Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do grupy budynków średniowysokich (SW) zalicza się budynek:
Pytanie 2 Stal traci swoje własności wytrzymałościowe przy temperaturach co najmniej:
Pytanie 3 Kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku, powinien być zainstalowany:
Pytanie 4 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu DN80 co najmniej:
Pytanie 5 Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do:
Pytanie 6 Klasa charakteryzująca wytwarzanie dymu „s1” oznacza:
Pytanie 7 W raporcie o bezpieczeństwie dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza się:
Pytanie 8 Sposób przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
Pytanie 9 Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności:
Pytanie 10 Minimalny czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi:
Pytanie 11 Drzwi przeciwpożarowe, znajdujące się w ścianie stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 powinny posiadać odporności ogniową co najmniej:
Pytanie 12 Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych to:
Pytanie 13 Zlokalizowany w budynku magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
Pytanie 14 Co zgodnie z PN oznacza litera „R” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
Pytanie 15 Temperatura wrzenia butanu wynosi około: