Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 2 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 3 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 4 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 5 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 6 Okólnik to:
Pytanie 7 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 8 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 9 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 10 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 11 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 12 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 13 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 14 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 15 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?