Łączność w PSP - marzec 2014

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Ratunek to kryptonim oznaczający:
• Lekarza Dyżurnego
• Pogotowie Ratunkowe,
• Zastęp Sanitarny,
• Sygnał Alarmowy,
Pytanie 2. Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
• Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania- KSW;
• Sieć Dowodzenia i Współdziałania – KDW;
• Sieć Powiatowa – PR;
• Sieć Wojewódzka – PW;
Pytanie 3. Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
• WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ - TU DF 303-21 ODBIÓR
• WARSZAWA 998 TU DF 303-21 ODBIÓR
• WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ DLA DF 303-21 ODBIÓR
Pytanie 4. Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
• Na przemian przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
Pytanie 5. Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
• To kanał radiowy, uruchamiany doraźnie podczas dużych akcji, zapewniający łączność pomiędzy Stanowiskiem Kierowania PSP, a Kierującym Działaniami Ratowniczymi/Sztabem.
• To sieć radiowa, funkcjonująca stałe, zapewniająca łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania PSP, a właściwym komendantem PSP;
• To sieć radiowa, uruchamiana doraźnie podczas dużych akcji, zapewniająca łączność pomiędzy właściwym komendantem PSP, a Kierującym Działaniami Ratowniczymi;
Pytanie 6. Sieć Komendy Głównej służy do:
• Prowadzenia łączności podczas akcji na terenie Warszawy,
• Prowadzenia łączności pomiędzy stacją stałą a stacjami ruchomymi KGPSP,
• Prowadzenia łączności na terenie całego kraju przez pracowników KGPSP
• Prowadzenia łączności podczas bardzo dużych akcji gdy kierującym działaniami jest Komendant Główny lub jego zastępcy,
Pytanie 7. Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
• Pozostajemy na własnym kanale wojewódzkim, zmieniając go na kanał wojewódzki województwa docelowego po przekroczeniu jego granic i nawiązujemy na nim łączność z właściwym WSKR;
• Każdorazowo przejeżdżając granice województw, zmieniamy kanał na właściwy kanał wojewódzki i nawiązujemy łączność z właściwym obszarowo WSKR;
• Utrzymujemy łączność na KSW nawiązując korespondencję radiową z SK KW informując o wjechaniu na teren województwa oraz opuszczeniu terenu województwa – w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu radiowego z SK KW, prowadzimy korespondencję poprzez SK KP/KM.
Pytanie 8. Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
• usłyszą go tylko użytkownicy z zaprogramowaną blokadą tego samego typu
• usłyszą go użytkownicy z zaprogramowaną blokadą tego samego typu (M) oraz bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty)
• usłyszą go tylko użytkownicy bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty) .
Pytanie 9. Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
• OMEGA,
• RATUNEK
• GRANIT,
• GEJZER
Pytanie 10. Kryptonim jest to:
• Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego adres radiotelefoniczny,
• Dowolne słowo logiczne w języku polskim używane podczas prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach MSWiA,
• Określenie pełnionej funkcji korespondenta radiowego podczas prowadzonej łączności w sieci radiowej,
Pytanie 11. Kryptonim „Reduta” oznacza:
• Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru,
• Punk pomocy medycznej
• Odcinek bojowy działający w obronie,
• Punkt przyjęcia sił i środków,
Pytanie 12. Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
• Maksimum czasu nadawania – minimum treści
• Minimum czasu nadawania – maksimum treści;
• Maksimum czasu nadawania – maksimum treści;
Pytanie 13. Radiotelefonem nazywamy:
• Każde urządzenie umożliwiające odbiór fal radiowych;
• Urządzenie służące do rozmów z abonentami sieci telefonicznej, wykorzystujące fale radiowe do łączności z właściwą centralą telefonii konwencjonalnej;
• Urządzenie elektroniczne przeznaczone do transmisji i odbioru sygnałów radiowych;
Pytanie 14. Kryptonim Gejzer oznacza:
• Stanowisko z działkiem wodnym,
• Stanowisko wodne,
• Nakaz alarmowego opuszczenia strefy,
• Punkt czerpania wody.
Pytanie 15. Sieć radiowa jest to:
• Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół dwóch stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
Pytanie 16. W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
• KDW;
• KRG;
• KSW;
Pytanie 17. Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
• Zgłaszamy ten fakt do własnego stanowiska kierowania na kanale powiatowym i do właściwego terenowo powiatowego stanowiska kierowania na jego kanale powiatowym;
• Do momentu przekroczenia granicy administracyjnej własnego powiatu prowadzimy nasłuch/korespondencję na kanale powiatowym, a następnie tj. po przekroczeniu tej granicy na KSW.
• Zgłaszamy ten fakt do własnego WSKR na kanale wojewódzkim, oraz do WSKR sąsiedniego województwa na właściwym dla niego kanale wojewódzkim;
Pytanie 18. Karat to kryptonim oznaczający:
• Komendanta wojewódzkiego na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej,
• Kierującego działaniami ratowniczymi,
• Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji,
• Komendanta danego powiatu na terenie, którego prowadzona jest akcja,
Pytanie 19. Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
• simpleks
• dupleks
• semidupleks
Pytanie 20. Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
• Jednocześnie przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
Pytanie 21. Kierunek radiowy jest to:
• Zespół dwóch ściśle określonych stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
Pytanie 22. Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
• Daria, a Karat,
• DOB, a KDR,
• Karat/Sztab, a stanowisko kierowania PSP,
• Stoper, a Daria ,
Pytanie 23. Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
• tak
• nie
Pytanie 24. Dane radiowe jest to:
• Zestaw informacji określających: sieć, nazwę użytkownika, numer kanału radiowego, kryptonimy i sygnały alarmowe,
• Zestaw informacji dotyczących parametrów radiotelefonów pracujących w danej sieci radiowej (np. moc, czułość, dewiacja itp.),
• Tabelaryczny wykaz wszystkich urządzeń radiowych pracujących w danej sieci radiowej,
• Wykaz częstotliwości poszczególnych stacji radiowych danej sieci radiowej MSWiA,
Pytanie 25. Daria to kryptonim oznaczający:
• Stanowisko przy zaworze nasady tłocznej,
• Dowódcę zastępu, sekcji lub odcinka bojowego podczas działań,
• Stanowisko ratownicze,
• Stanowisko rozdzielacza,
Pytanie 26. Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
• sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG.
• sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na kanale radiowym powiatowym.
• sieć o stałym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG
Pytanie 27. Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
• Sieć alarmowa,
• Sieć wojewódzka,
• Sieć ratowniczo-gaśnicza,
• Sieć szkolna,
Pytanie 28. Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
• Łączności alarmowej pomiędzy PSK a jednostkami podległymi,
• Organizacji łączności podczas dużych akcji ratowniczych na terenie powiatu do łączności w obrębie danego zastępu,
• Łączności pomiędzy PSK a stacjami pracującymi w tej sieci,
• Łączności pomiędzy PSK a WSKR.-em, któremu to PSK podlega,
Pytanie 29. Niagara to kryptonim oznaczający:
• Stanowisko wodne,
• Stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym,
• Stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie,
• Stanowisko gaśnicze podczas działań w natarciu
Pytanie 30. Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
• na kanale ogólnopolskim KSW).
• łączność na kanale powiatowym (PR).
• na kanale dowodzenia i współdziałania (KDW).
Pytanie 31. Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
• Operatorem;
• Abonentem sieci radiowej;
• Dyspozytorem;
Pytanie 32. Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
• RATUNEK
• GRANIT
• OMEGA
Pytanie 33. Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
• Jednocześnie przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
Pytanie 34. Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
• Odebranie radiotelefonu i uniemożliwienie dostępu do niego;
• Postępowanie dyscyplinarne;
• Cofnięcie zezwolenia na obsługę urządzeń w sieciach radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej;
Pytanie 35. Korespondencji radiowej nie przekażemy:
• radiotelefonem przenośnym
• terminalem statusów
• radiotelefonem bazowym
Pytanie 36. Okólnik to:
• Rozkaz dowódcy przekazywany drogą radiową;
• Sygnał o zagrożeniu skierowany do wszystkich znajdujących się w strefie zagrożenia;
• informacja przekazywana drogą radiową jednocześnie do wielu abonentów sieci radiowej;