OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
Pytanie 2 Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
Pytanie 3 Najmniejsza szerokość korytarza, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną w budynku przeznaczonym dla 15 osób powinna wynosić:
Pytanie 4 W latach 1916 - 1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:
Pytanie 5 Powiatowe plany ratownicze zatwierdza:
Pytanie 6 Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:
Pytanie 7 Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
Pytanie 8 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 9 Nudności i wymioty u poszkodowanego to:
Pytanie 10 Resuscytacja to:
Pytanie 11 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 12 Pirometrem nazywamy:
Pytanie 13 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 14 Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?
Pytanie 15 Najmniejsza wysokość drzwi w świetle na drogach ewakuacyjnych powinna wynosić: