Ratownictwo medyczne

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno:
• trwać do czasu osiągnięcia przez poszkodowanego równowagi psychicznej.
• po ustaleniu diagnozy w celu jasnego sprecyzowania form leczenia powinno zostać wstrzymane.
• rozpocząć się w momencie przyjęcia do szpitala, gdyż pozwala to na osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych.
• rozpocząć się jak najszybciej i trwać, w miarę możliwości, do czasu osiągnięcia przez poszkodowanego równowagi psychicznej.
• odbywać się tylko w obecności rodziny, co ułatwi powrót do zdrowia.
Pytanie 2. Opatrunek uciskowy stosuje się:
• jedynie w przypadku krwotoków żylnych.
• w przypadku krwotoków zewnętrznych.
• jedynie w przypadku krwotoków z kończyn
• jednocześnie z opaską zaciskową.
• w przypadku krwotoków wewnętrznych.
Pytanie 3. Oparzenie II° charakteryzuje się:
• martwicą tkanek, brakiem czucia (C).
• wszystkie prawdziwe.
• prawdziwe są odpowiedzi A, C.
• piekącym, rumieniem na skórze, bólem przy dotyku (B).
• pęcherzami wypełnionymi płynem na podłożu rumieniowym (A).
Pytanie 4. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności:
1) okrycie kocem termoizolacyjnym;
2) tlenoterapia bierna;
3) założenie rurki ustno-gardłowej;
4) ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
5) udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,3,5,4,2.
• 3,2,4,1,5.
• 2,5,3,1,4.
• 4,2,1,3,5.
• 5,4,3,2,1.
Pytanie 5. Elektrody AED umieszczamy:
• elektrody należy umieścić 2 palce powyżej kąta między żebrowego poszkodowanego.
• w taki sposób, aby ich końce stykały się nad mostkiem poszkodowanego co ułatwi przepływ energii.
• jedną pod prawym obojczykiem wzdłuż mostka, drugą nad koniuszkiem serca poszkodowanego.
• elektrody mogą pozostać na klatce piersiowej w dowolnych miejscach po obu stronach mostka poszkodowanego.
• jedną pod lewym obojczykiem wzdłuż mostka, drugą nad koniuszkiem serca poszkodowanego.
Pytanie 6. Skręcenie stawu skokowego:
• nie możemy tego rozpoznać na miejscu zdarzenia, traktujemy jak złamanie (A).
• stabilizujemy i unieruchamiamy w pozycji zbliżonej do fizjologicznej (D).
• prawdziwe A i C.
• traktujemy jak zwichnięcie (B).
• stosujemy ostrożnie bandaż elastyczny w pozycji zastanej (C).
Pytanie 7. Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to objawy:
• śmierci klinicznej.
• żadne z wymienionych
• przegrzania.
• wstrząsu.
• udaru cieplnego.
Pytanie 8. Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:
• krwotok tętniczy ma zawsze charakter tętniący (D).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
• większej bolesności przy krwawieniu (B).
• intensywności wypływu krwi (A).
• różnicy koloru wypływającej krwi (C).
Pytanie 9. Częstym powikłaniem masażu serca u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia, jest/są:
• uraz kręgosłupa.
• uszkodzenie naczyń w kl. piersiowej.
• zaburzenia rytmu serca.
• niedowład kończyn dolnych.
• złamanie żeber.
Pytanie 10. U poszkodowanego, który nie reaguje na głos ani bodźce bólowe, ustalono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie jego życia:
• zwichnięcie barku z jego stłuczeniem.
• rana dłoni z niewielkim, powolnym wyciekiem krwi.
• oparzenie okolicy goleni.
• złamanie kończyny górnej.
• blada, chłodna i spocona skóra.
Pytanie 11. Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych:
• rękoczyn Heimlicha.
• odessanie płynnej treści z jamy ustnej.
• tlenoterapia bierna (maseczka tlenowa).
• założenie poszkodowanemu rurki ustno - gardłowej.
• odgięcie głowy poszkodowanego do tyłu.
Pytanie 12. Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1) schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
2) zdjęcie biżuterii z palców;
3) okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,3.
• wszystkie wymienione.
• tylko 1.
• 1,3.
• 1,2.
Pytanie 13. Czynności resuscytacyjne (oddech zastępczy, masaż pośredni serca) przerwiesz w następującej sytuacji:
• w przypadku wydobycia poszkodowanego z zimnej wody, który po 10 minutach akcji nie daje oznak życia.
• w przypadku wyczerpania fizycznego ratowników lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostek ochrony zdrowia.
• po przybyciu na miejsce innych służb ratowniczych.
• po około 10 -15 minutach prowadzenia czynności ratowniczych.
• w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Pytanie 14. W krwotoku tętniczym przedramienia, który nie zmniejsza się po rutynowym zaopatrzeniu opatrunkiem uciskowym, należy rozważyć następujące postępowanie:
1) umieszczenie kończyny powyżej poziomu serca;
2) wzmocnienie ucisku poprzez owinięcie opatrunku dodatkowymi zwojami bandaża;
3) zdjęcie już założonego opatrunku i ponowne założenie grubszego opatrunku;
4) założenie opaski zaciskowej na przedramieniu;
5) założenie opaski zaciskowej na ramieniu.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,3.
• 1,2,4.
• 1,3,4.
• 1,3,5.
• 1,2,5.
Pytanie 15. Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:
• udrożnienie dróg oddechowych (B).
• czynności ujęte w punktach B i D mają zawsze pierwszeństwo przed innymi działaniami.
• unieruchomienie złamanej kończyny (C).
• opatrzenie rany oparzeniowej (A).
• zatamowanie krwotoku tętniczego (D).
Pytanie 16. W wyniku wypadku osoba leży na ulicy. Stwierdzasz ranę tłuczoną głowy, złamanie kości 2 goleni na tej samej wysokości i stłuczenie barku. Stojący obok samochód ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną obrażeń jest:
• zgniecenie samochodu, w którym znajdował się poszkodowany.
• potrącenie poszkodowanego przez samochód osobowy.
• na podstawie takiego obrazu nie można przypuszczać jaki był mechanizm urazu.
• wypadnięcie poszkodowanego z jadącego samochodu.
• analiza przyczyn obrażeń nie ma znaczenia.
Pytanie 17. Organizacja ratownictwa medycznego realizowanego przez podmioty KSRG nie obejmuje:
• ujednolicania metodyki planowania transp. poszkodowanej lub zagrożonej ludności do izb przyjęć lub szpitalnych oddziałów wyspecjalizowanych w medycynie ratunkowej lub innych podmiotów prowadzących ratownictwo medyczne w warunkach szpitalnych.
• transportu lżej poszkodowanych do miejsca zamieszkania.
• wsparcia psychologicznego osób uczestniczących w działaniach ratowniczych.
• ujednolicenia zasad powiadamiania i dysponowania podmiotów systemu oraz podmiotów współdziałających z systemem.
• ujednolicania zasad postępowania w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych.
Pytanie 18. Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej:
• wezwać pogotowie ratunkowe i czekać na przyjazd.
• wezwać policję.
• zapytać poszkodowanego o powód i rozmawiać z nim by nie zasnął.
• zabezpieczyć pozostałe opakowania po środkach by przekazać je ratownikom.
• prowokować wymioty w celu eliminacji trucizny pod warunkiem że jest przytomny, dbając by się nie zachłysnął.
Pytanie 19. Poszkodowany wydolny krążeniowo i oddechowo z zamkniętym złamaniem goleni, u którego po kilkunastu minutach po segregacji pierwotnej rozwinęły się objawy wstrząsu, należy do grupy:
• najpierw żółtej, potem czerwonej z uwagi na stan poszkodowanego.
• cały czas czerwonej, z uwagi na rodzaj obrażeń wiodących.
• cały czas żółtej, z uwagi na rodzaj obrażeń wiodących.
• najpierw żółtej, potem czerwonej.
• najpierw czerwonej, potem żółtej.
Pytanie 20. W przypadku udzielania pomocy w oparzeniu, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
• opatrunek nie przywiera do rany (B).
• zmniejsza uczucie bólu (A).
• zmniejsza znacznie ryzyko wystąpienia hipotermii spowodowanej schładzaniem (C).
Pytanie 21. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez krwotoków zewnętrznych, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem - do działań pilnych należy:
1) tlenoterapia;
2) odkażenie rany;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
4) ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej;
5) założenie opatrunku osłaniającego.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,3,4.
• 1,4.
• 1,2,3.
• 3,1.
• 2,3,5.
Pytanie 22. Osobę posypaną nieznaną substancją, gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:
• zdjąć ubranie chroniąc drogi oddechowe poszkodowanego a następnie spłukać wodą.
• żadne z powyższych.
• zdecydowanie otrzepać ubranie z pyłu by skrócić czas ekspozycji.
• polewać wodą po ubraniu by zwilżyć substancję by łatwiej ją zebrać.
• natychmiast wykąpać pod prysznicem.
Pytanie 23. Drgawki mogą występować przy:
• zatruciu, niedotlenieniu.
• urazie mózgowo-czaszkowym.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• odwodnieniu, udarze cieplnym.
• wysokiej temperaturze ciała, szczególnie u dzieci.
Pytanie 24. Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
• leżąca z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych.
• leżąca na brzuchu, z nogami wyprostowanymi.
• boczna bezpieczna.
• przeciwwstrząsowa
• półsiedząca.
Pytanie 25. Właściwy rozmiar rurki ustno-gardłowej dla poszkodowanego nieprzytomnego wyznacza odleg łość:
• od czubka jego nosa do brody.
• od wcięcia przy płatku jego ucha do kącika ust.
• rurkę dobiera się tylko u osoby przytomnej.
• od brody do obojczyka.
• rurki nie stosuje się u osób nieprzytomnych.
Pytanie 26. Najpoważniejsze zagrożenie w przypadku odmy wentylowej to:
• wzrost ciśnienia w komorze odmowej i przemieszczenie narządów śródpiersia z uciskiem na naczynia żylne (A).
• zmniejszenie pojemności płuc (B).
• ograniczenie ruchomości ściany klatki piersiowej.
• prawdziwe A i B.
• przesuniecie tchawicy.
Pytanie 27. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi klatki piersiowej należy:
• obejrzeć, obmacać.
• tylko osłuchać.
• tylko obejrzeć i opukać.
• prześwietlić.
• opukać i osłuchać.
Pytanie 28. Rurkę ustno-gardłową zastosujesz:
• zawsze u poszkodowanych przytomnych z urazem twarzoczaszki.
• u nieprzytomnych, aby zmniejszyć zagrożenie niedrożnością dróg oddechowych.
• tylko przy bezdechu u dorosłych, zamiast tlenoterapii.
• u nieprzytomnych z obecną treścią pokarmową w jamie ustnej (dla udrożnienia).
• u poszkodowanych przytomnych, ale po urazach klatki piersiowej.
Pytanie 29. W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu:
• utrzymanie, przy właściwym dopływie tlenu, wysokiego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, nawet na poziomie bliskim 100%.
• podanie prawidłowej ilości tlenu, przy jednocześnie występujących trudnościach z utrzymaniem drożności dróg oddechowych poszkodowanego.
• stworzenie wystarczającej rezerwy tlenowej na czas, nawet do 4 minut po odłączeniu przewodu, łączącego układ z butlą tlenową (co jest niezwykle przydatne, np. przy ewakuacji poszkodowanego).
• zwiększenie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z 21% do około 40-50 %.
• ułatwienie prowadzenia oddechu zastępczego (w takim przypadku nie trzeba dbać o szczelne przyłożenie maski oddechowej do twarzy poszkodowanego).
Pytanie 30. Po zbadaniu szyi i założeniu ewentualnych opatrunków można:
• ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej).
• sprawdzić szmer oddechowy.
• założyć kołnierz ortopedyczny.
• ocenić wypełnienie żył szyjnych
• sprawdzić nawrót kapilarny
Pytanie 31. Podczas smażenia frytek doszło do ochlapania gorącym olejem całej dłoni, skuteczne postępowanie będzie polegało na:
1) natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem;
2) umyciu ręki pod bieżącą wodą z użyciem detergentu by zmyć olej;
3) chłodzeniu ręki pod bieżącą wodą ok. 15 min;
4) trzymaniu ręki w wiadrze z wodą;
5) polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 3,5.
• 1,2,3.
• 1,3
• 1,2,4,5.
• 4,5.
Pytanie 32. Niska temperatura wody, w której przebywał poszkodowany powoduje, że:
• prawdziwe są wszystkie odpowiedzi.
• działania reanimacyjne powinny trwać dłużej (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• zwiększa uraz poszkodowanego.
• działa ochronnie na centralny system nerwowy zmniejszając skutki niedotlenienia (B).
Pytanie 33. Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
• masaż pośredni serca, bo podtrzymanie krążenia jest priorytetem.
• opatrzenie ran i złamań oraz oparzeń.
• stabilizację kręgosłupa oraz tlenoterapię bierną.
• szybki transport do szpitala.
• oddech zastępczy z tlenoterapią o przepływie 10 l na minutę.
Pytanie 34. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące ataku padaczki:
• często bezwiednie następuje oddanie moczu.
• jest utratą przytomności z niepamięcią wsteczną.
• dochodzi do urazów głowy podczas drgawek.
• drgawki, prężenia, obejmują całe ciało.
• najczęściej dochodzi do zagryzienia języka i należy włożyć patyk między zęby, by nie było krwawienia (nawet podczas drgawek należy próbować ).
Pytanie 35. Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
• wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
• w sposób zsynchronizowany na komendę ratownika trzymającego głowę.
• tylko po założeniu kołnierza ortopedycznego.
• na komendę prowadzącego ocenę wstępną.
• po zastosowaniu manewru Sellicka.
Pytanie 36. Kołnierz szyjny służy do:
• unieruchomienia kręgosłupa na odcinku szyjnym i piersiowym.
• ochrony przed następstwami doznanego urazu kręgosłupa szyjnego.
• usztywnieniu kręgosłupa na odcinku szyjnym.
• unieruchomienia kręgosłupa na odcinku szyjnym.
• stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym.
Pytanie 37. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
1) zaburzeń świadomości;
2) przyśpieszonego tętna;
3) zaczerwienienia skóry;
4) sinicy twarzy.

Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,3.
• 1,4.
• 2,4.
• 1,3.
• 1,2.
Pytanie 38. Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:
• nieuchronnie prowadzi do zatrzymania krążenia (C).
• wszystkie fałszywe.
• prawdziwe B i C.
• zawsze jest objawem zatrzymania krążenia (A).
• dochodzi do osłabienia i zniesienia odruchów obronnych (B).
Pytanie 39. Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• założyć opatrunek osłonowy i unieruchomić kończynę, udać się do szpitala z poszkodowanym (A).
• wycisnąć jad razem z krwią (C).
• wszystkie odpowiedzi są poprawne i możliwe do zastosowania (D).
• naciąć nożem ranę i wyssać krew (B).
Pytanie 40. Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:
1) tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej;
2) podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych;
3) aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę;
4) tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu;
5) zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,4,5.
• 2,3,4.
• 1,4,5.
• 1,2,4.
• 1,3,4
Pytanie 41. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ekipy ratunkowej następuje rozpoznanie, które ma na celu:
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń dla akcji, ustalenie orientacyjnej liczby poszkodowanych i ich ewakuacja.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń dla akcji i ustalenia rodzaju sprzętu koniecznego do ewakuacji poszkodowanych.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń dla akcji i ustalenia dróg ewakuacji.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności i udzielenie pierwszej pomocy.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń, ustalenie orientacyjnej liczby poszkodowanych i ewentualne uznanie zdarzenia za masowe.
Pytanie 42. Elektrody AED:
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po jej ewentualnym wysuszeniu na wysokości łuków żebrowych.
• delikatnie przyklejamy na wysokości brodawek sutkowych.
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po jej ewentualnym wysuszeniu.
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po jej ewentualnym wysuszeniu i usunięciu zbyt obfitego owłosienia.
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po usunięciu biżuterii.
Pytanie 43. Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego, który ma ślady wymiocin na ustach możemy:
• zaniechać wentylacji metodą usta-usta jeżeli są opory natury estetycznej.
• wentylować metodą usta-usta jeśli nie ma innych możliwości.
• wentylować z użyciem nawilżonej wodą chusteczki.
• wentylować tylko przy użyciu maski twarzowej.
• tylko przy użyciu worka samorozprężalnego.
Pytanie 44. Jakie będzie twoje postępowanie u poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu z raną tłuczoną głowy, z przejściową utratą świadomości i przebywa nadal w samochodzie?
• zadzwonię po pogotowie ratunkowe i będę czekać przy samochodzie obserwując poszkodowanego.
• wyciągnę poszkodowanego z samochodu i zacznę oddechy zastępcze.
• podam tlen i będę czekać na pomoc.
• zacznę resuscytację w samochodzie.
• po sprawdzeniu jego podstawowych funkcji życiowych (stan świadomości, oddech, krążenie) zawołam o pomoc, a następnie zależnie od sytuacji podejmę decyzję o ewakuacji lub udzieleniu pomocy w samochodzie.
Pytanie 45. Podczas oceny wstępnej i badania przy poszkodowanym drugi ratownik:
• zajmuje się wykonaniem opatrunków (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
• zajmuje się bezpośrednio badaniem wstępnym i obrażeń pourazowych (A).
• wydaje trzeciemu ratownikowi polecenia co do wykonania ewentualnych rękoczynów i opatrunków (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
Pytanie 46. Ocena wstępna chorego w zdarzeniu pojedynczym nie powinna trwać dłużej niż:
• 5 min.
• 10 min.
• 1min.
• 3min.
• 15 min.
Pytanie 47. Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
• usunięcia tylko widocznych ciał obcych.
• wykonania nie więcej niż 5 prób wentylacji, jeśli są to oddechy wstępne u poszkodowanego urazowego.
• sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia (bądź choroba) klatki piersiowej, uniemożliwiające jej prawidłowe unoszenie.
• sprawdzenia czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane.
• wygarnięcia na ślepo ewentualnych ciał obcych, będących przyczyną niedrożności dróg oddechowych.
Pytanie 48. Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca wyłącznie dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,3.
• 3,4,5.
• 2,4,5.
• 1,3,4.
• 2,3,4.
Pytanie 49. Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, u osoby nieprzytomnej wskaż priorytety:
• okrycie kocem termoizolacyjnym.
• opatrzenie rany oparzeniowej.
• zaopatrzenie złamania otwartego.
• unieruchomienie złamanej kończyny.
• udrożnienie dróg oddechowych.
Pytanie 50. Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym, wskaż prawidłowe postępowanie:
1) natychmiast polewasz wodą poszkodowanego;
2) usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego;
3) zdejmujesz odzież z poszkodowanego;
4) posypujesz piachem ubranego poszkodowanego- piach wchłania ług sodowy;
5) spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,3,5.
• 2,3,4.
• 1,2,3,5.
• 5,3,4.
• 1,5,2.
Pytanie 51. W przypadku złamania goleni but zdejmujemy:
• prawdziwe C i D.
• jak najwcześniej (A).
• przecinając go, dla zmniejszenia ryzyka urazów wtórnych (D).
• nie ma takiej potrzeby (B).
• po stabilizacji kończyny w pozycji zbliżonej do fizjologicznej (C).
Pytanie 52. Stosując regułę 9, oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi procentową powierzchnię całego ciała:
• 18%
• 36%
• 30%
• 27%
• 45%
Pytanie 53. Rana kłuta brzucha:
• może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia (B).
• zawsze powoduje silny krwotok zewnętrzny (C).
• nie wyklucza odmy (A).
• prawdziwe A, B i C.
• prawdziwe A i B.
Pytanie 54. Z kolegą zaczynasz resuscytację. Kolega pyta, czy na pewno należy wdrożyć CPR? Co musisz sprawdzić, by stwierdzić, że decyzja jest słuszna?
• sprawdzić szerokość źrenic u poszkodowanego.
• sprawdzić obecność tętna na obwodzie.
• skontrolować oznaki prawidłowego krążenia.
• sprawdzić czy skóra poszkodowanego jest nadal sina, zimna i spocona.
• sprawdzić czy poszkodowany jest nieprzytomny i czy nie oddycha prawidłowo.
Pytanie 55. Leżącego poszkodowanego po urazie kręgosłupa ratownik wyposażony w sprzęt medyczny:
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• powinien, po założeniu kołnierza ortopedycznego, niezwłocznie doprowadzić do pozycji siedzącej w celu stabilizacji grawitacyjnej.
• powinien zawsze ułożyć w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej), gdyż zabezpiecza ona przed dalszymi urazami.
• powinien zawsze ułożyć na plecach, założyć kołnierz szyjny i uważać, aby przy przenoszeniu nie powodować zmian pozycji w osi kręgosłupa.
• powinien zawsze ułożyć na plecach na miękkim podłożu.
Pytanie 56. W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:
• założenie opatrunku osłaniającego i stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej.
• stabilizacja i unieruchomienie w pozycji zastanej oraz opatrunek uciskowy.
• tlenoterapia 100% tlenem
• zatamowanie krwotoku, w razie potrzeby przez ucisk na tętnicę powyżej miejsca złamania.
• ułożenie odłamów w pozycji zbliżonej do fizjologicznej dla stworzenia warunków dla zastosowania opatrunku uciskowego.
Pytanie 57. Śpiączka cukrzycowa to stan:
• gdy doszło do przedawkowania insuliny (C).
• gdy w organizmie jest znaczny niedobór insuliny (A).
• prawidłowe są odpowiedzi A,B,C.
• występują zaburzenia świadomości aż do jej utraty (B).
• prawidłowe są odpowiedzi A,B.
Pytanie 58. W strefie dokonywania defibrylacji:
• można dotykać elektrod.
• poszkodowany może być wentylowany.
• można dotykać poszkodowanego.
• może być mokro.
• należy zamknąć przepływy tlenu.
Pytanie 59. W postępowaniu z nieprzytomnym dorosłym nieurazowym, wezwanie pomocy powinno nastąpić:
• po udzieleniu pierwszej pomocy i stwierdzeniu, że stan poszkodowanego nie ulega zmianie.
• po pierwszej minucie resuscytacji.
• po stwierdzeniu, że poszkodowany jest nieprzytomny.
• nie należy wzywać pomocy, jeżeli strażak-ratownik wie, co należy zrobić z osobą poszkodowaną.
• jeżeli poszkodowany ma poważne obrażenia.
Pytanie 60. Brak świadomości to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Dla oceny głębokości tego stanu opracowano skalę Glasgow (GCS). Jakie parametry w niej oceniamy?
• reakcję słowną, orientację w czasie i przestrzeni oraz reakcję na ból.
• otwieranie oczu i reakcję na ból.
• reakcję słowną i otwieranie oczu.
• odpowiedź ruchową i reakcję na głos.
• otwieranie oczu, reakcję słowną, odpowiedź ruchową.
Pytanie 61. Od udzielających wsparcia psychicznego poszkodowany oczekuje:
• akceptacji, zainteresowania, kontaktu wzrokowego, i bycia dobrym słuchaczem.
• akceptacji, zainteresowania, kontaktu wzrokowego, i bycia otwarcie zdystansowanym.
• okazywanie natrętnego zainteresowania jego stanem psychicznym.
• używanie pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju ja wiem lepiej, co daje mu pewność o wysokich kompetencjach ratownika.
• akceptacji, zainteresowania, unikania kontaktu wzrokowego, i bycia dobrym słuchaczem.
Pytanie 62. Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:
• pozycja nie ma znaczenia.
• półsiedzącą.
• boczną bezpieczną.
• poziomą.
• przeciwwstrząsową.
Pytanie 63. Prawidłowa kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience z piecykiem gazowym:
1) wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience;
2) ocenisz podstawowe czynności życiowe i udzielisz pomocy w razie potrzeby;
3) wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia;
4) wezwiesz pogotowie ratunkowe i straż pożarną
5) opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,3,4.
• 3,2,4.
• 3,4,5.
• 5,4.
• 3,2,4,1
Pytanie 64. U poszkodowanego z rozległą raną powłok i obrażeniami narządów jamy brzusznej ratownik powinien:
• założyć opatrunek uciskowy przykryty folią termoizolacyjną (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
• podać doustnie ogrzane, niesłodzone płyny celem zmniejszenia utraty ciepła (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• założyć opatrunek osłaniający przykryty folią termoizolacyjną (B).
Pytanie 65. W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
• unieruchamiamy w pozycji zastanej przy użyciu kija, deski itp. sprzętu przygodnego.
• owijamy ściśle bandażem elastycznym.
• mocujemy do drugiej kończyny przy użyciu przekładki pomiędzy nimi.
• pozostawiamy bez zaopatrzenia.
• mocujemy do drugiej kończyny.
Pytanie 66. Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
• od strony pleców, aby nie pominąć ran.
• systematycznie od głowy do stóp.
• od strony lewej ku stronie prawej.
• zawsze od strony złamanych kończyn.
• nie ma znaczenia od której części ciała zaczniemy.
Pytanie 67. Spośród wymienionych czynności, do zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników, nie należy:
• zapewnienie komfortu cieplnego.
• podejmowanie decyzji o transporcie poszkodowanych do ośrodków leczniczych.
• wykonywanie pośredniego masażu serca.
• tamowanie krwotoków.
• udrożnienie dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej.
Pytanie 68. Badanie chorego z obrażeniami pourazowymi rozpoczynamy po:
• udrożnieniu poszkodowanego.
• ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
• wykonaniu defibrylacji.
• wykonaniu badania wstępnego i wykonaniu niezbędnych interwencji.
• ułożeniu poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej.
Pytanie 69. Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• skóra klatki piersiowej poszkodowanego musi być sucha (A).
• poszkodowany musi mieć zdjętą biżuterię z szyi (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
• należy, w razie potrzeby, zgolić owłosienie klatki piersiowej (C).
Pytanie 70. Krwotok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności :
• opaską zaciskową powyżej miejsca zranienia (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
• szczelnym opatrunkiem osłaniającym (D).
• opatrunkiem uciskowym w miejscu zranienia (A).
• opaską zaciskową poniżej miejsca zranienia (B).
Pytanie 71. Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
• są uzupełnieniem działań fachowych jednostek ochrony zdrowia.
• zawsze w całości zastępują działania pogotowia ratunkowego.
• są realizowane tylko i wyłącznie w przypadku technicznych trudności, uniemożliwiających dotarcie do poszkodowanego przez personel służby zdrowia.
• mogą być wykonywane tylko przy udziale koordynatora medycznych czynności ratowniczych.
• odbywają się zawsze pod nadzorem lekarza.
Pytanie 72. Poszkodowany siedzi w rozbitym samochodzie, jest blady, spocony, ma przyśpieszony oddech, złamane obie kończyny dolne oraz zaburzenia świadomości. Podaj prawidłowy sposób postępowania przed przybyciem jednostek ochrony zdrowia:
• jeżeli pilna ewakuacja z pojazdu jest niemożliwa, należy przynajmniej nada ć poszkodowanemu pozycję le żącą (D).
• w pierwszej kolejności należy unieruchomić złamania, później wykonywać dalsze czynności (A).
• należy pilnie ewakuować poszkodowanego z pojazdu, bo pozycja, w jakiej się znajduje stanowi dla niego zagrożenie, a następnie wykonywać dalsze, określone rodzajem obrażeń procedury ratownicze (C).
• należy podać poszkodowanemu tlen i zaczekać z dalszym działaniem na przybycie lekarza (B).
• prawdziwe są odpowiedzi C i D.
Pytanie 73. U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczynamy od:
• 5 oddechów zastępczych.
• 2 oddechów ratowniczych.
• 30 uciśnięć klatki piersiowej (1 ratownik) lub 15 uciśnięć klatki piersiowej (2 ratowników).
• 30 uciśnięć klatki piersiowej.
• 15 uciśnięć klatki piersiowej.
Pytanie 74. Jesteś świadkiem, jak osoba, która się krztusi traci przytomność i pada na podłoże . Powiadamiasz pogotowie ratunkowe, a następnie przystępujesz do działania w następującej kolejności:
• wykonujesz parę szybkich i bardzo silnych oddechów usta - usta.
• siadasz okrakiem na udach poszkodowanego i wykonujesz 5 uciśnięć nadbrzusza.
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu braku ciała obcego w jamie ustnej oraz braku oddechu zaczynasz sztuczną wentylację.
• czekasz aż pacjent odzyska przytomność, podnosisz go, następnie stajesz za jego plecami i wykonujesz rękoczyn Heimlicha.
• obracasz poszkodowanego plecami ku górze i wykonujesz 5 uderzeń pomiędzy łopatkami.
Pytanie 75. U 6-letniej ofiary wypadku samochodowego, podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego. Dziecko nieprzytomne, oddech płytki, z wysiłkiem, słychać charczenie. Częstość oddechów 30/min. Aby udrożnić drogi oddechowe musisz wykonać następujący manewr:
• maksymalnie odgiąć głowę do tyłu.
• wyciągnąć język przed żuchwę.
• wysunąć żuchwę na szczękę.
• usiąść okrakiem na udach ratowanego dziecka i wykonywać uciśnięcia nadbrzusza.
• wykluczyć obecność ciała obcego i wysunąć żuchwę na szczękę jednocześnie stabilizując kręgosłup szyjny. Ewentualnie założyć rurkę ustno-gardłową.
Pytanie 76. Podczas prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, ocenę stanu poszkodowanego wykonuje się:
• po około 15 minutach resuscytacji.
• jeżeli poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać.
• co 5 cykli (30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy zastępcze).
• przed naklejeniem elektrod AED.
• co jedną minutę.
Pytanie 77. Przy porażeniu prądem i odłączeniu źródła napięcia pierwszą czynnością przy poszkodowanym jest:
• udrożnienie dróg oddechowych i PMS.
• nie podchodzimy i nie ruszamy poszkodowanego w obawie o pozostały ładunek elektryczny wokół poszkodowanego.
• wszystkie fałszywe.
• ocena stanu świadomości poszkodowanego.
• stabilizacja kręgosłupa szyjnego, udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie oddechu zastępczego.
Pytanie 78. Kierownik firmy, w której pracujesz jest 50- letnim, otyłym mężczyzną. Do tej pory nie chorował na serce. Aktualnie zaczął uskarżać się na nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który trwa od ponad 5 minut. Jak powinieneś postąpić?
• położyć mężczyznę z uniesioną klatką piersiową (pozycja półsiedząca) i wezwać pogotowie ratunkowe.
• zadzwonić po pogotowie ratunkowe.
• podać nitroglicerynę pod język (1 tabletkę).
• zadzwonić po pogotowie ratunkowe i podać nitroglicerynę pod język.
• podać wodę i wezwać pogotowie ratunkowe.
Pytanie 79. Oparzenie I° charakteryzuje się:
• pęcherzami z płynem surowiczym (A).
• piekącym, swędzącym rumieniem na skórze, bólem przy dotyku (B).
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• prawdziwe są odpowiedzi A,B.
• brakiem czucia.
Pytanie 80. Złamanie otwarte:
• to złamanie, w którym nie wolno ruszać kończyny (D).
• to złamanie z przerwaniem ciągłości skóry (B).
• to złamanie, w którym na ranę zakładamy opatrunek uciskowy (C).
• prawdziwe B i D.
• to złamanie, w którym zawsze kość przebija skórę (A).
Pytanie 81. Podejrzewasz uraz kręgosłupa w przypadku:
• wypadek komunikacyjny, uraz głowy , złamanie kończyny dolnej (A).
• nie ma prawdziwej odpowiedzi.
• wypadek komunikacyjny, uraz głowy, rana brzucha (C).
• wypadek komunikacyjny, uraz głowy, upadek z wysokości (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Pytanie 82. W trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego po pomyślnym dokonaniu defibrylacji i powrocie oznak krążenia u poszkodowanego:
• elektrody mogą pozostać na klatce piersiowej (B).
• kontrolujemy tętno (A).
• prowadzimy, w razie potrzeby, sztuczną wentylację (C).
• prawdziwe A,B i C.
• dla bezpieczeństwa pacjenta elektrody należy jak najszybciej odkleić z klatki piersiowej (D).
Pytanie 83. Ocenę oddechu poszkodowanego prowadzimy przez:
• 25 sek.
• 15 sek.
• 1 min.
• 10 sek.
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Pytanie 84. W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układamy:
• na dolnym 1/3 końcu mostka poszkodowanego.
• na lewo od środka mostka nad sercem ratowanego.
• 1 cm powyżej łuku międzyżebrowego ratowanego.
• na środku mostka poszkodowanego.
• w górnej 1/3 części mostka poszkodowanego.
Pytanie 85. Stosunek uciśnięć do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej powinien wynosić:
• 15:2.
• 30:2.
• 10:1.
• 15:1.
• 50:2.
Pytanie 86. Na dworu PKP przy ławce stoi pakunek, odjechał kolejny pociąg i nie ma właściciela, Twoje postępowanie:
• sprawdzasz zawartość i potem powiadamiasz służby porządkowe.
• normalne ze ktoś zapomniał pakunku i zaraz po niego przyjdzie.
• po sprawdzeniu zawartości przenosisz pakunek do dyżurnego ruchu.
• natychmiast zawiadamiasz służby porządkowe i nie zbliżasz się do opakowania.
• zabierasz ze sobą bo może jest tam coś wartościowego.
Pytanie 87. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
• zostanie unieruchomiony.
• jest on przekładany na nosze typu deska.
• zostanie ułożony na brzuchu, pamiętając o stabilizacji głowy.
• leży on w pozycji bezpiecznej.
• po założeniu kołnierza ortopedycznego.
Pytanie 88. Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu, należy:
• chronić przed upadkiem, wychłodzeniem (A).
• prowokować wymioty w celu eliminacji alkoholu i zmniejszenie efektu toksycznego (C).
• w przypadku utraty świadomości, ułożyć w pozycji bezpiecznej (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B.
• prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Pytanie 89. W założeniach taktycznych ratownictwa medycznego w zdarzeniach na drogach, wykonanie dostępu oznacza:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia i umożliwienie procedur dochodzeniowych.
• to samo, co wycięcie poszkodowanego z pojazdu.
• dotarcie do poszkodowanego.
• stworzenie możliwości zbadania i przemieszczania poszkodowanego.
• stworzenie możliwości zbadania poszkodowanego.
Pytanie 90. Najczęstszą przyczyną zgonu u osób, które uległy zatruciu substancjami wpływającymi na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego jest/są:
• żadna z wymienionych odpowiedzi.
• utrata przytomności i niedrożność dróg oddechowych.
• zaburzenia świadomości i próby samobójcze.
• podawanie odtrutek przez osoby niewykwalifikowane.
• działanie samej substancji trującej.
Pytanie 91. Kiedy można przerwać ocenę wstępną?
• prawdziwe są odpowiedzi A i D.
• tylko po założeniu kołnierza ortopedycznego (B).
• gdy wystąpi niedrożność dróg oddechowych i zatrzymanie krążenia (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• występuje masywny krwotok (D).
Pytanie 92. Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że - wskaż zdanie prawdziwe:
• uzyskanie powrotu czynności życiowych może wystąpić po kilkudziesięciu minutach resuscytacji.
• głowa nie powinna być odchylana z uwagi na możliwość zachłyśnięcia wypitą wodą.
• uciskanie kl. piersiowej i prowadzenie oddechu zastępczego jest mało efektywne z uwagi na wodę w płucach.
• wszystkie nieprawdziwe.
• śmierć mózgu następuje szybciej w zimnej wodzie.
Pytanie 93. Pierwszy ratownik, który stabilizuje głowę (wskaż odpowiedź fałszywą):
• kontroluje układ oddechowy.
• zaopatruje rany.
• utrzymuje kontakt słowny z poszkodowanym.
• kontroluje układ krążenia.
• zbiera wywiad.
Pytanie 94. Wykonujesz CPR u półrocznego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu powinieneś zastosować?
1) uciskanie klatki piersiowej jedną dłonią, masując z częstotliwością około 100 uciśnięć na minutę;
2) uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami jednej ręki tak, by uginanie mostka, nie przekraczało około 1,5 cm;
3) uciskanie dolnego odcinka mostka tylko dwoma palcami;
4) uciskanie klatki piersiowej 15x, a następnie wykonanie 3 wolnych wdechów;
5) uciskanie klatki piersiowej z częstotliwością około 120 na minutę.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 4,5.
• 3,4.
• 2,5.
• 1,3.
• 1,5.
Pytanie 95. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
• zaburzenia rytmu serca.
• niewydolność nerek.
• wstrząs hipowolemiczny.
• wszystkie prawdziwe.
• uraz kręgosłupa szyjnego.
Pytanie 96. Zabronione jest podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu (wskaż odpowiedź fałszywą):
• utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
• prezentowanie przez ratownika postawy ja wiem lepiej.
• utrzymywanie nadmiernego dystansu.
• brak zainteresowania tym, co mówi poszkodowany.
• okazywanie braku akceptacji.
Pytanie 97. Cukrzyca to stan gdy w organizmie jest:
• uczulenie na cukier.
• zaburzenie wchłaniania cukru w żołądku.
• zwiększone stężenie glukozy we krwi.
• zmniejszona ilość glukozy we krwi.
• duże spożycie cukru (ciastka, cukierki).
Pytanie 98. Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?
• uciskanie jedną ręką z częstością 100 razy na minutę.
• uciskanie dolnego odcinka mostka tylko dwoma palcami.
• wykonywanie uciśnięć jedną lub dwoma dłońmi (zależnie od uznania), z częstością około 100 razy na minutę.
• wykonanie 15 uciśnięć, a następnie 3 wolnych wdechów.
• uciskanie dwoma dłońmi tak, by odchylenie mostka nie przekraczało około 1,5 cm.
Pytanie 99. W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:
• przy zachowanym oddechu, ułożysz w pozycji bezpiecznej i wezwiesz pomoc.
• sprawdzisz podstawowe czynności życiowe i udasz się po pomoc.
• wezwiesz pomoc by nie tracić czasu na zbędne działania.
• zabezpieczysz substancję która została zażyta i udasz się po pomoc.
• podasz węgiel aktywowany jako odtrutkę i wezwiesz pomoc.
Pytanie 100. Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
• swędzenie skóry.
• zawroty głowy.
• drapanie w gardle.
• skoki temperatury.
• bóle brzucha.
Pytanie 101. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej prawem.
• nie podlega żadnej ochronie prawnej.
• zawarte jest to w prawie zwyczajowym.
• wynika to z Kodeksu Karnego.
• wynika to z Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z 1999 roku.
• wynika to z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku.
Pytanie 102. Do zadań koordynatora medycznych działań ratowniczych KSRG należy:
1) nadzorowanie działań ratowniczych w zakresie kpp prowadzonych przez podmioty i ratowników systemu na miejscu zdarzenia ;
2) udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym;
3) prowadzenie i ewentualne nadzorowanie segregacji, jako procesu określania priorytetów terapeutyczno-transportowych;
4) przedstawianie kierującemu działaniem ratowniczym opinii dotyczących zabezpieczenia uczestników działań ratowniczych pod względem medycznym;
5) transport poszkodowanych z kodem czerwonym do specjalistycznej placówki służby zdrowia.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,3.
• 2,3,4.
• 2,4,5.
• 3,4,5.
• 1,3,4.
Pytanie 103. Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:
• mogą być objawem niedotlenienia mózgu (B).
• mogą być normalną reakcją na drastyczne widoki (A).
• prawdziwe A, B i C.
• są zjawiskiem przemijającym.
• mogą być objawem obrażeń mózgu (C).
Pytanie 104. Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:
• podać tlen i ewakuować ze strefy zadymienia.
• ułożyć w pozycji bezpiecznej i czekać na przybycie ratowników.
• podać tlen i posadzić poszkodowanego w pozycji półsiedzącej.
• w miarę możliwości odizolować drogi oddechowe poszkodowanego od atmosfery toksycznej i ewakuować ze strefy zagrożenia
• wezwać pomoc do poszkodowanego i przystąpić do oceny stanu poszkodowanego w miejscu zdarzenia.
Pytanie 105. Jesteś świadkiem wypadku samochodu- cysterny, na drogę wycieka płyn, który daje biało- żółty dym, podejmujesz działania polegające na:
1) natychmiast udajesz się do kabiny by wyciągnąć kierowcę z kabiny;
2) zatrzymujesz nadjeżdżające pojazdy;
3) dzwonisz na nr 998 i podajesz informacje o zdarzeniu i numery tablicy informacyjnej z samochodu;
4) jak najszybciej oddalasz się z miejsca zdarzenia by nie ulec zatruciu;
5) oczekujesz na przybycie służb ratowniczych.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 3,4,5.
• 3,2,1.
• 3,2,4,5.
• 1,5,2.
• 3,2,5.
Pytanie 106. Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy:
• schładzać obficie wodą i wezwać pomoc.
• wezwać pomoc i podawać środki przeciwbólowe.
• pokryć powierzchnię suchym, jałowym opatrunkiem.
• posmarować tłuszczem lub alkoholem bo dobrze wchłania ciepło
• okryć folią życia w celu ochrony przed wychłodzeniem.
Pytanie 107. Jeśli wystąpią trudności w prowadzeniu skutecznej wentylacji za pomocą maski i worka samorozprężalnego, należy:
1) poprawić ułożenie maski na twarzy poszkodowanego;
2) ponownie spróbować udrożnić drogi oddechowe za pomocą odpowiednich rękoczynów;
3) poczekać z decyzją co, do dalszego postępowania na przybycie lekarza, gdyż możemy zaszkodzić poszkodowanemu;
4) sprawdzić szczelność układu do wentylacji;
5) pomimo trudności kontynuować wentylację, bo każdy manewr sprawdzający to strata czasu.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,3,4.
• 1,3,4.
• 1,2,4.
• 3,4,5.
• 2,4,5.
Pytanie 108. Jeśli podczas próby stabilizacji kręgosłupa szyjnego występują opory lub bolesność, to:
• oceniamy wypełnienie żył szyjnych.
• oceniamy ewentualne przemieszczenia tchawicy.
• sprawdzamy istnienie ewentualnych ran.
• mimo to staramy się ustabilizować kręgosłup równo w osi ciała.
• stabilizujemy go w pozycji, na którą pozwalają zaistniałe ograniczenia.
Pytanie 109. Wykonujesz resuscytację z udziałem kolegi. Jak często powinieneś uciskać klatkę piersiową?
• z częstością zależną od wielkości klatki piersiowej.
• 100-120 razy na minutę.
• 50-60 razy na minutę.
• wystarczająco szybko by utrzymać różowy kolor skóry twarzy.
• około 100 razy na minutę.
Pytanie 110. Określ, która odpowiedź zawiera prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia, unieruchomienie złamań, podanie tlenu.
• stabilizacja głowy przy pomocy kołnierza ortopedycznego, tamowanie krwotoku, unieruchomienie złamań.
• pilne unieruchomienie złamań, zatamowanie krwotoku, zapewnienie komfortu termicznego.
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dotarcie do poszkodowanego, udzielenie pomocy.
• z podanych wyżej kolejności żadna nie jest prawidłowa.
Pytanie 111. Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy:
• nie dotykać pacjenta bo napad musi sam minąć.
• wezwać natychmiast Pogotowie Ratunkowe.
• przy pomocy długopisu rozchylić usta poszkodowanego.
• chronić głowę przed obrażeniami i podtrzymać drożność dróg oddechowych.
• przytrzymać całe ciało starając się wyhamować drgawki.
Pytanie 112. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi brzucha szukamy:
• powiększonych naczyń krwionośnych.
• potwierdzenia odmy otwartej.
• śladów obrażeń i bolesności .
• potwierdzenia prawidłowego nawrotu kapilarnego.
• przemieszczonych naczyń włosowatych.
Pytanie 113. Powierzchnia głowy jest zróżnicowana w zależności od wieku, wskaż prawidłową odpowiedź, wartości procentowe są ułożone odpowiednio: osoba dorosła, dziecko, niemowlę:
• 8%, 12%, 17%.
• 12%, 19%, 21%.
• 11%, 18%, 20%.
• 9%, 14%, 18%.
• 9%, 16%, 18%.
Pytanie 114. Dla ratownika różnica pomiędzy transportem a ewakuacją polega na tym, że:
• prawdziwe są odpowiedzi A i C (D).
• przemieszczanie poszkodowanego na noszach to zawsze ewakuacja, a przemieszczenie przy wykorzystaniu karetki - to transport (B).
• każde przemieszczenie poszkodowanego na mocy decyzji ratownika to ewakuacja, a na mocy decyzji lekarza lub ratownika medycznego to transport (A).
• ewakuacja i transport to dwie nazwy tego samego zjawiska (E).
• strażacy zawsze ewakuują, a zespoły ratownictwa medycznego transportują (C).
Pytanie 115. Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
• drętwienie lewej kończyny górnej (B).
• uczucie lęku i osłabienia (C).
• piekący ból w kl. piersiowej (A).
• duszność i przyspieszony oddech (D).
• prawdziwe A,B,C.
Pytanie 116. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego nale ż y rozpocząć:
• po 5 min od wyjęcia z wody by mogła się ona wchłonąć z płuc.
• najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego.
• jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie.
• wszystkie fałszywe.
• po wylaniu wody z dróg oddechowych.
Pytanie 117. Nawrót kapilarny badamy uciskając:
• wypełnione żyły szyjne.
• mięsień dwugłowy.
• płatek ucha
• płytkę paznokciową
• tętnicę promieniową.
Pytanie 118. Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji w schemacie:
• 30 uciśnięć kl. piersiowej, 2 wdechy.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• 2 wdechy, 15 uciśnięć kl. piersiowej.
• 15 uciśnięć kl. Piersiowej, 2 wdechy.
• 2 wdechy, 30 uciśnięć kl. piersiowej.
Pytanie 119. Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa czerwona to grupa o najwyższym priorytecie:
• prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.
• segregacja to wyznaczanie kolejności, a nie priorytetów (D)
• reanimacyjnym (C).
• transportowym (A).
• terapeutycznym i transportowym (B).
Pytanie 120. Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
• musi być zapewniony swobodny wypływ śliny i innych wydzielin.
• pozycja musi być stabilna.
• należy unikać ucisku na klatkę piersiową.
• musi być możliwe łatwe ocenianie czynności życiowych.
• nie zmienia się raz przyjętego ułożenia poszkodowanego.
Pytanie 121. U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę:
• po stwierdzeniu braku oddechu prowadzisz oddech zastępczy.
• układasz osobę w pozycji bocznej ustalonej z utrzymaniem drożności dróg oddechowych i wzywasz pomoc.
• układasz osobę na wznak z nogami uniesionymi około 30cm do góry i wzywasz pomoc.
• udrażniasz drogi oddechowe i sprawdzasz obecność oddechu, podejmujesz masaż serca jeśli jest brak oddechu.
• sprawdzasz czy w kieszeni poszkodowany nie ma leków na serce by je podać.
Pytanie 122. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
• zaczerwienienia skóry (C).
• bladości skóry (D).
• przyspieszonego tętna (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B i D.
• zaburzeń świadomości (A).
Pytanie 123. Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:
• poszkodowany jest w stanie wstrząsu (C).
• prawdziwe są odpowiedzi B,C i D.
• występuje zagrożenie zewnętrzne (D).
• dowódca wyda polecenie (A).
• występuje konieczność resuscytacji (B).
Pytanie 124. Zbliżasz się do osoby dorosłej, która leży na podłodze. Nie ma nikogo innego w pobliżu. Jak powinieneś postąpić?
• zawołać o pomoc i zacząć oddechy zastępcze.
• ocenić przytomność leżącego, potem wezwać pogotowie ratunkowe.
• prowadzić RKO przez 5 minut, a potem zadzwonić po pogotowie.
• usunąć ewentualne ciała obce z dróg oddechowych palcem.
• zadzwonić po pogotowie i czekać na karetkę przed domem.
Pytanie 125. Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:
• po umieszczeniu poszkodowanego w karetce.
• po ustaleniu diagnozy w celu jasnego sprecyzowania form leczenia.
• jak najwcześniej.
• w obecności rodziny.
• w momencie przybycia do szpitala.
Pytanie 126. Twoje biuro sponsoruje kurs pierwszej pomocy, podczas którego pracownicy uczą się resuscytacji (CPR) i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED). Ty uważasz, że:
• natychmiastowa CPR i wczesna defibrylacja (w ciągu 4-5 minut) może znacznie zwiększyć liczbę uratowanych pacjentów z zatrzymaniem krążenia.
• jeśli CPR było podjęte natychmiast, defibrylacja nie jest potrzebna.
• CPR należy wdrożyć dopiero po wykonaniu AED i to po analizie zrobionej przez defibrylator.
• pacjent z ostrym zawałem serca potrzebuje CPR, a nie AED.
• jeśli defibrylacja była wykonana w ciągu 10 minut, CPR nie ma sensu.
Pytanie 127. Gdy poszkodowany niedosłyszy:
• prawdziwe B i D.
• wspomagamy wypowiedź gestami (D).
• aby nawiązać kontakt przybliżamy usta do jego ucha (B).
• rezygnujemy z kontaktu głosowego na rzecz gestów (C).
• aby nawiązać kontakt krzyczymy do niego (A).
Pytanie 128. Czy jest różnica w postępowaniu z osoba oparzoną silnym kwasem lub silną zasadą?
• przy oparzeniu kwasem mamy więcej czasu na podjęcie działań.
• nie ma różnicy, w obu przypadkach musimy najpierw zobojętnić substancję żrącą.
• wszystko zależy od stężenia substancji żrącej.
• postępowanie w obu przypadkach jest takie samo.
• zasada jest mniej groźna.
Pytanie 129. Worek samorozprężalny posiada następujące zalety, z wyjątkiem:
• pozwala osiągnąć wdechowe stężenie tlenu na poziomie bliskim 100%.
• może być podłączony do maski twarzowej, rurki dotchawiczej lub alternatywnych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych.
• pozwala osiągnąć wdechowe stężenie tlenu nie wyższe niż 75%.
• w razie uszkodzenia mechanicznego worka, można go zastosować tylko do tlenoterapii biernej.
• zabezpiecza przed zakażeniem ratownika prowadzącego wentylację.
Pytanie 130. Wypełnione żyły szyjne mogą sugerować np.:
• odmę prężną (A).
• zaburzenia krzepliwości (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• tamponadę serca (B).
Pytanie 131. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
• chwilowa utrata przytomności.
• nagły spadek poziomu cukru we krwi.
• wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
• nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi.
• spadek objętości krwi krążącej.
Pytanie 132. Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:
• wykonaniu 5 cykli resuscytacji zakończonej masażem serca.
• dokonaniu 5 oddechów 100% tlenem, kontroli tętna i 5 cyklach resuscytacji zakończonej masażem serca.
• dokonaniu 5 oddechów 100% tlenem.
• natychmiast po stwierdzeniu NZK.
• wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
Pytanie 133. Jeśli podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi głowy zauważysz wyciekające płyny z uszu i nosa, to:
• polecisz trzeciemu ratownikowi założenia jałowych opatrunków uciskowych na uszy i nos.
• sprawdzisz istnienie ewentualnych ran.
• polecisz trzeciemu ratownikowi założenie jałowych opatrunków osłaniających na uszy i nos.
• polecisz trzeciemu ratownikowi włożenie jałowych sączków do uszu i nosa.
• ułożysz poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej.
Pytanie 134. Przy przepływie 15 l/min zawartość butli o pojemności 2,7 litra wypełnionej tlenem sprężonym do 150 atmosfer wystarczy na:
• maksimum 30 minut tlenoterapii (D).
• ponad 20 minut tlenoterapii (B).
• ponad 30 minut tlenoterapii (C).
• maksimum 20 minut tlenoterapii (A).
• prawdziwe B i D.
Pytanie 135. Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią życia, należy ja ułożyć:
• żadne z powyższych.
• złotą stroną na zewnątrz.
• kolor nie ma znaczenia, gdyż ma na celu ułatwić zauważenie poszkodowanego.
• srebrną stroną na zewnątrz.
• najważniejsze jest okrycie poszkodowanego folią.
Pytanie 136. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez żadnych krwotoków, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem - do działań pilnych należy:
1) tlenoterapia;
2) tylko dezynfekcja miejsca urazu i opatrunki;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego za pomocą kołnierza ortopedycznego;
4) udrożnienie dróg oddechowych z założeniem rurki ustno-gardłowej;
5) prowadzenie oddechu zastępczego 12 na minutę.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,3,4.
• 2,4,5.
• 3,4,5.
• 1,3,4.
• 1,2,5.
Pytanie 137. Hipoglikemia to stan:
• charakteryzujący się niskim poziomem glukozy we krwi (znacznie poniżej normy) (B).
• prawidłowe są odpowiedzi A,B,C.
• w którym jak najszybciej podasz insulinę.
• charakteryzujący się objawami podobnymi jak we wstrząsie (C).
• w którym może dojść do utraty przytomności (A).
Pytanie 138. Asystolia to:
• częstoskurcz komorowy bez tętna.
• brak tętna na tętnicach szyjnych
• aktywność elektryczna bez tętna.
• migotanie komór.
• brak czynności elektrycznej komór i przedsionków lub tylko komór.
Pytanie 139. Podczas badania poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi w pierwszej kolejności należy znaleźć:
• przyczyny podwyższenia temperatury ciała.
• obrażenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia.
• złamania.
• uszkodzenia skóry.
• przyczyny złego samopoczucia.
Pytanie 140. Podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu zabronione jest (wskaż odpowiedź fałszywą):
• okazywanie braku zainteresowania tym, co mówi poszkodowany.
• używanie pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju twoja reakcja jest normalna.
• głośne zwracanie uwagi członkom zespołu ratowniczego.
• prezentowanie przez ratownika postawy ja wiem lepiej.
• stwarzanie dodatkowego zamieszania wokół poszkodowanego.
Pytanie 141. Spośród wymienionych czynności, do zakresu pierwszej pomocy medycznej, udzielanej przez ratowników KSRG, nie należy:
• wykonywanie pośredniego masażu serca.
• zapewnienie komfortu cieplnego.
• tamowanie krwotoków.
• udrożnienie dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej.
• transport poszkodowanych do ośrodków leczniczych.
Pytanie 142. Przy oparzeniach elektrycznych najważniejsze dla poszkodowanego są:
• następstwa dla układu krążenia.
• skutki miejscowe, jak np. niewielkie oparzenie dłoni.
• wpływ prądu elektrycznego na potencjały mózgowe.
• niekorzystne działanie prądu na skórę (późniejsze blizny).
• wszystkie wymienione.
Pytanie 143. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi szyi nie dokonujemy (wskaż odpowiedź fałszywą):
• sprawdzenia istnienie ewentualnych ran.
• oceny nawrotu kapilarnego.
• oceny wyrostków kolczystych.
• oceny wypełnienia żył szyjnych.
• oceny ewentualnego przemieszczenia tchawicy.
Pytanie 144. Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
• od strony jego nóg..
• nie ma znaczenia, z której strony podejdzie
• od strony jego głowy.
• od strony lewej.
• od strony prawej.
Pytanie 145. Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwawienie z uszu u poszkodowanego po urazie:
• grozi rozwinięciem wstrząsu (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
• świadczyć może o złamaniu podstawy czaszki (B).
• wymaga założenia jałowego tamponu do ucha (C).
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Pytanie 146. Postępowanie z osobą w stanie wychłodzenia - wskaż prawidłową sekwencję działania:
1) przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania;
2) podać ciepły napój najlepiej z alkoholem- działa rozgrzewająco;
3) kontrola podstawowych czynności życiowych;
4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę;
5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 3,4,2.
• 2,4,3.
• 3,1,5.
• 1,3,2,5.
• 1,2,3,4,5.
Pytanie 147. Oparzenie III° charakteryzuje się:
• brakiem czucia dotyku i bólu (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B.
• zwęgleniem i martwicą tkanek (B).
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• pęcherzami na zaczerwienionej skórze i wyciekiem płynu z pęcherzy.
Pytanie 148. Prawdziwe stwierdzenie to:
• hipoglikemia to stan bezpośredniego zagrożenia życia.
• śpiączka cukrzycowa to stan w którym jest znacznie podwyższone stężenie glukozy we krwi.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• w śpiączce cukrzycowej wyczuwalny jest zapach acetonu z ust chorego.
• w hipoglikemii pojawiają się objawy podobne, jak we wstrząsie.
Pytanie 149. Kołnierz ortopedyczny służy do:
• stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.
• unieruchomienia głowy tylko na czas ewakuacji.
• usztywnienia kręgosłupa szyjnego.
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• unieruchomienia głowy.
Pytanie 150. W razie zwichnięcia stawu należy:
• dla zmniejszenia obrzęku zastosować opatrunek z bandaża elastycznego.
• nastawić zwichnięcie, podciągając w osi kończyny, staw rozmasować.
• unieruchomić staw w pozycji zastanej.
• nakazać delikatne ruchy czynne, po kilkunastu minutach ból ustąpi.
• unieruchomić staw w pozycji fizjologicznej.
Pytanie 151. O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym świadczą następujące objawy:
• charakter zdarzenia.
• wszystkie wymienione.
• duszność, kaszel.
• ślady sadzy na twarzy, w jamie ustnej i ślinie, opalone brwi i rzęsy.
• chrypka, świszczący oddech.
Pytanie 152. Podczas oceny wstępnej i badania urazowego przy poszkodowanym powinno być, w miarę możliwości:
• 3 ratowników.
• 6 ratowników.
• 4 ratowników.
• 5 ratowników.
• 2 ratowników.
Pytanie 153. Wskaż odpowiedź fałszywą:
• jeżeli nie ma pewności co do mechanizmu tonięcia, zawsze zakładamy kołnierz ortopedyczny.
• również w porze letniej należy poszkodowanemu, wydobytemu z wody, zapewnić komfort cieplny.
• po sprawdzeniu przytomności woła się o pomoc.
• u tonących w pierwszej chwili po wydobyciu staramy się wylać całą wodę zgromadzoną w układzie oddechowym.
• resuscytację u podtopionych zaczynamy od 5 oddechów zastępczych.
Pytanie 154. U poszkodowanego po urazie głowy z ucha wycieka powoli różowo podbarwiony płyn. Podaj właściwy sposób postępowania:
• stan taki nie wymaga na miejscu zdarzenia żadnych szczególnych działań ratowniczych, gdyż wyciek ustaje po kilku minutach.
• wykonać należy opatrunek osłaniający z gazy jałowej.
• wykonać należy opatrunek uciskowy z gazy jałowej z użyciem codofixu.
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• należy do przewodu słuchowego włożyć szczelny tampon z gazy jałowej, aby zapobiec dalszemu wyciekowi.
Pytanie 155. Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
• wykonać 2 uciśnięcia nadbrzusza, a następnie położyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej.
• rozpocząć masaż serca, a po minucie zadzwonić po pogotowie ratunkowe.
• wykonać 5 uciśnięć nadbrzusza, a następnie 2 wdechy.
• podjąć reanimację przez 1 minutę, a następnie zadzwonić po pogotowie ratunkowe.
• zadzwonić po pogotowie ratunkowe i rozpocząć sztuczne oddychanie z częstością 10-12 oddechów na minutę.
Pytanie 156. Wskaż zdanie prawdziwe:
• przy utonięciu w wodzie słodkiej rokowanie jest lepsze.
• woda słona uszkadza drogi oddechowe i należy ją najpierw wylać z poszkodowanego.
• postępowanie z osobą podtopioną jest takie samo, niezależnie od rodzaju wody.
• woda słodka się nie wchłania i należy ja wylać z poszkodowanego.
• przy utonięciu w wodzie morskiej rokowanie jest lepsze.
Pytanie 157. Bawisz się z dziećmi w pokoju, gdzie jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst przy każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, sinieje. Twoim zdaniem doszło do:
• obrzęku strun głosowych w przebiegu infekcji.
• całkowitej niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym.
• częściowej niedrożności dróg oddechowych.
• napadu padaczki.
• ostrego ataku astmy oskrzelowej.
Pytanie 158. Umieszczona w planie ratowniczym procedura dysponowania danego podmiotu ratowniczego oparta powinna być głównie na:
1) odległości miejsca stacjonowania podmiotu od miejsca zdarzenia;
2) przynależności administracyjnej miejsca zdarzenia;
3) teoretycznym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia;
4) rodzaju zdarzenia;
5) aktualnym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,5.
• 4,5.
• 1,4.
• 1,4.
• 2,4.
Pytanie 159. Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu pacjenta:
• na wznak z uniesioną głową (wałek pod głowę).
• w pozycji półsiedzącej.
• w pozycji bocznej ustalonej.
• na wznak z uniesionymi kończynami górnymi.
• na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi 30 cm do góry.
Pytanie 160. Jesteś świadkiem palenia opon z okazji sobótek:
• właściwie co Cię to obchodzi, Tobie nie szkodzi (D).
• akceptujesz zdarzenie bo taka jest tradycja (A).
• podczas spalania wydzielają się substancje toksyczne szkodliwe do zdrowia i środowiska (C).
• proponujesz by to zgaszono bo może być pożar (B).
• prawdziwe są odpowiedzi B, C.
Pytanie 161. Dziecko w trakcie zabawy w ogrodzie zostało ukąszone wielokrotnie przez pszczoły. Należy natychmiast:
• przenieść dziecko w miejsce bezpieczne, w miarę możliwości usunąć pozostałe żądła i zrobić zimne okłady (C).
• prawdziwe są odpowiedzi C,D.
• odgonić pszczoły od dziecka i spytać co się stało (A).
• przenieść dziecko w miejsce bezpieczne i wezwać pomoc (B).
• uspokoić dziecko, obserwować oddech i wezwać pomoc lub natychmiast jechać do ośrodka pomocy medycznej (D).
Pytanie 162. U osoby, która jest nieprzytomna, śpiączkę cukrzycową rozpoznasz na podstawie:
• poczujesz zapach acetonu w wydychanym powietrzu (B).
• prawidłowe są odpowiedzi A,B,C.
• obecności cukierków w kieszeni, bo to chroni przed niedocukrzeniem (A).
• skóra i język są suche (C).
• E prawidłowe są odpowiedzi B,C.
Pytanie 163. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
• ma charakterystyczny zapach i barwę.
• popularnie nazywają tlenek węgla czadem.
• łączy się z hemoglobiną około 300 razy silniej niż tlen.
• jest lżejszy od powietrza.
• powstaje podczas spalania.
Pytanie 164. W wyniku wypadku autobusu 7 osób zostało poszkodowanych. Określimy to zdarzenie jako:
• masowe.
• mnogie.
• mnogie, powyżej 10 poszkodowanych to katastrofa.
• masowe, powyżej 10 poszkodowanych to katastrofa.
• w zależności od określonych w wyniku segregacji obrażeń i możliwości ratowników na miejscu zdarzenia.
Pytanie 165. Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:
• I°.
• oparzeniu chemicznym.
• wszystkich wymienionych.
• II°.
• III°.
Pytanie 166. Podchodząc do poszkodowanego pozostającego po wypadku w pojeździe ratownik powinien:
• przedstawić się.
• zapytać, co się wydarzyło.
• powiedzieć, kim jest, zapytać, co się wydarzyło i informować, co i w jakim celu będzie wykonywane.
• informować, co i w jakim celu będzie wykonywane.
• używać pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju ja wiem lepiej, co daje mu pewność o wysokich kompetencjach ratownika.
Pytanie 167. Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:
• opatrunkiem zastawkowym.
• opatrunkiem z folii, szczelnie przymocowanym do klatki piersiowej ze wszystkich stron.
• pozostawiasz bez zaopatrzenia ze względu na niebezpieczeństwo braku przepływu powietrza w drogach oddechowych poszkodowanego.
• opatrunkiem okrężnym z opaski dzianej.
• opatrunkiem uciskowym dla stabilizacji żeber.
Pytanie 168. U poszkodowanego w wyniku wypadku, stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw, (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie poszkodowanego:
• oparzenie II stopnia okolicy goleni.
• blada, chłodna i spocona skóra.
• złamanie otwarte goleni lewej bez krwotoku.
• rana szarpana dłoni z niewielkim, powolnym wyciekiem krwi.
• złamanie kończyny górnej ze znacznym przemieszczeniem.
Pytanie 169. Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast:
• oddalasz się z miejsca i namawiasz innych by nie utrudniać działań.
• zgłaszasz się do dowódcy akcji że możesz im pomóc.
• pomagasz w wynoszeniu rzeczy ze sklepu by ratować mienie.
• idziesz zobaczyć jak wygląda bomba, bo to jak zwykle alarm fałszywy.
• udajesz się na miejsce by zobaczyć działania pirotechników.
Pytanie 170. Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna. Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Udrożniłeś drogi oddechowe. Aby ocenić czy nieprzytomna oddycha należy:
• obserwować przez 5 sekund, czy unosi się klatka piersiowa.
• zbliżyć do ust i nosa poszkodowanej kartkę papieru lub piórko.
• ocenić ruchy tchawicy (jabłko Adama).
• patrzeć na ruchy klatki piersiowej , słuchać i wyczuwać czy jest obecny przepływ powietrza z nosa i ust.
• przyłożyć lusterko do ust nieprzytomnej.
Pytanie 171. Podczas oceny wstępnej poszkodowanego który leży na brzuchu, ale ma zachowany prawidłowy oddech:
• jak najszybciej wnosimy do karetki (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A i D.
• przekładamy natychmiast na plecy (A).
• sadzamy go i podajemy tlen (D).
• badamy i opatrujemy wstępnie w pozycji zastanej (C).
Pytanie 172. Podczas dokonywania defibrylacji należy:
• dotykać elektrody, aby dobrze przylegały.
• słuchać i wykonywać polecenia AED.
• ustabilizować przemieszczoną tchawicę.
• co 2 minuty sprawdzać tętno na tętnicy szyjnej.
• podtrzymywać odchyloną ku tyłowi ku tyłowi głowę poszkodowanego, aby udrożnić drogi oddechowe.
Pytanie 173. Oddechu zastępczego metodą usta - usta nie wolno wykonywać gdy:
• poszkodowany jest pijany.
• należy prowadzić oddech zastępczy z użyciem mokrej chusteczki.
• poszkodowany ma krótką szyję.
• poszkodowany wypił środki ochrony roślin.
• poszkodowany jest chory na cukrzycę.
Pytanie 174. Oparzenie ciężkie to:
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• oparzenie III stopnia >10 % powierzchni ciała.
• oparzenie dróg oddechowych.
• oparzenie II stopnia >25 % powierzchni ciała.
• oparzenie prądem elektrycznym.
Pytanie 175. Po założeniu kołnierza ortopedycznego osobie nieprzytomnej:
• sprawdzamy istnienie ewentualnych ran na szyi.
• głowa jest nadal stabilizowana ręcznie.
• oceniamy nawrót kapilarny.
• poszkodowany może położyć się w wygodnej dla siebie pozycji.
• ratownik stabilizujący głowę puszcza ją.
Pytanie 176. Ocena stanu poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinna przebiegać:
• według schematu ABC (A).
• zgodnie z poleceniami ratownika medycznego (C).
• prawidłowe odpowiedzi to A i C.
• prawidłowe odpowiedzi to A i B.
• zgodnie z procedurą nr 2 (B).
Pytanie 177. U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
• specjalnie do tego celu przygotowany członek zespołu.
• trzeci ratownik, który również min. opatruje rany.
• dokonujący ręcznej stabilizacji kręgosłupa.
• drugi ratownik, który dokonuje jednocześnie badania urazowego.
• z wykształceniem psychologicznym.
Pytanie 178. Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
• sił i środków ujętych w planie ratowniczym dla obszaru chronionego.
• sił i środków ratowniczych województwa.
• sił i środków ratowniczych powiatu.
• zespołów ratownictwa medycznego obecnych na miejscu zdarzenia.
• sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia.
Pytanie 179. Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:
• nie pociągać za mocno głowy w osi długiej i nie odchylać głowy poszkodowanego ku tyłowi.
• zbytnio nie pociągać za głowę w osi długiej.
• co 2 minuty sprawdzać tętno na tętnicy szyjnej.
• odchylić głowę poszkodowanego ku tyłowi, aby udrożnić drogi oddechowe.
• ustabilizować przemieszczoną tchawicę.
Pytanie 180. Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 55 lat:
• zapewne jest pijany i wzywasz policję.
• układasz go w pozycji bocznej ustalonej, wzywasz policję.
• pytasz czy jest w pobliżu lekarz.
• wsiadasz do autobusu bo nadjechał ten na który czekałeś.
• układasz go na wznak i sprawdzasz oznaki życia.
Pytanie 181. W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy
• przy użyciu maski worka samorozprężalnego trzymanej chwytem jednoręcznym (C).
• prawdziwe A i B.
• tylko po udrożnieniu nosa przy pomocy urządzenia ssącego (D).
• metodą usta - usta. (A)
• przy użyciu maski worka samorozprężalnego trzymanej chwytem jednoręcznym i z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej (B).
Pytanie 182. W przypadku rozpoznania wstrząsu krwotocznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje:
• uniesienie kończyn dolnych, wsparcie psychiczne, zastosowanie folii termoizolacyjnej, zastosowanie rurki ustno-gardłowej (D).
• tak jak w punkcie A, ale po zatamowaniu krwawienia zewnętrznego.
• nadanie pozycji poziomej z uniesieniem kończyn dolnych tlenoterapię (A).
• uniesienie kończyn dolnych, tlenoterapię, wsparcie psychiczne (C).
• nie ma takiego postępowania (B).
Pytanie 183. Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy, poprawna kolejność postępowania to:
1) opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji;
2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu;
3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną;
5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 3,2,5.
• 1,2.
• 3,5.
• 3,2,4.
• 4,1,2,3.
Pytanie 184. U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu, ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:
• w pierwszej kolejności owijasz klatkę piersiową poszkodowanego bandażem elastycznym, dopiero wówczas rozpoczynasz wykonywanie masażu pośredniego serca.
• rozpoczynasz bezpośredni masaż serca.
• przerywasz pośredni masaż serca i prowadzisz u poszkodowanego tylko sztuczną wentylację.
• kontynuujesz podjęte czynności ratownicze, omijając uszkodzoną okolicę.
• nadal prowadzisz podjęte działania ratownicze (resuscytacja krążeniowo - oddechowa) zgodnie z procedurą.
Pytanie 185. Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
• unieruchomić złamaną kończynę.
• podać tlen.
• wykonać manewr Sellicka
• wykonać pośredni masaż serca.
• stabilizować ręcznie kręgosłup szyjny..
Pytanie 186. Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:
• udrożnić drogi oddechowe i w przypadku braku oddechu prowadzić pośredni masaż serca i oddech zastępczy.
• utrzymywać stabilizację kręgosłupa gdyż najczęściej dochodzi do urazu w odcinku szyjnym.
• wszystkie prawdziwe.
• wylać wodę z dróg oddechowych poprzez odpowiednie ułożenie.
• okryć natychmiast folią życia chroniąc przed wychłodzeniem.
Pytanie 187. Po wyjściu z kąpieli osoba zgłasza nudności i wymioty, zawroty głowy, podejrzewasz:
• zabierasz na spacer by się przewietrzyła.
• sądzisz że coś zjadła i jej zaszkodziło.
• podejrzewasz zatrucie gazami spalinowymi w łazience.
• za długo przebywała w gorącej kąpieli i polecasz jej odpoczynek w pokoju.
• uważasz że piła alkohol w łazience podczas kąpieli.
Pytanie 188. Podczas wykonywania defibrylacji:
• nie ma znaczenia, kto dotyka poszkodowanego.
• ratownik wciska przycisk Analiza.
• nikt nie może dotykać poszkodowanego.
• tylko ratownik może dotykać poszkodowanego.
• sprawdzamy czy nie powstała rozedma.
Pytanie 189. Powierzchnia dłoni u dorosłego to:
• 2% powierzchni całkowitej ciała
• 0,5% powierzchni całkowitej ciała..
• 1% powierzchni całkowitej ciała.
• 1,5% powierzchni całkowitej ciała.
• żadna nie jest prawidłowa.
Pytanie 190. W postępowaniu przeciwwstrząsowym najważniejsze jest:
• wszystkie odpowiedzi są jednakowo ważne.
• termoizolacja.
• tlenoterapia.
• wspomaganie psychiczne.
• ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej.
Pytanie 191. W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:
• przyspieszone tętno
• odczuwalne wzmożone pragnienie.
• zwolniona czynność serca.
• uczucie zimna.
• przyspieszony i spłycony oddech.
Pytanie 192. Czas nawrotu kapilarnego:
• przy wychłodzeniu nie jest wyznacznikiem stanu poszkodowanego (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
• prawdziwe są odpowiedzi B,C.
• < 2 sek. świadczy że nie wystąpiła centralizacja krążenia (A).
• > 2 sek. świadczy że poszkodowany jest we wstrząsie (B).
Pytanie 193. Uszkodzoną kończynę górną możesz unieruchomić:
• przez przybandażowanie kończyny do klatki piersiowej.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• przy użyciu sprzętu przygodnego.
• szyną Kramera.
• na chuście trójkątnej.
Pytanie 194. W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:
• jedynie kontrolę ABC, ponieważ tylko te parametry są istotne (B).
• istnienie ewentualnych ran (A).
• ogólne wrażenie, ocenę ABC.
• urazy w obrębie kręgosłupa (C).
• wypełnienie żył szyjnych (D).
Pytanie 195. W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego w drogach oddechowych , działania ratownika polegają na:
• wykonaniu 5 uderzeń w okolicę między łopatkową, a następnie 5 uciśnięć nadbrzusza.
• zachęcaniu poszkodowanego do kaszlu.
• wykonaniu 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową.
• wykonaniu 5 uciśnięć nadbrzusza.
• rytmicznym uderzaniu poszkodowanego w okolicę międzyłopatkową, na przemian z uciskaniem nadbrzusza.
Pytanie 196. U niektórych poszkodowanych nieprzytomnych, ale oddychających stosuje się pozycję bezpieczną. Wybierz twierdzenie fałszywe:
• możliwość ułożenia poszkodowanego w tej pozycji pozwala na udzielenie pomocy większej liczbie poszkodowanych.
• ułożenie poszkodowanego w tej pozycji nie gwarantuje przeżycia.
• pozycję taką stosuje się wyłącznie ze względu na łatwą kontrolę tętna u poszkodowanego.
• pozycja ta ułatwia samodzielne oddychanie u osoby nieprzytomnej.
• pozycja ta może zapobiec dostaniu się treści pokarmowej do dróg oddechowych.
Pytanie 197. W autobusie siedzi mężczyzna, skarżący się na ból piekący w kl. piersiowej, jest blady i spocony, oddycha szybko, Twoje działanie będzie polegało na:
• prawdziwe są odpowiedzi B,C.
• nie pozwolisz mu wstać, rozepniesz koszulę, zapytasz czy leczy się na serce, wezwiesz pomoc, rozważysz ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej (B).
• natychmiast wyprowadzisz go z autobusu i zaprowadzisz na postój taksówek by pojechał do szpitala (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A,C.
• podasz mu preparat aspiryny jeśli go posiada i zażywa stale (C).
Pytanie 198. Podczas ewakuacji poszkodowanego na noszach - desce, powinny być spełnione określone warunku. Wskaż wśród niżej wymienionych twierdzeń błędne:
• należy unikać kolejnego przekładania poszkodowanego na nosze karetki pogotowia; zgodnie z zasadą jednych noszy.
• ręce poszkodowanego powinny być przymocowane pasami.
• przenosić poszkodowanego należy - w miarę możliwości - nogami w kierunku marszu.
• dla unieruchomienia głowy poszkodowanego w trakcie takiej ewakuacji wystarczy jedynie kołnierz ortopedyczny.
• przed jakimkolwiek przemieszczeniem poszkodowanego na desce, należy zapiąć 4 pasy mocujące.