Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Gęstość obciążenia ogniowego wyrażamy w:
Pytanie 2 Przejazdy na drogach pożarowych pod wiaduktami estakadami itp. powinny mieć minimalne wymiary (szer. x wys.) wyrażone w metrach:
Pytanie 3 Mając informacje o pożarze obiektu użyteczności publicznej (biurowiec, dom kultury, szkoła, kino, szpital, przedszkole, żłobek, etc.), przyjmując, że w danej miejscowości woda do celów zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest w dostatecznej ilości z sieci wodociągowej, można spodziewać się, iż w razie takiej potrzeby jednostka ochrony przeciwpożarowej będzie mogła pobrać wodę do celów gaśniczych z co najmniej:
Pytanie 4 Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej, służące do:
Pytanie 5 Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności:
Pytanie 6 Klasa charakteryzująca wytwarzanie dymu „s1” oznacza:
Pytanie 7 Klasa odporności pożarowej, to parametr dotyczący bezpośrednio:
Pytanie 8 W pasie dzielącym autostrady należy wykonać przejazdy awaryjne na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach:
Pytanie 9 Do grupy budynków średniowysokich (SW) zalicza się budynek:
Pytanie 10 Zlokalizowany w budynku magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
Pytanie 11 Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:
Pytanie 12 Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do:
Pytanie 13 Minimalna szerokość drogi pożarowej w obrębie miasta to:
Pytanie 14 Drzwi przeciwpożarowe, znajdujące się w ścianie stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 powinny posiadać odporności ogniową co najmniej:
Pytanie 15 Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem: