Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku, powinien być zainstalowany:
• w kuchni i przedpokoju,
• w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego licząc po długości przewodu.
• na zewnątrz budynku,
Pytanie 2. Co zgodnie z PN oznacza litera „R” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• nośność ogniową,
• szczelność ogniową,
• odporność ogniową.
Pytanie 3. Przy założeniu, że w budynku użyteczności publicznej o wysokości ponad 25 m zastosowano normatywne wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, Kierujący działaniami ratowniczogaśniczymi w takim budynku będzie mógł wykorzystać:
• instalację suchych pionów,
• co najmniej jeden dźwig osobowy,
• dźwiękowy system ostrzegawczy.
Pytanie 4. Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości:
• ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu,
• ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu,
• powyżej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.
Pytanie 5. Symbol REI 240 oznacza element budowlany, który spełnia wymagania w zakresie:
• nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie krótszym niż 240 minut.
• nośności, szczelności i izolacyjności pożarowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.
• nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.
Pytanie 6. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie są składowane gazy palne, nie powinna przekraczać:
• 35oC,
• 55oC.
• 15oC,
Pytanie 7. Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
• nie więcej niż 2 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3,
• 3 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3,
• dowolnej liczby zbiorników zlokalizowanych w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3.
Pytanie 8. Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:
• żółtym.
• zielonym,
• brązowym,
Pytanie 9. W pasie dzielącym autostrady należy wykonać przejazdy awaryjne na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach:
• nie mniejszych niż 2 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów,
• nie większych niż 8 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów.
• nie większych niż 4 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów,
Pytanie 10. System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
• ugasić pożar,
• wykryć i ugasić pożar,
• wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze.
Pytanie 11. Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
• budynku,
• elementu budynku ,
• materiału budowlanego.
Pytanie 12. Elementami budynku mogącymi spełniać zarówno funkcję nośną, jak i oddzielenia przeciwpożarowego są:
• fundament i drzwi,
• ściany i stropy.
• stropy i belki,
Pytanie 13. W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o powierzchni przekraczającej 200 m2 i o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 powinny być zastosowane:
• hydranty 25 z wężem półsztywnym,
• hydranty 52 z wężem płasko składanym.
• hydranty 33 z wężem półsztywnym,
Pytanie 14. Temperatura wrzenia butanu wynosi około:
• -40oC,
• 0oC,
• 20oC.
Pytanie 15. Przekazanie właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów wymagane jest w stosunku do obiektów i terenów:
• gdzie zarządzającymi są komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna,
• dla których istnieje obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
• obligatoryjnie wyposażanych w system sygnalizacji pożaru,
Pytanie 16. Ilość butli gazowych 33 kg w baterii zasilającej budynek lub zespół budynków nie może przekraczać:
• 50 szt.
• 20 szt.
• 10 szt.
Pytanie 17. W ogrodzeniu pasa drogowego autostrady należy umieszczać bramy awaryjne o szerokości 3,6 m w:
• miejscach przydatnych dla ekip ratowniczych.
• odstępach nie większych niż 10 km,
• odstępach nie większych niż 4 km,
Pytanie 18. W garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych powinny znajdować się:
• wyłącznie hydranty 25,
• wyłącznie hydranty 52.
• hydranty 33 lub 52,
Pytanie 19. Klasa charakteryzująca wytwarzanie dymu „s1” oznacza:
• bardzo dużo gęstego dymu.
• bez dymu lub prawie bez dymu,
• bez dymu,
Pytanie 20. Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych to:
• obciążenie ogniowe,
• moc pożaru.
• gęstość obciążenia ogniowego.
Pytanie 21. Stal traci swoje własności wytrzymałościowe przy temperaturach co najmniej:
• 450oC,
• 350oC,
• 600-700oC.
Pytanie 22. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera:
• oceny ryzyka wystąpienia pożaru lub wybuchu,
• określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe.
• planów obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,
Pytanie 23. Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:
• w budynku wysokościowym.
• w budynku wysokim i wysokościowym dla stref pożarowych innych niż ZL IV,
• w budynku wysokim dla stref pożarowych ZL IV,
Pytanie 24. Zlokalizowany w budynku magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
• stałe urządzenie gaśnicze pianowe.
• okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe,
• 2 gaśnice pianowe o pojemności 6 kg każda,
Pytanie 25. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu nadziemnego DN100 co najmniej:
• 10 dm3/s,
• 15 dm3/min,
• 15 dm3/s.
Pytanie 26. Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:
• co najmniej 5 m i nie większej niż 75 m,
• nie mniejszej niż 150 m,
• co najmniej 15 m.
Pytanie 27. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:
• ocenę ryzyka wystąpienia pożaru,
• warunki ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów,
• opis sił i środków PSP przewidzianych do walki z pożarem w obiekcie.
Pytanie 28. Sposób przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
• powinien być określony przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu i gwarantować dostęp do niej inspektora do spraw ppoż.
• nie jest określony,
• powinien zapewnić możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych,
Pytanie 29. Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do drzwi wyjściowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z tego pomieszczenia określamy jako:
• przejście ewakuacyjne,
• wyjście ewakuacyjne.
• dojście ewakuacyjne,
Pytanie 30. Minimalna szerokość drogi pożarowej w obrębie miasta to:
• 3,5 m.
• 6 m,
• 4,2 m,
Pytanie 31. Przejazdy na drogach pożarowych pod wiaduktami estakadami itp. powinny mieć minimalne wymiary (szer. x wys.) wyrażone w metrach:
• 4,2 x 3,6,
• 4,5 x 4,5.
• 3,2 x 3,6,
Pytanie 32. Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej, służące do:
• poboru wody ze zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej,
• zasilania instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej,
• zasilania zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej.
Pytanie 33. W garażu podziemnym dwukondygnacyjnym, system sygnalizacji pożaru obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze do PSP:
• jest wymagany tylko w przypadku, gdy liczba miejsc postojowych przynajmniej na jednej z tych kondygnacji przekracza 100.
• nie jest wymagany,
• jest wymagany,
Pytanie 34. Belka swobodnie podparta obciążona obciążeniem ciągłym pracuje przede wszystkim na:
• Zginanie,
• Skręcanie.
• Ściskanie,
Pytanie 35. Do grupy budynków średniowysokich (SW) zalicza się budynek:
• budynek zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, posiadający do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.
• mieszkalny posiadający powyżej 18 kondygnacji nadziemnych lub o wysokości 25 do 55 m włącznie,
• budynek zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, o wysokości 12 m do 25 m włącznie,
Pytanie 36. Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do:
• klatki schodowej służącej do ewakuacji lub do miejsca, z którego możliwe jest dotarcie do takiej klatki poziomą drogą ewakuacyjną o długości nieprzekraczającej 50 m,
• wszystkich przedsionków dźwigu dla ekip ratowniczych, jeżeli taki dźwig występuje w budynku.
• pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz przeznaczonych dla powyżej 50 osób,
Pytanie 37. Minimalny czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi:
• 4 godziny.
• 1 godzina,
• 2 godziny,
Pytanie 38. Mając informacje o pożarze obiektu użyteczności publicznej (biurowiec, dom kultury, szkoła, kino, szpital, przedszkole, żłobek, etc.), przyjmując, że w danej miejscowości woda do celów zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest w dostatecznej ilości z sieci wodociągowej, można spodziewać się, iż w razie takiej potrzeby jednostka ochrony przeciwpożarowej będzie mogła pobrać wodę do celów gaśniczych z co najmniej:
• 2 hydrantów zewnętrznych DN 80,
• 1 hydrantu zewnętrznego DN 80,
• 1 hydrantu zewnętrznego DN 100.
Pytanie 39. W raporcie o bezpieczeństwie dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza się:
• wymagania dla zagospodarowania przestrzennego wokół zakładu.
• opis możliwych scenariuszy awarii z uwzględnieniem ich zasięgów i skutków,
• wykaz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej przewidzianych do likwidacji awarii,
Pytanie 40. Co zgodnie z PN oznacza litera „I” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• izolacyjność ogniową.
• odporność ogniową,
• szczelność ogniową,
Pytanie 41. Co zgodnie z PN oznacza litera „E” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• odporność ogniową.
• nośność ogniową,
• szczelność ogniową,
Pytanie 42. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu DN80 co najmniej:
• 10 dm3/s,
• 10 dm3/min,
• 15 dm3/min.
Pytanie 43. Zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje wypływ wody:
• ze wszystkich tryskaczy występujących na kondygnacji budynku objętej pożarem,
• z tryskacza (lub tryskaczy), na który oddziałuje pożar,
• ze wszystkich tryskaczy w całym budynku,
Pytanie 44. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinna być wdrożona:
• we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich niezależnie od ich wielkości.
• we wszystkich obiektach, które przeznaczone są na pobyt ludzi,
• w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w przypadku gdy ich kubatura przekracza 1000 m3,
Pytanie 45. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zalicza się budynki:
• mieszkalne,
• zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II,
• przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się .
Pytanie 46. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:
• odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku;
• załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
• odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru;
Pytanie 47. Gęstość obciążenia ogniowego wyrażamy w:
• MJ/m2,
• W/m2.
• kg/m2,
Pytanie 48. W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
• hydranty 25, hydranty 33, hydranty 52 i zawory 52.
• hydranty 75 i zawory 52,
• hydranty 33 i hydranty 52, zawory 75,
Pytanie 49. Górna granica wybuchowości gazu ziemnego wynosi:
• 2% objętości w mieszaninie z powietrzem,
• 5% objętości w mieszaninie z powietrzem,
• 15% objętości w mieszaninie z powietrzem.
Pytanie 50. Klasa odporności pożarowej, to parametr dotyczący bezpośrednio:
• wyposażenia budynków,
• budynków.
• elementów budynku,
Pytanie 51. Podczas pożaru instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami 52 (np. w postaci nawodnionych pionów):
• może być wykorzystywana przez ekipy straży pożarnej,
• może być wykorzystywana przez użytkowników budynku.
• nie może być wykorzystywana do celów gaśniczych, ponieważ tego typu instalacje zostały wycofane z uwagi na dużą zawodność,
Pytanie 52. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych:
• kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem
• nie zawierających strefy zagrożone wybuchem.
• kubaturze przekraczającej 2.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem
Pytanie 53. Który z gazów jest lżejszy od powietrza? :
• dwutlenek węgla.
• gaz ziemny,
• propan-butan,
Pytanie 54. Drzwi przeciwpożarowe, znajdujące się w ścianie stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 powinny posiadać odporności ogniową co najmniej:
• EI 60.
• REI 60,
• EI 120,
Pytanie 55. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który:
• powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
• powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jednak wyłącznie w przypadku obiektów, które muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej.
• nie powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych,
Pytanie 56. W zginanych elementach żelbetonowych zbrojenie konstrukcyjne, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, umieszcza się:
• na dole elementu,
• w strefach, gdzie występuje rozciąganie,
• w dowolnym miejscu.
Pytanie 57. Który z poniższych materiałów budowlanych jest odporny na rozciąganie:
• kamień,
• ceramika budowlana.
• drewno,
Pytanie 58. Przeciwpożarowy zbiornik wodny powinien umożliwiać pobieranie wody z głębokości nie większej niż:
• 4 m, licząc od nasady pompy pożarniczej po stronie ssawnej od dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania wody,
• 4 m, licząc między lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody,
• 8 m , licząc od nasady pompy pożarniczej po stronie ssawnej od dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania wody.
Pytanie 59. Jaka powinna być maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście:
• 80 m,
• 150 m.
• 100 m,
Pytanie 60. Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności:
• co najmniej 5 dm3/s lub zapas wody w ilości 50 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym,
• co najmniej 5 dm3/s.
• co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym,
Pytanie 61. Stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:
• 400 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych.
• 30 m - od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ujęć wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,
• 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,
Pytanie 62. Podział budynku na strefy pożarowe:
• ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.
• zabezpiecza przed pożarem,
• zmniejsza ryzyko powstania pożaru,
Pytanie 63. Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:
• przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
• nieprzeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
• niezakwalifikowanych do ZL I.
Pytanie 64. Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 5 dm3/s.
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 10 dm3/s,
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 15 dm3/s,
Pytanie 65. Za minimalny zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się:
• 50 m3,
• 100 m3,
• 200 m3.