Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:
Pytanie 2 Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych to:
Pytanie 3 Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
Pytanie 4 Przejazdy na drogach pożarowych pod wiaduktami estakadami itp. powinny mieć minimalne wymiary (szer. x wys.) wyrażone w metrach:
Pytanie 5 Mając informacje o pożarze obiektu użyteczności publicznej (biurowiec, dom kultury, szkoła, kino, szpital, przedszkole, żłobek, etc.), przyjmując, że w danej miejscowości woda do celów zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest w dostatecznej ilości z sieci wodociągowej, można spodziewać się, iż w razie takiej potrzeby jednostka ochrony przeciwpożarowej będzie mogła pobrać wodę do celów gaśniczych z co najmniej:
Pytanie 6 Elementami budynku mogącymi spełniać zarówno funkcję nośną, jak i oddzielenia przeciwpożarowego są:
Pytanie 7 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu nadziemnego DN100 co najmniej:
Pytanie 8 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinna być wdrożona:
Pytanie 9 Który z gazów jest lżejszy od powietrza? :
Pytanie 10 Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
Pytanie 11 W pasie dzielącym autostrady należy wykonać przejazdy awaryjne na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach:
Pytanie 12 Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
Pytanie 13 W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o powierzchni przekraczającej 200 m2 i o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 powinny być zastosowane:
Pytanie 14 Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do:
Pytanie 15 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do: