OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Średnia

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:
Pytanie 2 W urządzenia przeciwpianiczne należy w miarę możliwości wyposażać drzwi pomieszczeń, w których morze przebywać jednocześnie:
Pytanie 3 Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty wewnętrzne dla hydrantów 52, powinny wynosić co najmniej:
Pytanie 4 Ile najmniej osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 5 Jednym z nakazów zawartych w uchwale rady miejskiej Krakowa (XIV wiek) było:
Pytanie 6 Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
Pytanie 7 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 8 Ochotnicze Straże Pożarne są:
Pytanie 9 Słuchacze Szkoły Aspirantów PSP to:
Pytanie 10 Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:
Pytanie 11 Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:
Pytanie 12 Do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu jest zobowiązany:
Pytanie 13 Podaj środki gaśnicze do gaszenia pożarów grupy D:
Pytanie 14 1 I 1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w:
Pytanie 15 Do czego służy klapa dymowa?