OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1995,
• w 1992,
• w 1975,
Pytanie 2. Patron strażaków trzyma w ręku:
• toporek,
• bosak,
• wiadro,
Pytanie 3. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• uciskowym
• foliowym
• osłaniającym
Pytanie 4. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
Pytanie 5. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Walne zebranie członków
• Zarząd
Pytanie 6. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 2 lata
• 1 rok
• 3 lata
Pytanie 7. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 100 metrów
• 50 metrów
• 200 metrów
Pytanie 8. CNBOP jest to:
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 9. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 6,5 m,
• 7 m,
• 7,5 m,
Pytanie 10. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
Pytanie 11. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 160 l,
• 250 l,
Pytanie 12. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• C
• L
• nie posiada oznaczenia
Pytanie 13. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• nie stosuje się
• godziny
• minuty
Pytanie 14. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• narzędzi hydraulicznych
• toporków strażackich
• pił do ciecia drewna
Pytanie 15. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
• na przegubie ręki,
Pytanie 16. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 17. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w lipcu
• w maju
• w kwietniu
Pytanie 18. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1956,
• w 1948,
• w 1958,
Pytanie 19. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na obrzeżach płomienia
• na szczycie płomienia
• we wnętrzu płomienia
Pytanie 20. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, duży , bardzo duży
• A, B, C, D,
• Mały, średni, duży, bardzo duży
Pytanie 21. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• wody destylowanej
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
Pytanie 22. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• slalomu między trzema tyczkami,
• budowy linii ssawnej,
Pytanie 23. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar duży
• pożar średni
• pożar mały
Pytanie 24. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 25. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• długością
• średnicą
Pytanie 26. Poszkodowany oparzony wymaga:
• polania spirytusem na rany
• bandażowania rany
• chłodzenia rany woda
Pytanie 27. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 28. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
Pytanie 29. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i obrona
• atak i kontratak
• natarcie i atak
Pytanie 30. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• organami administracji rządowej
Pytanie 31. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• tak
• nie
Pytanie 32. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny typu Kramera
• szyny pneumatycznej
• deski ratowniczej
Pytanie 33. Kadet to słuchacz szkoły:
• oficerskiej,
• aspirantów,
• podoficerskiej,
Pytanie 34. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant sztabowy
• aspirant
• starszy aspirant
Pytanie 35. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 36. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• CO,
• N,
• CO2,
Pytanie 37. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
Pytanie 38. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• których kubatura przekracza 1000 m3
• produkcyjno - magazynowe
• użyteczności publicznej
Pytanie 39. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
Pytanie 40. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
Pytanie 41. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
• co najmniej raz w miesiącu
Pytanie 42. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 43. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Częstochowie
• w Krakowie
Pytanie 44. Co oznacza skrót KCKR?
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 45. Czego nie wolno gasić wodą?
• papieru
• sodu
• węgla
Pytanie 46. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• serce
• nerki
Pytanie 47. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Związek OSP RP
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
Pytanie 48. Co to jest wstrząs pourazowy?
• uderzenie po upadku,
• utrata przytomności,
• reakcja organizmu na uraz,
Pytanie 49. Pianą można gasić pożary klasy:
• klasy A i B
• klasy C i D
• tylko klasy C
Pytanie 50. Nomex to:
• ubranie strażackie,
• środek gaśniczy,
• dzianina ogniochronna,
Pytanie 51. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
Pytanie 52. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• wojewoda
• starosta
Pytanie 53. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• przekładnia mechaniczna
• powietrze
Pytanie 54. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• wodór
• tlenek węgla
• tlen
Pytanie 55. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• starszy kapitan
• nadbrygadier
• generał brygadier
Pytanie 56. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód gaśniczy ciężki
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
Pytanie 57. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDŁ
• SDIŁ
• SDiŁ
Pytanie 58. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1975 roku
• w 1992 roku
• w 1921 roku
Pytanie 59. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 12
• 10
• 15
Pytanie 60. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
Pytanie 61. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 62. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy
Pytanie 63. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• Komendą Wojewódzką PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Pytanie 64. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 65. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
Pytanie 66. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda stój
• uwaga
• woda naprzód
Pytanie 67. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• azot
• dwutlenek węgla
• powietrze
Pytanie 68. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Krakowie
• w Warszawie
• w Gnieźnie
Pytanie 69. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• średniej
• lekkiej
• ciężkiej
Pytanie 70. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• nadleśnictwo
• burmistrz /wójt/
Pytanie 71. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• C
• F
• A
Pytanie 72. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 10,
• 20,
• 15,
Pytanie 73. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pytanie 74. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
• starosta
• nadleśniczy
Pytanie 75. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1971 r.
• 1967 r.
• 1975 r.
Pytanie 76. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• 20C,
• -100C,
• -790C,
Pytanie 77. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1926
• 1930
• 1921
Pytanie 78. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• generator piany
• wytwornica pianowa
Pytanie 79. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
Pytanie 80. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• sód,
• magnez,
• słoma,
Pytanie 81. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
Pytanie 82. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze niebieskim,
• koszula w kolorze białym,
Pytanie 83. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 0,5 m,
• 2 m,
• 1,5 m,
Pytanie 84. Pożary grupy C to pożary:
• gazów palnych
• ciał stałych
• cieczy palnych
Pytanie 85. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
Pytanie 86. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 3 lata
• co 4 lata
• co 2 lata
Pytanie 87. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 88. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 89. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 6,
• 8,
• 5,
Pytanie 90. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• szklanych
• plastikowych
• metalowych
Pytanie 91. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• hydranty zewnętrzne
• instalację tryskaczową
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
Pytanie 92. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 93. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 m
• od 12 do 25 m
• ponad 55 m
Pytanie 94. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• metan,
• etan,
• wodór,
Pytanie 95. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
Pytanie 96. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
• hydronetki
Pytanie 97. Budynki IN to:
• budynki produkcyjne i magazynowe
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• nie ma takiego określenia
Pytanie 98. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• tak
• nie mogą
Pytanie 99. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
• koszula w kolorze białym
Pytanie 100. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 20m i 30m – 5 lat
• 15m i 25m – 3 lata
• 25m i 35m – 4 lata
Pytanie 101. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• piła, bosak,
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 102. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• propan - butan,
• etan,
• azot,
Pytanie 103. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 50 m3
• 100 m3
• 75 m3
Pytanie 104. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 maja do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 czerwca do 30 września
Pytanie 105. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 50±5 bar
• 40±5 bar
• 60±5 bar
Pytanie 106. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
Pytanie 107. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji półsiedzącej
Pytanie 108. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• nie
• tak
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
Pytanie 109. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• ponad 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
• od 25 do 55 metrów
Pytanie 110. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 100 metrów
• 50 metrów
• 150 metrów
Pytanie 111. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• trzy
• pięć
Pytanie 112. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• III,
• I,
• II,
Pytanie 113. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM