Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości:
Pytanie 2 Przeciwpożarowy zbiornik wodny powinien umożliwiać pobieranie wody z głębokości nie większej niż:
Pytanie 3 Podział budynku na strefy pożarowe:
Pytanie 4 Co zgodnie z PN oznacza litera „E” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
Pytanie 5 Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:
Pytanie 6 W garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych powinny znajdować się:
Pytanie 7 Co zgodnie z PN oznacza litera „I” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
Pytanie 8 Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:
Pytanie 9 Który z gazów jest lżejszy od powietrza? :
Pytanie 10 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinna być wdrożona:
Pytanie 11 Przekazanie właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów wymagane jest w stosunku do obiektów i terenów:
Pytanie 12 Podczas pożaru instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami 52 (np. w postaci nawodnionych pionów):
Pytanie 13 Górna granica wybuchowości gazu ziemnego wynosi:
Pytanie 14 Drzwi przeciwpożarowe, znajdujące się w ścianie stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 powinny posiadać odporności ogniową co najmniej:
Pytanie 15 W ogrodzeniu pasa drogowego autostrady należy umieszczać bramy awaryjne o szerokości 3,6 m w: