Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa PSP

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Kartę prac podwodnych (dzienną kartę nurkowań) należy wypełnić:
• na polecenie przełożonych..
• przed podjęciem działań,
• na polecenie KDR,
Pytanie 2. Nurek MSWiA może brać udział w działaniach ratowniczych pod powierzchnią wody do głębokości:
• 20 m.
• 30 m.
• 10 m.
Pytanie 3. Wielkość oraz typ zastosowanego zaopatrzenia nurka w czynnik oddechowy zależy od:
• głębokości pracy, sposobu jej wykonania, rodzaju wykorzystanego sprzętu
• głębokości pracy, czasu na jej wykonanie, indywidualnego zużycia w odniesieniu do powierzchni, rodzaju wykorzystywanego sprzętu
• głębokości i czasu pracy, typu pracy , wytrenowania nurka
Pytanie 4. Używanie tego samego komputera przez kilku nurków jest dopuszczone jeżeli:
• jest zachowana przerwa pomiędzy nurkowaniami - min. 35 minut
• komputer zakończył obliczenia i został ustawiony na indywidualny profil bezpieczeństwa kolejnego nurka.
• komputer wskazał zakończenie dekompresji poprzedniego nurkowania
Pytanie 5. Automaty oddechowe stanowiące integralną część masek pełnotwarzowych podlegają kontroli serwisowej :
• po każdorazowym użyciu
• w zależności od wymagań producenta
• nie rzadziej niż co 365 dni
Pytanie 6. Ilu nurków może jednocześnie nurkować z jednego przerębla:
• trzech nurków
• jeden nurek
• dwóch nurków
Pytanie 7. Nurek zostaje dopuszczony do prac podwodnych jeżeli:
• posiada ważne badania lekarskie, nie zgłasza żadnych dolegliwości, dokonał roboczego sprawdzenia sprzętu nurkowego.
• posiada ważne badania lekarskie, dokona roboczego sprawdzenia sprzętu nurkowego
• nie zgłasza dolegliwości psychofizycznych
Pytanie 8. Po wydobyciu wychłodzonej, nieprzytomnej osoby z przerębli lodowej należy:
• Zabezpieczyć osobę folią termiczną i kocami, przekazać służbom medycznym
• Intensywnie nacierać ciało poszkodowanego celem ogrzania
• Natychmiast przetransportować osobę do pomieszczenia ogrzanego i zastosować gorącą kąpiel
Pytanie 9. Nurkując z wykorzystaniem skafandra suchego, pływalność wyrównujemy:
• dopuszczaniem lub upuszczaniem gazu w skafandrze i URW
• ciężarem pasa balastowego
• polecając sygnaliście wybranie luzu liny asekuracyjnej
Pytanie 10. Zdublowany układ oddechowy jest niezbędny podczas :
• wykonywania prac podwodnych w przestrzeniach zamkniętych i pod lodem
• wykonywania prac podwodnych na głębokości większej niż 12 m
• wykonywania prac podwodnych przy obiektach hydrotechnicznych
• wykonywania prac podwodnych w wodach o ograniczonej przejrzystości,
Pytanie 11. Z jaką prędkością powinien wynurzać się nurek z głębokości 20 m :
• 12 m/min
• 9 m/min
• 10 m/sekundę
Pytanie 12. Pracami podwodnymi prowadzonymi na głębokości poniżej 50 metrów może kierować:
• nurek instruktor
• kierownik robót nurkowych
• młodszy nurek
Pytanie 13. Czy możliwe jest wykorzystanie dostępnych w PSP ratowniczych zestawów hydraulicznych do prac podwodnych?
• niemożliwe i zabronione
• możliwe przy odpowiednim zabezpieczeniu narzędzi liną
• możliwe jeżeli ciśnienie panujące na głębokości pracy nurka nie przekracza ciśnienia roboczego urządzenia hydraulicznego
Pytanie 14. Aby prawidłowo obliczyć dekompresję pod wodą należy oprócz wiedzy posiadać także:
• manometr, tabelę dekompresyjną i kompas
• tabelę dekompresyjną , manometr i zegarek
• głębokościomierz, tabelę dekompresyjną i zegarek
Pytanie 15. Ciśnienie powietrza oddechowego pobieranego przez nurka na gł. 12 m wynosi :
• 2,2 atm
• 2 atm
• 1,2 atm
Pytanie 16. Objawem urazu ciśnieniowego płuc jest :
• ból w klatce piersiowej
• uszkodzenie błony bębenkowej
• krwista, pienista wydzielina z ust koloru jasnoróżowego
Pytanie 17. Zanurzenie kontrolne wykonuje się w celu:
• sprawdzenia przeźroczystości wody i warunków nurkowania
• sprawdzenia głębokości miejsca nurkowania
• poprawności wyważenia, konfiguracji i działania sprzętu nurkowego
Pytanie 18. Aby prowadzić (kierować) łodzią z silnikiem zaburtowym o mocy 15 KM strażak powinien:
• Nie musi posiadać żadnych uprawnień przy silniku o mocy do 15 KM
• Posiadać uprawnienia sternika – motorowodnego
• Posiadać uprawnienia stermotorzysty
Pytanie 19. Kwalifikacje młodszego nurka uzyskuje osoba, która posiada:
• wiek do 20 lat,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza pierwszego kontaktu,
• zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego
Pytanie 20. Podczas nurkowania w wodzie skażonej chemicznie używamy następującej konfiguracji sprzętu:
• skafander mokry, pełna maska, rękawice i łączność podwodna
• skafander suchy, półmaska i rękawice suche
• skafander suchy przystosowany do nurkowania w środowisku skażonym, pełna maska i rękawice suche
Pytanie 21. Minimalne zabezpieczenie ratownika wykonującego czynności w bezpośrednim kontakcie z akwenem lub ciekiem wodnym to:
• koło ratunkowe, lina asekuracyjna i urządzenie sygnalizacji dźwiękowej
• kamizelka ratunkowa, nóż ratowniczy i urządzenie sygnalizacji dźwiękowej
• kamizelka ratownicza, nóż ratowniczy
Pytanie 22. Automat oddechowy może być wykorzystywany do nurkowania w zimnej wodzie jeżeli:
• posiada najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne
• jest przez producenta stosownie zabezpieczony do takich warunków nurkowania, co jest poświadczone w dokumentacji urządzenia;
• posiada symetryczne drugi stopień
Pytanie 23. Jak sygnalizujemy linką asekuracyjną „Niebezpieczeństwo nurek z wody”:
• 3 szarpnięcia linką,
• szereg szarpnięć linką.
• 2 szarpnięcia linką,
Pytanie 24. Dezynfekcja maski pełno twarzowej lub hełmu nurkowego powinna być przeprowadzona:
• po każdorazowym użyciu
• po zakończeniu działań
• po każdorazowym użyciu i po zakończeniu działań
Pytanie 25. Dzienna karta prac podwodnych jest dokumentem potwierdzającym wykonywane prace podwodne która zawiera:
• między innymi informacje dot. zużytego powietrza,
• kserokopię badań lekarskich
• informacje o czasie i miejscu wykonania prac,
Pytanie 26. Działania ratownicze w zakresie specjalistycznym na akwenach realizowane są w KSRG przez:
• jednostki OSP w KSRG posiadające sprzęt ratownictwa wodnego
• wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej
• specjalistyczne grupy ratownictwa wodno – nurkowego
Pytanie 27. W czasie pracy nurek powinien być asekurowany przez:
• zespół medyczny z karetką pogotowia
• łódź ratowniczą z kołowrotem ratowniczym
• łączność przewodową lub bezprzewodową i linę asekuracyjną
Pytanie 28. Kierować działaniami nurkowymi w Państwowej Straży Pożarnej mogą:
• pierwszy przybyły funkcjonariusz PSP posiadający wyszkolenie nurkowe.
• nurek wyznaczony do kierowania pracami podwodnymi przez bezpośredniego przełożonego,
• instruktor nurkowania PSP,
Pytanie 29. Młodszy nurek w wodach morskich może wykonywać samodzielne prace podwodne na głębokości:
• 15 m.
• 12 m,
• 9 m,
Pytanie 30. Podstawowy zestaw do wykonywania prac podwodnych składa się z :
• maski pełnotwarzowej z łącznością przewodową, uprzęży roboczej z butlą nurkową, kabloliny, urządzenia nadawczo-odbiorczego
• maski pełnotwarzowej, KRW, butli nurkowej
• automatu oddechowego, KRW, butli nurkowej
Pytanie 31. Zjawisko stratyfikacji termicznej w jeziorach uzależnione jest :
• zmianami temperatury powietrza w skutek zmiany pory dnia
• budową misy jeziornej
• zmianami temperatury powietrza w skutek zmiany pory roku
Pytanie 32. Jakie jest ciśnienie robocze balonu wypornościowego typu otwartego na 15 m :
• 1,5 MPa
• 2,5 atm.
• 1,5 atm.
Pytanie 33. Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje (obowiązuje od 05.07.2011 r.):
• młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokoœci do 12 metrów, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, prace podwodne na głębokoœci do 20 metrów – w asyœcie co najmniej nurka;
• młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów oraz wykonuje prace podwodne na głębokości do 12 metrów w asyście co najmniej nurka;
• młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokoœci do 20 metrów, a po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego, prace podwodne na głębokoœci do 30 metrów – w asyœcie co najmniej nurka;
Pytanie 34. Na głębokości 35 metrów panuje ciśnienie absolutne o wartości :
• 35 atm.
• 4,5 atm.
• 4,5 MPa
Pytanie 35. Najskuteczniejszą metodą poszukiwawczą przy szukaniu drobnych przedmiotów jest metoda:
• poprzez trałowanie
• polami (kratownic
• wahadłowa
Pytanie 36. Stropem nazywamy:
• linę określającą położenie wydobywanego obiektu
• żadne z wymienionych
• linę mocującą wydobywany obiekt
Pytanie 37. Ustawowe zadania przypisane nurkom pełniącym służbę w PSP to prace podwodne w zakresie :
• ratownictwa i szkolenia
• ratownictwa, szkolenia i czynności procesowych
• ratownictwa, szkolenia i nurkowań specjalnych
Pytanie 38. Kablolinę mocujemy do nurka poprzez:
• wpięcie liny zakręcanym karabińczykiem w uprząż
• trwałe wpięcie w element wyposażenia nurka
• zawiązanie liny pod pachami po wcześniejszym założeniu całego sprzętu
Pytanie 39. Z uwagi na specyfikę prowadzenia prac podwodnych w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego osoba posiadająca kwalifikacje (obowiązywało do 05.07.2011 r.):
• młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów oraz wykonuje prace podwodne na głębokości do 30 metrów w asyście co najmniej nurka;
• młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 20 metrów oraz wykonuje prace podwodne na głębokości do 12 metrów w asyście co najmniej nurka;
• młodszego nurka wykonuje samodzielnie prace podwodne na głębokości do 12 metrów oraz wykonuje prace podwodne na głębokości do 20 metrów w asyście co najmniej nurka;
Pytanie 40. Wraz ze zwiększeniem prędkości pod wodą i wielkości przekroju poprzecznego opór nurka w wodzie:
• maleje
• rośnie w kwadracie
• Rośnie
Pytanie 41. Dokumentem potwierdzający posiadanie kwalifikacji nurkowych w PSP jest :
• książka nurka MSWiA,
• legitymacja członka WOPR
• patent żeglarza
Pytanie 42. Bezpieczna grubość lodu do ćwiczeń powinna wynosić:
• 30 cm.
• 20 cm.
• 25 cm.
Pytanie 43. Uraz ciśnieniowy płuc to:
• rozerwanie pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych
• żadne z powyższych
• blokada oskrzeli płynami ustrojowymi
Pytanie 44. Minimalny skład ekipy nurkowej składa się z :
• kierujący działaniami ( chronometraż, obsługa centralki), nurek roboczy, nurek zabezpieczający, kierowca operator sprzętu
• kierujący działaniami, nurek roboczy, kierowca operator sprzętu
• funkcyjny, nurek roboczy, nurek zabezpieczający, kierowca operator sprzętu
Pytanie 45. W zakresie działań poza terenem województwa SGWN kieruje do działań
• WSKR właściwe dla dysponowanej grupy
• KCKRiOL
Pytanie 46. Jaka z niżej wymienionych metod poszukiwawczych będzie najskuteczniejszą podczas poszukiwań na rzece:
• metoda \"polami\"
• metoda \"okrężna\"
• metoda \"wahadłowa\"
Pytanie 47. Funkcje nurka ratownika pełni nurek :
• każdy nurek posiadający ważne badania lekarskie
• posiadający kwalifikacje umożliwiające nurkowanie co najmniej na głębokość wykonywanych prac podwodnych
• posiadający kwalifikacje młodszego nurka
Pytanie 48. Uraz ciśnieniowy płuc jest najgroźniejszym urazem dla nurka i najczęściej powstaje w wyniku:
• niekontrolowanego wynurzenia bez możliwości wykonania przystanku dekompresyjnego
• niekontrolowanego wynurzenia spowodowanego utratą pływalności obojętnej
• niekontrolowanego wynurzenia z zatrzymanym oddechem
Pytanie 49. Wymień na jakie podstawowe (główne) grupy dzielimy metody poszukiwawcze:
• audiowizualna, sonarowa
• praca nurkami
• przyrządowa, bez przyrządowa
Pytanie 50. Nurek w asyście nurka instruktora może wykonywać prace podwodne do głębokości:
• 50 m,
• 20 m,
• 75 m.
