Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Elementami budynku mogącymi spełniać zarówno funkcję nośną, jak i oddzielenia przeciwpożarowego są:
Pytanie 2 Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej, służące do:
Pytanie 3 Stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:
Pytanie 4 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu DN80 co najmniej:
Pytanie 5 Górna granica wybuchowości gazu ziemnego wynosi:
Pytanie 6 Co zgodnie z PN oznacza litera „R” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
Pytanie 7 Kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku, powinien być zainstalowany:
Pytanie 8 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:
Pytanie 9 Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych to:
Pytanie 10 Podział budynku na strefy pożarowe:
Pytanie 11 System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
Pytanie 12 Belka swobodnie podparta obciążona obciążeniem ciągłym pracuje przede wszystkim na:
Pytanie 13 Zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje wypływ wody:
Pytanie 14 Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
Pytanie 15 Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem: