TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 26 listopada 2016 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nr 93. Podczas ewakuacji poszkodowanego na noszach - desce, powinny być spełnione określone warunki. Wskaż wśród niżej wymienionych stwierdzeń błędne:
Pytanie 2 Nr 184. Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno:
Pytanie 3 Nr 209. Odgłos świstu lub stridoru u 4-letniego dziecka może wskazywać na częściową niedrożność dróg oddechowych spowodowaną:
Pytanie 4 Nr 190. Skręcenie stawu skokowego:
Pytanie 5 Nr 49. Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu należy:
Pytanie 6 Nr 40. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
Pytanie 7 Nr 133. W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów łagodnej niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego, działania ratownika polegają na:
Pytanie 8 Nr 211. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez dwóch ratowników u 8-miesięcznego dziecka stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji płuc powinien wynosić:
Pytanie 9 Nr 111. Zbliżasz się do osoby dorosłej, która leży na podłodze. Nie ma nikogo innego w pobliżu. Jak powinieneś postąpić?
Pytanie 10 Nr 192. Gdy poszkodowany niedosłyszy:
Pytanie 11 Nr 237. Wytyczne prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci dotyczą osób:
Pytanie 12 Nr 218. Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 8-miesięcz-nego dziecka uciskanie klatki piersiowej powinno się wykonywać na głębokość:
Pytanie 13 Nr 176. Wskaż, co nie jest zabronione podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu:
Pytanie 14 Nr 75. Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:
Pytanie 15 Nr 205. Które ze stwierdzeń odnoszących się do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u nieprzytomnej osoby dorosłej z całkowitą niedrożnością dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym są prawdziwe?
1) przed rozpoczęciem serii oddechów ratowniczych należy podjąć próbę usunięcia palcem z jamy ustnej niewidocznych ciał obcych;
2) należy rozpocząć RKO od uciskania klatki piersiowej pomimo wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej;
3) należy sprawdzić zawartość jamy ustnej w poszukiwaniu ciała obcego przed rozpoczęciem każdej następnej serii oddechów ratowniczych;
4) należy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej tylko w sytuacji braku tętna na tętnicy szyjnej;
5) uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze należy prowadzić w sekwencji 30:2.
Prawidłowa odpowiedź to: