Łączność w PSP - marzec 2014

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
• WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ - TU DF 303-21 ODBIÓR
• WARSZAWA 998 TU DF 303-21 ODBIÓR
• WARSZAWA 998 ZGŁOŚ SIĘ DLA DF 303-21 ODBIÓR
Pytanie 2. Korespondencji radiowej nie przekażemy:
• radiotelefonem bazowym
• radiotelefonem przenośnym
• terminalem statusów
Pytanie 3. Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
• Postępowanie dyscyplinarne;
• Cofnięcie zezwolenia na obsługę urządzeń w sieciach radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej;
• Odebranie radiotelefonu i uniemożliwienie dostępu do niego;
Pytanie 4. Daria to kryptonim oznaczający:
• Stanowisko przy zaworze nasady tłocznej,
• Stanowisko rozdzielacza,
• Stanowisko ratownicze,
• Dowódcę zastępu, sekcji lub odcinka bojowego podczas działań,
Pytanie 5. Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
• Do momentu przekroczenia granicy administracyjnej własnego powiatu prowadzimy nasłuch/korespondencję na kanale powiatowym, a następnie tj. po przekroczeniu tej granicy na KSW.
• Zgłaszamy ten fakt do własnego stanowiska kierowania na kanale powiatowym i do właściwego terenowo powiatowego stanowiska kierowania na jego kanale powiatowym;
• Zgłaszamy ten fakt do własnego WSKR na kanale wojewódzkim, oraz do WSKR sąsiedniego województwa na właściwym dla niego kanale wojewódzkim;
Pytanie 6. Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
• Stoper, a Daria ,
• Daria, a Karat,
• DOB, a KDR,
• Karat/Sztab, a stanowisko kierowania PSP,
Pytanie 7. Dane radiowe jest to:
• Zestaw informacji dotyczących parametrów radiotelefonów pracujących w danej sieci radiowej (np. moc, czułość, dewiacja itp.),
• Wykaz częstotliwości poszczególnych stacji radiowych danej sieci radiowej MSWiA,
• Tabelaryczny wykaz wszystkich urządzeń radiowych pracujących w danej sieci radiowej,
• Zestaw informacji określających: sieć, nazwę użytkownika, numer kanału radiowego, kryptonimy i sygnały alarmowe,
Pytanie 8. Sieć radiowa jest to:
• Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół dwóch stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
Pytanie 9. Kryptonim Gejzer oznacza:
• Stanowisko wodne,
• Nakaz alarmowego opuszczenia strefy,
• Punkt czerpania wody.
• Stanowisko z działkiem wodnym,
Pytanie 10. Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
• Na przemian przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
Pytanie 11. Kryptonim jest to:
• Określenie pełnionej funkcji korespondenta radiowego podczas prowadzonej łączności w sieci radiowej,
• Dowolne słowo logiczne w języku polskim używane podczas prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach MSWiA,
• Umowny znak rozpoznawczy maskujący przynależność służbową korespondenta i stanowiący jego adres radiotelefoniczny,
Pytanie 12. Niagara to kryptonim oznaczający:
• Stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie,
• Stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym,
• Stanowisko wodne,
• Stanowisko gaśnicze podczas działań w natarciu
Pytanie 13. Okólnik to:
• informacja przekazywana drogą radiową jednocześnie do wielu abonentów sieci radiowej;
• Rozkaz dowódcy przekazywany drogą radiową;
• Sygnał o zagrożeniu skierowany do wszystkich znajdujących się w strefie zagrożenia;
Pytanie 14. Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
• sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na kanale radiowym powiatowym.
• sieć o stałym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG
• sieć o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla potrzeb łączności w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Komunikacja radiowa prowadzona jest na wydzielonym kanale radiowym – KRG.
Pytanie 15. Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
• Sieć alarmowa,
• Sieć szkolna,
• Sieć wojewódzka,
• Sieć ratowniczo-gaśnicza,
Pytanie 16. Sieć Komendy Głównej służy do:
• Prowadzenia łączności podczas bardzo dużych akcji gdy kierującym działaniami jest Komendant Główny lub jego zastępcy,
• Prowadzenia łączności podczas akcji na terenie Warszawy,
• Prowadzenia łączności pomiędzy stacją stałą a stacjami ruchomymi KGPSP,
• Prowadzenia łączności na terenie całego kraju przez pracowników KGPSP
Pytanie 17. Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
• Jednocześnie przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
Pytanie 18. Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
• tak
• nie
Pytanie 19. Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
• Maksimum czasu nadawania – minimum treści
• Maksimum czasu nadawania – maksimum treści;
• Minimum czasu nadawania – maksimum treści;
Pytanie 20. Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
• Łączności pomiędzy PSK a stacjami pracującymi w tej sieci,
• Organizacji łączności podczas dużych akcji ratowniczych na terenie powiatu do łączności w obrębie danego zastępu,
• Łączności pomiędzy PSK a WSKR.-em, któremu to PSK podlega,
• Łączności alarmowej pomiędzy PSK a jednostkami podległymi,
Pytanie 21. Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
• semidupleks
• dupleks
• simpleks
Pytanie 22. Kryptonim „Reduta” oznacza:
• Punk pomocy medycznej
• Odcinek bojowy działający w obronie,
• Odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru,
• Punkt przyjęcia sił i środków,
Pytanie 23. Karat to kryptonim oznaczający:
• Komendanta danego powiatu na terenie, którego prowadzona jest akcja,
• Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji,
• Kierującego działaniami ratowniczymi,
• Komendanta wojewódzkiego na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej,
Pytanie 24. Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
• Sieć Wojewódzka – PW;
• Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania- KSW;
• Sieć Dowodzenia i Współdziałania – KDW;
• Sieć Powiatowa – PR;
Pytanie 25. Ratunek to kryptonim oznaczający:
• Sygnał Alarmowy,
• Zastęp Sanitarny,
• Pogotowie Ratunkowe,
• Lekarza Dyżurnego
Pytanie 26. Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
• usłyszą go tylko użytkownicy z zaprogramowaną blokadą tego samego typu
• usłyszą go tylko użytkownicy bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty) .
• usłyszą go użytkownicy z zaprogramowaną blokadą tego samego typu (M) oraz bez zaprogramowanej blokady (tzw. kanał otwarty)
Pytanie 27. Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
• OMEGA
• RATUNEK
• GRANIT
Pytanie 28. Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
• To sieć radiowa, funkcjonująca stałe, zapewniająca łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania PSP, a właściwym komendantem PSP;
• To sieć radiowa, uruchamiana doraźnie podczas dużych akcji, zapewniająca łączność pomiędzy właściwym komendantem PSP, a Kierującym Działaniami Ratowniczymi;
• To kanał radiowy, uruchamiany doraźnie podczas dużych akcji, zapewniający łączność pomiędzy Stanowiskiem Kierowania PSP, a Kierującym Działaniami Ratowniczymi/Sztabem.
Pytanie 29. Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
• Na przemian przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu jednej częstotliwości,
• Jednocześnie przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
• Na przemian przy wykorzystaniu dwóch różnych częstotliwości,
Pytanie 30. Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
• Dyspozytorem;
• Abonentem sieci radiowej;
• Operatorem;
Pytanie 31. Kierunek radiowy jest to:
• Zespół trzech stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół trzech lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół dwóch ściśle określonych stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
• Zespół dwóch lub więcej stacji radiowych pracujących wg wspólnych danych radiowych,
Pytanie 32. Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
• na kanale dowodzenia i współdziałania (KDW).
• na kanale ogólnopolskim KSW).
• łączność na kanale powiatowym (PR).
Pytanie 33. W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
• KRG;
• KDW;
• KSW;
Pytanie 34. Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
• Pozostajemy na własnym kanale wojewódzkim, zmieniając go na kanał wojewódzki województwa docelowego po przekroczeniu jego granic i nawiązujemy na nim łączność z właściwym WSKR;
• Utrzymujemy łączność na KSW nawiązując korespondencję radiową z SK KW informując o wjechaniu na teren województwa oraz opuszczeniu terenu województwa – w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu radiowego z SK KW, prowadzimy korespondencję poprzez SK KP/KM.
• Każdorazowo przejeżdżając granice województw, zmieniamy kanał na właściwy kanał wojewódzki i nawiązujemy łączność z właściwym obszarowo WSKR;
Pytanie 35. Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
• OMEGA,
• GEJZER
• RATUNEK
• GRANIT,
Pytanie 36. Radiotelefonem nazywamy:
• Urządzenie służące do rozmów z abonentami sieci telefonicznej, wykorzystujące fale radiowe do łączności z właściwą centralą telefonii konwencjonalnej;
• Każde urządzenie umożliwiające odbiór fal radiowych;
• Urządzenie elektroniczne przeznaczone do transmisji i odbioru sygnałów radiowych;