Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów i Budynków

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:
• warunki ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów,
• ocenę ryzyka wystąpienia pożaru,
• opis sił i środków PSP przewidzianych do walki z pożarem w obiekcie.
Pytanie 2. Energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych to:
• gęstość obciążenia ogniowego.
• obciążenie ogniowe,
• moc pożaru.
Pytanie 3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:
• odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku;
• odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru;
• załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
Pytanie 4. Mając informacje o pożarze obiektu użyteczności publicznej (biurowiec, dom kultury, szkoła, kino, szpital, przedszkole, żłobek, etc.), przyjmując, że w danej miejscowości woda do celów zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona jest w dostatecznej ilości z sieci wodociągowej, można spodziewać się, iż w razie takiej potrzeby jednostka ochrony przeciwpożarowej będzie mogła pobrać wodę do celów gaśniczych z co najmniej:
• 1 hydrantu zewnętrznego DN 100.
• 2 hydrantów zewnętrznych DN 80,
• 1 hydrantu zewnętrznego DN 80,
Pytanie 5. Górna granica wybuchowości gazu ziemnego wynosi:
• 15% objętości w mieszaninie z powietrzem.
• 2% objętości w mieszaninie z powietrzem,
• 5% objętości w mieszaninie z powietrzem,
Pytanie 6. Minimalny czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi:
• 2 godziny,
• 1 godzina,
• 4 godziny.
Pytanie 7. Co zgodnie z PN oznacza litera „I” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• izolacyjność ogniową.
• szczelność ogniową,
• odporność ogniową,
Pytanie 8. Przy założeniu, że w budynku użyteczności publicznej o wysokości ponad 25 m zastosowano normatywne wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe, Kierujący działaniami ratowniczogaśniczymi w takim budynku będzie mógł wykorzystać:
• instalację suchych pionów,
• dźwiękowy system ostrzegawczy.
• co najmniej jeden dźwig osobowy,
Pytanie 9. Elementami budynku mogącymi spełniać zarówno funkcję nośną, jak i oddzielenia przeciwpożarowego są:
• ściany i stropy.
• stropy i belki,
• fundament i drzwi,
Pytanie 10. W zginanych elementach żelbetonowych zbrojenie konstrukcyjne, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, umieszcza się:
• w dowolnym miejscu.
• na dole elementu,
• w strefach, gdzie występuje rozciąganie,
Pytanie 11. W garażu podziemnym dwukondygnacyjnym, system sygnalizacji pożaru obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze do PSP:
• jest wymagany tylko w przypadku, gdy liczba miejsc postojowych przynajmniej na jednej z tych kondygnacji przekracza 100.
• jest wymagany,
• nie jest wymagany,
Pytanie 12. Podział budynku na strefy pożarowe:
• ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się pożaru.
• zmniejsza ryzyko powstania pożaru,
• zabezpiecza przed pożarem,
Pytanie 13. Belka swobodnie podparta obciążona obciążeniem ciągłym pracuje przede wszystkim na:
• Skręcanie.
• Ściskanie,
• Zginanie,
Pytanie 14. Minimalna szerokość drogi pożarowej w obrębie miasta to:
• 4,2 m,
• 3,5 m.
• 6 m,
Pytanie 15. W ogrodzeniu pasa drogowego autostrady należy umieszczać bramy awaryjne o szerokości 3,6 m w:
• miejscach przydatnych dla ekip ratowniczych.
• odstępach nie większych niż 10 km,
• odstępach nie większych niż 4 km,
Pytanie 16. Do grupy budynków średniowysokich (SW) zalicza się budynek:
• budynek zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, o wysokości 12 m do 25 m włącznie,
• budynek zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, posiadający do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.
• mieszkalny posiadający powyżej 18 kondygnacji nadziemnych lub o wysokości 25 do 55 m włącznie,
Pytanie 17. Stal traci swoje własności wytrzymałościowe przy temperaturach co najmniej:
• 600-700oC.
• 350oC,
• 450oC,
Pytanie 18. W garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych powinny znajdować się:
• hydranty 33 lub 52,
• wyłącznie hydranty 25,
• wyłącznie hydranty 52.
Pytanie 19. Zlokalizowany w budynku magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w:
• 2 gaśnice pianowe o pojemności 6 kg każda,
• okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe,
• stałe urządzenie gaśnicze pianowe.
Pytanie 20. Gęstość obciążenia ogniowego wyrażamy w:
• MJ/m2,
• W/m2.
• kg/m2,
Pytanie 21. Klasa charakteryzująca wytwarzanie dymu „s1” oznacza:
• bardzo dużo gęstego dymu.
• bez dymu lub prawie bez dymu,
• bez dymu,
Pytanie 22. Co zgodnie z PN oznacza litera „E” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• nośność ogniową,
• odporność ogniową.
• szczelność ogniową,
Pytanie 23. Pojęcie klasy odporności ogniowej dotyczy:
• budynku,
• elementu budynku ,
• materiału budowlanego.
Pytanie 24. Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
• 3 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3,
• dowolnej liczby zbiorników zlokalizowanych w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3.
• nie więcej niż 2 zbiorników w obrębie chronionej powierzchni zawierających łącznie co najmniej 50 m3,
Pytanie 25. Za minimalny zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się:
• 50 m3,
• 100 m3,
• 200 m3.
Pytanie 26. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych:
• kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem
• kubaturze przekraczającej 2.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem
• nie zawierających strefy zagrożone wybuchem.
Pytanie 27. Kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu do budynku, powinien być zainstalowany:
• w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego licząc po długości przewodu.
• na zewnątrz budynku,
• w kuchni i przedpokoju,
Pytanie 28. Temperatura wrzenia butanu wynosi około:
• -40oC,
• 20oC.
• 0oC,
Pytanie 29. W raporcie o bezpieczeństwie dla zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza się:
• opis możliwych scenariuszy awarii z uwzględnieniem ich zasięgów i skutków,
• wykaz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej przewidzianych do likwidacji awarii,
• wymagania dla zagospodarowania przestrzennego wokół zakładu.
Pytanie 30. Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych obligatoryjnie należy stosować:
• w budynku wysokim i wysokościowym dla stref pożarowych innych niż ZL IV,
• w budynku wysokościowym.
• w budynku wysokim dla stref pożarowych ZL IV,
Pytanie 31. Przejazdy na drogach pożarowych pod wiaduktami estakadami itp. powinny mieć minimalne wymiary (szer. x wys.) wyrażone w metrach:
• 3,2 x 3,6,
• 4,5 x 4,5.
• 4,2 x 3,6,
Pytanie 32. Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:
• żółtym.
• brązowym,
• zielonym,
Pytanie 33. W pasie dzielącym autostrady należy wykonać przejazdy awaryjne na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, w odstępach:
• nie mniejszych niż 2 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów,
• nie większych niż 8 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów.
• nie większych niż 4 km, z wyłączeniem tuneli, mostów i wiaduktów,
Pytanie 34. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który:
• nie powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych,
• powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
• powinien być wykorzystywany przy działaniach gaśniczych, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jednak wyłącznie w przypadku obiektów, które muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej.
Pytanie 35. Jaka powinna być maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście:
• 100 m,
• 150 m.
• 80 m,
Pytanie 36. W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
• hydranty 33 i hydranty 52, zawory 75,
• hydranty 75 i zawory 52,
• hydranty 25, hydranty 33, hydranty 52 i zawory 52.
Pytanie 37. Parking, mający więcej niż 4 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, powinien mieć źródło wody o wydajności:
• co najmniej 10 dm3/s lub zapas wody w ilości 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym,
• co najmniej 5 dm3/s lub zapas wody w ilości 50 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym,
• co najmniej 5 dm3/s.
Pytanie 38. Stanowiska postojowe przeznaczone dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż:
• 30 m - od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ujęć wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody,
• 150 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, ujęć wody, studni publicznych lub urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody, w przypadku zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 i wysokości co najmniej 4 m,
• 400 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych.
Pytanie 39. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinna być wdrożona:
• w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w przypadku gdy ich kubatura przekracza 1000 m3,
• we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich niezależnie od ich wielkości.
• we wszystkich obiektach, które przeznaczone są na pobyt ludzi,
Pytanie 40. Ilość butli gazowych 33 kg w baterii zasilającej budynek lub zespół budynków nie może przekraczać:
• 20 szt.
• 10 szt.
• 50 szt.
Pytanie 41. Przeciwpożarowy zbiornik wodny powinien umożliwiać pobieranie wody z głębokości nie większej niż:
• 4 m, licząc od nasady pompy pożarniczej po stronie ssawnej od dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania wody,
• 8 m , licząc od nasady pompy pożarniczej po stronie ssawnej od dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania wody.
• 4 m, licząc między lustrem wody a poziomem stanowiska czerpania wody,
Pytanie 42. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera:
• planów obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego,
• oceny ryzyka wystąpienia pożaru lub wybuchu,
• określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe.
Pytanie 43. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu nadziemnego DN100 co najmniej:
• 15 dm3/min,
• 10 dm3/s,
• 15 dm3/s.
Pytanie 44. Okno dla ekip ratowniczych powinno zapewniać dostęp do:
• wszystkich przedsionków dźwigu dla ekip ratowniczych, jeżeli taki dźwig występuje w budynku.
• klatki schodowej służącej do ewakuacji lub do miejsca, z którego możliwe jest dotarcie do takiej klatki poziomą drogą ewakuacyjną o długości nieprzekraczającej 50 m,
• pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz przeznaczonych dla powyżej 50 osób,
Pytanie 45. Który z poniższych materiałów budowlanych jest odporny na rozciąganie:
• ceramika budowlana.
• kamień,
• drewno,
Pytanie 46. Który z gazów jest lżejszy od powietrza? :
• gaz ziemny,
• dwutlenek węgla.
• propan-butan,
Pytanie 47. Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej, służące do:
• zasilania instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej,
• poboru wody ze zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej,
• zasilania zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej.
Pytanie 48. W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o powierzchni przekraczającej 200 m2 i o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 powinny być zastosowane:
• hydranty 25 z wężem półsztywnym,
• hydranty 33 z wężem półsztywnym,
• hydranty 52 z wężem płasko składanym.
Pytanie 49. Zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje wypływ wody:
• ze wszystkich tryskaczy występujących na kondygnacji budynku objętej pożarem,
• z tryskacza (lub tryskaczy), na który oddziałuje pożar,
• ze wszystkich tryskaczy w całym budynku,
Pytanie 50. Drzwi przeciwpożarowe, znajdujące się w ścianie stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 powinny posiadać odporności ogniową co najmniej:
• EI 60.
• REI 60,
• EI 120,
Pytanie 51. Symbol REI 240 oznacza element budowlany, który spełnia wymagania w zakresie:
• nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.
• nośności, szczelności i izolacyjności pożarowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.
• nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie krótszym niż 240 minut.
Pytanie 52. Klasa odporności pożarowej, to parametr dotyczący bezpośrednio:
• wyposażenia budynków,
• budynków.
• elementów budynku,
Pytanie 53. Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do drzwi wyjściowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z tego pomieszczenia określamy jako:
• wyjście ewakuacyjne.
• przejście ewakuacyjne,
• dojście ewakuacyjne,
Pytanie 54. Źródło wody do celów przeciwpożarowych w lasach tworzących kompleks o powierzchni ponad 300 ha zapewnia się w postaci m.in.:
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 15 dm3/s,
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 5 dm3/s.
• hydrantów zewnętrznych lub cieku wodnego o stałym przepływie nie mniejszym niż 10 dm3/s,
Pytanie 55. Sposób przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
• nie jest określony,
• powinien zapewnić możliwość jej natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych,
• powinien być określony przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu i gwarantować dostęp do niej inspektora do spraw ppoż.
Pytanie 56. Podczas pożaru instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami 52 (np. w postaci nawodnionych pionów):
• nie może być wykorzystywana do celów gaśniczych, ponieważ tego typu instalacje zostały wycofane z uwagi na dużą zawodność,
• może być wykorzystywana przez ekipy straży pożarnej,
• może być wykorzystywana przez użytkowników budynku.
Pytanie 57. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie są składowane gazy palne, nie powinna przekraczać:
• 55oC.
• 35oC,
• 15oC,
Pytanie 58. Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:
• niezakwalifikowanych do ZL I.
• nieprzeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
• przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
Pytanie 59. Przekazanie właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów wymagane jest w stosunku do obiektów i terenów:
• dla których istnieje obowiązek uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
• obligatoryjnie wyposażanych w system sygnalizacji pożaru,
• gdzie zarządzającymi są komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub Straż Graniczna,
Pytanie 60. Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości:
• ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu,
• powyżej 55 m nad poziomem terenu lub ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.
• ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu,
Pytanie 61. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zalicza się budynki:
• mieszkalne,
• zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II,
• przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się .
Pytanie 62. System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
• wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze.
• ugasić pożar,
• wykryć i ugasić pożar,
Pytanie 63. Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:
• nie mniejszej niż 150 m,
• co najmniej 15 m.
• co najmniej 5 m i nie większej niż 75 m,
Pytanie 64. Co zgodnie z PN oznacza litera „R” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego:
• odporność ogniową.
• szczelność ogniową,
• nośność ogniową,
Pytanie 65. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosić dla hydrantu DN80 co najmniej:
• 10 dm3/s,
• 10 dm3/min,
• 15 dm3/min.