Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Klasa charakteryzująca wytwarzanie dymu „s1” oznacza:
• bez dymu,
• bardzo dużo gęstego dymu.
• bez dymu lub prawie bez dymu,
Pytanie 2. Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:
• w budynku wysokim dla stref pożarowych ZL IV,
• w budynku wysokim i wysokościowym dla stref pożarowych innych niż ZL IV,
• w budynku wysokościowym.
Pytanie 3. Za minimalny zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się:
• 200 m3.
• 50 m3,
• 100 m3,
Pytanie 4. Który z gazów jest lżejszy od powietrza? :
• propan-butan,
• dwutlenek węgla.
• gaz ziemny,
Pytanie 5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:
• odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru;
• odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku;
• załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
Pytanie 6. Ilość butli gazowych 33 kg w baterii zasilającej budynek lub zespół budynków nie może przekraczać:
• 10 szt.
• 50 szt.
• 20 szt.
Pytanie 7. W garażu podziemnym dwukondygnacyjnym, system sygnalizacji pożaru obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze do PSP:
• jest wymagany tylko w przypadku, gdy liczba miejsc postojowych przynajmniej na jednej z tych kondygnacji przekracza 100.
• nie jest wymagany,
• jest wymagany,
Pytanie 8. Symbol REI 240 oznacza element budowlany, który spełnia wymagania w zakresie:
• nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.
• nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie krótszym niż 240 minut.
• nośności, szczelności i izolacyjności pożarowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.
Pytanie 9. Belka swobodnie podparta obciążona obciążeniem ciągłym pracuje przede wszystkim na:
• Zginanie,
• Ściskanie,
• Skręcanie.
Pytanie 10. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinna być wdrożona:
• w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w przypadku gdy ich kubatura przekracza 1000 m3,
• we wszystkich obiektach, które przeznaczone są na pobyt ludzi,
• we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich niezależnie od ich wielkości.
Pytanie 11. Gęstość obciążenia ogniowego wyrażamy w:
• W/m2.
• kg/m2,
• MJ/m2,
Pytanie 12. Przeciwpożarowy zbiornik wodny powinien umożliwiać pobieranie wody z głębokości nie większej niż:
• 8 m , licząc od nasady pompy pożarniczej po stronie ssawnej od dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania wody.
• 4 m, licząc między lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody,
• 4 m, licząc od nasady pompy pożarniczej po stronie ssawnej od dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania wody,
Pytanie 13. Stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:
• 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,
• 400 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych.
• 30 m - od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ujęć wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,
Pytanie 14. Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do drzwi wyjściowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z tego pomieszczenia określamy jako:
• wyjście ewakuacyjne.
• dojście ewakuacyjne,
• przejście ewakuacyjne,
Pytanie 15. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie są składowane gazy palne, nie powinna przekraczać:
• 55oC.
• 35oC,
• 15oC,
Pytanie 16. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu DN80 co najmniej:
• 10 dm3/min,
• 10 dm3/s,
• 15 dm3/min.
Pytanie 17. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych:
• nie zawierających strefy zagrożone wybuchem.
• kubaturze przekraczającej 2.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem
• kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem
Pytanie 18. W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o powierzchni przekraczającej 200 m2 i o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 powinny być zastosowane:
• hydranty 33 z wężem półsztywnym,
• hydranty 25 z wężem półsztywnym,
• hydranty 52 z wężem płasko składanym.
Pytanie 19. Do grupy budynków średniowysokich (SW) zalicza się budynek:
• budynek zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, posiadający do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.
• mieszkalny posiadający powyżej 18 kondygnacji nadziemnych lub o wysokości 25 do 55 m włącznie,
• budynek zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, o wysokości 12 m do 25 m włącznie,
Pytanie 20. W pasie dzielącym autostrady należy wykonać przejazdy awaryjne na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach:
• nie mniejszych niż 2 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów,
• nie większych niż 8 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów.
• nie większych niż 4 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów,
Pytanie 21. Co zgodnie z PN oznacza litera „I” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• odporność ogniową,
• szczelność ogniową,
• izolacyjność ogniową.
Pytanie 22. Przejazdy na drogach pożarowych pod wiaduktami estakadami itp. powinny mieć minimalne wymiary (szer. x wys.) wyrażone w metrach:
• 3,2 x 3,6,
• 4,2 x 3,6,
• 4,5 x 4,5.
Pytanie 23. Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności:
• co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym,
• co najmniej 5 dm3/s.
• co najmniej 5 dm3/s lub zapas wody w ilości 50 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym,
Pytanie 24. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera:
• określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe.
• planów obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,
• oceny ryzyka wystąpienia pożaru lub wybuchu,
Pytanie 25. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu nadziemnego DN100 co najmniej:
• 10 dm3/s,
• 15 dm3/min,
• 15 dm3/s.
Pytanie 26. W raporcie o bezpieczeństwie dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza się:
• wymagania dla zagospodarowania przestrzennego wokół zakładu.
• opis możliwych scenariuszy awarii z uwzględnieniem ich zasięgów i skutków,
• wykaz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej przewidzianych do likwidacji awarii,
Pytanie 27. Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:
• co najmniej 15 m.
• nie mniejszej niż 150 m,
• co najmniej 5 m i nie większej niż 75 m,
Pytanie 28. Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 10 dm3/s,
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 5 dm3/s.
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 15 dm3/s,
Pytanie 29. Górna granica wybuchowości gazu ziemnego wynosi:
• 5% objętości w mieszaninie z powietrzem,
• 15% objętości w mieszaninie z powietrzem.
• 2% objętości w mieszaninie z powietrzem,
Pytanie 30. Zlokalizowany w budynku magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
• 2 gaśnice pianowe o pojemności 6 kg każda,
• okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe,
• stałe urządzenie gaśnicze pianowe.
Pytanie 31. Drzwi przeciwpożarowe, znajdujące się w ścianie stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 powinny posiadać odporności ogniową co najmniej:
• REI 60,
• EI 120,
• EI 60.
Pytanie 32. Kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku, powinien być zainstalowany:
• w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego licząc po długości przewodu.
• w kuchni i przedpokoju,
• na zewnątrz budynku,
Pytanie 33. Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych to:
• gęstość obciążenia ogniowego.
• obciążenie ogniowe,
• moc pożaru.
Pytanie 34. Co zgodnie z PN oznacza litera „E” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• nośność ogniową,
• szczelność ogniową,
• odporność ogniową.
Pytanie 35. Zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje wypływ wody:
• ze wszystkich tryskaczy w całym budynku,
• ze wszystkich tryskaczy występujących na kondygnacji budynku objętej pożarem,
• z tryskacza (lub tryskaczy), na który oddziałuje pożar,
Pytanie 36. Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
• elementu budynku ,
• materiału budowlanego.
• budynku,
Pytanie 37. Klasa odporności pożarowej, to parametr dotyczący bezpośrednio:
• wyposażenia budynków,
• budynków.
• elementów budynku,
Pytanie 38. Przy założeniu, że w budynku użyteczności publicznej o wysokości ponad 25 m zastosowano normatywne wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, Kierujący działaniami ratowniczogaśniczymi w takim budynku będzie mógł wykorzystać:
• co najmniej jeden dźwig osobowy,
• instalację suchych pionów,
• dźwiękowy system ostrzegawczy.
Pytanie 39. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:
• opis sił i środków PSP przewidzianych do walki z pożarem w obiekcie.
• warunki ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów,
• ocenę ryzyka wystąpienia pożaru,
Pytanie 40. Który z poniższych materiałów budowlanych jest odporny na rozciąganie:
• kamień,
• drewno,
• ceramika budowlana.
Pytanie 41. Minimalna szerokość drogi pożarowej w obrębie miasta to:
• 3,5 m.
• 4,2 m,
• 6 m,
Pytanie 42. Minimalny czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi:
• 2 godziny,
• 1 godzina,
• 4 godziny.
Pytanie 43. W garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych powinny znajdować się:
• hydranty 33 lub 52,
• wyłącznie hydranty 52.
• wyłącznie hydranty 25,
Pytanie 44. Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:
• nieprzeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
• niezakwalifikowanych do ZL I.
• przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
Pytanie 45. Podział budynku na strefy pożarowe:
• zmniejsza ryzyko powstania pożaru,
• ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.
• zabezpiecza przed pożarem,
Pytanie 46. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zalicza się budynki:
• mieszkalne,
• przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się .
• zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II,
Pytanie 47. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który:
• nie powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych,
• powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
• powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jednak wyłącznie w przypadku obiektów, które muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej.
Pytanie 48. Stal traci swoje własności wytrzymałościowe przy temperaturach co najmniej:
• 350oC,
• 600-700oC.
• 450oC,
Pytanie 49. Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
• dowolnej liczby zbiorników zlokalizowanych w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3.
• nie więcej niż 2 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3,
• 3 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3,
Pytanie 50. System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
• wykryć i ugasić pożar,
• ugasić pożar,
• wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze.
Pytanie 51. Co zgodnie z PN oznacza litera „R” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• odporność ogniową.
• nośność ogniową,
• szczelność ogniową,
Pytanie 52. W zginanych elementach żelbetonowych zbrojenie konstrukcyjne, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, umieszcza się:
• na dole elementu,
• w dowolnym miejscu.
• w strefach, gdzie występuje rozciąganie,
Pytanie 53. Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do:
• pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz przeznaczonych dla powyżej 50 osób,
• klatki schodowej służącej do ewakuacji lub do miejsca, z którego możliwe jest dotarcie do takiej klatki poziomą drogą ewakuacyjną o długości nieprzekraczającej 50 m,
• wszystkich przedsionków dźwigu dla ekip ratowniczych, jeżeli taki dźwig występuje w budynku.
Pytanie 54. Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:
• zielonym,
• żółtym.
• brązowym,
Pytanie 55. Podczas pożaru instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami 52 (np. w postaci nawodnionych pionów):
• może być wykorzystywana przez ekipy straży pożarnej,
• może być wykorzystywana przez użytkowników budynku.
• nie może być wykorzystywana do celów gaśniczych, ponieważ tego typu instalacje zostały wycofane z uwagi na dużą zawodność,
Pytanie 56. W ogrodzeniu pasa drogowego autostrady należy umieszczać bramy awaryjne o szerokości 3,6 m w:
• odstępach nie większych niż 4 km,
• odstępach nie większych niż 10 km,
• miejscach przydatnych dla ekip ratowniczych.
Pytanie 57. Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości:
• ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu,
• ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu,
• powyżej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.
Pytanie 58. Przekazanie właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów wymagane jest w stosunku do obiektów i terenów:
• obligatoryjnie wyposażanych w system sygnalizacji pożaru,
• dla których istnieje obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
• gdzie zarządzającymi są komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna,
Pytanie 59. Elementami budynku mogącymi spełniać zarówno funkcję nośną, jak i oddzielenia przeciwpożarowego są:
• stropy i belki,
• ściany i stropy.
• fundament i drzwi,
Pytanie 60. W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
• hydranty 33 i hydranty 52, zawory 75,
• hydranty 25, hydranty 33, hydranty 52 i zawory 52.
• hydranty 75 i zawory 52,
Pytanie 61. Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej, służące do:
• zasilania instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej,
• zasilania zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej.
• poboru wody ze zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej,
Pytanie 62. Sposób przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
• nie jest określony,
• powinien zapewnić możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych,
• powinien być określony przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu i gwarantować dostęp do niej inspektora do spraw ppoż.
Pytanie 63. Temperatura wrzenia butanu wynosi około:
• 0oC,
• -40oC,
• 20oC.
Pytanie 64. Mając informacje o pożarze obiektu użyteczności publicznej (biurowiec, dom kultury, szkoła, kino, szpital, przedszkole, żłobek, etc.), przyjmując, że w danej miejscowości woda do celów zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest w dostatecznej ilości z sieci wodociągowej, można spodziewać się, iż w razie takiej potrzeby jednostka ochrony przeciwpożarowej będzie mogła pobrać wodę do celów gaśniczych z co najmniej:
• 1 hydrantu zewnętrznego DN 100.
• 1 hydrantu zewnętrznego DN 80,
• 2 hydrantów zewnętrznych DN 80,
Pytanie 65. Jaka powinna być maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście:
• 150 m.
• 100 m,
• 80 m,