Pytanie 51. Pierwszy stopień automatu oddechowego posiada oznaczenia portów HP i LP – w które miejsce podłączysz przewód skafandra suchego:
• LP
• HP
• Nieoznaczony
Pytanie 52. Podstawowym czynnikiem oddechowym przy nurkowaniu na małe głębokości jest:
• Powietrze
• Tlen
• Mieszanka tlenu i helu
Pytanie 53. Trzy szarpnięcia liną asekuracyjną przez nurka oznaczają :
• stop, zmień kierunek
• rozpoczynam wynurzanie
• niebezpieczeństwo, wynurzam się
Pytanie 54. Największą wyporność posiada woda:
• destylowana o temp. 4 st. C
• słodka o temp. 4 st. C
• morska o temp. 4 st. C
Pytanie 55. Do nurkowania w warunkach nietypowych zaliczamy:
• nurkowania w zimnej wodzie
• nurkowania pod lodem
• nurkowania w deszczu
Pytanie 56. Ciśnienie nominalne dla butli nurkowych i max dopuszczalny. procentowy jego spadek przed rozpoczęciem nurkowania wynosić powinien :
• 200 Atm/20%
• 300 Atm/10%
• 200 Atm/10%
Pytanie 57. W PSP uprawnionymi do kierowania jednostkami pływającymi o napędzie motorowym są:
• stermotorzysta
• osoba wyznaczona przez komendanta lub dowódcę akcji
• sternik motorowodny
Pytanie 58. Podstawowe objawy urazu ciśnieniowego płuc to :
• zawroty głowy, krwioplucie, mdłości
• krwioplucie, kaszel, krzyk
• zawroty głowy, bóle stawów, zaburzenia równowagi
Pytanie 59. Ratownicy posiadający tytuły nurków MSWiA mogą prowadzić akcje w każdym typie sprzętu nurkowego jeżeli:
• nurek umie posługiwać się sprzętem danego typu
• sprzęt jest fabrycznie nowy i posiada legalizację
• sprzęt jest na wyposażeniu SGWN, posiada stosowne atesty , ważne legalizacje, oraz jest sprawny techniczne.
Pytanie 60. Nurek ma do wykonania pracę na głębokości 15 m. Praca polega na wypełnieniu powietrzem 2 balonów wypornościowych o objętości 1 m3 każdy. Zakładając, że balony wypełnią się w całej swojej objętości, do napełnienia zużyjesz ok. :
• 2500 l powietrza
• Żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa
• 5000 l powietrza
• 7500 l powietrza
Pytanie 61. Powietrze używane do oddychania podczas nurkowania nie może być przechowywane w butlach dłużej niż:
• 4 miesiące
• 2 miesiące
• 3 miesiące
Pytanie 62. Ile powietrza zużyjesz do napełnienia balonu wypornościowego o sile wyporu 500 kg na głębokości 35 m :
• 2050 l
• 1750 l
• 2250 l
Pytanie 63. W skład zestawu ABC wchodzi sprzęt nurkowy:
• płetwy, maska, fajka, nóż , pas balastowy,
• maska, fajka, płetwy,
• nóż, maska, pas balastowy, fajka.
Pytanie 64. Pracami podwodnymi kieruje osoba, zwana dalej \"kierującym pracami podwodnymi\", która:
• została wyznaczona do pełnienia tej funkcji przez osobę posiadającą wyższy stopień nurkowy,
• pełni funkcję Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
• posiada co najmniej dwuletnią praktykę w wykonywaniu prac podwodnych, w tym co najmniej 70 godzin przebywania pod wodą i w warunkach podwyższonego ciśnienia,
Pytanie 65. Elementy zanurzenia kontrolnego to:
• sprawdzenie sprzętu, warunków i ocena poziomu stresu przed zanurzeniem
• ocena warunków nurkowania, sprawności sprzętu, samopoczucia i meldunku o gotowości do wykonania zadania uzyskując pływalność zerową
• uzyskanie pływalności zerowej, ocena pracy sprzętu i samopoczucia
Pytanie 66. Kto odpowiada za BHP podczas wykonywania prac podwodnych przez nurków MSWiA :
• osoba wyznaczona przez komendanta
• kierujący pracami podwodnymi
• instruktor nurkowania
Pytanie 67. Na głębokości 10m napełniono balonik powietrzem do objętości 6l. Jaką objętość będzie miał balonik na powierzchni wody?
• 14 litrów.
• 7 litrów,
• 12 litrów,
Pytanie 68. Urządzenie do napełniania powietrznych butli nurkowych może obsługiwać osoba posiadające uprawnienia do:
• sporządzania mieszanin nurkowych,
• obsługi komór dekompresyjnych.
• napełniania zbiorników ciśnieniowych,
Pytanie 69. Podczas prowadzenia działań nurkowych w pomieszczeniach zamkniętych, oraz na akwenach gdzie występuje kra lodowa wymaga się dodatkowych przedsięwzięć:
• zastosowania dwóch niezależnych źródeł mieszaniny oddechowej i co najmniej dwóch źródeł światła,
• muszą być spełnione warunki a i b.
• zastosowanie sprzętu do asekuracji, oświetlenia i łączności,
Pytanie 70. Najwyższa wartość prędkości nurtu na rzece występuje :
• przy dnie
• w połowie głębokości koryta rzeki
• ok. 0,5 m pod powierzchnią wody
Pytanie 71. Do kierowania na miejscu akcji(ćwiczeń) ekipą nurkową uprawniony jest
• dowódca jednostki ratowniczej gaśniczej z rejonu akcji
• oficer operacyjny z danego rejonu
• nurek z uprawnieniami kierującego praca podwodną
Pytanie 72. Jaki efekt występuje podczas zamarznięcia automatu oddechowego:
• przestaje podawać powietrze
• podaje powietrze w sposób ciągły
• przerywa podawanie powietrza
Pytanie 73. Objawem narkozy azotowej jest:
• bóle stawowe
• zachwianie stanu równowagi (ogólna wesołość, eufori
• ból w klatce piersiowej
Pytanie 74. Podstawowe kwalifikacje uprawniające do wykonywania samodzielnie czynności ratowniczych pod wodą do gł. 12 m w ramach działań prowadzonych przez PSP to:
• młodszy nurek MSWiA
• młodszy nurek GUM ( Główny Urząd Morski )
• płetwonurek P-1 KDP/CMAS
Pytanie 75. Dokumentem potwierdzający wykonanie prac podwodnych jest:
• zaświadczenie ukończenia kursu
• książka nurka
• dziennik prac podwodnych
Pytanie 76. Ciśnienie podstawowej rezerwy powietrza to wartość:
• 40 atm.
• 50 atm.
• 70 atm.
Pytanie 77. Młodszy nurek MSWiA może wykonywać prace maksymalnie do głębokości:
• 40 m
• 20 m
• 20 m w parze z nurkiem MSWiA
• 12 m
Pytanie 78. Irydyna wypornościowa to:
• wszystkie prawidłowe
• urządzenie służące do regulacji pływalności nurka
• balon służący do podnoszenia na powierzchnię zatopionych przedmiotów
Pytanie 79. Na jednostkach pływających dopuszcza się przebywanie nurków w rozpiętych skafandrach suchych jeżeli:
• posiadają założone kamizelki ratownicze
• nie dopuszcza się
• posiadają napompowane urządzenie ratownicze wypornościowe (URW)
Pytanie 80. Czy nurkowanie powtórzeniowe to:
• nurkowanie wykonane poprzedniej doby
• wykonywane przez tego samego nurka ale po odbyciu przerwy na powierzchni dłuższej niż 10 min.
• wykonywane przez drugiego nurka ale w tym samym miejscu
Pytanie 81. Podstawowym dokumentem rejestrującym prace podwodne jest:
• dziennik prac podwodnych
• karta nurkowania
• dzienna karta prac podwodnych