OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i obrona
• atak i kontratak
• natarcie i atak
Pytanie 2. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 6,
• 5,
• 8,
Pytanie 3. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o długości 52 m
Pytanie 4. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
Pytanie 5. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• generator piany
• wytwornica pianowa
Pytanie 6. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 20m i 30m – 5 lat
• 15m i 25m – 3 lata
• 25m i 35m – 4 lata
Pytanie 7. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• nie
• tak
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
Pytanie 8. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant sztabowy
• aspirant
• starszy aspirant
Pytanie 9. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• lekkiej
• średniej
• ciężkiej
Pytanie 10. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• magnez,
• słoma,
• sód,
Pytanie 11. Poszkodowany oparzony wymaga:
• bandażowania rany
• chłodzenia rany woda
• polania spirytusem na rany
Pytanie 12. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1971 r.
• 1975 r.
• 1967 r.
Pytanie 13. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
Pytanie 14. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
Pytanie 15. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• organami administracji rządowej
Pytanie 16. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
• cięższy od powietrza,
Pytanie 17. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• Mały, duży , bardzo duży
• A, B, C, D,
Pytanie 18. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 75 m3
• 50 m3
• 100 m3
Pytanie 19. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• 20C,
• -790C,
Pytanie 20. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• nie stosuje się
• godziny
• minuty
Pytanie 21. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• II,
• III,
• I,
Pytanie 22. Pożary grupy C to pożary:
• gazów palnych
• ciał stałych
• cieczy palnych
Pytanie 23. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 1,5 m,
• 2 m,
• 0,5 m,
Pytanie 24. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
Pytanie 25. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
Pytanie 26. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 27. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• starosta
• nadleśniczy
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 28. Pianą można gasić pożary klasy:
• klasy C i D
• klasy A i B
• tylko klasy C
Pytanie 29. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 100 metrów
• 150 metrów
• 50 metrów
Pytanie 30. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• F
• A
• C
Pytanie 31. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 m
• ponad 55 m
• od 25 do 55 m
Pytanie 32. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
Pytanie 33. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w kwietniu
• w lipcu
• w maju
Pytanie 34. Co oznacza skrót KCKR?
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 35. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• starszy kapitan
• nadbrygadier
• generał brygadier
Pytanie 36. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda naprzód
• woda stój
• uwaga
Pytanie 37. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• awarię sprzętu
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• atest CNBOP
Pytanie 38. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 15,
• 20,
• 10,
Pytanie 39. Czego nie wolno gasić wodą?
• papieru
• węgla
• sodu
Pytanie 40. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7 m,
• 7,5 m,
• 6,5 m,
Pytanie 41. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
Pytanie 42. Kadet to słuchacz szkoły:
• oficerskiej,
• aspirantów,
• podoficerskiej,
Pytanie 43. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• hydranty zewnętrzne
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• instalację tryskaczową
Pytanie 44. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar średni
• pożar mały
• pożar duży
Pytanie 45. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
Pytanie 46. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• przekładnia mechaniczna
• olej hydrauliczny
• powietrze
Pytanie 47. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• wojewoda
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
Pytanie 48. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy pianowej
• gaśnicy proszkowej
• wody destylowanej
Pytanie 49. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji tzw. bezpiecznej
Pytanie 50. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• nie
• tak
Pytanie 51. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• metalowych
• plastikowych
• szklanych
Pytanie 52. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Zarząd
• Komisja rewizyjna
• Walne zebranie członków
Pytanie 53. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• Związek OSP RP
Pytanie 54. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 15
• 10
• 12
Pytanie 55. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Częstochowie
• w Warszawie
• w Krakowie
Pytanie 56. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• deski ratowniczej
• szyny typu Kramera
• szyny pneumatycznej
Pytanie 57. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód bardzo bezpieczny
Pytanie 58. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 59. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO,
• CO2,
Pytanie 60. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• średnicą
• długością
Pytanie 61. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• hydronetki
• prądownicy uniwersalnej
• koca gaśniczego
Pytanie 62. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1921
• 1926
• 1930
Pytanie 63. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
• na przegubie ręki,
Pytanie 64. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• azot,
• propan - butan,
• etan,
Pytanie 65. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 66. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
Pytanie 67. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
Pytanie 68. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 200 metrów
Pytanie 69. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 70. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• burmistrz /wójt/
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• nadleśnictwo
Pytanie 71. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze białym,
Pytanie 72. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 250 l,
• 160 l,
• 500 l,
Pytanie 73. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• dwutlenek węgla
• powietrze
• azot
Pytanie 74. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 75. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• foliowym
• osłaniającym
• uciskowym
Pytanie 76. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 3 lata
• co 4 lata
• co 2 lata
Pytanie 77. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• podoficerskiej,
• aspirantów,
• oficerskiej,
Pytanie 78. Budynki IN to:
• nie ma takiego określenia
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• budynki produkcyjne i magazynowe
Pytanie 79. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlenek węgla
• tlen
• wodór
Pytanie 80. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
Pytanie 81. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• serce
• nerki
Pytanie 82. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1992,
• w 1995,
• w 1975,
Pytanie 83. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 84. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 maja do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
Pytanie 85. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
Pytanie 86. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 3 lata
• 1 rok
• 2 lata
Pytanie 87. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1975 roku
• w 1992 roku
• w 1921 roku
Pytanie 88. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• tak
• nie mogą
Pytanie 89. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• L
• C
Pytanie 90. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
Pytanie 91. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• budowy linii ssawnej,
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 92. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 93. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• pięć
• cztery
• trzy
Pytanie 94. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDŁ
• SDIŁ
• SDiŁ
Pytanie 95. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 50±5 bar
• 40±5 bar
Pytanie 96. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• narzędzi hydraulicznych
• pił do ciecia drewna
• toporków strażackich
Pytanie 97. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy
Pytanie 98. Co to jest wstrząs pourazowy?
• utrata przytomności,
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
Pytanie 99. Patron strażaków trzyma w ręku:
• wiadro,
• bosak,
• toporek,
Pytanie 100. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Wojewódzką PSP
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Pytanie 101. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• wodór,
• metan,
• etan,
Pytanie 102. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Centralna Akademia Pożarnicza
Pytanie 103. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
Pytanie 104. Nomex to:
• dzianina ogniochronna,
• ubranie strażackie,
• środek gaśniczy,
Pytanie 105. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 106. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na szczycie płomienia
• we wnętrzu płomienia
• na obrzeżach płomienia
Pytanie 107. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Gnieźnie
• w Krakowie
• w Warszawie
Pytanie 108. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1956,
• w 1948,
• w 1958,
Pytanie 109. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym
• koszula w kolorze niebieskim
• czapka rogatywka
Pytanie 110. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
Pytanie 111. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• użyteczności publicznej
• których kubatura przekracza 1000 m3
• produkcyjno - magazynowe
Pytanie 112. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
• ponad 55 metrów
Pytanie 113. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego