OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w maju
• w kwietniu
• w lipcu
Pytanie 2. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• instalację tryskaczową
• hydranty zewnętrzne
Pytanie 3. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• osłaniającym
• uciskowym
• foliowym
Pytanie 4. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 5. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• etan,
• metan,
• wodór,
Pytanie 6. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
Pytanie 7. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy C i D
• klasy A i B
Pytanie 8. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
Pytanie 9. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji leżącej na wznak
Pytanie 10. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 11. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• lekkiej
• ciężkiej
• średniej
Pytanie 12. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 250 l,
• 160 l,
Pytanie 13. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1948,
• w 1958,
• w 1956,
Pytanie 14. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
Pytanie 15. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• starosta
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• wojewoda
Pytanie 16. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• budowy linii ssawnej,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 17. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 18. Co oznacza skrót CTIF?
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
Pytanie 19. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze białym
Pytanie 20. Co to jest wstrząs pourazowy?
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
• utrata przytomności,
Pytanie 21. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• nie
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 22. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
• nadleśniczy
• starosta
Pytanie 23. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 6,
• 5,
• 8,
Pytanie 24. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 0,5 m,
• 2 m,
• 1,5 m,
Pytanie 25. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• wody destylowanej
• gaśnicy pianowej
• gaśnicy proszkowej
Pytanie 26. Nomex to:
• środek gaśniczy,
• dzianina ogniochronna,
• ubranie strażackie,
Pytanie 27. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 150 metrów
Pytanie 28. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1967 r.
• 1975 r.
• 1971 r.
Pytanie 29. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• nadleśnictwo
• burmistrz /wójt/
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
Pytanie 30. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• F
• A
• C
Pytanie 31. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
Pytanie 32. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• serce
• nerki
Pytanie 33. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 100 metrów
• 50 metrów
• 200 metrów
Pytanie 34. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar średni
• pożar duży
• pożar mały
Pytanie 35. Ochotnicze straże pożarne są:
• organami administracji rządowej
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• stowarzyszeniami
Pytanie 36. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 100 m3
• 75 m3
• 50 m3
Pytanie 37. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• oficerskiej,
• aspirantów,
• podoficerskiej,
Pytanie 38. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• nie stosuje się
• godziny
• minuty
Pytanie 39. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 40. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• 20C,
• -790C,
Pytanie 41. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• atak i kontratak
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
Pytanie 42. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• azot
• dwutlenek węgla
• powietrze
Pytanie 43. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• magnez,
• słoma,
• sód,
Pytanie 44. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy grubości 52 cm
Pytanie 45. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda naprzód
• uwaga
• woda stój
Pytanie 46. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy
Pytanie 47. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód bardzo bezpieczny
Pytanie 48. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1992,
• w 1995,
• w 1975,
Pytanie 49. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• tak
• nie
• może posiadać
Pytanie 50. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• produkcyjno - magazynowe
• których kubatura przekracza 1000 m3
• użyteczności publicznej
Pytanie 51. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• C
• L
Pytanie 52. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
Pytanie 53. Czego nie wolno gasić wodą?
• papieru
• sodu
• węgla
Pytanie 54. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 3 lata
• 1 rok
• 2 lata
Pytanie 55. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 56. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 57. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Warszawie
• w Gnieźnie
• w Krakowie
Pytanie 58. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• hydronetki
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
Pytanie 59. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 50±5 bar
• 40±5 bar
Pytanie 60. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze niebieskim,
Pytanie 61. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny pneumatycznej
• deski ratowniczej
• szyny typu Kramera
Pytanie 62. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
Pytanie 63. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
Pytanie 64. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 3 lata
• co 2 lata
• co 4 lata
Pytanie 65. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 66. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
Pytanie 67. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
Pytanie 68. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 69. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 metrów
• od 25 do 55 metrów
• ponad 55 metrów
Pytanie 70. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• nie
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• tak
Pytanie 71. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• ponad 55 m
• od 25 do 55 m
• od 12 do 25 m
Pytanie 72. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• średnicą
• długością
Pytanie 73. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód gaśniczy ciężki
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
Pytanie 74. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, duży , bardzo duży
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• A, B, C, D,
Pytanie 75. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 10,
• 20,
• 15,
Pytanie 76. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• szklanych
• metalowych
• plastikowych
Pytanie 77. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• starszy aspirant
• aspirant sztabowy
• aspirant
Pytanie 78. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
Pytanie 79. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 12
• 15
• 10
Pytanie 80. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
Pytanie 81. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Częstochowie
• w Krakowie
Pytanie 82. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• generator piany
• wytwornica pianowa
Pytanie 83. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Związek OSP RP
Pytanie 84. Patron strażaków trzyma w ręku:
• toporek,
• wiadro,
• bosak,
Pytanie 85. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• wodór
• tlen
• tlenek węgla
Pytanie 86. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
Pytanie 87. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• II,
• I,
• III,
Pytanie 88. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• toporków strażackich
• pił do ciecia drewna
• narzędzi hydraulicznych
Pytanie 89. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO2,
• CO,
Pytanie 90. Poszkodowany oparzony wymaga:
• polania spirytusem na rany
• chłodzenia rany woda
• bandażowania rany
Pytanie 91. Pożary grupy C to pożary:
• cieczy palnych
• ciał stałych
• gazów palnych
Pytanie 92. CNBOP jest to:
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 93. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• starszy kapitan
• nadbrygadier
• generał brygadier
Pytanie 94. Budynki IN to:
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• nie ma takiego określenia
• budynki produkcyjne i magazynowe
Pytanie 95. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
Pytanie 96. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 20m i 30m – 5 lat
• 25m i 35m – 4 lata
• 15m i 25m – 3 lata
Pytanie 97. Kadet to słuchacz szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 98. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• azot,
• etan,
• propan - butan,
Pytanie 99. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1992 roku
• w 1975 roku
• w 1921 roku
Pytanie 100. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDIŁ
• SDiŁ
• SDŁ
Pytanie 101. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7 m,
• 6,5 m,
• 7,5 m,
Pytanie 102. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
Pytanie 103. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 104. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• pięć
• trzy
• cztery
Pytanie 105. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na obrzeżach płomienia
• we wnętrzu płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 106. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• nie mogą
Pytanie 107. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Zarząd
• Walne zebranie członków
Pytanie 108. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na tętnicach szyjnych,
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
Pytanie 109. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Centralna Akademia Pożarnicza
Pytanie 110. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
Pytanie 111. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 maja do 30 września
• od 1 czerwca do 30 września
Pytanie 112. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1926
• 1930
• 1921
Pytanie 113. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• generator piany
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa