 63. W przypadku występowania ciał obcych w ranach należy:
• zabezpieczyć ciało obce przed jego przemieszczaniem się
• zapewnić wypływ krwi w celu oczyszczenia rany
• zdezynfekować ranę wodą utlenioną
• w miarę możliwości usunąć ciało obce z rany
Pytanie 64. Gdzie znajduje się główny wyłącznik akumulatorów w samochodzie przeznaczonym do przewozu materiałów niebezpiecznych?
• w pobliżu drzwi wejściowych do kabiny kierowcy
• bezpośrednio przy akumulatorach
• " z tyłu pojazdu, najdalej od kabiny "
Pytanie 65. Co to jest DSE ?
• syrena elektroniczna
• syrena elektryczna-mechaniczna
• system kodowania informacji radiowej
Pytanie 66. Ewakuację ludzi podejmujemy z chwilą:
• jeśli może zaistnieć zagrożenie życia lub zdrowia
• rozprzestrzeniania się pożaru
• na polecenie PSK
• tylko na rozkaz dowódcy
Pytanie 67. Zaznacz kryteria, jakie obowiązują strażaka OSP, mogącego brać udział w działaniach ratowniczych.
• aktualne badania lekarskie dopuszczające strażaka do udziału w działaniach ratowniczych
• ukończony kurs pierwszej pomocy medycznej.
• zezwolenie właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego PSP.
Pytanie 68. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane zz organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest:
• Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
• Konstytucja
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Pytanie 69. Czy Ochotnicze Straże Pożarne mogą być mogą strukturach KSRG?
• Tak
• Nie
Pytanie 70. Czy strażak- ratownik OSP może kierować ruchem drogowym obszarze prowadzonych działań ratowniczych?
• Tak
• Tak, pod warunkiem posiadania uprawnień wynikających ukończonego szkolenia w tym zakresie
• Nie
Pytanie 71. Wypadki drogowe, podczas których dochodzi do najechania na pieszego są przyczyną, która ma miejsce najczęściej. Ile procent wypadków powstaje z tej przyczyny?
• ok. 20 %
• ponad 30 %
• ponad 15 %
Pytanie 72. Numer ewidencyjny zdarzenia to:
• kolejny numer zdarzenia w Komendzie Powiatowej/Miejskiej/PSP na obszarze, w którym działa łasz
• kolejny numer zdarzenia w twojej OSP
• kolejny numer zdarzania w JRG, w rejonie w którym się znajdujesz
Pytanie 73. Strażak OSP uczestniczący w akcjach ratowniczy musi być w wieku:
• Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat
• Ukończone 18 lat i nie przekroczone 60 lat
• Ukończone 21 lat i nie przekroczone 55 lat
Pytanie 74. Podczas ćwiczeń prowadzonych na wysokości z użyciem drabin pożarniczych przenośnych, strażak pracujący na drabinie musi być zabezpieczony poprzez:
• Zabezpieczenie wymagane jest tylko w przypadku pracy drabin mechanicznych z wysuwem powyżej 10 m.
• Stosowanie pasa bojowego bez zatrzaśnika
• Stosowanie szelek ratowniczych z zatrzaśnikiem
Pytanie 75. Wskaż obowiązujący podział typów kierowania:
• jednoosobowy, sztabowy, wspomagający
• interwencyjny, taktyczny, strategiczny
• gaśniczy, ratowniczy, szkoleniowy
Pytanie 76. W wypadkach drogowych w Polsce ginie rocznie ok.:
• ok. 4 500
• ok. 7 000
• ok. 5 500
Pytanie 77. Natychmiastową ewakuację zastosujesz, gdy ofiara:
• ma otwarte złamanie nogi
• pojazd może w każdej chwili się zapalić
• głośno krzyczy z bólu
Pytanie 78. Na odcinku sztafety pożarniczej ustawiony jest:
• Rów wodny.
• Odcinek węża W-75 oraz rozdzielacza
• Płotek lekkoatletyczny.
Pytanie 79. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się:
• od momenty przybycia na teren akcji ratowniczej dowód szczebla taktycznego
• z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił KSRG
• chwilą wyjazdu pierwszego zastępu do zdarzania
Pytanie 80. Czy podczas jazdy alarmowej pojazdem pożarniczym trzeba mieć zapięte pasy bezpieczeństwa?
• nie trzeba
• tak zawsze.
• trzeba, ale nie zawsze
Pytanie 81. Miejsca umiejscowienia poduszki w samochodach są oznakowane napisem:
• Poduszka bezpieczeństwa
• AIRBAG
• Poduszka
Pytanie 82. Podczas pożarów budynków mieszkalnych stosujemy:
• prądy zwarte
• prądy kropliste i mgłowe
• prądy piany średniej
• prądy piany ciężkiej
Pytanie 83. Określając miejsce prowadzenia działań w informacji ze zdarzenia zaznaczysz kwadrat "praca na wysokości" jeżeli:
• prowadziłeś działania w budynku powyżej 3 piętra
• prowadziłeś działania na zewnątrz budynku na drabinie
• prowadziłeś działania w budynku powyżej 7 pietra
Pytanie 84. W skład uzbrojenia osobistego wchodzi:
• aparat oddechowy
• podpinka linkowa
• rękawice specjalne
• topór ciężki
Pytanie 85. Zaznacz prawidłowy zakres prowadzenia obowiązku korespondencji radiowej (przekazywanie meldunków) przez dowódcę zastępu prowadzącego samodzielnie działania ratowniczo-gaśnicze:
• wyjazd do zdarzenia- przyjazd na teren zdarzenia- sytuacja wstępna- pożar zlokalizowany
• wyjazd- jestem w drodze- idę na rozpoznanie- wyniki rozpoznania- rozpocząłem działania gaśnicze- pożar ugaszony- w bazie.
• wyjazd- sytuacja wstępna- pożar ugaszony- w bazie.
Pytanie 86. Czy ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej nakłada na Ochotnicze Straże Pożarne obowiązek prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych?
• nie
• tak
Pytanie 87. Długość węży W52 w rozwinięciu bojowym powinna wynosić (wersja MDP-1/2010):
• 15 m
• 20 ± 1m
• 15 ± 1,5m
Pytanie 88. Wskaż prawidłową odpowiedź:
• 1 bar = 0,1 m H2O
• 1 bar = 1m H2O
• 1 bar = 10 m H2O
Pytanie 89. Przyjechałeś do zdarzenia. W zgłoszeniu była informacja o butli z acetylenem w środowisku pożaru:
• ustawisz pojazd tak, jak przy każdym innym zdarzeniu.
• ustawisz pojazd w odległości nie mniejszej niż 50 m od zdarzenia
• ustawisz pojazd w odległości nie mniejszej niż 100 m od zdarzenia.
Pytanie 90. Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
• proszkiem i dwutlenkiem węgla
• pianą i wodą
• urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem nie wolno gasić
• proszkiem
Pytanie 91. Poszycie kadłuba śmigłowca możemy ciąć:
• po wykonaniu otworu kontrolnego
• w miejscu zaznaczonym do tego celu
• w dowolnym miejscu
Pytanie 92. Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu:
• pracownik, który ma w zakresie czynności sprawowanie nadzoru nad ochroną ppoż. w zakładzie
• pracownik, który zauważył pożar
• dyrektor
• każdy pracownik
Pytanie 93. Czy każde napełnienie zbiornika paliwem, wiąże się uzupełnieniem oleju do smarowania łańcucha w pile łańcuchowej?
• tylko podczas długiej pracy powyżej 45 minut.
• nie, paliwo i olej uzupełniamy osobno
• tak, zawsze
Pytanie 94. Z czego powinien składać się minimalny zestaw w samochodzie wyjeżdżającym do wypadku?
• agregat, przewody hydrauliczne, nożyce
• agregat, przewody hydrauliczne, uniwersalne narzędzia "combi"
• agregat, przewody hydrauliczne rozpierak.
Pytanie 95. Jakiej wartości mocy znamionowej agregatu, nie powinna przekraczać suma obciążenia odbiornikami ?
• 100%
• 70%
• 60%
Pytanie 96. Zgodnie z Regulaminem umundurowania, Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach:
• Na prawej piersi
• Można nosić dowolnie w zależności od posiadanych odznaczeń
• Na lewej stronie piersi
Pytanie 97. W czasie prowadzenia rozpoznania na miejscu wypadku drogowego najważniejszym elementem jest sprawdzenie:
• czy są wycieki paliwa.
• sposobu zasilania pojazdu
• czy są osoby poszkodowane
Pytanie 98. Kierowca mechanik OSP po ogłoszeniu alarmu:
• prowadzi pojazd, obsługuje sprzęt silnikowy oraz wykonuje inne czynności w ramach zastępu.
• prowadzi tylko pojazd oraz obsługuje sprzęt silnikowy.
• prowadzi tylko pojazd do i z akcji
Pytanie 99. Kierunek wiatru:
• nie ma wpływu na ustawienie samochodu przy akcji
• ma wpływ na ustawienie samochodu przy akcji
Pytanie 100. Na szóstym odcinku (200- 250 m) biegu sztafetowego ustawiony jest:
• Jest odcinek bez przeszkód.
• Stojak z poprzeczką na wysokości 0,8 m.
• Płotek o wysokości 0,6 m.
Pytanie 101. Wskaż poprawny podział rodzajów szkoleń obowiązujących w OSP.
• kwalifikacyjne i doskonalące
• obowiązkowe i nieobowiązkowe
• wstępne, zaawansowane i podstawowe
Pytanie 102. Napięcie w kolejowej sieci trakcyjnej wynosi:
• 300 V
• 600V
• 3000V
Pytanie 103. Podaj w kolejności najważniejsze elementy mające wpływ na dobrze przeprowadzoną akcję.
• podjęcie decyzji, odpowiedni zamiar taktyczny, dobre rozpoznanie, ocena możliwości i sytuacji.
• " podjęcie decyzji, dobre rozpoznanie, ocena możliwości i sytuacji, odpowiedni zamiar taktyczny."
• dobre rozpoznanie, ocena możliwości i sytuacji, odpowiedni zamiar taktyczny, podjęcie decyzji
Pytanie 104. Czym chłodzone są silniki dwusuwowe wykorzystywane w piłach
• cieczą
• powietrzem
• nie muszą być chłodzone
Pytanie 105. Podstawowym aktem prawnym określającym funkcjonowania danej Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
• Statut OSP
• Ustawa- Prawo o stowarzyszeniach
Pytanie 106. Ugrupowanie marszowe to:
• Dwuszereg
• Kolumna czwórkowa lub kolumna pojedyńcza
• Szereg
Pytanie 107. Za nadzór nad stosowaniem przez strażaków ratowników środków ochrony indywidualnej wymaganych przy kontakcie z osobami rannymi i udzielaniu im pierwszej pomocy medycznej odpowiedzialny jest:
• Naczelnik OSP
• Dowódca
• Wójt Gminy
Pytanie 108. W skład armatury do podania piany wchodzi między innymi:
• wąż W52
• zasysacz liniowy
• hydronetka wodna
• stojak hydrantowy
Pytanie 109. Do sprzętu burzącego zaliczyć można:
• drabinę słupkową D 3,1
• nosze
• klucze do hydrantu
• tłumica
Pytanie 110. Co oznacza symbol A 32/8 ?
• autopompa o wydajności 32 hektolitrów przy ciśnieniu 8 bar
• pompa o wydajności 2 litrów przy ciśnieniu 8 bar
• motopompa o wydajności 32 hektolitrów przy ciśnieniu 8 bar
Pytanie 111. Jaki jest czas dyspozycyjności wyjazdowej do zdarzenia zastępu OSP JOT kat. II?
• 15 min
• 5 min
• 10 min
Pytanie 112. Przy jakiej wartości ciśnienia włączy się sygnalizator akustyczny?
• 50 bar
• 30 bar
• 80 bar
Pytanie 113. Podstawowym działaniem gaśniczym wody jest:
• inhibicja homofazowa
• chłodzenie strefy spalania
• oddzielenie materiału palnego od utleniacza
• rozrzedzenie atmosfery wokół strefy spalania
Pytanie 114. W terenie zabudowanym, prowadząc rozpoznanie wodne możemy się spodziewać lokalizacji hydrantu zewnętrznego:
• przy wejściu głównym do budynku
• w sąsiedztwie skrzyżowania ulic
• na klatkach schodowych w budynkach
• w szafce hydrantowej oznaczonej literą „H”
Pytanie 115. Czy osoba niepełnoletnia może obsługiwać piłę?
• tak, ale pod opieką dorosłych
• tak
• nie
Pytanie 116. Osoba pracująca w pomieszczeniach zadymionych zawsze:
• zabierać sprzęt oświetleniowy wg uznania
• powinna być wyposażona w sprawnie działający sprzęt oświetleniowy
• sprzęt oświetleniowy w ogóle nie jest potrzebny
• sprzęt oświetleniowy zabierać ze sobą tylko w przypadku uzasadnionej potrzeby
Pytanie 117. Radiotelefon funkcjonuje najlepiej, gdy mikrofon znajduje się:
• 5- 8 cm od ust
• 20- 30 cm od ust
• nie ma to znaczenia
Pytanie 118. Dowódca (dysponent) pojazdu pożarniczego:
• nie ma prawa zażądać zwiększenia szybkości pojazdu
• nie może wydawać poleceń podczas jazdy
• nie ma wpływu na szybkość jazdy pojazdem pożarniczym
• ma prawo zażądać zwiększenia szybkości pojazdu
Pytanie 119. Do konserwacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych i ładowania butli wymagane jest pomieszczenie:
• Nie potrzeba dodatkowych pomieszczeń bo konserwację masek można wykonać w warsztacie mechanicznym
• O wysokich wymaganiach czystości i dobrej wentylacji
• Nie potrzeba bo konserwację sprzętu wykonuję się na samochodzie.
Pytanie 120. Jak powinien być napięty łańcuch w pilarce do drewna:
• łańcuch powinien być mocno napięty, tak, aby dotykał dolnej krawędzi prowadnicy i można go było przesuwać ręką po prowadnicy
• łańcuch powinien być mocno napięty, tak, aby dotykał dolnej krawędzi prowadnicy i ciężko przesuwał się po prowadnicy
• łańcuch nie musi być napięty
Pytanie 121. Liczba w górnej częœci pomarańczowej tablicy oznacza:
• numer pod jakim substancji figuruje w katalogu ONZ
• numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa
• numer listu przewozowego danej substancji
Pytanie 122. Zaznacz prawidłowy ogólny podział pomp
• wirowe, strumieniowe, łopatkowe
• wyporowe, tłoczące, ssące
• wirowe, wyporowe, mieszane
Pytanie 123. Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
• wcisnąć przycisk dozujący powietrze
• udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej
• zmniejszyć intensywność pracy
• czekać na drugi sygnał ostrzegawczy (o większym nasileniu)
Pytanie 124. Ze względu na sposób wytwarzania pian dzielimy je na:
• pianę ciężką i lekką
• pianę chemiczną i mechaniczną
• pianę trwałą i nietrwałą
• pianę ciężką, średnią i lekką
Pytanie 125. W czasie alarmu w ciasnym garażu załoga?
• Czeka, aż samochód wyjedzie z garażu i dopiero wsiada do samochodu
• Wsiada do samochodu i ubiera się w samochodzie.
• Czeka na samochód w umówionym miejscu
Pytanie 126. W jakiej sytuacji dowódca OSP może odstąpić od zabezpieczenia terenu prowadzonych działań ratownictwa drogowego.
• W stanie wyższej konieczności
• Wystarczającym zabezpieczeniem jest zawsze samochód pożarniczy z włączonymi światłami białymi i niebieskimi.
• Zawsze, kiedy o tym zadecydujemy, uznając zabezpieczenie takie za zbędne
Pytanie 127. Używając sprzętu ODO należy:
• oddychać spokojnie i umiarkowanie
• używać podczas każdych działań ratowniczo-gaśniczych
• gdy zawartość tlenu w powietrzu spadnie poniżej 20%
• używać sprzęt ODO na wyraźny rozkaz dowódcy
Pytanie 128. Które z niżej podanych instytucji są jednostkami organizacyjnymi ochron przeciwpożarowej?
• Liga Obrony Kraju
• pododdziały OC
• Jednostki Państwowej Straży Pożarnej
Pytanie 129. Samochody osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3500 kg posiadają układy elektryczne o napięciu:
• 12 V
• 18 V
• 6 V
Pytanie 130. Jakie pompy wykorzystywane są najczęściej jako pompy pożarnicze?
• ślimakowe
• odśrodkowe
• śmigłowe
Pytanie 131. Niezbędne wyposażenie garażu OSP t?
• Podnoszone bramy, podwieszony sufit, kafelki na ścianie
• Podnośnik kolumnowy, sprężarka do ładowania butli, dystrybutor paliwa.
• Skuteczna wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie
Pytanie 132. Po akcji gaszenia pożaru lasu:
• przekazujesz miejsce zdarzenia tylko ustnie.
• przekazujesz leśnikowi miejsce zdarzenia drukiem przekazania miejsca zdarzenia
• przekazanie miejsca zdarzenia nie dotyczy upraw i lasów
Pytanie 133. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• na polecenie właściwego dowódcy
• każdorazowo w przypadku wszelkich działań
• w przypadku działań przy pożarach wewnętrznych w pomieszczeniach o skomplikowanym układzie
• gdy do zadymionego pomieszczenia wchodzi jeden strażak
Pytanie 134. Obowiązkiem dowódcy podczas prowadzenia akcji ratowniczej na drogach jest:
• czekać na zabezpieczenie terenu akcji przez Straż Miejską
• czekać na zabezpieczenie terenu prowadzenia działań ratowniczych przez Policję.
• zorganizować zabezpieczenie terenu prowadzenia działań ratowniczych poprzez ustawienie lamp sygnalizacyjnych znaków ostrzegawczych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ruchu drogowego.
Pytanie 135. Ile osób potrzeba do obsługi hydrantu wewnętrznego:
• wystarczy jedna osoba
• potrzeba co najmniej 2 osoby
• jest bezobsługowy
• potrzeba 5 osób
Pytanie 136. Czy strażakowi OSP przysługuje wyposażenie w normatyw sprzęt ochrony osobistej?
• Tak
• Częściowo- zarząd danej OSP sam decyduje o zakresie rodzaju sprzętu ochrony osobistej swoich członków.
• Nie
Pytanie 137. Wyciek paliwa płynnego ze zbiornika uszkodzonego pojazdu zabezpieczany powinien być w czasie prowadzenia działań ratowniczych przez strażaków poprzez:
• pokrycie terenu wycieku warstwą piany gaśniczej
• rozcieńczenie wody
• posypanie sorbentem granulowanym
Pytanie 138. Ile mamy stopni redukcji ciśnienia w aparacie ODO?
• 3 stopnie
• 2 stopnie
• 1 stopień
Pytanie 139. Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
• tak w określonych przypadkach
• tak zawsze, jeżeli to wyjazd alarmowy
• nie nigdy
Pytanie 140. Agregaty mobilne to takie, które:
• mają własny napęd i przemieszczają się
• można je przenieść lub przewieźć
• są na stałe związane z budynkiem
Pytanie 141. W celu utrzymania wysokiej zdolności do prowadzenia działań jednostka powinna posiadać zabezpieczenia logistyczne w postaci:
• Garażu, biura zarządu, szatni, zaplecza kuchennego
• Sali szkoleniowej, terenu do ćwiczeń ze sprzętem, poligonu do ćwiczeń praktycznych
• Nie potrzeba bo strażaków szkoli komenda powiatowa PSP
Pytanie 142. Po dojeździe na miejsce zdarzenia:
• wyłączasz wszystkie oznaki uprzywilejowania
• wyłączasz sygnały dźwiękowe pozostawiasz włączane pozostałe oznaki uprzywilejowania
• zostawiasz włączone wszystkie oznaki uprzywilejowania
Pytanie 143. Przyczyną pożarów spowodowanymi przez urządzenia grzejne są najczęściej:
• wykonanie z materiałów palnych, brak 5-lernich badań technicznych, wady układu zasilania
• ustawienie ich w pobliżu materiałów palnych lub podłożu palnym, wadliwe działanie na skutek zużycia lub niefachowo wykonanych napraw, nieostrożność osób posługujących się nimi.
• zbyt wysoka temperatura urządzenia, tarcie elementów grzejnych, zbyt duże natężenie prądu rl.
Pytanie 144. Z jakiego samochodu podczas działań ratowniczych nie wolno wyjmować kluczyków ze stacyjki ani odłączać akumulatora?
• z samochodu o napędzie hybrydowym
• z samochodu zasilanego instalacją LPG
• z samochodu zasilanego paliwem ciekłym
Pytanie 145. Do jakiej grupy zaliczamy pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego:
• C
• A
• B
• D
Pytanie 146. Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
• 3 osoby
• 2 osoby
• 1 osoba
Pytanie 147. Podstawowym dokumentem metodycznym dowódcy prowadzącym szkolenie jest:
• plan szkolenia
• konspekt zajęć szkoleniowych
• dziennik zajęć szkoleniowych
Pytanie 148. Holmatro „combi" to:
• sprzęt ratownictwa wysokościowego
• nożyco - rozpierak hydrauliczny
• uniwersalna lina do holowania
• wytwornica piany lekkiej
Pytanie 149. Gdzie nie należy stosować agregatów z silnikami spalinowymi?
• w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem lub pozbawionych wentylacji
• nie ma takich ograniczeń dla sprzętu ratunkowego
• na rusztowaniach powyżej wysokości 5 m.
Pytanie 150. Przebieg szkolenia w OSP rejestrowany powinien być:
• w dzienniku zajęć szkoleniowych
• nie wymaga się rejestrowania przebiegu zajęć
• w kronice OSP
Pytanie 151. Do metod powadzenia szkolenia zaliczamy:
• organizację, planowanie, realizowanie
• sprawdzenie obecności, ustalenie czasu zajęć, ustalenie miejsca zajęć.
• instruktaż, pokaz, wykład, dyskusja
Pytanie 152. Zaznacz prawidłową kolejność zadań warunkujących prawidłową realizację szkolenia w OSP:
• planowanie, organizowanie, realizowanie
• organizowane, dokumentowanie, realizowanie
• szkolenie, realizowanie, planowanie
Pytanie 153. W czasie wykonywania działań ratowniczych przez strażaków strefie zadymionej w budynku, głównym ich zabezpieczenia powinno być:
• Wyposażenie działających rot w sygnalizatory bezruchu
• Zapewnienie roty zapasowej (ratowniczej) w gotowości bojowej do wejścia strefę.
• Roty powinny same wzajemnie się ubezpieczać w strefie zadymionej
Pytanie 154. Istotą procesu spalania jest zaistnienie równoległe czterech czynników:
• utleniacz, źródło ciepła, materiał palny, podpalacz
• materiał palny, bodziec termiczny, źródło ciepła, podpalacz
• podpalacz, wolne rodniki, materiał palny, bodziec termiczny
• utleniacz, źródło ciepła, materiał palny, wolne rodniki
Pytanie 155. Strefa oddziaływania promieniowania cieplnego to:
• przestrzeń, w której na znajdujące się przedmioty i ludzi działają fale magnetyczne pochodzące bezpośrednio ze strefy spalania oraz ze strefy podsufitowej
• przestrzeń, w której na znajdujące się przedmioty i ludzi działa promieniowanie pochodzące bezpośrednio ze strefy spalania oraz ze strefy podsufitowej
• przestrzeń, w której gazowe produkty spalania unoszone są ku górze i składa się z gazowych produktów rozkładu
Pytanie 156. Drogi pożarowe w lasach to:
• drogi, przystosowane do poruszania się pojazdów strażackich
• drogi, które prowadzą przez las do remiz strażackich.
• drogi, przewidziane jako pasy ochronne przeciwpożarowej do ograniczenia rozwoju pożaru.
Pytanie 157. Wymień część nie wchodzącą w skład aparatu powietrznego:
• reduktor
• przełącznik
• noszak
• manometr
Pytanie 158. Nieprawidłowe przekazanie prądownicy uznawane jest jako błąd:
• Nieprawidłowa praca
• Nieregulaminowe wykonanie zadania
• nieregulaminowe przekazanie prądownicy
Pytanie 159. Najaśnice na masztach:
• służą do oświetlenia terenu akcji
• są indywidualnym wyposażeniem strażaka
• służą do awaryjnego oświetlenia pomieszczenia
Pytanie 160. W aparacie gotowym do pracy najmniejsze ciśnienie powietrza jakie może wskazywać manometr w butli o ciśnieniu roboczym 300 bar?
• 150 bar
• 250 bar
• 270 bar
Pytanie 161. Gdzie znajduje się główny wyłącznik akumulatorów w samochodzie przeznaczonym do przewozu materiałów niebezpiecznych?
• W pobliżu drzwi wejściowych do kabiny kierowcy
• Z tyłu pojazdów, najdalej kabiny
• Bezpośrednio przy akumulatorach.
Pytanie 162. Gaśnicę pod stałym ciśnieniem oznacza się symbolem:
• X
• Y
• Z
Pytanie 163. Co to jest zawór odcinający?
• zawór umieszczony przy noszaku
• zawór umieszczony przy masce
• zawór umieszczony butli
Pytanie 164. Prewencja w ochronie przeciwpożarowej to:
• zespół przedsięwzięć stosowanych w celu zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru, klęsk żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
• zespół przedsięwzięć stosowanych w celu niedopuszczenia powstawania pożaru poprzez kontrolę obiektów stwarzających zagrożenia.
• zespół przedsięwzięć propagandowych stosowanych w celu uświadomienia mieszkańców wsi o występujących w ich otoczeniu zagrożeniach.
Pytanie 165. Zawodnik oczekujący na przekazanie prądownicy w sztafecie pożarniczej, stojący w odcinku II sztafety pożarniczej ustawiony jest:
• Na dowolnym miejscu swojego odcinka.
• Przed linią początkującą strefę zmian.
• Wewnątrz strefy zmian przed swoim odcinkiem.
Pytanie 166. Samozapalnie jest końcowym etapem:
• procesu sprężania gazów
• samonagrzewania
• procesu podgrzewania materiału
Pytanie 167. Kto może kierować samochodem pożarniczym?
• każdy strażak
• każdy kto posiada kategorię prawa jazdy C
• tylko strażak z odpowiednimi uprawnieniami
Pytanie 168. Stanowisko gaśnicze to:
• miejsce ustawienia gaśnicy proszkowej w obiekcie
• miejsce pracy prądownika
• miejsce pracy pompy pożarniczej
• miejsce pracy operatora sprzętu
Pytanie 169. Podstawową zasadą używania sprzętu pożarniczego przez strażaka jest:
• Użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania
• Uzyskanie w jak najkrótszym czasie jak najlepszego efektu dla danego typu sprzętu, którym strażak pracuje
• O sposobie i zakresie użytkowania sprzętu decyduje strażak, który go obsługuje
Pytanie 170. Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
• na ścianie przed remizą, tak aby każdy miał do niej dostęp.
• wewnątrz budynków remizy w miejscu niedostępnym dla osób postronnych
• u komendanta Gminnego OSP
Pytanie 171. Przegląd techniczny obiektu strażnicy obejmuje ocenę:
• Wszystkich elementów budynku, otoczenia, stanu instalacji elektrycznej i odgromowej.
• Strażnica nie podlega przeglądowi technicznemu.
• Wszystkich elementów budynku, otoczenia, stanu instalacji elektrycznej i odgromowej.
Pytanie 172. Sieć radiowa Ratowniczo- Gaśnicza to:
• sieć oparta na sieciach telefonii komórkowej
• sieć o zmiennym obszarze pracy radiowej, przeznaczona do potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.
• sieć o stałym obszarze pracy radiowej, przeznaczona dla potrzeb łączności pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi a stanowiskiem kierowania PSP
Pytanie 173. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych działa na podstawie:
• ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku OSP
• ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnie 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o PSP
• ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku OSP
• ustawy o samorządzie lokalnym, ustawy z dnia 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku OSP
Pytanie 174. W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
• zamknięte.
• otwarte
• uprzednio usunięte
Pytanie 175. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca zastępu musi pamiętać o zgłoszeni tego faktu:
• Wójtowi Gminy
• Dyżurnemu PSK
• Prezesowi OSP
Pytanie 176. Osłona tarczy tnącej w przecinarce do betonu i stali może być:
• musi być nałożona tylko przy cięciu betonu
• musi być nałożona tylko w nagłych przypadkach
• zawsze musi być zamocowana
• zdjęta
Pytanie 177. Rozpoznanie wstępne dalsze jest realizowane:
• " przez cały czas trwania akcji "
• po przybyciu na miejsce zdarzania
• w czasie dojazdu zastępu do miejsca akcji
Pytanie 178. Podstawowym dokumentem dowódcy OSP określającym zasady bhp prowadzonego szkolenia praktycznego jest:
• Statut OSP
• Konspekt zajęć szkoleniowych
• Plan roczny szkolenia OSP
Pytanie 179. Do czego służy przycisk PTT?
• po wciśnięciu możemy nadawać
• po wciśnięciu pozostajemy na nasłuchu
• do zresetowania radiotelefonu.
Pytanie 180. Linia główna to:
• odcinek węża W-75 od nasady tłocznej autopompy /motopompy/ do rozdzielacza
• odcinek węża W-75 od nasady tłocznej autopompy /motopompy/ do prądownicy
• odcinek węża W-52 od nasady tłocznej autopompy /motopompy/ do rozdzielacza
Pytanie 181. Przy jakim ciśnieniu w butli powinien włączyć się sygnał akustyczny informujący o rezerwie powietrza:
• nie powinien włączyć się w ogóle
• 1 MPa
• 2,5 MPa
• 5,5 MPa
Pytanie 182. Sieć radiowa to:
• zespół pięciu lub więcej radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych
• zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych.
• zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących według wspólnych danych radiowych
Pytanie 183. Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza:
• wezwanie pomocy przez strażaka ratownika znajdującego się w niebezpieczeństwie.
• Kryptonim kierującego działaniami ratownictwa medycznego w strefie bezpiecznej akcji
• dowódcę Grupy Specjalnej Poszukiwawczo-Ratowniczej
Pytanie 184. Z jakiś podstawowych elementów składają się piły?
• silnik, zbiornik paliwa, prowadnica
• silnik, uchwyt, układ tnący
• układ napędowy, układ tnący, elementy bezpieczeństwa
Pytanie 185. Czy podczas pacy urządzeniami hydraulicznymi strażak musi być w ubraniu specjalnym i hełmie z opuszczonym wizjerem oraz w rękawicach?
• tak zawsze
• tylko podczas akcji, podczas ćwiczeń nie trzeba
• nie
Pytanie 186. Jakie napięcia wyjściowe posiadają agregaty trójfazowe?
• tylko 400 V.
• 230 V i 400 V.
• tylko 230 V.
Pytanie 187. Po sporządzeniu karty pomocy medycznej Powiatowego/Miejskiego/Kierowania, przekażesz karty koloru:
• żółtego
• białego
• czerwonego
Pytanie 188. Rozgorzenie to zjawisko zachodzące:
• na samym początku pożaru
• pomiędzy drugą i trzecią fazą pożaru
• przed trzecią fazą pożaru
• pomiędzy pierwszą i drugą fazą pożaru
Pytanie 189. Członkami Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być:
• osoby pozbawione praw publicznych
• wszyscy bez ograniczeń
• osoby prawne
• małoletni bez wymaganej zgody przedstawicieli ustawowych
Pytanie 190. Czy dopuszcza się kierowanie działaniem ratowniczym przez więcej niż 1 osobę?
• tak, w przypadku działania sztabu
• tak
• nie
Pytanie 191. Dzieci wyciągane z samochodu:
• wyjmujemy je z fotelika
• razem z fotelikiem, jeśli są w fotelikach
• nie jest to istotne
Pytanie 192. Prawo startu w zawodach przysługuje:
• Zawodnikom, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 12 lub 16 lat
• Zawodnikom, którzy kończą 12 lub 16 lat na dzień zawodów głównych
• Zawodnikom, którzy kończą 11 lub 16 lat na dzień zawodów
Pytanie 193. Rozpoczęcie jazdy pojazdem pożarniczym następuje wyłącznie:
• po uzupełnieniu wody w zbiorniku
• na rozkaz dowódcy
• po zwinięciu sprzętu
• po zaalarmowaniu o wyjeździe do pożaru
Pytanie 194. Gaszenie wagonu pod trakcją jest możliwe, gdy:
• posługujemy się zwartym prądem wody
• sieć jest wyłączona
• sieć jest wyłączona i uszyniona
Pytanie 195. Gdzie należy wykonywać przeglądy gwarancyjne (PG) pożarniczego?
• można wykonać samemu
• w każdym warsztacie samochodowym
• tylko w autoryzowanych stacjach serwisowych
Pytanie 196. Linię główną w konkurencji ćwiczenie bojowe, budują:
• Rota I
• Rota II
• Łącznik i rozdzielaczowy
Pytanie 197. Zawartość tlenu w powietrzu wynosi:
• 21%
• 16%
• 20%
• 25%
Pytanie 198. Prowokowanie wymiotów u osoby nieprzytomnej:
• powinno być wykonane przy zatruciu naftą
• jest zabronione
• konieczne w przypadku zatruć pokarmowych
• jest dozwolone przy zatruciu lekami
Pytanie 199. Statut Ochotniczych Straży Pożarnych nie określa:
• majątku i funduszy OSP
• terenu działania
• siedziby
• liczby członków
Pytanie 200. Dowódcą uroczystości podczas uroczystego apelu w jednostce jest:
• Wyznaczony strażak z jednostki
• Naczelnik OSP lub jego zastępca
• Najstarszy wiekiem strażak
Pytanie 201. Terenem przewidzianym do prowadzenia działań ratowniczych przez JOT kat. I i II jest teren:
• gminy
• powiatu
• województwa