Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinna być wdrożona:
Pytanie 2 Przeciwpożarowy zbiornik wodny powinien umożliwiać pobieranie wody z głębokości nie większej niż:
Pytanie 3 Gęstość obciążenia ogniowego wyrażamy w:
Pytanie 4 Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do drzwi wyjściowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z tego pomieszczenia określamy jako:
Pytanie 5 Podczas pożaru instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami 52 (np. w postaci nawodnionych pionów):
Pytanie 6 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:
Pytanie 7 Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do:
Pytanie 8 Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:
Pytanie 9 Przekazanie właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów wymagane jest w stosunku do obiektów i terenów:
Pytanie 10 Zlokalizowany w budynku magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
Pytanie 11 Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
Pytanie 12 Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
Pytanie 13 Symbol REI 240 oznacza element budowlany, który spełnia wymagania w zakresie:
Pytanie 14 Podział budynku na strefy pożarowe:
Pytanie 15 W ogrodzeniu pasa drogowego autostrady należy umieszczać bramy awaryjne o szerokości 3,6 m w: